منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فاموتیدین

Famotidine (Oral Route)

دارو شناسی

ازاین دارو دربیماریهای خاص مانند سندرم زولینجرالیسون،  و تومورهای غدد درون ریزکه مقداراسید معده بسیارزیاد است،  استفاده می شود.
 

فاموتیدین به گروه دارویی بلاکرهای آتاگونیست هیستامین H2  تعلق دارد.  این دارو باعث کاهش سطح اسید تولید شده درمعده می شود.
این دارو با یا بدون نسخه پزشک دردسترس می باشد.  

 

اگراین دارو توسط پزشک تجویزشود،  دوزبالاتری دارد.  اگرمشکلی درارتباط با مصرف این دارو پیش بیاید،  پزشک دوز دارو را تنظیم می کند.
 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص
•    قرص جویدنی
•    قرص آهسته رهش
•    پود برای سوسپانسیون

اسامی تجاری
Pepcid
Pepcid AC

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب تا به امروز درمورد مصرف فاموتیدین  درکودکان انجام نشده است.  با این حال،  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده  فاموتیدین محدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال احتمال بروز مشکلات کلیوی درارتباط با سن وجود دارد.  رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات انجام شده برروی زنان  باردارخطری را برای جنین نشان نداده اند.


دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Amifampridine
•    Bepridil
•    Cisapride
•    Dronedarone
•    Mesoridazine
•    Pimozide
•    Piperaquine
•    Saquinavir
•    Sparfloxacin
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Ziprasidone

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Anagrelide
•    Aripiprazole
•    Arsenic Trioxide
•    Atazanavir
•    Bupropion
•    Buserelin
•    Clarithromycin
•    Clozapine
•    Crizotinib
•    Dabrafenib
•    Dasatinib
•    Degarelix
•    Delamanid
•    Delavirdine
•    Deslorelin
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Escitalopram
•    Fluoxetine
•    Gefitinib
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Histrelin
•    Hydroxychloroquine
•    Ivabradine
•    Ketoconazole
•    Ledipasvir
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Metronidazole
•    Moxifloxacin
•    Nafarelin
•    Ondansetron
•    Panobinostat
•    Pasireotide
•    Pazopanib
•    Quetiapine
•    Rilpivirine
•    Sevoflurane
•    Tacrolimus
•    Tizanidine
•    Tolazoline
•    Triptorelin
•    Vandetanib
•    Vemurafenib
•    Vinflunine
•    Vismodegib


استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Cefditoren Pivoxil
•    Cefpodoxime Proxetil
•    Cyclosporine

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید.  استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    بیماری کلیوی متوسط یا شدید با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی به دلیل خروج کند دارو ازبدن ممکن است تشدید شود.

نحوه مصرف

این دارو را فقط با تجویزپزشک مصرف کنید.  این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.  اینکاراحتمال بروزعوارض جانبی را افزایش می دهد.
 

قبل ازاستفاده ازداروی  فاموتیدین مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
سوسپانسیون را با ظرف مدرج بدقت اندازه گیری کنید.

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی قرص و سوسپانسیون دردرمان زخم معده
•    بزرگسالان 20  میلی گرم  یک یا 2 باردرروز و یا 40 میلی گرم هنگام خواب مصرف شود.  
•    کودکان بالای یکسال  دوزدارو به نسبت وزن بدن وتوسط پزشک تعیین می شود.  درابتدا 1  میلی گرم  به ازای هرکیلوگرم وزن بدن درروز که به 2 دوز تقسیم می شود.   اما با این حال دوزدارو بیش از 40 میلی گرم درروز نیست.
•    نوزادان 3 ماه تا یکسال دوزدارو به نسبت وزن بدن وتوسط پزشک تعیین می شود.  درابتدا 1  میلی گرم  به ازای هرکیلوگرم وزن بدن درروز که به 2 دوز تقسیم می شود.   

برای درمان ازوفاژیت فرسایشی
•    بزرگسالان  10 - 20 و یا 40  میلی گرم  2 باردرروز 
•    کودکان بالای یکسال  دوزدارو به نسبت وزن بدن وتوسط پزشک تعیین می شود.  درابتدا 1  میلی گرم  به ازای هرکیلوگرم وزن بدن درروز که به 2 دوز تقسیم می شود.   اما با این حال دوزدارو بیش از 40 میلی گرم درروز نیست.

برای درمان اسید بیش ازحد معده (سندرم زولینجرالیسون)
•    بزرگسالان 20  میلی گرم هر6 ساعت.  اما پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.
•    استفاده و دوز این دارو برای کودکان بایدتوسط پزشک تعیین  شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید ام اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.  

سوسپانسیون را پس ازگذشت 30 روز دوربیندازید.

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. 
اگربیماری شما بهبود پیدا نکرد و یا بدترشد به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
 

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی نادر

•    خونریزی لثه
•    تاول یا شل شدن پوست
•    وجود خون در ادرار یا مدفوع
•    مدفوع سیاه و قیری و یا خونی
•    درد قفسه سینه
•    لرز
•    سرفه یا گرفتگی صدا
•    اسهال
•    تب با یا بدون لرز
•    احساس خستگی یا ضعف عمومی
•    تب شدید
•    خارش
•    درد مفاصل و عضلات
•    کمر یا پهلو درد
•    ادرار کردن دردناک و یا مشکل
•    پوست رنگپریده
•    لکه های قرمز بر روی پوست
•    چشمهای ملتهب یا قرمز
•    ضایعات پوستی قرمز با یک مرکز بنفش
•    تنگی نفس
•    گلو درد
•    زخم و یا لکه های سفید بر روی لب و یا در دهان
•    تورم غدد
•    خونریزی یا کبودی غیرعادی 
•    خستگی یا ضعف غیرعادی

عوارض جانبی ناشناخته  
•    درد شکم یا معده
•    اضطراب
•    سوزش،  خارش،  بی حسی،  سوزن سوزن شدن
•    مدفوع برنگ خاک رس
•    ادرار تیره رنگ
•    افسردگی
•    مشکل تنفسی
•    عدم وجود بلع
•    سرگیجه
•    خشکی دهان
•    غش
•    حس سرخوشی
•    ضربان قلب سریع ویا نامنظم
•    سردرد
•    کهیر
•    تنفس عمیق و سریع
•    کج خلقی
•    ورم در صورت،  پلکها،  لبها،  زبان،  گلو،  دستها،  پاها و یا اندام جنسی
•    از دست دادن اشتها
•    ازدست دادن کنترل مثانه
•    از دست دادن هوشیاری
•    تغییرات خلقی
•    حالت تهوع
•    عصبانیت
•    تنفس پرصدا
•    تغییرات شخصیتی
•    راش
•    بیقراری
•    تشنج
•    تکان دادن
•    بثورات پوستی
•    ورم اطراف چشم
•    تنگی قفسه سینه
•    حرکات تند و سریع  بدن
•    مشکلات  خواب
•    مشکلات تنفسی
•    بوی ناخوشایند نفس 
•    تغییرات بینایی
•    استفراغ خونی
•    خس خس
•    چشمان و یا پوست زرد

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی کمتررایج
•    مشکل اجابت مزاج (مدفوع)

عوارض جانبی نادر
•    تورم سینه یا درد پستان در زنان و مردان

عوارض جانبی ناشناخته
•    درد شکم یا معده
•    وجود لکه بر روی پوست
•    تغییر در طعم و یا طعم بد، غیر عادی و یا ناخوشایند 
•    صدای مداوم زنگ یا وزوز یا دیگر سر و صدا های غیر قابل توضیح در گوش
•    کاهش علاقه به مقاربت جنسی
•    مشکلات حرکتی
•    خشکی پوست
•    ترس
•    ریزش یا نازک شدن مو
•    از دست دادن شنوایی
•    کهیر یا تاول
•    ناتوانی در نعوظ
•    از دست دادن توانایی و یا عملکرد جنسی 
•    تغییرات روانی  و یا خلق و خو 
•    گرفتگی عضلانی
•    سفتی عضلات
•    جوش
•    قرمزی پوست
•    قرمزی قسمت سفید چشم
•    توهم
•    بیخوابی

  • کاهش وزن

اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

زخم معدهدرمان زخم معدهازوفاژیت فرسایشیریفلاکس معده به مریسندرم زولینجرالیسونتومورهای غدد درون ریزاسید معدهکاهش اسید معدهریفلاکس معدهسوزظ سردلسوء هاضمهزخم اثنی عشر
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه