استفاده ازپروتئین موجود درالیاف ابریشمی تنیده شده توسط عنکبوت دربرنامه های کاربردی پزشکی رواج یافته است.  با توجه به استحکام و قدرت ارتجاعی تارعنکبوت ازاین الیاف درساخت رباط و تاندون مصنوعی،  نخ بخیه برای جراحی چشم و ترمیم فک استفاده می شود.
ازتارعنکبوت ابریشمی برای تهیه جلیقه های ضد گلوله و کیسه هوای خودروها نیزاستفاده می شود.

 

محققان دانشگاه ه وایومینگ روشی برای تهیه ژن تولید تارهای ابریشمی توسط بزها ابداع کرده اند که این امکان را به آنها می دهد تا پروتئین ابریشم را ازشیربزگرفته و به مصارف کاربردی درپزشکی برسانند.
 

تهیه مقدارکافی تارابریشمی عنکبوت  برای مصارف پزشکی  نیازبه تعداد بسیاری عنکبوت دارد اما عنکبوت ها هنگامی که درمحل های خاصی پرورش داده می شوند همدیگررا می کشند وازبین می برند. 
برای حل این مشکل، محققین تصمیم گرفتند ژن تولید تارهای ابریشمی عنکبوت ها را به بزها منتقل کنند به نحوی که بزها قادرباشند پروتئین آن را توسط شیرخود تولید کنند.  با استفاده ازاین روش محققان می توانند ازشیربزهایی که این ژن به آنها منتقل شده است مقداربسیارزیادی پروتئین تارعنکبوت می گیرند.

 

 اما درنظرداشته باشید که مانند هرعامل ژنتیکی دیگری،  همه بزها واجد شرایط برای انجام این کارنیستند.  به عنوان مثال ازهفت بزغاله ای که  برای انتقال ژن پروتئین ابریشم مورد آزمایش قرارگرفتند سه تای آنها واجد شرایط بودند.

بزهایی که این ژن به آنها منتقل شده است هیچگونه تفاوتی ازنظرظاهر، سلامتی و یا رفتاری نسبت به سایربزها ندارند.  
 

دانشمندان درنظردارند که درآینده این ژن را به گیاه یونجه انتقال دهند زیرا این گیاه می تواند مقادیربیشتری ابریشم تولید کند.  یونجه علاوه براین که تولید انبوهی دارد،  دارای مقدارزیادی پروتئین (20-25٪) ومحصولی ایده آل برای تولید پروتئین ابریشم است.
 


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران