منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

آتروپین

(ATROPIN(ORAL ROUT

دارو شناسی

این دارو قبل از معاینات چشمی ، قبل وبعد از جراحی چشم و نیز برای درمان قطعی وضعیت چشم مانند التهاب لایه میانی چشم استفاده می شود این دارو توسط پزشک تجویز می شود و به شکل های زیر در بازار موجود می باشد:
پماد
محلول

 

پیش از مصرف

آلرژی وحساسیت
اگر تاکنون واکنش غیرعادی و آلرژیک به این دارو یا هر داروی دیگری داشته اید، با پزشک خود در میان بگذارید.  به علاوه هرگونه حساسیت دیگر، مانند حساسیت غذایی، حساسیت به مواد نگهدارنده و حساسیت به حیوانات، را به پزشک خود اطلاع دهید. برای محصولات غیر تزریقی، دستورالعمل روی بسته بندی و ترکیبات دارو را با دقت مطالعه کنید. 
 اطفال 
نوزادان و کودکان با موهای روشن و چشمان آبی به داروی آتروپین حساس ترند.افزیش تاثیر عوارض جانبی دارودر مدت درمان نیز وجود دارد ،در کودکان مقدار استفاده ی دارو کمترمی باشد 
  سالمندان
استفاده از داروی آتروپین در سالمندان مجب حساسیت شده و امکان افزایش عواض جانبی در مدت درمان نیز وجود دارد.
دوران بارداري
تاکنون مطالعات  کافی در این زمینه در  زنان باردارانجام نشده است،گرچه این دارو جذب بدن میشود.
دوران شیردهی و مادران شیرده
مصرف ناچیز داروی آتروپین باعث بروز تپش قلب ،خشکی پوست و تب در نوزادانی که توسط   شیر مادرتغذیه میشونید،شایع است. تا کنون در این زمینه که هوم آتروپین یا اسکوپولومین وارد شیر مادر میشود یا نه ،مطابلعاتی انجام نشده است.اگر چه بیشتر این دارو ها حتی در مقدار ناچیز وارد شیر مادر میشود ،بسیاری از مادران ممکن است با خیال راحت مصرف شوند  مادران عزیز  پیش از شروع دوران شیردهی در رابطه با مصرف داروی آتروپین با پزشک خود مشاوره و صحبت کنید. 


تداخل دارویی
استفاده دارو های آتروپین،آفسالمیک، هوم آتروپین،اسکوپودمین در کودکان بافلج اسپاستیک، ضربه مغزی ،سندرم دان و دیگر بیماری های چمشی ممکن است به وخیم تر شد وضعیت آنها بیانجامد.
گرچه برخی داروها نباید همزمان با یکدیگر مصرف شوند، اما برخی موارد وجود دارند که با وجود تداخلات دارویی، بهتر است که به طور همزمان استفاده شوند. در اینگونه موارد پزشک به بیمار توصیه می کند که میزان مصرف داروها را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری را به وی گوش زد می کند. به هرحال هر داروی دیگری که مصرف می کنید (تجویز شده توسط پزشک یا داروهای موجود در بازار) .
استعمال داروهای زیر همراه با داروی آتروپین خطر بروز عوارض جانبی و احتمالی را افزایش می دهد، اما در شرایطی استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر دو داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد.

Acemetacin
Amtolmetin Guacil
Aspirin
Bromfenac
Bufexamac
Celecoxib
Choline Salicylate
Clonixin
Clorgyline
Dexibuprofen
Dexketoprofen
Diclofenac
Diflunisal
Dipyrone
Droxicam
Etodolac
Etofenamate
Etoricoxib
Felbinac
Fenoprofen
Fepradinol
Feprazone
Floctafenine
Flufenamic Acid
Flurbiprofen
Ibuprofen
Ibuprofen Lysine
Indomethacin
Iproniazid
Isocarboxazid
Ketoprofen
Linezolid
Lornoxicam
Loxoprofen
Lumiracoxib
Meclofenamate
Mefenamic Acid
Meloxicam
Morniflumate
Nabumetone
Naproxen
Nepafenac
Nialamide
Niflumic Acid
Nimesulide
Oxaprozin
Oxyphenbutazone
Parecoxib
Pentoxifylline
Phenelzine
Phenylbutazone
Piketoprofen
Piroxicam
Probenecid
Procarbazine
Proglumetacin
Propionic Acid
Propyphenazone
Proquazone
Rasagiline
Rofecoxib
Salicylic Acid
Salsalate
Selegiline
Sodium Salicylate
Sulindac
Tenoxicam
Tiaprofenic Acid
Tolfenamic Acid
Tolmetin
Tranylcypromine

تداخلات دارویی دیگر
گرچه برخی داروها نباید همزمان با یکدیگر مصرف شوند، اما برخی موارد وجود دارند که با وجود تداخلات دارویی، بهتر است که به طور همزمان استفاده شوند. در اینگونه موارد پزشک به بیمار توصیه می کند که میزان مصرف داروها را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری را به وی گوش زد می کند. 

Abciximab
Amineptine
Amitriptyline
Amitriptylinoxide
Amoxapine
Anagrelide
Apixaban
Ardeparin
Argatroban
Beclamide
Beta Glucan
Bivalirudin
Bupropion
Caramiphen
Carbamazepine
Certoparin
Cilostazol
Citalopram
Clomethiazole
Clomipramine
Clopidogrel
Cyclosporine
Dabigatran Etexilate
Dalteparin
Danaparoid
Desipramine
Desirudin
Desvenlafaxine
Diazepam
Dibenzepin
Dipyridamole
Donepezil
Dothiepin
Doxepin
Duloxetine
Edoxaban
Enoxaparin
Eptifibatide
Erlotinib
Escitalopram
Ethotoin
Felbamate
Feverfew
Fluoxetine
Fluvoxamine
Fondaparinux
Fosphenytoin
Furazolidone
Gabapentin
Gabapentin Enacarbil
Ginkgo
Gossypol
Heparin
Imipramine
Iobenguane I 123
Lacosamide
Lepirudin
Levetiracetam
Levomilnacipran
Lofepramine
Meadowsweet
Melitracen
Mephenytoin
Mephobarbital
Methotrexate
Midodrine
Milnacipran
Nadroparin
Nefazodone
Nortriptyline
Opipramol
Oxcarbazepine
Oxymorphone
Paraldehyde
Paramethadione
Pargyline
Parnaparin
Paroxetine
Pemetrexed
Pentosan Polysulfate Sodium
Phenacemide
Phenobarbital
Phenytoin
Piracetam
Pralatrexate
Prasugrel
Pregabalin
Protein C
Protriptyline
Reboxetine
Reviparin
Rivaroxaban
Rufinamide
Sertraline
Sibutramine
Stiripentol
Tacrolimus
Tiagabine
Tianeptine
Ticlopidine
Tinzaparin
Tirofiban 
سایر مشکلات پزشک
برخی از داروها نباید همراه با غذا مصرف شوند، چون ممکن است بر اثر آن فعل و انفعالات شیمیایی در بدن رخ دهد که برای سلامت انسان مضر باشد. مصرف الکل یا تنباکو نیز موجب تسریع برهمکنش های شیمیایی می گردد. 
سایر مشکلات پزشکی
وجود مشکلات دارویی دیگر نیز بر روی اثربخشی این دارو تاثیر خواهد داشت. هرگونه مشکل دارویی را با پزشک خود در میان بگذارید، به ویژه وجود موارد زیر: 
 در کودکان بافلج اسپاستیک، 
ضربه مغزی در کودکان
سندرم دان (mongolism) درکودکان و بزرگسالان
کوری تدریجی(آب سیاه) و دیگر بیماری های چمشی 


تداخل دارویی
استفاده دارو های آتروپین،آفسالمیک، هوم آتروپین،اسکوپودمین در کودکان بافلج اسپاستیک، ضربه مغزی ،سندرم دان و دیگر بیماری های چمشی ممکن است به وخیم تر شد وضعیت آنها بیانجامد.
گرچه برخی داروها نباید همزمان با یکدیگر مصرف شوند، اما برخی موارد وجود دارند که با وجود تداخلات دارویی، بهتر است که به طور همزمان استفاده شوند. در اینگونه موارد پزشک به بیمار توصیه می کند که میزان مصرف داروها را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری را به وی گوش زد می کند. به هرحال هر داروی دیگری که مصرف می کنید (تجویز شده توسط پزشک یا داروهای موجود در بازار) .
استعمال داروهای زیر همراه با داروی آتروپین خطر بروز عوارض جانبی و احتمالی را افزایش می دهد، اما در شرایطی استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر دو داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد.

Acemetacin
Amtolmetin Guacil
Aspirin
Bromfenac
Bufexamac
Celecoxib
Choline Salicylate
Clonixin
Clorgyline
Dexibuprofen
Dexketoprofen
Diclofenac
Diflunisal
Dipyrone
Droxicam
Etodolac
Etofenamate
Etoricoxib
Felbinac
Fenoprofen
Fepradinol
Feprazone
Floctafenine
Flufenamic Acid
Flurbiprofen
Ibuprofen
Ibuprofen Lysine
Indomethacin
Iproniazid
Isocarboxazid
Ketoprofen
Linezolid
Lornoxicam
Loxoprofen
Lumiracoxib
Meclofenamate
Mefenamic Acid
Meloxicam
Morniflumate
Nabumetone
Naproxen
Nepafenac
Nialamide
Niflumic Acid
Nimesulide
Oxaprozin
Oxyphenbutazone
Parecoxib
Pentoxifylline
Phenelzine
Phenylbutazone
Piketoprofen
Piroxicam
Probenecid
Procarbazine
Proglumetacin
Propionic Acid
Propyphenazone
Proquazone
Rasagiline
Rofecoxib
Salicylic Acid
Salsalate
Selegiline
Sodium Salicylate
Sulindac
Tenoxicam
Tiaprofenic Acid
Tolfenamic Acid
Tolmetin
Tranylcypromine

تداخلات دارویی دیگر
گرچه برخی داروها نباید همزمان با یکدیگر مصرف شوند، اما برخی موارد وجود دارند که با وجود تداخلات دارویی، بهتر است که به طور همزمان استفاده شوند. در اینگونه موارد پزشک به بیمار توصیه می کند که میزان مصرف داروها را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری را به وی گوش زد می کند. 

Abciximab
Amineptine
Amitriptyline
Amitriptylinoxide
Amoxapine
Anagrelide
Apixaban
Ardeparin
Argatroban
Beclamide
Beta Glucan
Bivalirudin
Bupropion
Caramiphen
Carbamazepine
Certoparin
Cilostazol
Citalopram
Clomethiazole
Clomipramine
Clopidogrel
Cyclosporine
Dabigatran Etexilate
Dalteparin
Danaparoid
Desipramine
Desirudin
Desvenlafaxine
Diazepam
Dibenzepin
Dipyridamole
Donepezil
Dothiepin
Doxepin
Duloxetine
Edoxaban
Enoxaparin
Eptifibatide
Erlotinib
Escitalopram
Ethotoin
Felbamate
Feverfew
Fluoxetine
Fluvoxamine
Fondaparinux
Fosphenytoin
Furazolidone
Gabapentin
Gabapentin Enacarbil
Ginkgo
Gossypol
Heparin
Imipramine
Iobenguane I 123
Lacosamide
Lepirudin
Levetiracetam
Levomilnacipran
Lofepramine
Meadowsweet
Melitracen
Mephenytoin
Mephobarbital
Methotrexate
Midodrine
Milnacipran
Nadroparin
Nefazodone
Nortriptyline
Opipramol
Oxcarbazepine
Oxymorphone
Paraldehyde
Paramethadione
Pargyline
Parnaparin
Paroxetine
Pemetrexed
Pentosan Polysulfate Sodium
Phenacemide
Phenobarbital
Phenytoin
Piracetam
Pralatrexate
Prasugrel
Pregabalin
Protein C
Protriptyline
Reboxetine
Reviparin
Rivaroxaban
Rufinamide
Sertraline
Sibutramine
Stiripentol
Tacrolimus
Tiagabine
Tianeptine
Ticlopidine
Tinzaparin
Tirofiban 
سایر مشکلات پزشک
برخی از داروها نباید همراه با غذا مصرف شوند، چون ممکن است بر اثر آن فعل و انفعالات شیمیایی در بدن رخ دهد که برای سلامت انسان مضر باشد. مصرف الکل یا تنباکو نیز موجب تسریع برهمکنش های شیمیایی می گردد. 
سایر مشکلات پزشکی
وجود مشکلات دارویی دیگر نیز بر روی اثربخشی این دارو تاثیر خواهد داشت. هرگونه مشکل دارویی را با پزشک خود در میان بگذارید، به ویژه وجود موارد زیر: 
 در کودکان بافلج اسپاستیک، 
ضربه مغزی در کودکان
سندرم دان (mongolism) درکودکان و بزرگسالان
کوری تدریجی(آب سیاه) و دیگر بیماری های چمشی 

نحوه مصرف

نحوه ی مصرف قطره آفسالامیک
نخست، دستهای خود را بشوئید،شیب سر به عقب درست در زیر پلک با فشار دادن انگشت خود به آرامی بر روی پوست، پلک را بکشید تا چشمانتان باز شود سپس قطره را درون چشم بریزید،اجازه دهید وارد پلکتان شود و به آرامی چشم خود را ببندید و دیگر باز و بسته نکنید.با انگشتان خود گو شه داخل چشم را به مدت دوتا سه دقیقه به آرامی فشار دهید تا دارو جذب چشمتان شود.بلافاصه دستهای خود را بشوئید تا اثر هر گونه دارویی که ممکن است بر روی دستانتان بجای مانده باشد،برطرف شود.اگر این دارو را برای نوزادان و کودکان استفاده مینمایید،بلافاصله پس از مصرف از تمیز بودن دستهایتان اطمینان حاصل نمائید و اجازه ندهید این دارو وارد دهان کودک شما شود،داروی را که ممکن است تصادفا با صورت یا پلک نوزاد تماس پیدا کند ،پاک نمایید.
برای نگهداری دارو به دور از میکروب ها تا جاییکه امکان دارد نوک اپلیکاتور را با هر سطحی تماس ندهید. 
نحوه ی مصرف پماد 
نخست، دستهای خود را بشوئید،شیب سر به عقب درست در زیر پلک با فشار دادن انگشت خود به آرامی بر روی پوست، پلک را بکشید تا چشمانتان باز شود سپس پماد را بروی چشم بمالید (تقریبااجازه دهید وارد پلکتان شود و به آرامی چشم خود را ببندید وچشمانتان را به مدت دو تا سه دقیقه بسته نگاه دارید تا دارو جذب چشمانتان شود.معمولا لایه نازکی  از پماد کافی میباشد بلافاصه دستهای خود را بشوئید تا اثر هر گونه دارویی که ممکن است بر روی دستانتان بجای مانده باشد،برطرف شود.اگر این دارو را برای نوزادان و کودکان استفاده مینمایید،بلافاصله پس از مصرف از تمیز بودن دستهایتان اطمینان حاصل نمائید و اجازه ندهید این دارو وارد دهان کودک شما شود،داروی را که ممکن است تصادفا با صورت یا پلک نوزاد تماس پیدا کند ،پاک نمایید.
برای نگهداری دارو به دور از میکروب ها تا جاییکه امکان دارد نوک اپلیکاتور را با هر سطحی تماس ندهید،پس از هر بار استفاده نو پماد را دستمال تمیزی پاک نمایید و درب پماد را محکم ببندید.دارو را طبق دستور پزشک استفاده نمایید،بیش از دستور پزشک استفاده ننمایید با نجام این کار ممکن است اثرات جانبی این دارو افزایش یابد.نحوه ی مصرف برای نوزادان و کودکان حائز اهمیت است،چرا که استفاده بیش از حد برای نوزادان و کودکان بسیار خطرناک میباشد.

 

 میزان مصرف
مقدار دقیق داروی تجویز شده از یک بیمار به بیمار دیگر کاملا متفاوت است. بیمار می بایست طبق دستور العمل پزشک یا راهنمایی های موجود بر روی برچسب دارو اقدام به استفاده و مصرف دارو کند. مقدار داروی مصرفی به شدت بیماری و قدرت اثربخشی دارو بستگی دارد. تعداد دفعاتی که دارو در طی روز دریافت می شود، فاصله زمانی میان هر بار مصرف پماد و دوره زمانی تعیین شده و مجاز برای استفاده از دارو به شدت بیماری و نوع دارو بستگی بسیار دارد.
آتروپین
میزان مصرف پماد آفسالمیک برای التهاب لایه میانی چشم
بزرگسالان:افراد بزرگسال و سالمند میبایست دارو را برای یک یا دو نوبت بروی چشم بمالند.
کودکان:درکودکان باید دارو را در طول روزیک تا سه نوبت به صورت لایه ی نازکی بروی چشم مالیده شود.
میزان مصرف برای معاینات چشم
بزرگسالان:  استفاده دارو باید توسط پزشک معین شود.
کودکان: یک تا سه روز قبل از معاینات چشم ،پماد در سه نوبت بروی چشم مالیده شود.
میزان مصرف محلول آفسالمیک برای التهاب لایه میانی چشم
بزرگسالان:در روز یک یا دو نوبت ،یک قطره در چشم ریخته شود.
کودکان: در روز یک تا سه نوبت ،یک قطره در چشم ریخته شود.
میزان مصرف برای معاینات چشم
بزرگسالان:استفاده دارو باید توسط پزشک معین شود.
کودکان: یک تا سه روز قبل از معاینات چشم ،یک قطره در سه نوبت داخل چشم ریخته شود.
اسکوپولومین(       (scopolamine
میزان مصرف محلول آفسالمیک برای التهاب لایه میانی چشم
کودکان و بزرگسالان:در روز بیش از چهار نوبت ،یک قطره در چشم
میزان مصرف محلول آفسالمیک برای معاینات چشم
بزرگسالان:یک ساعت قبل از معاینه یک قطره داخل چشم ریخته شود.
کودکان: یک تا سه روز قبل از معاینات چشم ،یک قطره در سه نوبت داخل چشم ریخته شود.

 

در صورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
در صورت فراموش كردن دوز اين دارو، به محض يادآوری آن را مصرف كنيد. چنانچه زمان دوز بعدی فرا رسيده بود، طبق همان زمانبندی پيش برويد و دوز فراموش شده را تكرار نكنيد. هيچگاه دوز دارو را 2 بار متوالي تكرار نكنيد و برای جبران آن داروی اضافی نخورید.


درصورت استفاده بیش از حد و وموارد اورژانسی چه کنیم ؟
در این شرایط به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه نموده و یا با مرکز فوریت های اورژانس تماس بگیرید.


در هنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟
چنانچه پزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است، رژیم معمولی و نرمال روزانه را ادامه دهید.


 

شیوه  نگهداری از دارو
از قرار دادن دارو در معرض نور مستقیم خورشید، رطوبت و آتش خودداری کنید. دارو را از دسترس کودکان دور نگاه دارید. از مصرف داروهای تاریخ گذشته و قدیمی پرهیز کنید و دارو در یخچال نگهداری شود.

 

اقدامات احتیاطی

بعداز استعمال دارو در چشم مخصوصا برای مشاهده اشیا نزدیک با تاری دید مواجه خواهی شد. مردمکهای چشم به طور غیر عادی بزرگ خواهند شد.
از سلامت بینایی خود قبل از رانندگی،استفاده از ماشین الات یا هر کار دیگری که مخاطره آمیز است،اطمینان حاصل نمایید.
نسبت به قبل چشم شما بیشتر به نور حساس میشود،از عینک دودی برای محافظت از چشمانتان درمقابل نور آفتاب و دیگر نورهای روشن  استفاده نمایید. این تاثیرات ممکن است پس از  چندین روز مداومت داشته باشد.
اگرعوارض،14 روز استفاده از آتروپین، 3روز مصرف هوم آتروپین، 7 روز مصرف اسکوپوومین تداوم یافت به دکتر خود ماجعه نمایید. 

 

عوارض جانبی

عوارض جانبی
به همراه تاثیرات مفید، هر دارو دارای اثرات ناخواسته ای نیز می باشد. گرچه تمام این عوارض جانبی اتفاق نمی افتند، اما در صورت مشاهده ی هرکدام از آنها درمان های فوری نیاز خواهد بود. در صورتی که هر یک از عوارض زیر را مشاهده کردید، فورا به پزشک مراجعه کنید: 
از بین رفتن هماهنگی عضلات و کندی
تپش و نامنظمی ضربان قلب
خشکی و خارش پوست
 لکنت زبان
سرخی ویا قرمزی پوست
نفخ معده در کودکان
تشنگی وخشکی دهان 
خستگی،ضعف،خواب آلودگی غیر عادی
برخی عوارض جانبی نیازی به درمان ندارند و پس از مطابقت بدن با دارو، به خودی خود برطرف می شوند. به علاوه پزشک می تواند روش هایی برای مقابله و پیشگیری از بروز این عوارض ارائه دهد. در صورتی که هر یک از عوارض برای شما ایجاد مشکل کرد و یا پس از گذشت زمان برطرف نشدند، به پزشک خود مراجعه کنید.

 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

آتروپینهوم آترپین
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه