تشنج یافته های فیزیکی و یا تغییررفتارهای ناشی ازوجود اختلال درفعالیت الکتریکی مغز یا ناشی ازخارج شدن سلول های عصبی موجود درقشرمخ می باشد.
نشانه های تشنج حمله های ناگهانی همراه با تغییرهوشیاری، فعالیت های حرکتی و پدیده های حسی است.  
تشنج ممکن است براثرآسیب رسیدن به سر، تومورهای مغزی، مسمومیت با سرب، رشد بد و نادرست مغز، بیماری های ژنتیکی و عفونی و تب ایجاد شود.  

علائم حسی از لوب پاریتال وعلائم حرکتی ازلوب فرونتال ناشی می شود.
 

اولویت های پرستاری ازبیماران مبتلا به تشنج عبارتند از:
1.    پیشگیری یا کنترل تشنج.
2.    محافظت از بیماربمنظورجلوگیری ازهرگونه آسیب.
3.    بازنگه داشتن  راه هوایی و یا عملکرد تنفسی.
4.    افزایش مثبت اعتماد به نفس.
5.    ارائه اطلاعات در مورد روند بیماری، پیش آگهی و درمان  
 
مراقبت های  پرستاری بمنظورپیشگیری ازآسیب رسیدن به بیمار:
•    تعیین علل مانند عوامل خطر و میزان خطربا توجه به موقعیت فرد بیمار  
•    توجه به سن، جنس، توانایی تصمیم گیری ، سطح شناخت و تلاش بیمار
•    آگاهی داشتن ازمحرک های مختلفی که ممکن است بروز تشنج را تسریع کند.
•    مطالعات تشخیصی و آزمایشات برای بررسی اختلالات و عدم تعادل
•    تشخیص علائم هشداردهنده تشنج و مراقبت ازبیمار درطول تشنج و بعد ازآن
•    قراردادن ریل های جانبی تخت بیمارو پایین آوردن تخت تا حد امکان
•    هشداردادن به بیماربرای نکشیدن سیگارزیرا درصورت بروز تشنج ممکن است بیماردچارسوختگی شود.
•    محافظت ازسربیماردرحین تشنج
•    عدم استفاده ازدرجه تب سنج دهانی زیرا درصورت بروز تشنج ممکن است درجه دردهان بیماربشکند.
•    استراحت دادن به بیماردرصورت مشاهده علائم هشداردهنده
•    ماندن درکناربیماردرهنگام تشنج و پس ازآن
•    قراردادن سربه یکطرف بمنظوربازنگه داشتن راه تنفسی و قراردادن جسم پلاستیکی میان دهان
•    قراردادن سربرروی بالش نرم  
•    توجه به فعالیت های ناشی ازتشنج، رفتارهای غیرعادی، ازدست دادن هوشیاری، بی اختیاری، فعالیت چشمها، اختلالات تنفسی و یا سیانوز
•    کنترل علائم حیاتی و عصبی پس ازتشنج مانند کنترل سطح هوشیاری، جهت یابی، توانایی صحبت کردن، حافظه، فشارخون، نبض و تنفس
•    کمک به بیماربرای به دست آوردن کنترل و کاهش اضطراب پس ازتشنج
•    ارزیابی بیمارازنظرآسیب های وارده براثرانقباضات عضلانی تکراری
•    تشخیص صرع  تونیک کلونیک سریع ارثی زیرا اگردرمان نشود ممکن است به اسیدوزمتابولیک، هیپرترمی، هیپوگلیسمی، اریتی، هیپوکسی، افزایش فشارداخل جمجمه ، انسداد راه هوایی و ایست تنفسی منجرشود.

 

مراقبت های  پرستاری بمنظورپیشگیری ازانسداد راه تنفسی بیمار:
•    اطمینان ازخالی بودن دهان بیمارازهرگونه جسم خارجی ازقبیل دندان مصنوعی، آدامس و قرص
•    خواباندن بیماربرروی سطح صاف و نگه داشتن سربه یکطرف بمنظورتسهیل خروج ترشحات ازدهان و قرارنگرفتن زبان درراه تنفس
•    بیرون آوردن پوشش گردن ، قفسه سینه و شکم
•    قراردادن راه هوایی پلاستیکی بین فک  بیماربمنظوراستفاده ازساکشن درصورت لزوم
•    دادن اکسیژن به بیماردرصوت لزوم که می تواند هیپوکسی ناشی ازکاهش گردش خون درطول تشنج را کاهش دهد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران