منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فنوپروفن

Fenoprofen

دارو شناسی

فنوپروفن داروی ضد التهاب غیراستروئیدی (NSAID)  است که دردرمان دردهای خفیف تا متوسط استفاده می شود و به کاهش علائم و نشانه های آرتریت مانند التهاب، ورم، سفتی و درد مفاصل  کمک می کند.  
 

این دارو بیماری آرتریت را درمان نمی کند اما تا زمان مصرف دارو علائم آن را بهبود می بخشد.  
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص
•    کپسول  
 
اسامی تجاری
1.     Nalfon
2.    Nalfon 200

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب درمورد مصرف این دارو درکودکان زیر18 سال انجام نشده است.  با این حال ایمنی و اثربخشی دارو درکودکان  ثابت نشده است.
 
سالمندان
مطالعات انجام شده برروی سالمندان درمورد مصرف این دارو مشکل خاصی را نشان نداده است.  با این حال رعایت احتیاط درمورد مصرف دارو توسط سالمندانی که به مشکلات کلیوی مبتلا هستند لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات کافی برروی زنان  شیرده برای تعیین میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی انجام نشده است.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  
درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
•    Ketorolac

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Abciximab
•    Amineptine
•    Amitriptyline
•    Amitriptylinoxide
•    Amoxapine
•    Anagrelide
•    Apixaban
•    Ardeparin
•    Argatroban
•    Beta Glucan
•    Bivalirudin
•    Certoparin
•    Cilostazol
•    Citalopram
•    Clomipramine
•    Clopidogrel
•    Cyclosporine
•    Dabigatran Etexilate
•    Dalteparin
•    Danaparoid
•    Desipramine
•    Desirudin
•    Desvenlafaxine
•    Dibenzepin
•    Dipyridamole
•    Dothiepin
•    Doxepin
•    Duloxetine
•    Edoxaban
•    Enoxaparin
•    Eptifibatide
•    Erlotinib
•    Escitalopram
•    Feverfew
•    Fluoxetine
•    Fluvoxamine
•    Fondaparinux
•    Ginkgo
•    Gossypol
•    Heparin
•    Imipramine
•    Lepirudin
•    Levomilnacipran
•    Lofepramine
•    Meadowsweet
•    Melitracen
•    Methotrexate
•    Milnacipran
•    Nadroparin
•    Nefazodone
•    Nortriptyline
•    Opipramol
•    Parnaparin
•    Paroxetine
•    Pemetrexed
•    Pentosan Polysulfate Sodium
•    Pentoxifylline
•    Pralatrexate
•    Prasugrel
•    Protein C
•    Protriptyline
•    Reboxetine
•    Reviparin
•    Rivaroxaban
•    Sertraline
•    Sibutramine
•    Tacrolimus
•    Tianeptine
•    Ticlopidine
•    Tinzaparin
•    Tirofiban
•    Trimipramine
•    Venlafaxine
•    Vilazodone
•    Vortioxetine

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Acebutolol
•    Alacepril
•    Alprenolol
•    Amiloride
•    Arotinolol
•    Atenolol
•    Azosemide
•    Befunolol
•    Bemetizide
•    Benazepril
•    Bendroflumethiazide
•    Benzthiazide
•    Betaxolol
•    Bevantolol
•    Bisoprolol
•    Bopindolol
•    Bucindolol
•    Bumetanide
•    Bupranolol
•    Buthiazide
•    Canrenoate
•    Captopril
•    Carteolol
•    Carvedilol
•    Celiprolol
•    Chlorothiazide
•    Chlorthalidone
•    Cilazapril
•    Clopamide
•    Cyclopenthiazide
•    Delapril
•    Dicumarol
•    Dilevalol
•    Enalapril
•    Enalaprilat
•    Esmolol
•    Ethacrynic Acid
•    Fosinopril
•    Furosemide
•    Hydrochlorothiazide
•    Hydroflumethiazide
•    Imidapril
•    Indapamide
•    Labetalol
•    Landiolol
•    Levobunolol
•    Lisinopril
•    Mepindolol
•    Methyclothiazide
•    Metipranolol
•    Metolazone
•    Metoprolol
•    Moexipril
•    Nadolol
•    Nebivolol
•    Nipradilol
•    Oxprenolol
•    Penbutolol
•    Pentopril
•    Perindopril
•    Pindolol
•    Piretanide
•    Polythiazide
•    Propranolol
•    Quinapril
•    Ramipril
•    Sotalol
•    Spirapril
•    Spironolactone
•    Talinolol
•    Temocapril
•    Tertatolol
•    Timolol
•    Torsemide
•    Trandolapril
•    Triamterene
•    Trichlormethiazide
•    Xipamide
•    Zofenopril

 

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید.  استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    کم خونی  
•    آسم  
•    خونریزی  
•    لخته شدن خون  
•    ادم (احتباس مایعات و یا تورم بدن )    
•    حمله قلبی یا سابقه آن
•    بیماری های قلبی  مانند نارسایی احتقانی قلب 
•    فشار خون بالا  
•    بیماری های کلیوی یا سابقه آن
•    بیماری کبدی مانند هپاتیت 
•    زخم یا خونریزی معده یا روده
•    سکته مغزی یا سابقه آن،  با احتیاط مصرف شود.  ممکن است عوارض جانبی را تشدید کند.
•     حساسیت به آسپیرین یا سابقه آن
•    بیماری های شدید کلیوی،  نباید دارو استفاده می شود.
•    عمل جراحی قلب مانند بای پس عروق کرونر [CABG]   این دارو برای از بین بردن  درد قبل یا بعد از عمل جراحی باید مورد استفاده قرار گیرد.  

نحوه مصرف

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید.
 

مصرف بیش ازحد این دارو ممکن است احتمال عوارض جانبی را بخصوص درسالمندان افزایش دهد.
این دارو را برای آرتریت شدید با تجویزپزشک مصرف کنید.  

تأثیردارو پس ازیک هفته شروع می شود اما درموارد شدید ممکن است دو هفته طول بکشد تا احساس درد کمتری داشته باشید.
برای کاهش ناراحتی معده دارو را همراه با شیریا غذا مصرف کنید.

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

برای فرم دوزخوراکی کپسول برای درمان درد خفیف تا متوسط:  
•    بزرگسالان  200 میلی گرم هر4 تا 6 ساعت درصورت نیاز.   
•    کودکان استفاده ودوزدارو توسط پزشک تعیین می شود.

 

برای درمان  استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید:
•    بزرگسالان درابتدا 300  و یا 600 میلی گرم سه یا چهارباردرروز.  پس ازکاهش درد پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوزدارو را تنظیم کند.  دوزدارو معمولاً بیش از3200  میلی گرم درروزنیست. 
•    کودکان  استفاده ودوزدارو توسط پزشک تعیین  می شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید.  مصرف دارو را دو برابرنکنید. 
 
درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن و تغییردرمیزان مصرف درصورت لزوم برای کاهش عوارض جانبی حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون و ادرار برای بررسی اثرات ناخواسته دارو لازم است.
 

مصرف این دارو ممکن است خطرابتلا به حمله قلبی و یا سکته مغزی را افزایش دهد.  افرادی که مدت طولانی این دارو را استفاده می کنند بیشتردرمعرض خطرهستند.
 

مصرف این دارو ممکن است باعث واکنشهای پوستی شدید بشود.  درصورت مشاهده علائم زیربه پزشک مراجعه کنید:
•    تاول
•    شل شدن پوست
•    لرز
•    سرفه
•    اسهال
•    تب
•    خارش
•    درد مفاصل و عضلات
•    بثورات پوستی قرمز
•    گلودرد
•    زخم یا لکه های سفید دردهان یا برروی لب
•    خستگی و ضعف غیرعادی

 

همچنین مصرف این دارو ممکن است منجر به واکنشهای شدید مانند آنافلیکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.  

درصورت مشاهده عوارض زیربلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید: تنفس نامنظم ، نفس نفس زدن ، خس خس سینه یا غش ، جوش،  خارش،  اشکال درتنفس،  اشکال دربلع،  ورم دستها،  صورت، پلک ها، گلو و دهان.
 

مصرف این دارو درحال بارداری ممکن است به جنین آسیب برساند.  اگرباردارهستید و یا قصد باردارشدن دارید حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.
 

مصرف این دارو دربرخی افراد ممکن است به واکنشهایی نظیر سرگیجه، سبکی سر، کسل بودن و خواب آلودگی بشود.  هنگام مصرف این دارو ازرانندگی و کاربا ماشین آلات دقیق و هرچیزخطرناک دیگری خودداری کنید.
 

اگرهنگام مصرف این دارو دچارمشکل شنوایی و یا شنیدن صدای زنگ درگوش خود شدید به پزشک خود اطلاع دهید. 
 

قبل ازهرعمل جراحی و آزمایش پزشکی به پزشک اطلاع دهید که درحال مصرف این دارو هستید.   
 

هنگام مصرف این داروهیچگونه داروی دیگری بجز با نظرپزشک معالج خود مصرف نکنید این مورد شامل مکمل های گیاهی و ویتامین ها هم می باشد.  
 

 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  
 

گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

 

عوارض جانبی بیشتررایج
•    سردرد

 

عوارض جانبی کمتررایج
•    درد شکم
•    ورم  صورت،  دست ها و پاها 
•    تاری دید
•    ادامه زنگ یا وزوز یا دیگر سر و صدا های غیر قابل توضیح در گوش
•    کاهش شنوایی
•    تنفس مشکل و با زحمت  
•    ضربان قلب سریع، نامنظم 
•    از دست دادن شنوایی
•    خارش پوست
•    افزایش سریع وزن 
•    راش
•    تنگی نفس
•    تنگی  قفسه سینه
•    سوزن سوزن شدن دست و پا
•    افزایش و یا از دست دادن وزن غیر عادی
•    خس خس

عوارض جانبی نادر
•      درد پا،  معده یا کمر
•    مدفوع قیری وسیاه  یا قرمز 
•    خونریزی لثه
•    استفراغ خونی
•    ادرار خونی یا کدر
•    مدفوع خونی
•    سوزش در قفسه سینه یا معده
•    لرز
•    مدفوع برنگ خاک رس
•    سرفه خونی
•    ادرار تیره
•    اسهال
•    سوزش ادرار یا ادرار کردن دردناک
•    اشکال در بلع
•    سرگیجه
•    دهان خشک
•    تب با یا بدون لرز
•    تکررادرار  
•     ورم کلی بدن  
•     کاهش حجم ادرار
•    خشونت صدا
•    افزایش فشار خون
•    افزایش جریان قاعدگی و یا خونریزی واژینال
•    افزایش تشنگی
•    سوء هاضمه
•    ورم  صورت، پلک ها، لب ها، زبان، گلو، دست ها، پاها  و یا اندام  جنسی
•    از دست دادن اشتها
•    کمر یا پهلودرد  
•    حالت تهوع
•    خونریزی دماغ
•    عدم دفع ادرار
•    پوست رنگپریده
•    فلج
•     لکه های قرمز یا بنفش بر روی پوست
•    خونریزی طولانی از بریدگی ها
•    پف و یا ورم پلک یا اطراف چشم، صورت، لبها، زبان  
•    ادرار قرمز یا قهوه ای تیره 
•    قرمزی پوست
•    درد شدید یا مداوم معده
•    گلو درد
•    زخم  و یا لکه های سفید بر روی لب و یا در دهان
•    ناراحتی معده
•    تورم صورت، انگشتان، و یا پایین پاها
•    تورم دست ها، پاها 
•    غدد متورم و دردناک
•    حساسیت به لمس در ناحیه معده
•    تنفس مشکل
•    بوی بد نفس  
•    خونریزی غیر عادی و یا کبودی
•    خستگی یا ضعف غیر عادی
•    استفراغ
•    استفراغ خونی و یا مواد  قهوه مانند 
•    چشم و یا پوست زرد 
نشانه های مصرف بیش از حد
•    سرگیجه، غش کردن یا سبکی سر هنگام بلند شدن ناگهانی از حالت نشسته  یا خوابیده
•    تنفس نامنظم، سریع یا آهسته و یا سطحی 
•    رنگ پریدگی  یا آبی شد، ناخن، پوست و یا لب
•    تنفس عمیق و سریع
•    بی قراری
•    لرزش و راه رفتن  ناپایدار
•    گرفتگی معده
•    عدم تعادل، لرزش، و یا مشکلات دیگر درکنترل عضلات و یا هماهنگی

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

 

عوارض جانبی بیشتررایج 
•    اسیدی و یا ترش کردن معده 
•    آروغ زدن
•    یبوست
•    سوزش معده
•    فقدان یا از دست دادن قدرت
•    خواب آلودگی غیر عادی
•    ناراحتی معده
 
عوارض جانبی کمتررایج
•    بدن درد  
•    سرفه کردن
•    احتقان گوش
•    افزایش تعریق
•    از دست دادن صدا
•    تغییرات خلق و خو یا روحیه
•    دردهای عضلانی
•    گرفتگی بینی
•    عطسه
•    گرفتگی بینی یا آبریزش
•    لرزش

 

 عوارض جانبی نادر
•    احساس عمومی  ناراحتی و یا بیماری
•    بیخوابی
•    مشکل خواب

 

اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درد مفاصلالتهاب مفاصلورم مفاصلآرتریتضد التهابدردهای مفصلیآرتریت شدیددرمان درداستئوآرتریتآرتریت روماتوئید
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه