منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فنتانیل (مصرف موضعی)

Fentanyl (Transdermal Route)

دارو شناسی

ازپچ پوست فنتانیل برای تسکین درد شدید پس ازعمل جراحی دربیمارستان ویا برای درمان دردهای مزمن درخانه استفاده می شود. پچ پوست فنتانیلبا تأثیربرروی سیستم عصبی مرکزی به برطرف شدن درد کمک می کند.

پچ پوست Duragesic نباید برای دردهای موقتی مانند عمل جراحی دندان یا جراحی لوزه مصرف شود.  ازاین پچ برای دردهای خفیف و یا فقط برای یکباراستفاده نکنید.  

مصرف طولانی مدت پچ پوست فنتانیل ممکن است موجب وابستگی روانی یا جسمی شود.  فقط افرادی که درد مداوم دارند باید ازاین دارو استفاده کنند.  
اگر دارو به طورناگهانی قطع شود، ممکن است وابستگی جسمی به این دارو باعث بروزعوارض جانبی ترک شود.  

عوارض جانبی  معمولاً با کاهش تدریجی دوزدرطی یک دوره قبل از قطع کامل کمتربروزخواهد کرد.  بهتراست در مورد  نحوه پیشگیری ازعوارض جانبی این دارو با پزشک خود مشورت کنید.

این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد: 

 • پچ آهسته رهش
 • پچ همراه با دستگاه کمکی

اسامی تجاری

 1. Duragesic
 2. Ionsys 
 3. Duragesic Mat

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت

وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال

مطالعات مناسب تا به امروز درمورد مصرف پچ فنتانیل درکودکان بالای 2 سال محدودیتی نشان نداده است.   با این حال،  کودکان بیمارباید تحمل پچ فنتانیل را داشته باشند. ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان زیر2 سال ثابت نشده است.


سالمندان

مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده ازپچ  فنتانیل محدودیت مصرف را درسالمندان نشان نداده است.  با این حال احتمال بروزخواب آلودگی و مشکلات ریوی درارتباط با سن وجود دارد.  رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو برای بیمارانی که فنتانیل ترانس درمال دریافت می کنند لازم می باشد.

دوران بارداری

هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده

هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی

اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  

درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:  

 • Atazanavir
 • Boceprevir
 • Cobicistat
 • Lopinavir
 • Mifepristone
 • Naltrexone
 • Nelfinavir
 • Ritonavir
 • Saquinavir
 • Telaprevir
 • Tipranavir 

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:

 • Abiraterone
 • Acepromazine
 • Alefacept
 • Alfentanil
 • Almotriptan
 • Alprazolam
 • Amiodarone
 • Amisulpride
 • Amitriptyline
 • Amlodipine
 • Amobarbital
 • Amoxapine
 • Amprenavir
 • Anileridine
 • Aprepitant
 • Aripiprazole
 • Asenapine
 • Atorvastatin
 • Baclofen
 • Benperidol
 • Bicalutamide
 • Blinatumomab
 • Bromazepam
 • Brompheniramine
 • Buprenorphine
 • Buspirone
 • Butabarbital
 • Butalbital
 • Butorphanol
 • Carbamazepine
 • Carbinoxamine
 • Carisoprodol
 • Carphenazine
 • Ceritinib
 • Chloral Hydrate
 • Chlordiazepoxide
 • Chlorpheniramine
 • Chlorpromazine
 • Chlorzoxazone
 • Cimetidine
 • Ciprofloxacin
 • Citalopram
 • Clarithromycin
 • Clobazam
 • Clonazepam
 • Clorazepate
 • Clorgyline
 • Clozapine
 • Cocaine
 • Codeine
 • Conivaptan
 • Crizotinib
 • Cyclobenzaprine
 • Cyclosporine
 • Dabrafenib
 • Darunavir
 • Delavirdine
 • Desipramine
 • Desogestrel
 • Desvenlafaxine
 • Dexmedetomidine
 • Dextromethorphan
 • Diacetylmorphine
 • Diazepam
 • Dichloralphenazone
 • Dienogest
 • Difenoxin
 • Dihydrocodeine
 • Diltiazem
 • Diphenhydramine
 • Diphenoxylate
 • Dolasetron
 • Donepezil
 • Doxepin
 • Doxylamine
 • Droperidol
 • Drospirenone
 • Duloxetine
 • Eletriptan
 • Enflurane
 • Enzalutamide
 • Erythromycin
 • Escitalopram
 • Estazolam
 • Estradiol
 • Eszopiclone
 • Ethchlorvynol
 • Ethinyl Estradiol
 • Ethopropazine
 • Ethylmorphine
 • Ethynodiol
 • Etonogestrel
 • Flibanserin
 • Fluconazole
 • Flunitrazepam
 • Fluoxetine
 • Fluphenazine
 • Flurazepam
 • Fluspirilene
 • Fluvoxamine
 • Fosamprenavir
 • Fosaprepitant
 • Fosphenytoin
 • Fospropofol
 • Frovatriptan
 • Furazolidone
 • Ginkgo Biloba
 • Goldenseal
 • Golimumab
 • Granisetron
 • Halazepam
 • Haloperidol
 • Halothane
 • Hexobarbital
 • Hydrocodone
 • Hydromorphone
 • Hydroxytryptophan
 • Hydroxyzine
 • Idelalisib
 • Imatinib
 • Imipramine
 • Indinavir
 • Iproniazid
 • Isocarboxazid
 • Isoflurane
 • Isoniazid
 • Itraconazole
 • Ketamine
 • Ketazolam
 • Ketobemidone
 • Ketoconazole
 • Levomilnacipran
 • Levonorgestrel
 • Levorphanol
 • Linezolid
 • Lithium
 • Lomitapide
 • Lorazepam
 • Lorcaserin
 • Lumacaftor
 • Meclizine
 • Melperone
 • Meperidine
 • Mephobarbital
 • Meprobamate
 • Meptazinol
 • Mesoridazine
 • Mestranol
 • Metaxalone
 • Methadone
 • Methdilazine
 • Methocarbamol
 • Methohexital
 • Methotrimeprazine
 • Methylene Blue
 • Miconazole
 • Midazolam
 • Milnacipran
 • Mirtazapine
 • Moclobemide
 • Molindone
 • Moricizine
 • Morphine
 • Morphine Sulfate Liposome
 • Nalbuphine
 • Naratriptan
 • Nefazodone
 • Nialamide
 • Nicardipine
 • Nicomorphine
 • Nifedipine
 • Nilotinib
 • Nitrazepam
 • Nitrous Oxide
 • Norelgestromin
 • Norethindrone
 • Norgestimate
 • Norgestrel
 • Nortriptyline
 • Olanzapine
 • Opium
 • Opium Alkaloids
 • Orphenadrine
 • Osimertinib
 • Ospemifene
 • Oxazepam
 • Oxycodone
 • Oxymorphone
 • Palonosetron
 • Papaveretum
 • Paregoric
 • Pargyline
 • Paroxetine
 • Pazopanib
 • Pentazocine
 • Pentobarbital
 • Perazine
 • Periciazine
 • Perphenazine
 • Phenelzine
 • Phenobarbital
 • Phenytoin
 • Pimozide
 • Piperacetazine
 • Piperaquine
 • Pipotiazine
 • Piritramide
 • Posaconazole
 • Prazepam
 • Primidone
 • Procarbazine
 • Prochlorperazine
 • Promazine
 • Promethazine
 • Propofol
 • Propoxyphene
 • Quazepam
 • Quetiapine
 • Ramelteon
 • Ranitidine
 • Ranolazine
 • Rasagiline
 • Regorafenib
 • Remifentanil
 • Remoxipride
 • Rifabutin
 • Rifampin
 • Rifapentine
 • Rizatriptan
 • Safinamide
 • Secobarbital
 • Secukinumab
 • Selegiline
 • Sertindole
 • Sertraline
 • Sibutramine
 • Siltuximab
 • Sodium Oxybate
 • St John's Wort
 • Sufentanil
 • Sulpiride
 • Sumatriptan
 • Suvorexant
 • Tapentadol
 • Telithromycin
 • Temazepam
 • Thiethylperazine
 • Thiopental
 • Thiopropazate
 • Thioridazine
 • Ticagrelor
 • Tilidine
 • Tizanidine
 • Tolonium Chloride
 • Toloxatone
 • Topiramate
 • Tramadol
 • Tranylcypromine
 • Trazodone
 • Triazolam
 • Trifluoperazine
 • Trifluperidol
 • Triflupromazine
 • Trimeprazine
 • Troleandomycin
 • Tryptophan
 • Venlafaxine
 • Verapamil
 • Vilazodone
 • Voriconazole
 • Vortioxetine
 • Zaleplon
 • Zileuton
 • Ziprasidone
 • Zolmitriptan
 • Zolpidem
 • Zopiclone
 • Zotepine

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:

 

 • Azithromycin
 • Clotrimazole
 • Dirithromycin
 • Econazole
 • Josamycin
 • Mepartricin
 • Miokamycin
 • Nevirapine
 • Rokitamycin
 • Roxithromycin
 • Spiramycin

تداخلات دارویی دیگر

بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

برای جلوگیری ازعوارض جانبی درحین استفاده ازاین دارو ازمصرف الکل اتیلیک خودداری کنید.

سایرمشکلات پزشکی

وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:

 • سوء مصرف الکل یا سابقه آن
 • وابستگی به مواد مخدر، سابقه وابستگی جسمی یا روانی ممکن است احتمال اعتیاد به دارو را تشدید کند.
 • برادی کاردی(ریتم قلب آهسته) با احتیاط مصرف شود.   ممکن است بیماری تشدید شود.
 • تومورمغزی 
 • مشکلات تنفسی مانند آسم و یا خس خس 
 • بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD)  
 • آسیب های سریا سابقه آن   ممکن است عوارض جانبی تشدید شود.
 • بیماری های کلیوی  
 • بیماری کبدی  با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی به دلیل خروج کند دارو ازبدن ممکن است تشدید شود.
 • بیماری های کیسه صفرا
 • تشنج یا سابقه آن
 • افسردگی یا سابقه آن
 • ضعف بدن با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی ممکن است تشدید شود.
 • آلرژی به ستیل پیریدینیوم کلراید   Cepacol  یا سابقه آن
 • آسم  حاد یا شدید  
 • ایلئوس پارالیتیک (انسداد روده)  
 • دپرسیون تنفسی ( کم شدن تعداد تنفس)  این دارو نباید برای بیماران مبتلا به این بیماری تجویزشود.
 • افت فشار خون  
 • پانکراتیت (التهاب لوزالمعده)  با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی ممکن است تشدید شود.

نحوه مصرف

این دارو را فقط با تجویز پزشک مصرف کنید.  این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.

قبل ازاستفاده ازپچ فنتانیل پوستی مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 

نحوه استفاده ازدارو دربیمارستان به شما آموزش داده می شود.  بیمارستان را با پچ پوستی ترک نکنید.

نحوه استفاده ازپچ  : Duragesic  

 • از پچ فنتالین دقیقاً طبق دستورپزشک استفاده کنید.   
 • ازاین دارو باید فقط روی پوستسالم استفاده کنید.  پچ را نجوید و قورت ندهید.
 • پچ های پوست فنتانیل در بسته بندی قراردارد.  بسته بندی را فقط هنگام استفاده بازکنید.  
 • هنگامی بازکردن پچ پوستی مراقب باشید که  با دست شما تماس پیدا نکند زیرا بسرعت از طریق پوست دست  جذب می شود. درصورت تماس پچ با دست محل تماس را با آب فراوان بشویید.  از صابون یا پاک کننده های دیگر استفاده نکنید.
 • مراقب باشید پچ های پوستی فنتانیل پاره یا سوراخ نشوند زیرا ممکن است  تماس آن با پوست شما موجب مصرف بیش از حد شود.
 • پچ را روی قسمتی از پوست که صاف وخشک باشد مانند بازو، سینه یا کمر بگذارید.  پوست نباید چرب باشد و قسمت های بدون زخم، بریدگی ها، سوختگی، یا تحریک را انتخاب نمایید.  این دارو را روی قسمت هایی که پرتو درمانی دریافت کرده اند نگذارید.
 • بهتر است که پچ را درجای بدون مو یا کم موقراردهید که بهتربرجای خود بماند.
 • اگرمی خواهید پوست خود را قبل ازقراردادن پچ تمیزکنید فقط ازآب ساده استفاده کنید.  ازصابون، مواد پاک کننده دیگر، لوسیون ها  یا هر چیزی که حاوی روغن و یا الکل است استفاده نکنید .  مطمئن شوید که پوست قبل از استفاده از دارو کاملا خشک است.
 • پوشش سمت چسبنده پچ پوست را بردارید سپس پچ را با استفاده از کف دست خود برای حداقل 30 ثانیه محکم در جای خود فشار دهید، مطمئن شوید که تمام سطح چسب بخصوص لبه های آن به پوست شما وصل است.  
 • اگر پچ شل شد لبه های آن را با چسب پانسمان بچسبانید.
 • اگر پچ پس از استفاده افتاد، آن را دور بیاندازید وازیک پچ جدید دریک محل جدید استفاده کنید.   
 • اگر شما نیاز به  بیش از1 پچ در یک زمان دارید،  آنها را با فاصله ازهم قراردهید بطوری که لبه هاروی هم قرارنگیرند.     
 • پس از استفاده از دارو دست های خود با آب فراوان بشویید.  از صابون یا پاک کننده های دیگر استفاده نکنید.
 • پچ را پس از3 روز (72 ساعت)  و یا طبق دستوردکتربردارید.  محل  پچ بعدی را بر روی پوست  انتخاب کنید. در صورت امکان پچ بعدی را طرف دیگر بدن خود قراردهید.  برای استفاده ازمحل اولیه حداقل 3 روزصبرکنید.  

در کودکان و یا افرادی  با مشکلات ذهنی، پچ Duragesic  باید در پشت کمرقرار داده شود تا احتمال برداشتن و قرار دادن آن در دهان کاهش یابد. 

پس از گذشت مدت کمی ازمصرف پچ Duragesic®  ، مقدار مشخصی از داروی فنتانیل قبل از آنکه جذب بدن شود از پوست می گذرد.  

ممکن است یک روز طول بکشد تا دوز اول فنتانیل شروع به کارکند. 

ممکن است استفاده و دوز طی چند هفته اول توسط پزشک تنظیم می شود.  

اگراحساس کردید که دارو مؤثرنیست  دوزدارو را تغییرندهید وبا پزشک خود تماس بگیرید.   

ممکن است درچند روز اول درمان با فنتانیل ترانس درمال نیازبه مسکن هایی داشته باشید که سریعترعمل کنند.  مصرف  2 داروی مخدر با هم می تواند شانس عوارض جانبی جدی را افزایش دهد.

دوز دارو

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
برای اشکال خوراکی  دوز ترانس درمال (پچ پوستی) برای تسکین درد مزمن: 

 • بزرگسالان، نوجوانان و کودکان بالای 2 سال استفاده و دوزبراساس نیازروزانه و توسط پزشک تنظیم می شود.  
 • کودکان کمتر از 2 سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  


درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟ 

اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید و به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید.  

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟

در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟

اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو

دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید. 

فنتانیل در صورتی که توسط کودکان یا حیوانات مصرف شود می تواند به اثرات ناخواسته جدی و یا مصرف بیش از حد یا حتی مرگ  منجرشود.   برای جلوگیری ازتماس  دارو با افراد دارو را در جای امن و مطمئن قراردهید.

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  

اگر دارو به طورناگهانی قطع شود، ممکن است وابستگی جسمی به این دارو باعث بروزعوارض جانبی ترک شود.  

مواظب باشید دستتان با سمت چسبنده پچ یا ژل تماس پیدا نکند.  فنتانیل به سرعت از طریق چشم ها و دهان جذب می شود و می تواند بسیار خطرناک باشد.  

اگر سمت چسبنده  پچ یا ژل را لمس کردید به پزشک یا  پرستاراطلاع دهید و محل تماس را با مقدار زیادی آب بشویید. ازصابون یا پاک کننده های دیگر استفاده نکنید.

درزمان استفاده ازفنتانیل برای اطمینان ازعدم بروزعوارض جانبی بطورمنظم با پزشک خود درتماس باشید.
این دارو ممکن است ایجاد عادت بکند.  دراین صورت مصرف دارو را افزایش ندهید.  برای تغییردوزبا پزشک مشورت کنید.

هنگام استفاده ازاین دارو قبل از مصرف هر یک از داروهای زیر با پزشک خود مشورت کنید.

 • داروهای مسکن تجویزی 
 • داروهای  سرماخوردگی
 • آرام بخش ها
 • داروهای خواب آور
 • داروهای مخدر
 • دارو برای تشنج یا باربیتورات ها 
 • شل کننده های عضلانی 
 • داروهای بیهوشی  
 • داروهای بی حسی دندانپزشکی 

قبل از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) پچ  Ionsys  باید برداشته شود.  اسکن ممکن است موجب سوختگی پوست درمحل قرارگرفتن پچ بشود.   

استفاده ازپچ Ionsys® ممکن است موجب بروزواکنش های جدی پوستی بشود.  درصورت مشاهده علائمی مانند  تاول، زخم، خارش پوست، قرمزی یا تورم پوست، به خصوص در محل  قرارگرفتن پچ به پزشک معالج خود اطلاع دهید. 

مصرف داروی فنتانیل دربعضی افراد موجب بروزسرگیجه و سبکی سر و سرخوشی می شود.  قبل ازرانندگی،  استفاده ازماشین آلات و کارهایی که به دقت نیازدارند با پزشک خود مشورت کنید.

این اثرات معمولا پس از چند روز از شروع درمان، هنگامی که بدن  به دارو عادت کند، ازبین می روند.  با این حال اگردچارخواب آلودگی هستید که با  فعالیت های روزانه تداخل دارد و بیش از چند روز ادامه پیدا کرده با پزشک خود مشورت کنید.

اگر گیجی یا خواب آلودگی شما آنقدرشدید است که در فعالیت های روزانه شما تداخل می کند بهتراست دراین مورد با پزشک معالج خود مشورت کنید.

درحال مصرف پچ فنتانیل به خصوص در چند روز اول ممکن است دچارتهوع یا استفراغ بشوید.  دراز کشیدن این حالت را کاهش می دهد.  اما اگر این وضعیت  بیش از چند روز ادامه داشت دراین مورد با پزشک معالج خود مشورت کنید.

ممکن است پزشک دارویی برای چلوگیری ازتهوع و استفراغ برای شما تجویزکند.   

استفاده ازاین داروی مخدر برای یک مدت طولانی می تواند موجب یبوست شدید شود.  برای جلوگیری از یبوست ممکن است پزشک مسهل، نوشیدن مایعات، یا افزایش میزان فیبر در رژیم غذایی را تجویزکند.   
یبوست ممکن است به مشکلات جدی ترمنجر شود.

گرما باعث می شود که فنتانیل موجود در پچ سریع تر جذب شود و درنتیجه ممکن است با اثرات جانبی جدی و یا مصرف بیش از حد مواجه شوید.  
در حال استفاده از این دارو از پد گرم، پتوی  برقی، لامپ های برنزه،  سونا،  لامپ خورشیدی،   وان آب گرم و حمام آفتاب گرفتن و یا حمام های طولانی یا دوش در آب داغ خودداری کنید.  همچنین اگر تب  کردید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

پچ فنتانیل ممکن است هنگام تماس با افراد دیگر  و یا درآغوش گرفتن دیگران با آنها تماس پیدا کند.  دراین صورت محل تماس باید با آب فراوان شسته شود.   .

قبل از هر نوع عمل جراحی (از جمله جراحی های دندان) و یا درمان های اورژانسی به پزشک یا دندانپزشک اطلاع دهید که از این دارو استفاده می کنید.  زیرا احتمال بروز عوارض جانبی جدی وجود دارد.

شما درحال استفاده از پچ فنتانیل می توانید حمام کنید، دوش بگیرید  و یا شنا کنید اما مراقب باشید هنگام  شستشو و یا خشک کردن پچ نیفتد و اگرافتاد پچ جدیدی را استفاده کنید.

مصرف بیش از حد این دارومی تواند موجب مشکلات تنفسی شدید، بیهوشی و مرگ شود.  نشانه خطرناک  مصرف بیش از حد شامل تنفس بسیار کند (کمتراز 8 تنفس درهر دقیقه) و خواب آلودگی شدید بصورتی است که بیمارشما قادر به پاسخ گویی و یا بیدارشدن ازخواب نیست.   

نشانه های دیگر مصرف بیش از حد عبارتند از: 

 • پوست رنگ پریده و سرد 
 • فشار خون پایین
 • مردمک سوزنی چشم ها
 • ضربان قلب آهسته 

بهترین است هنگام شروع به استفاده از این دارو  یکی از اعضای خانواده یا یک دوست مرتب وضعیت بیمار را کنترل کند.  

اگردرطول 2 هفته گذشته ازداروهای زیراستفاده کرده اید، این دارو را مصرف نکنید.  

 • مهار کننده های مونوآمین اکسیداز مانند فنلزین ایزوکاربوکسازید، سلجیلین، ترانیل سیپرومین  
 • Eldepryl   
 • Marplan
 • Nardil 
 • Parnate

ممکن است عوارض جانبی خطرناک مانند گیجی، بی قراری، بی قراری، علائم ناراحتی معده یا روده  ، تب ناگهانی بالا، فشار خون بسیار بالا اتفاق بیفتد. 

استفاده از پچ فنتانیل در هنگام بارداری ممکن است اثرات ناخواسته جدی بر نوزاد تازه متولد شده  ایجاد  کند.  اگر  فکر می کنید که حامله هستید و یا اگر در حال استفاده از این دارو  قصد باردار شدن دارید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

در حال استفاده از این دارواز خوردن و نوشیدن آب گریپ فروت  وگریپ فروت خودداری کنید زیرا ممکن است میزان  جذب  دارو را در بدن  تغییردهد.

درصورت استفاده از داروهای مکمل گیاهی و یا ویتامین ها به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  

گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی بیشتر رایج

 • کاهش حجم و دفعات ادرار  
 • توهم (  دیدن، شنیدن، یا احساس چیزهایی که وجود ندارد)

عوارض جانبی کمتر رایج

 • درد قفسه سینه
 • مشکل تکلم
 • غش
 • تغییرات خلق و خو  یا روانی 
 • مشکل در راه رفتن
 • قرمزی، تورم، خارش، یا برجستگی بر روی پوست در محل نصب پچ
 • آب دهان خونی

عوارض جانبی ناشناخته  

 • ورم صورت، دست ها، پاها
 • ضربان قلب سریع  
 • افزایش وزن سریع

درصورت بروزعلائم مصرف بیش از حد بلافاصله بها اورژانس پزشکی تماس بگیرید:

 • علائم مصرف بیش از حد
 • پوست رنگ پریده و سرد
 • تشنج  
 • خواب آلودگی شدید بطوریکه بیمارقادربه صحبت کردن و یا بیدارشدن نباشد.  
 • مردمک سوزنی چشم
 • کاهش سرعت ضربان قلب
 • تنفس مشکل و یا بسیار کند (کمتر از 8 تنفس در دقیقه)  

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  

عوارض جانبی  بیشتر رایج

درد شکم یا معده شد که قبل از درمان وجود نداشته است.

 • گیجی
 • یبوست
 • اسهال
 • سرگیجه، خواب آلودگی یا سبکی سر
 • سرخوشی
 • احساس اضطراب
 • سردرد
 • سوء هاضمه
 • از دست دادن اشتها
 • تهوع یا استفراغ
 • تعریق
 • ضعف

عوارض جانبی  کمتر رایج

 • احساس اضطراب و بی قراری بصورت همزمان
 • احساس  سوزن سوزن شدن و یا سوزش پوست
 • از دست دادن حافظه
 • رویاهای غیرعادی

عوارض جانبی  ناشناخته شده  

 • تغییر و یا مشکل با دفع مایع منی
 • کاهش علاقه نسبت به مقاربت جنسی
 • ناتوانی در داشتن و یا نگه داشتن نعوظ
 • از دست دادن  توانایی، میل، درایو و یا عملکرد جنسی
 • نرسیدن به اوج لذت جنسی
 • کاهش وزن

اگرپس ازقطع دارو متوجه عوارض جانبی  شدید بلافاصله با پزشک معالج خود  تماس بگیرید. 

اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان دردهای مزمنتسکین درد شدیددرد شدید پس ازعمل جراحیوابستگی به مواد مخدریبوست شدید
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه