منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فنتانیل (تزریقی)

Fentanyl (Injection Route)

دارو شناسی

مصرف این دارو درحین جراحی به بهبود عملکرد پروسه بیهوشی کمک می کند.  
فنتانیل به گروه دارویی ضد درد نارکوتیک ها  (CNS) تعلق دارد.  این دارو با تأثیربرروی سیستم عصبی مرکزی و یا مغزبه برطرف شدن درد کمک می کند.  این  دارو ممکن است باعث ایجاد خواب آلودگی و سرگیجه شود.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.
این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    تزریقی
•    محلول

اسامی تجاری
1.    Sublimaze

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  
 

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب تا به امروز درمورد مصرف فنتانیل درکودکان زیر2 سال انجام نشده است.  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده  فنتانیل محدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال احتمال بروز مشکلات کلیه و کبدی  درارتباط با سن وجود دارد.  رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

 

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Atazanavir
•    Boceprevir
•    Cobicistat
•    Lopinavir
•    Mifepristone
•    Naltrexone
•    Nelfinavir
•    Ritonavir
•    Saquinavir
•    Telaprevir
•    Tipranavir

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:

•    Abiraterone
•    Acepromazine
•    Alefacept
•    Alfentanil
•    Almotriptan
•    Alprazolam
•    Amiodarone
•    Amisulpride
•    Amitriptyline
•    Amlodipine
•    Amobarbital
•    Amoxapine
•    Amprenavir
•    Anileridine
•    Aprepitant
•    Aripiprazole
•    Asenapine
•    Atorvastatin
•    Baclofen
•    Benperidol
•    Bicalutamide
•    Blinatumomab
•    Bromazepam
•    Brompheniramine
•    Buprenorphine
•    Buspirone
•    Butabarbital
•    Butalbital
•    Butorphanol
•    Carbamazepine
•    Carbinoxamine
•    Carisoprodol
•    Carphenazine
•    Ceritinib
•    Chloral Hydrate
•    Chlordiazepoxide
•    Chlorpheniramine
•    Chlorpromazine
•    Chlorzoxazone
•    Cimetidine
•    Ciprofloxacin
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clobazam
•    Clonazepam
•    Clorazepate
•    Clorgyline
•    Clozapine
•    Cocaine
•    Codeine
•    Conivaptan
•    Crizotinib
•    Cyclobenzaprine
•    Cyclosporine
•    Dabrafenib
•    Darunavir
•    Delavirdine
•    Desipramine
•    Desogestrel
•    Desvenlafaxine
•    Dexmedetomidine
•    Dextromethorphan
•    Diacetylmorphine
•    Diazepam
•    Dichloralphenazone
•    Dienogest
•    Difenoxin
•    Dihydrocodeine
•    Diltiazem
•    Diphenhydramine
•    Diphenoxylate
•    Dolasetron
•    Donepezil
•    Doxepin
•    Doxylamine
•    Droperidol
•    Drospirenone
•    Duloxetine
•    Eletriptan
•    Enflurane
•    Enzalutamide
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Estazolam
•    Estradiol
•    Eszopiclone
•    Ethchlorvynol
•    Ethinyl Estradiol
•    Ethopropazine
•    Ethylmorphine
•    Ethynodiol
•    Etonogestrel
•    Flibanserin
•    Fluconazole
•    Flunitrazepam
•    Fluoxetine
•    Fluphenazine
•    Flurazepam
•    Fluspirilene
•    Fluvoxamine
•    Fosamprenavir
•    Fosaprepitant
•    Fosphenytoin
•    Fospropofol
•    Frovatriptan
•    Furazolidone
•    Ginkgo Biloba
•    Goldenseal
•    Golimumab
•    Granisetron
•    Halazepam
•    Haloperidol
•    Halothane
•    Hexobarbital
•    Hydrocodone
•    Hydromorphone
•    Hydroxytryptophan
•    Hydroxyzine
•    Idelalisib
•    Imatinib
•    Imipramine
•    Indinavir
•    Iproniazid
•    Isocarboxazid
•    Isoflurane
•    Isoniazid
•    Itraconazole
•    Ketamine
•    Ketazolam
•    Ketobemidone
•    Ketoconazole
•    Levomilnacipran
•    Levonorgestrel
•    Levorphanol
•    Linezolid
•    Lithium
•    Lomitapide
•    Lorazepam
•    Lorcaserin
•    Lumacaftor
•    Meclizine
•    Melperone
•    Meperidine
•    Mephobarbital
•    Meprobamate
•    Meptazinol
•    Mesoridazine
•    Mestranol
•    Metaxalone
•    Methadone
•    Methdilazine
•    Methocarbamol
•    Methohexital
•    Methotrimeprazine
•    Methylene Blue
•    Miconazole
•    Midazolam
•    Milnacipran
•    Mirtazapine
•    Moclobemide
•    Molindone
•    Moricizine
•    Morphine
•    Morphine Sulfate Liposome
•    Nalbuphine
•    Naratriptan
•    Nefazodone
•    Nialamide
•    Nicardipine
•    Nicomorphine
•    Nifedipine
•    Nilotinib
•    Nitrazepam
•    Nitrous Oxide
•    Norelgestromin
•    Norethindrone
•    Norgestimate
•    Norgestrel
•    Nortriptyline
•    Olanzapine
•    Opium
•    Opium Alkaloids
•    Orphenadrine
•    Osimertinib
•    Ospemifene
•    Oxazepam
•    Oxycodone
•    Oxymorphone
•    Palonosetron
•    Papaveretum
•    Paregoric
•    Pargyline
•    Paroxetine
•    Pazopanib
•    Pentazocine
•    Pentobarbital
•    Perazine
•    Periciazine
•    Perphenazine
•    Phenelzine
•    Phenobarbital
•    Phenytoin
•    Pimozide
•    Piperacetazine
•    Piperaquine
•    Pipotiazine
•    Piritramide
•    Posaconazole
•    Prazepam
•    Primidone
•    Procarbazine
•    Prochlorperazine
•    Promazine
•    Promethazine
•    Propofol
•    Propoxyphene
•    Quazepam
•    Quetiapine
•    Ramelteon
•    Ranitidine
•    Ranolazine
•    Rasagiline
•    Regorafenib
•    Remifentanil
•    Remoxipride
•    Rifabutin
•    Rifampin
•    Rifapentine
•    Rizatriptan
•    Safinamide
•    Secobarbital
•    Secukinumab
•    Selegiline
•    Sertindole
•    Sertraline
•    Sibutramine
•    Siltuximab
•    Sodium Oxybate
•    St John's Wort
•    Sufentanil
•    Sulpiride
•    Sumatriptan
•    Suvorexant
•    Tapentadol
•    Telithromycin
•    Temazepam
•    Thiethylperazine
•    Thiopental
•    Thiopropazate
•    Thioridazine
•    Ticagrelor
•    Tilidine
•    Tizanidine
•    Tolonium Chloride
•    Toloxatone
•    Topiramate
•    Tramadol
•    Tranylcypromine
•    Trazodone
•    Triazolam
•    Trifluoperazine
•    Trifluperidol
•    Triflupromazine
•    Trimeprazine
•    Troleandomycin
•    Tryptophan
•    Venlafaxine
•    Verapamil
•    Vilazodone
•    Voriconazole
•    Vortioxetine
•    Zaleplon
•    Zileuton
•    Ziprasidone
•    Zolmitriptan
•    Zolpidem
•    Zopiclone
•    Zotepine

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Azithromycin
•    Clotrimazole
•    Dirithromycin
•    Econazole
•    Josamycin
•    Mepartricin
•    Miokamycin
•    Nevirapine
•    Rokitamycin
•    Roxithromycin
•    Spiramycin

 

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
برای جلوگیری ازعوارض جانبی درحین استفاده ازاین دارو ازمصرف الکل اتیلیک خودداری کنید.

 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    برادی کاردی یا ضربان قلب آهسته
•    مشکلات تنفسی و یا بسختی نفس کشیدن
•    بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) 
•    اریتمی
•    پایین بودن سطح منیزیم خون عوارض جانبی ممکن است تشدید شود.
•    بیماری کلیوی
•    بیماری کبدی  با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی به دلیل خروج کند دارو ازبدن ممکن است تشدید شود.

نحوه مصرف

این دارو باید توسط پرسنل دوره دیدن بیمارستانی بصورت تزریق عضلانی یا وریدی بشما داده شود.

 

میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

اگرپس ازمصرف این درو دچارعلائمی مانند رنگ آبی لبها یا پوست،  درد قفسه سینه،  مشکل درتنفس،  ضربان نامنظم و یا تند قلب،  تنگی نفس و یا سفتی عضلانی شدید به پزشک خود اطلاع دهید.
 

درهنگام مصرف این دارو ممکن است دچار سرگیجه شدید،  غش کردن و یا  سبکی سرهنگام بلند شدن ناگهانی ازحالت درازکش و یا نشسته شوید.  دراینصورت به پزشک خود اطلاع دهید.
 

مصرف این دارو اثرات سایرداروهای   CNS  مانند داروهای ضد افسردگی،  هیستامینها،  داروهایی که برای تب یونجه تجویزمی شوند،  آرام بخش ها،  قرص های خواب آور،  باربیتوراتها،  داروهای ضد تشنج،  شل کننده های عضلانی  و بعضی ازداروهای بیهوشی و دندانپزشکی را افزایش می دهد.  

درمورد مصرف داروهای ذکرشده بطورهمزمان با فنتانیل با پزشک خود مشورت کنید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
 

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی بیشتررایج

•    درد یا احساس ناراحتی درقفسه سینه 
•    تنفس مشکل 
•    تنفس نامنظم، سریع یا آهسته و یا سطحی
•    سبکی سر،  سرگیجه و یا غش
•    لب ،  ناخن و پوست آبی رنگ
•    سفتی شدید عضلانی
•    تنگی نفس
•    ضربان قلب کند یا نامنظم
•    خستگی غیر عادی

عوارض جانبی ناشناخته 
•    تاری دید
•    تغییرات هوشیاری
•    لرز
•    گیجی
•    سرفه کردن
•    عدم وجود بلع
•    ضربان سریع قلب 
•    احساس سرما
•    سردرد
•    کهیر
•    ناتوانی در حرکات چشم
•    ناتوانی در نشستن 
•    چشمک زدن یا اسپاسم پلک
•    خارش
•    فشارخون و یا ضربان پایین 
•    عصبانیت
•    تپش در گوش
•    ورم پلک یا اطراف چشم،  صورت،  لبها و یا زبان 
•    بیقراری
•    توهم
•    بثورات پوستی
•    چسبندگی زبان 
•    تعریق
•    تنگی  قفسه سینه
•    حرکات کنترل نشده گردن،  تنه،  دستها و یا پاها 
•    حرکات غیرعادی صورت
برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  

عوارض جانبی ناشناخته
•    افزایش تعریق
•    قرمزی پوست
•    استفراغ
•    تاول و ورم

اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درددرد شدیدازبین بردن دردعمل جراحیبیهوشیپروسه بیهوشیبهبود عملکرد پروسه بیهوشیازبین بردن درد شدیدبرطرف شدن دردنارکوتیک هاضد درد نارکوتیکسیستم عصبی مرکزی
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه