تشخیص بیماری مزمن کلیه می تواند شامل موارد زیر است:

•    آزمایش خون شامل شمارش کامل خون (CBC)
•     آزمایش ادرار
•    سطح آلبومین سرم  ناشی از سوء تغذیه، از دست دادن پروتئین درادرار و یا التهاب مزمن
•    پروفایل لیپیدی: خطرافزایش بیماری های قلبی - عروقی دربیماران مبتلا به CKD  بیشتراست.

 

با انجام آزمایش های زیروجود بیماریهای استخوانی کلیوی را می توان مشخص کرد:
•    کلسیم و فسفات سرم
•    25 هیدروکسی ویتامین D
•    فسفاتازقلیایی
•    سطح طبیعی هورمون پاراتیروئید (PTH) 

 

در موارد خاص، آزمایش های زیر جهت ارزیابی بیماران مبتلا به CKD تجویزمی شود:
•    سرم و پروتئین ادرارالکتروفورز و زنجیره ای آزاد:  برای بررسی پروتئین مونوکلونال که باعث میلوم متعدد می شود.
•    سطح آنتی بادی ضد هسته (ANA) و سطح آنتی بادی DNA دو رشته ای:   برای بررسی لوپوس اریتماتوی سیستمیک
•    سطح مکمل سرم: تحت تأثیربرخی از گلومرولونفریت ها  
•    سطح آنتی بادی سیتوپلاسمی  ضد نوتروفیلی و الگوی دورهسته ای: یافته های مثبت در تشخیص گرانولوماتوز وگنر مفید هستند.   P-ANCA نیزدر تشخیص پلی آنژییت میکروسکوپی مؤثر است.
•    ضد غشای پایه گلومرولی  : سطح بالای آن نشاندهنده گودپاسچر زمینه ای است
•    هپاتیت B و C، ویروس نقص ایمنی انسان (HIV):  درارتباط با برخی گلومرولونفریت
 
تصویربرداری
 تصویربرداری روشی است که می توان در تشخیص بیماری مزمن کلیه ازآن استفاده کرد و انواع آن عبارتند از:

 

•    سونوگرافی   برای مشاهده هیدرونفروز و یا برای دخالت پشت صفاق با فیبروز، تومور یا آدنوپاتی منتشر، کلیه های کوچک و اکوژن که  درنارسایی پیشرفته کلیوی مشاهده می شود.
•    رتروگرید پیلوگرافی  : درموارد مشکوک به انسداد وهمچنین برای تشخیص سنگ کلیه
•    سی تی اسکن (CT) اسکن:  برای مشاهده توده های کلیوی و کیست همچنین آزمایشی دقیق برای شناخت سنگ های کلیوی می باشد.
•    تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI):  برای بیمارانی که نیاز به  سی تی اسکن دارند اما نمی توانند ماده حاجب دریافت کنند.  همچنین برای تشخیص ترومبوز ورید کلیوی
•    اسکن رادیونوکلئید کلیوی:  برای مشاهده تنگی شریان کلیوی توسط کاپتوپریل همچنین تعیین GFR  کلیوی  

 

نمونه برداری
بیوپسی از راه پوست کلیه انجام می شود و نشان دهنده اختلال کلیوی و یا پروتئینوری نفروتیک است.  
 
مدیریت و کنترل بیماری
تشخیص زود هنگام و درمان علل زمینه ای و اقدامات پیشگیرانه  در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه بسیارمهم است وممکن است بیماری را کاهش داده و یا متوقف کند.  

مراقبت های پزشکی از بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه شامل موارد زیرمی باشد:
•    به تأخیر انداختن و یا متوقف کردن پیشرفت بیماری مزمن کلیه با درمان بیماری زمینه ای در صورت امکان 
•    تشخیص و درمان نشانه های پاتولوژیک بیماری مزمن کلیه
•    برنامه ریزی به موقع برای درمان بلند مدت جایگزینی کلیه

 

نشانه های پاتولوژیک بیماری مزمن کلیه  به شرح زیراست:
•    کم خونی: هنگامی که سطح هموگلوبین کمتر از 10 گرم / دسی لیترباشد، درمان با عوامل محرک خونسازی (ESAS)، که شامل آلفا اریتروپوئیتین صناعی و آلفا می باشد تا زمانی که آهن به میزان قابل قبول برسد. 
•    هیپرفسفاتمی: درمان با محدودیت مواد غذایی فسفردار  
•    هیپوکلسمی: درمان با مکمل های کلسیم با یا بدون کلسیتریول
•    هیپرپاراتیروئیدیسم: درمان با کلسیتریول یا ویتامین D آنالوگ یا calcimimetics 
•    ازدیاد حجم: درمان با دیورتیک های لوپ یا تصفیه بیشتر
•    اسیدوز متابولیک: درمان با مصرف مکمل قلیایی خوراکی
•    تظاهرات اورمیک:  درمان طولانی مدت جایگزینی کلیه (همودیالیز، دیالیز صفاقی و یا پیوند کلیه)

 

موارد ضروری برای جایگزینی کلیه عبارتند از:
•    اسیدوز متابولیک شدید
•    هیپرکالمی
•    پریکاردیت
•    انسفالوپاتی
•    ازدیاد حجم مقاوم
•    اختلال رشد و سوء تغذیه
•    نوروپاتی محیطی
•    علائم مقاوم گوارش
•    در افراد بدون علامت،   GFR of 5-9 mL/min/1.73 m²  بدون درنظرگرفتن علت بیماری مزمن کلیه یا وجود یا عدم وجود بیماری های دیگر


Chronic Kidney Disease

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران