منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

اسید فنوفیبریک

Fenofibric Acid

دارو شناسی

اسید فنوفیبریک دارویی است که همراه با رژیم غذایی مناسب برای درمان کلسترول و تری گلیسیرید بالای خون تجویزمی شود.
مصرف این دارو ممکن است به کاهش التهاب لوزالمعده ناشی ازسطح بالای تری گلیسیرید درخون کمک کند.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص
•    کپسول دیرانتشار
 
اسامی تجاری
 • Fibricor
•  Trilipix

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب درمورد مصرف این دارو درکودکان انجام نشده است.  با این حال ایمنی و اثربخشی دارو درکودکان  ثابت نشده است.
 
سالمندان
مطالعات انجام شده برروی سالمندان درمورد مصرف این دارو مشکل خاصی را نشان نداده است.  با این حال رعایت احتیاط درمورد مصرف دارو توسط سالمندانی که به مشکلات کلیوی مبتلا هستند لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات انجام شده برروی زنان  شیرده  نشان دهنده حداقل میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  
درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

•    Ciprofibrate

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Acenocoumarol
•    Anisindione
•    Apixaban
•    Argatroban
•    Atorvastatin
•    Bivalirudin
•    Cerivastatin
•    Colchicine
•    Dabigatran Etexilate
•    Dalteparin
•    Danaparoid
•    Desirudin
•    Dicumarol
•    Drotrecogin Alfa
•    Enoxaparin
•    Fluvastatin
•    Fondaparinux
•    Heparin
•    Lepirudin
•    Lovastatin
•    Phenindione
•    Phenprocoumon
•    Pitavastatin
•    Pravastatin
•    Protein C
•    Rivaroxaban
•    Rosuvastatin
•    Simvastatin
•    Tinzaparin
•    Warfarin

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Ezetimibe
•    Rosiglitazone

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید.  استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    مشکلات لخته شدن خون مانند ترومبوز ورید عمقی، آمبولی ریوی یا سابقه آن
•    بیماری های قلبی  
•    درد عضلانی و یا حساسیت به لمس و یا سابقه آن
•    ضعف عضلانی،  با احتیاط مصرف شود.  ممکن است عوارض جانبی را تشدید کند.
•    دیابت  
•    کم کاری تیروئید  
•    مشکلات کلیوی،  با احتیاط مصرف شود.  ممکن است عوارض جانبی را تشدید کند.
•    بیماری های کیسه صفرا  یا سابقه آن
•    بیماری های کلیوی  شدید مانند بیماران  دیالیزی
•    بیماری کبد مانند سیروزکبدی
•    آنزیم های کبدی  بالا،  دراین بیماران داروی اسید فنوفیبریک تجویزنمی شود.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید.

 درتمام طول درمان با این دارو باید ازرژیم غذایی کم نمک، کم چربی و کم شکراستفاده کنید.  

مصرف این دارو به کنترل میزان چربی خون کمک می کند.  اگردرحال مصرف کلسترامین، کولسولامو یا کلستیپول هستید،  ازداروی اسید فنوفیبریک 1 ساعت قبل و یا 4 تا 6 ساعت پس ازاین داروها استفاده کنید.
داروها را طبق نظرپزشک مصرف کنید.  

شما می توانید دارو را با یا بدون غذا مصرف کنید.  
   
میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی کپسول دیرانتشار برای درمان تری گلیسیرید بالا:   
•    بزرگسالان درابتدا 45 تا 135  میلی گرم یکباردرروز.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند. 
•    کودکان استفاده ودوزدارو توسط پزشک تعیین می شود.

برای فرم دوزخوراکی کپسول دیرانتشار برای درمان دیس لیپیدمی مختلط یا کلسترول اولیه:  
•    بزرگسالان 135  میلی گرم یکباردرروز.      
•    کودکان  استفاده ودوزدارو توسط پزشک تعیین  می شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید.  مصرف دارو را دو برابرنکنید. 
 
درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن و تغییردرمیزان مصرف درصورت لزوم برای کاهش عوارض جانبی حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون و ادرار برای بررسی اثرات ناخواسته دارو لازم است.

اگردرحال مصرف این دارو دچاردرد یا ضعف عضلانی،  خستگی غیرعادی،  تب و حساسیت به لمس شدید که علائم و نشانه های میوپاتی عضله هستند به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

اگردرحال مصرف این دارو متوجه تیره شدن رنگ ادرار، اسهال، تب، گرفتگی یا اسپاسم عضلانی ، درد یا سفتی عضلانی  و یا احساس خستگی و ضعیف شدید این علائم می تواند نشانه ای از یک بیماری به نام  رابدومیولیزباشد که می تواند موجب بروزمشکلات کلیوی بشود.

مصرف این دارو ممکن است خطر ابتلا به سنگ کیسه صفرا افزایش می دهد.  اگر  دچار درد معده همراه با تهوع و استفراغ شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

مصرف این دارو ممکن است خطر ابتلا به پانکراتیت را افزایش دهد.  اگردچاردرد معده شدید و ناگهانی، لرز، یبوست، تهوع، استفراغ، تب، یا سبکی سر شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

مصرف این دارو ممکن است منجربه واکنشهای پوستی جدی بشود. اگر درحال استفاده  این دارودچار تاول،  شل شدن پوست، ضایعات پوستی قرمز، آکنه و یا بثورات پوستی، زخم پوستی، تب یا لرز شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

هنگام مصرف این دارو اگرمتوجه  نشانه هایی ازقبیل تب، لرز، سرفه، گلودرد، خونریزی غیر عادی، کبودی، یا ضعف شدید ممکن است دچارعفونت ناشی از تعداد پایین گلبولهای سفید خون که ممکن است توسط این دارو ایجاد شود،  شده باشید.

مصرف دارو را بدون اطلاع پزشک قطع نکنید.  قطع مصرف این داروممکن است سطح چربی خون شما را دوباره افزایش می دهد.  

ممکن است هنگام مصرف این دارو پزشک رعایت رژیم غذایی خاصی را به شما توصیه کند.    

قبل ازهرعمل جراحی و آزمایش پزشکی به پزشک اطلاع دهید که درحال مصرف این دارو هستید.

هیچگونه داروی دیگری بجز با نظرپزشک معالج خود مصرف نکنید این مورد شامل مکمل های گیاهی و ویتامین ها هم می باشد.  
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  

گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی بیشتررایج
•    بدن درد  
•    لرز
•    سرفه کردن
•    مشکلات تنفسی
•    احتقان گوش
•    تب
•    سردرد
•    از دست دادن صدا
•    گرفتگی بینی
•    آبریزش بینی
•    عطسه
•    گلو درد
•    خستگی یا ضعف غیرعادی

عوارض جانبی کمتر رایج
•    درد مثانه
•    ادرار خونی یا کدر
•    تاری دید
•    سرفه خلط دار
•    اسهال
•    مشکلات ادراری، سوزش و یا درد 
•    مشکلات حرکتی
•    سرگیجه
•    تکررادرار  
•    احساس عمومی ناراحتی و یا بیماری
•    درد مفاصل
•    از دست دادن اشتها
•    کمر یا پهلودرد
•    درد عضلانی  
•    درد عضلات یا استخوان ها
•    درد عضلانی یا سفتی
•    اسپاسم های عضلانی
•    حالت تهوع
•    عصبانیت
•    درد در دستها و پاها
•    تپش در گوش
•    لرز
•    ضربان قلب آهسته یا سریع
•    تعریق
•    تورم مفاصل
•    تنگی در قفسه سینه
•    مشکل خواب
•    استفراغ

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی کمتررایج 
•    اسید معده و یا ترش
•    آروغ زدن
•    مشکل اجابت مزاج  
•    سوزش معده
•    سوء هاضمه
•    درد یا حساسیت در اطراف چشم و استخوان های گونه
•    ناراحتی یا درد معده 

اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

کلسترولتری گلیسیریدرژیم غذاییلوزالمعدهالتهاب لوزالمعدهکاهش التهاب لوزالمعدهدرمان کلسترول و تری گلیسیرید بالا
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه