افشای اسرارتأثیر خواب بر مغزانسان 
هدف ازخوابیدن کاهش ارتباطات جدید مغزدرطول روز و اطمینان ازبدست آوردن حجم کافی برای بخاطرسپردن درهنگام بیدارشدن ازخواب است.
یکی ازمعماهای بزرگ زندگی انسان خوابیدن است.  چرا ما می خوابیم؟  انسان ها بهترین شاهد برای عملکرد خواب هستند.  خوابیدن باعث می شود که مغزمطالب اضافی داده شده را پاکسازی کرده و خاطرات زیادی را حذف کند.
تا جایی که ما اطلاع داریم همه حیوانات نیزمی خوابند اما علت خوابیدن آنها به درستی مشخص نیست.  هنگامی که محققین مانع خوابیدن موش های آزمایشگاهی شدند، موشها درعرض یکماه مردند.  انسانها نیزپس ازچند روز بیخوابی هذیان می گویند و دچارحملات صرع می شوند.
یک نظریه درمورد خواب این است که خوابیدن حافظه را قویترمی کند.  مثلاً اگرافرادی که امتحان دارند پس ازدرس خواندن بخوابند،  روز بعد بهترپاسخ سؤالات را بیاد می آورند.  ما می دانیم که وقتی بیدارشویم ، ارتباط بین سلول های مغزتقویت شده وآنچه خوانده ایم درحافظه ما ثبت شده است.  اما فرآیند و عملکرد حافظه درطول خواب مبهم و ناشناخته است.
فرضیه دیگری که شکل گرفته و ازآن حمایت شده این است که هنگام خواب ارتباط میان سلول های عصبی مغزدرطول شب کاهش پیدا کرده و فضای کافی برای بخاطرسپردن موارد جدید درروزبعد بوجود می آورند.
"تونونی" نظریه پردازاین فرضیه عقیده دارد که خواب قیمتی است که ما برای یادگیری پرداخت می کنیم.
شواهد فعلی تأیید این ادعا است.  تونونی و همکارانش این ارتباطات یا سیناپس را درمغز12 موش ارزیابی کردند.  سیناپس های گرفته شده درانتهای خواب این موشها درپایان یک مرحله ازخواب 18%  کمترازنشانه های قبلی نشاندهنده تضعیف ارتباط بین سلول های عصبی درطول خواب بود.
با توجه به یافته های تونونی ونظریه پاکسازی خاطرات اضافی درطول خواب بهتراست خواب شبانه را ازدست ندهید تا درروزبعد تمرکز و یادگیری بیشتری داشته باشید.  همچنین خوابیدن پس ازیادگیری چیزهای جدید تأثیرزیادی دربخاطرسپردن آنها دارد.
توجه داشته باشید که خوابیدن منقطع موجب می شود که روزبعد انرژی کمتری داشته باشیم.  اما خواب آرام بهترین روش برای کاهش سیناپس است زیرا درطول خواب مغزما به مرحله ناهوشیاری می رسد.
ازآنجا که خاطرات توسط سیناپس های جدید ذخیره می شود و خوابیدن به تحکیم خاطرات جدید کمک می کند،  نظریه تضعیف شدن ارتباط بین سلول های عصبی درطول خواب بنظرضد و نقیض می رسد.
دلایل دیگری نیزبرای اثبات این ادعا وجود دارد ازجمله پس ازیک خواب شبانه خوب مغزدرابتدای روزکمتربه پالس های الکتریکی پاسخ می دهد که این خود دلیلی است برضعف ارتباطات بین سلولی.  
این پژوهش نشان داده که خاطرات ماندگاربا گذشت زمان بوجود می آیند و درحافظه باقی می مانند.

  

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران