استرس روانی درزنان بارداربا موسیقی درمانی کاهش می یابد. 

بارداری دوره ای پراسترس برای بسیاری ازمادران است و بسیاری اززنان بارداربه دلیل دوره طولانی مدت بارداری دچارافسردگی و اضطراب می شوند. 

درحقیقت افسردگی و اضطرابی که دردوران بارداری بوجود می آید مشابه افسردگی پس اززایمان است. پس هرروشی که منجربه کاهش این مشکلات باشد،  باید پذیرفته شود. 

مطالعات نشان داده است که گوش دادن به موسیقی مناسب، روشی ساده برای کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان بارداراست. این روش کم هزینه و راحت است و به راحتی انجام می شود.

تحقیقات انجام شده دردانشگاه علوم پزشکی تایوان نشان می دهد که شنیدن موسیقی درطول دو هفته موجب کاهش قابل توجهی ازمیزان استرس، اضطراب و افسردگی زنان باردارشده است. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران