منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فلودیپین

Felodipin

دارو شناسی

فشارخون بالا باعث افزایش عملکرد قلب و عروق می شود و اگربه مدت طولانی ادامه پیدا کند،  ممکن است به رگهای خونی،  مغز،  قلب و کلیه ها آسیب برساند و منجربه سکته مغزی،  نارسایی قلبی،  و یا نارسایی کلیه بشود.  اما درصورت کنترل فشارخون ازاحتمال بروز این مشکلات و بیماریها کاسته می شود.
 

فلودیپین مسدود کننده کانال کلسیم است و با اثرگذاری برروی تحرک کلسیم درون سلولهای قلب،   رگهای خونی را ریلکس و شل کرده و با رساندن خون و اکسیژن بیشتربه قلب باعث کاهش حجم  عملکرد قلب می شود.
 

این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.
این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص آهسته رهش

اسامی تجاری
Plendil

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  


آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب تا به امروز درمورد مصرف فلودیپین درکودکان انجام نشده است.  با این حال،  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده  فلودیپین محدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال احتمال بروز مشکلات کلیه،  کبد و یا قلب درارتباط با سن وجود دارد.  رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Colchicine
•    Itraconazole
•    Ketoconazole

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Afatinib
•    Amiodarone
•    Apixaban
•    Atazanavir
•    Carbamazepine
•    Ceritinib
•    Clarithromycin
•    Clopidogrel
•    Cyclosporine
•    Dabrafenib
•    Dantrolene
•    Dasabuvir
•    Doxorubicin
•    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•    Droperidol
•    Idelalisib
•    Lacosamide
•    Lumacaftor
•    Mibefradil
•    Morphine
•    Morphine Sulfate Liposome
•    Nilotinib
•    Paritaprevir
•    Piperaquine
•    Pixantrone
•    Romidepsin
•    St John's Wort
•    Topotecan
•    Vincristine
•    Vincristine Sulfate Liposome

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Amprenavir
•    Dalfopristin
•    Fluconazole
•    Indinavir
•    Magnesium
•    Nelfinavir
•    Oxcarbazepine
•    Phenobarbital
•    Quinupristin

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
برای جلوگیری ازعوارض جانبی درحین استفاده ازاین دارو ازمصرف آب گریپ فروت خودداری کنید.

 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    نارسایی قلبی با احتیاط مصرف شود.  ممکن است بیماری را تشدید کند.
•    بیماری کبدی با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی به دلیل خروج کند دارو ازبدن ممکن است تشدید شود.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

درمان فشارخون علاوه برمصرف این دارو شامل کنترل وزن  وتغییردررژیم غذایی،  بخصوص استفاده ازنمک درغذا می باشد.  درمورد تغییررژیم غذایی خود با پزشک مشو رت کنید.
 

بسیاری ازبیماران مبتلا به فشارخون هیچ نشانه و علامتی ندارند.  
دارو را طبق دستورپزشک استفاده کنید.

 

این دارو برای درمان فشارخون نیست و ازان برای کنترل فشارخون استفاده می شود.  این دارو برای پایین آوردن فشارخون است و شاید لازم باشد برای بقیه عمرازآن استفاده کنید.  
 

اگرفشارخون بالا درمان نشود ممکن است مشکلات جدی مانند نارسایی قلبی،  بیماریهای قلبی - عروقی،  سکته مغزی و یا بیماری کلیه بدنبال د اشته باشد.
 

قرص آهسته رهش را با معده خالی و حداقل یکساعت قبل و یا دو ساعت بعد ازغذا قورت دهید.  ازشکستن و خرد کردن و جویدن آن خودداری کنید.

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی قرص آهسته رهش دردرمان فشارخون بالا
•    بزرگسالان درابتدا 5  میلی گرم  یکباردرروزمصرف شود.  دوزدارو ممکن است  توسط پزشک تنظیم شود.  
•    مصرف این دارو برای کودکان باید توسط پزشک تعیین شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

درهنگام مصرف این دارو ممکن است دچارهیپوتانسیون (پایین آمدن فشارخون) شوید.  اگرمتوجه علائمی مانند تاری دید،  گیجی،  سرگیجه شدید،  غش کردن،  سبکی سرهنگام بلند شدن ناگهانی ازحالت درازکش و یا نشسته ،  تعریق،  خستگی یا ضعف غیرعادی شدید بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.
 

مصرف این دارو ممکن است باعث احتباس مایعات (ادم) دربعضی ازبیماران بشود.  اگرمتوجه ورم صورت،  دستها و پاها،  سوزن سوزن شدن دست و پا و یا افزایش یا کاهش وزن غیرعادی شدید،  به پزشک خود اطلاع دهید.
 

مصرف این دارو ممکن است باعث خونریزی ازلثه شود.  دندانهای خود را بطورمرتب مسواک زده و نخ دندان بکشید و لثه ها را ماساژدهید.  اگرمتوجه قرمزی،  ورم،  یا خونریزی ازلثه ها شدید به دندانپزشک خود مراجعه کنید.

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
 

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی بیشتررایج

•    ورم صورت، دست ها، و یا پا
•    افزایش یا کاهش سریع وزن 
•    سوزن سوزن شدن دست و پا

عوارض جانبی کمتر رایج
•    درد بدن
•    لرز
•    سرفه کردن
•    مشکل در تنفس
•    التهاب گوش
•    تب
•    سردرد
•    قطع صدا
•    گرفتگی بینی
•    آبریزش بینی
•    عطسه
•    گلو درد
•    خستگی یا ضعف غیرعادی

عوارض جانبی ناشناخته 
•    تاری دید
•    درد،  تنگی و یا سنگینی قفسه سینه 
•    گیجی
•    سردرگمی
•    سرفه خلط دار
•    اسهال
•    سرگیجه، غش کردن یا سبکی سر هنگام بلند شدن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته 
•    ضربان قلب نامنظم،  سریع ویا آهسته
•    احساس عمومی ناراحتی و یا بیماری
•    خشونت صدا
•    درد مفاصل
•    ورم در صورت،  پلکها،  لبها،  زبان،  گلو،  دستها،  پاها و یا اندام جنسی
•    از دست دادن اشتها
•    درد عضلانی 
•    حالت تهوع
•    درد و ناراحتی در بازوها،  فک،  کمر و یا گردن
•    رنگ پریدگی پوست
•    لرز
•    تنگی نفس
•    تعریق
•    ورم صورت
•    تورم غدد گردن
•    مشکل در بلع
•    مشکل خواب
•    تنفس مشکل با انجام فعالیت
•    خونریزی و یا کبودی غیرعادی
•    تغییرات صدا
•    خس خس

اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
علائم مصرف بیش از حد

•    احساس گرما
•    قرمزی پوست صورت،  گردن،  بازوها و گاهی اوقات  قسمت بالای قفسه سینه

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  

عوارض جانبی کمتررایج
•    ترشی یا اسیدی بودن معده 
•    آروغ زدن
•    سوزش،  خارش،  بی حسی،  سوزن سوزن شدن
•    یبوست
•    سوزش معده
•    سوء هاضمه
•    ناتوانی
•    بثورات پوستی
•    ناراحتی یا درد معده

عوارض جانبی نادر
•    خونریزی لثه
•    التهاب دهان
•    قرمزی و تورم لثه

عوارض جانبی ناشناخته 
•    نفخ یا احساس سیری
•    خونریزی از بینی
•    سوزش ادراری
•    بی میلی در مقاربت جنسی
•    ادرار کردن بسختی یا دردناک
•    مشکل در حرکت
•    بی انگیزگی
•    اختلال دردیدن رنگها
•    دوبینی
•    خشکی دهان
•    وجود گاز در معده یا روده
•    غمگینی 
•    ترس یا عصبانیت
•    تکرر یا افزایش ادرار 
•    دیدن هاله در اطراف چراغ
•    کهیر یا تاول
•    ناتوانی در نگه داشتن نعوظ
•    افزایش حجم ادرار 
•    بد اخلاقی
•    خارش
•    از دست دادن میل و یا عملکردجنسی
•    بی انگیزه بودن
•    گرفتگی یا سفتی عضلانی 
•    شب کوری
•    دیدن نوربیش ازحد
•    درد یا حساسیت در اطراف چشم ها و استخوان های گونه
•    نفخ
•    قرمزی پوست
•    خواب آلودگی غیرعادی
•    بیخوابی
•    زخم،  ورم و یا تاول
•    تورم سینه یا پستان درد در زنان و مردان
•    تورم مفاصل
•    خستگی
•    مشکل در تمرکز
•    دید مستقیم

اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

فشارخونفشارخون بالاکنترل فشارخون بالاافزایش عملکرد قلبعملکرد قلب و عروقرگهای خونیسکته مغزینارسایی قلبیکنترل فشارخونسلولهای قلبنارسایی کلیهخون رسانی به قلباکسیژن رسانی به قلب
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه