منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فینگولیمود

Fingolimod

دارو شناسی

از داروی فینگولیمود برای درمان انواع بیماری های عود کننده ام اس استفاده می شود.  این دارو بیماری ام اس را درمان نمی کند اما ممکن است بعضی ازعوارض بیماری و تعداد حملات بیماری ام اس را کاهش دهد.
این دارو فقط با نسخه پزشک دردسترس بیماران قرارمی گیرد.
این محصول درفرم های زیردردسترس می باشد:
•    کپسول
 
اسامی تجاری
1.     Gilenya

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

 

اطفال
مطالعات انجام شده وجود مشکل خاصی را درمورد مصرف این دارو درکودکان نشان نداده است.  با این حال ایمنی و اثربخشی  دارو درکودکان  ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده وجود مشکل خاصی را  دررابطه با استفاده از این دارو درسالمندان نشان نداده است.  با این وجود لازم است دارو را با احتیاط و تنظیم صحیح دوزتوسط پزشک مصرف کنند.  رعایت احتیاط درمورد مصرف این دارو توسط سالمندانی که دچارمشکلات کلیه، کبد و یا قلب هستند،  لازم است. 

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  

درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف    می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
 

•     Amifampridine
•    Amiodarone
•    Bepridil
•    Bretylium
•    Cisapride
•    Disopyramide
•    Dofetilide
•    Dronedarone
•    Ibutilide
•    Levomethadyl
•    Mesoridazine
•    Pimozide
•    Piperaquine
•    Procainamide
•    Quinidine
•    Saquinavir
•    Sotalol
•    Sparfloxacin
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Ziprasidone

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
 

•     Acebutolol
•    Adenovirus Vaccine Type 4, Live
•    Adenovirus Vaccine Type 7, Live
•    Alfuzosin
•    Alprenolol
•    Amitriptyline
•    Amoxapine
•    Anagrelide
•    Apomorphine
•    Aripiprazole
•    Arotinolol
•    Arsenic Trioxide
•    Asenapine
•    Astemizole
•    Atenolol
•    Azithromycin
•    Bacillus of Calmette and Guerin Vaccine, Live
•    Befunolol
•    Betaxolol
•    Bevantolol
•    Bisoprolol
•    Bopindolol
•    Bucindolol
•    Bupranolol
•    Buserelin
•    Carteolol
•    Carvedilol
•    Celiprolol
•    Chloroquine
•    Chlorpromazine
•    Ciprofloxacin
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clomipramine
•    Clozapine
•    Crizotinib
•    Dabrafenib
•    Dasatinib
•    Degarelix
•    Delamanid
•    Desipramine
•    Deslorelin
•    Digoxin
•    Dilevalol
•    Diltiazem
•    Dolasetron
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Droperidol
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Esmolol
•    Flecainide
•    Fluconazole
•    Fluoxetine
•    Gemifloxacin
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Granisetron
•    Halofantrine
•    Haloperidol
•    Histrelin
•    Hydroxychloroquine
•    Iloperidone
•    Imipramine
•    Influenza Virus Vaccine, Live
•    Ivabradine
•    Ketoconazole
•    Labetalol
•    Landiolol
•    Lapatinib
•    Leuprolide
•    Levobunolol
•    Levofloxacin
•    Lopinavir
•    Lumefantrine
•    Measles Virus Vaccine, Live
•    Mefloquine
•    Mepindolol
•    Methadone
•    Metipranolol
•    Metoprolol
•    Metronidazole
•    Moxifloxacin
•    Mumps Virus Vaccine, Live
•    Nadolol
•    Nafarelin
•    Nebivolol
•    Nelfinavir
•    Nilotinib
•    Nipradilol
•    Norfloxacin
•    Nortriptyline
•    Octreotide
•    Ofloxacin
•    Ondansetron
•    Oxprenolol
•    Paliperidone
•    Panobinostat
•    Pasireotide
•    Pazopanib
•    Penbutolol
•    Pentamidine
•    Perflutren Lipid Microsphere
•    Pindolol
•    Poliovirus Vaccine, Live
•    Posaconazole
•    Probucol
•    Prochlorperazine
•    Promethazine
•    Propafenone
•    Propranolol
•    Protriptyline
•    Quetiapine
•    Quinine
•    Ranolazine
•    Rotavirus Vaccine, Live
•    Rubella Virus Vaccine, Live
•    Salmeterol
•    Sevoflurane
•    Smallpox Vaccine
•    Sodium Phosphate
•    Sodium Phosphate, Dibasic
•    Sodium Phosphate, Monobasic
•    Solifenacin
•    Sorafenib
•    Sunitinib
•    Tacrolimus
•    Talinolol
•    Telavancin
•    Telithromycin
•    Tertatolol
•    Timolol
•    Toremifene
•    Trazodone
•    Trifluoperazine
•    Trimipramine
•    Triptorelin
•    Typhoid Vaccine
•    Vandetanib
•    Vardenafil
•    Varicella Virus Vaccine
•    Vemurafenib
•    Verapamil
•    Vinflunine
•    Voriconazole
•    Yellow Fever Vaccine

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:

 

•    آنژین صدری که در 6 ماه گذشته بخوبی کنترل نشده باشد
•    حمله قلبی طی 6 ماه گذشته 
•    انسداد قلبی بدون ضربان ساز  
•    نارسایی قلبی که در6 ماه گذشته بخوبی کنترل نشده باشد
•    طولانی شدن زمان QT (ریتم غیر طبیعی قلب)  
•    سندرم سینوس بیمار بدون ضربان ساز  
•    سکته مغزی طی 6 ماه گذشته 
•    حمله ایسکمی گذرا طی 6 ماه گذشته  دربیماران با این شرایط استفاده نمی شود.
•    برادی کاردی (ضربان قلب آهسته)  
•    مشکلات تنفسی  
•    فشارخون بالا  با احتیاط مصرف شود.  ممکن است به تشدید عوارض جانبی منجرشود
•    آبله مرغان  
•    عفونت  ممکن است خطر ابتلا به عفونت های شدید را افزایش دهد.
•    سندرم QT طولانی مادرزادی  
•    نارسایی احتقانی قلب  
•    دیابت  
•    حمله قلبی یا سابقه آن
•    انسداد قلبی (ضربان غیرطبیعی قلب)  
•    مشکلات ریتم قلب مانند آریتمی، برادی کاردی یا سابقه آن
•    فشارخون بالا یا کنترل نشده  
•    هیپوکالمی (پایین بودن سطح پتاسیم در خون)  
•    کاهش منیزیم (پایین بودن سطح منیزیم کم خون)  
•    آپنه خواب، شدید و درمان نشده  
•    سکته مغزی یا سابقه آن
•    سنکوپ یا سابقه آن
•    یووئیت (التهاب چشم) یا سابقه آن  با احتیاط مصرف شود.  ممکن است به تشدید عوارض جانبی منجرشود
•    بیماری های کلیوی شدید  
•    بیماری های کبدی شدید  با احتیاط مصرف شود. اثرات دارو ممکن است به دلیل خروج کند دارو از بدن افزایش پیدا کند.

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بصورت ناگهانی قطع نکنید.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید زیرا دراین صورت احتمال افزایش عوارض جانبی وجود دارد.
 

قبل ازاستفاده از این دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
 

این دارو را با یا بدون غذا مصرف کنید.  
 

اولین دوزاین داروباید دربیمارستان به بیمارداده شود وبیمارحداقل تا 6 ساعت پس ازمصرف اولین دوزداروازنظرعوارض جانبی تحت نظرباشد.
 
دوزدارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  

اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای اشکال خوراکی دارو کپسول برای درمان اسکلروز متعدد:  
•    بزرگسالان 0/5 میلی گرم یک باردرروز     
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید ام اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. با انجام این کارپزشک ازعملکرد دارو اطمینان حاصل می کند و اگرلازم باشد دارو را ادامه می دهد و یا قطع می کند.  

انجام آزمایش خون و تست عملکرد قلب برای بررسی عوارض جانبی ناخواسته دارو لازم می باشد.
 

استفاده از این دارو درهنگام بارداری می تواند به جنین آسیب برساند.  درهنگام مصرف این داروازروش های مؤثرکنترل بارداری استفاده کنید.  درحال مصرف این دارو و به مدت 2 ماه پس از قطع آن نباید باردار شوید.  اگردرحال استفاده از این دارو باردارشدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
 

درصورتی که ازداروهای زیربرای کنترل مشکلات قلبی استفاده می کنید ازمصرف این دارو خودداری کنید زیراممکن است منجربه بروزعوارض ناخواسته بشود:

•    Cardioquin 
•    Cordarone
•    Norpace  
•    Procanbid 
•    Quinaglute
•     Betapace
•    Tikosyn
•    پروکائین آمید
•    کینیدین
•    سوتالول
•    آمیودارون
•    دیزوپرامید

 

مصرف این دارو ممکن است موجب کاهش ضربان قلب پس ازمصرف اولین دوزدارو و تا 6 ساعت پس ازاولین مصرف بشود.  علائم شامل درد قفسه سینه،  احساس ناراحتی، احساس سبکی سر، سرگیجه، غش، تنگی نفس، ضربان کند یا نامنظم  قلب و یا خستگی غیرعادی باشد.
 

این دارو ممکن است تعداد سلولهای سفید خون را موقتاً کاهش دهد که موجب افزایش احتمال عفونت از جمله یک عفونت جدی مغز به نام  فوکال پیشرونده می شود.  ازافراد مبتلا به عفونت دوری کنید.

اگردچارتب و لرز، سرفه و گرفتگی صدا،  کمردرد و یا ادرارهمراه با درد شدید،  بالافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
 

درطول مصرف داروی فینگولیمود و یا پس ازقطع آن ازانجام هرگونه واکسیناسیون خودداری کنید.  زیرا به علت کاهش مقاومت بدن ممکن است دچارعفونت شوید.  ازافرادی که بتازگی واکسن زده اند دوری کنید زیرا ممکن است ویروس زنده به شما منتقل شود.

واکسن هایی که ویروس زنده را به افراد انتقال می دهند عبارتند از:
•    سرخک 
•    اوریون  
•    آنفلوانزا  
•    فلج اطفال (به صورت خوراکی)، 
•    روتاویروس  
•    سرخجه 

 

مصرف داروی فینگولیمود بخصوص درطول 3 تا 4 ماه اول درمان ممکن است موجب ادم ماکولا بشود. درصورتی که به عوارضی مانند تاری دید، مشکل در خواندن، و یا هر تغییر دیگری دربینایی خود شدید با پزشک خود تماس بگیرید.
 

مصرف این داروممکن است موجب بیماری نادرسندرم خلفی انسفالوپاتی معکوس (فشار) بشود.  اگر دچارسردرد ناگهانی و شدید، گیجی، تغییرات بینایی، یا تشنج شدید با پزشک خود تماس بگیرید.
 

اگرهنگام مصرف این دارودچار تنگی نفس، تنفس مشکل و با زحمت ویا تنگی قفسه سینه و یا خس خس شدید با پزشک خود تماس بگیرید.
 

اگردچاردرد یا حساسیت در قسمت فوقانی معده،  مدفوع بی رنگ، ادرار تیره، از دست دادن اشتها، تهوع، خستگی غیرعادی یا ضعف و یا زردی چشم  یا پوست شدید  با پزشک خود تماس بگیرید  زیرا این علائم می تواند نشانه ای از  مشکل جدی کبدی باشد.
 

درصورت مصرف داروهای دیگرشامل مکمل های گیاهی، یا داروهای بدون نسخه و ویتامینها مراتب را به اطلاع پزشک خود برسانید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  

گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند. اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند. اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:

عوارض جانبی بیشتررایج
•    تاری دید
•    لرز
•    سرفه کردن
•    سرفه خلط دار
•    اسهال
•    تنفس مشکل ویا با زحمت 
•    سرگیجه
•    تب
•    احساس عمومی  ناراحتی و یا بیماری
•    سردرد
•    درد مفاصل
•    از دست دادن اشتها
•    دردهای عضلانی  
•    حالت تهوع
•    عصبانیت
•    تپش در گوش
•    آبریزش بینی
•    لرز
•    ضربان قلب آهسته یا تند
•    گلو درد
•    تعریق
•    تنگی  قفسه سینه
•    مشکل خواب
•    خستگی یا ضعف غیرعادی
•    استفراغ

عوارض جانبی کمتر رایج
•    مدفوع قیری ویا سیاه و سفید  
•    سوزش، خارش، بی حسی، سوزن سوزن شدن 
•    درد قفسه سینه یا احساس ناراحتی
•    سرفه یا گرفتگی صدا
•    سردرد شدید و ضرباندار
•    سبکی سر، سرگیجه، یا غش
•    کمر یا پهلودرد  
•    ادرار کردن دردناک و یا مشکل
•     زخم و یا لکه های سفید بر روی لب و یا در دهان
•    تورم غدد
•    خونریزی غیرمعمولی و یا کبودی

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  

عوارض جانبی بیشتررایج
•    کمر درد
•    درد یا حساسیت در اطراف چشم و استخوان های گونه
•     گرفتگی بینی

 

عوارض جانبی کمتر رایج
•    درد شکم یا معده
•    کاهش وزن
•    افسردگی
•    چشم درد
•    ریزش مو و یا نازک شدن مو
•    خارش پوست آلت تناسلی  
•    خارش پوست
•    بی حرکتی و یا ازدست دادن قدرت
•    خارش پوست،  پوسته پوسته شدن، و ترشح ازپوست
•    ضعف
اگرهرکدام ازعوارض جانبی اتفاق افتاد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

بیماری ام اسعوارض بیماری ام اسکنترل مشکلات قلبیروش های مؤثرکنترل بارداریکاهش گلبول های سفید خونکاهش ضربان قلبعفونت جدی مغزفوکال پیشروندهسندرم خلفی انسفالوپاتی معکوس
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه