میکرولیتیازیس نوعی بیماری بیضه با علت نامشخص است که ازتجمع و انباشته شدن ذرات گرد و نرم آهکی درلوله های اسپرم سازتشکیل می شود.  این ذرات نرم دراندازه های 1 تا 3 میلیمتر دربافت اصلی پراکنده هستند.   این ذرات ازهم فاصله دارند و تقارن آنها قابل توجه می باشد.

انواع میکرولیتیازیس:
دو نوع میکرولیتیازیس وجود دارد.

میکرولیتیازیس کلاسیک بیضه (CTM) نوعی است که درتصاویرسونوگرافی شامل 5 ذره است و درتضاد با میکرولیتیازیس محدود (LTM) است که مناسب این طبقه بندی نیست.

بررسی شیوع میکرولیتیازیس در یک گروه بدون داشتن هرگونه علامت، نشان داده شده است که TM درمیان حدود 5٪ از مردان بدون علامت رخ می دهد.  ارتباط میکرولیتیازیس با سرطان بیضه دراین گروه بیش از 40٪ بوده است.  
 

دو زیرمجموعه برای میکرولیتیازیس بافت شناسی وجود دارد.  اینطورتصورمی شود که یکی ازاین دو نوع به گردش سریع سلولی هماتوکسیلین بدن متشکل از سنگ های آهکی  بی شکلی مربوط است که ارتباط بیشتری با تومور سلول های جنسی دارد.   

نوع دوم زیرگروه کلاسیک نام دارد که با نهان بیضگی و تومورسلول های جنسی همراه است.  تومورها و بیضه درغیر این صورت طبیعی است.  بیماری زایی TM نامشخص است.  

سلول های سرتولی مسئول فاگوسیتوز(سلول خواری) باقی مانده درون لوله ها هستند.  بنظرمی رسد که سنگ های آهکی درنتیجه وجود نقص دراین فرایند بوجود می آیند.

مشخص نیست که آیا میکرولیتیازیس موجب رشد تومورمی شود ویا اینکه بخشی ازاختلالاتی است که در نهایت به سرطان منجر می شود.    

بیماری هایی مانند بیماری بیضه،  سندرم داون،  ناباروری، میکرولیتیازیس ریه و تومور سلول های جنسی دررابطه با میکرولیتیازیس محدود می باشند.  

سایربیماریها مانند سرطان پستان و سرطان تیروئید درارتباط با سرطان بیضه هستند.  همچنین گسترش سرطان بیضه نیزبا میکرولیتیازیس محدود TM مرتبط است.
 

نمونه برداری ازبیضه بیماران مبتلا به میکرولیتیازیس درافرادی که به ارکیکتومی رادیکال مبتلا هستند لازم می باشد.

انجام معاینات فیزیکی به اضافه سونوگرافی غربالگری سالانه برای افراد مبتلا به میکرولیتیازیس توصیه می شود. 

 

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران