منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فلکاینید (خوراکی)

Flecainide

دارو شناسی

فلکاینید دردرمان و جلوگیری ازاریتمی استفاده می شود.

آنچه باید درمورد فلکاینید بدانید


ازداروی فلکاینید برای جلوگیری و درمان ضربان نامنظم قلب (اریتمی) مانند تاکی کاردی فوق بطنی و حمله های  ناگهانی فیبریلاسیون دهلیزی،  فلوتر استفاده می شود.  ازاین دارو همچنین برای جلوگیری ازتاکی کاردی بطنی پایدارکه خطری برای زندگی محسوب می شود،  استفاده می کنند.
فلکاینید درگروه دارویی آنتی اریتمی قراردارد و مستقیماً برروی بافت قلب تأثیرگذاشته و تکانه های عصبی قلب را آهسته کرده و ریتم قلب را نرمال می کند.


مصرف فلکاینید گاهی ممکن است موجب ایجاد مشکلاتی درریتم قلبی و یا تشدید مشکلات ریتمیک قلب بشود.  اما چون این دارو مؤثرترین دارو برای درمان مشکلات جدی ریتم قلب می باشد،  لازم است درمورد استفاده ازآن با پزشک معالج خود مشورت کنید. 


این دارو فقط با نسخه پزشک دردسترس بیماران می باشد.


این دارو درشکل های زیرموجود می باشد:
•    کپسول آهسته رهش
•    قرص


اسامی تجاری
1.    Tambocor
 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب درمورد مصرف فلکاینید درکودکان انجام نشده است.  با اینکه ایمنی و اثربخشی فلکاینید درکودکان سال ثابت نشده است،  اما برای مشکلات جدی قلبی کودکان ممکن است پزشک مصرف این دارو را تجویزکند.

سالمندان
مطالعاتی درمورد مصرف فلکاینید در رابطه با استفاده از این دارو دربزرگسالان انجام نشده  با این وجود،  افراد مسن که به بیماری کلیه مربوط به سن مبتلا هستند باید این دارو را با احتیاط و تنظیم صحیح دوزتوسط پزشک مصرف کنند.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات انجام شده برروی زنان  شیرده انجام شده نشان دهنده حداقل خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.


استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Amifampridine
•    Bepridil
•    Cisapride
•    Dronedarone
•    Levomethadyl
•    Mesoridazine
•    Pimozide
•    Piperaquine
•    Ritonavir
•    Saquinavir
•    Sparfloxacin
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Tipranavir
•    Ziprasidone

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:

•    Abiraterone
•    Acecainide
•    Ajmaline
•    Alfuzosin
•    Amiodarone
•    Amisulpride
•    Amitriptyline
•    Amoxapine
•    Anagrelide
•    Apomorphine
•    Aprindine
•    Arbutamine
•    Aripiprazole
•    Arsenic Trioxide
•    Artemether
•    Asenapine
•    Astemizole
•    Azimilide
•    Azithromycin
•    Bedaquiline
•    Bendroflumethiazide
•    Boceprevir
•    Bretylium
•    Bupropion
•    Buserelin
•    Chloral Hydrate
•    Chloroquine
•    Chlorothiazide
•    Chlorpromazine
•    Chlorthalidone
•    Ciprofloxacin
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clomipramine
•    Clozapine
•    Cobicistat
•    Crizotinib
•    Cyclobenzaprine
•    Dabrafenib
•    Darifenacin
•    Dasabuvir
•    Dasatinib
•    Degarelix
•    Delamanid
•    Delavirdine
•    Desipramine
•    Deslorelin
•    Dibenzepin
•    Disopyramide
•    Dofetilide
•    Dolasetron
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Droperidol
•    Duloxetine
•    Enflurane
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Etravirine
•    Fingolimod
•    Flecainide
•    Fluconazole
•    Fluoxetine
•    Foscarnet
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Granisetron
•    Halofantrine
•    Haloperidol
•    Halothane
•    Histrelin
•    Hydrochlorothiazide
•    Hydroflumethiazide
•    Hydroquinidine
•    Hydroxychloroquine
•    Ibutilide
•    Iloperidone
•    Imipramine
•    Isoflurane
•    Isradipine
•    Ivabradine
•    Ketoconazole
•    Lapatinib
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Lidocaine
•    Lidoflazine
•    Lorcainide
•    Lumefantrine
•    Mefloquine
•    Methadone
•    Metolazone
•    Metronidazole
•    Mifepristone
•    Moxifloxacin
•    Nafarelin
•    Nilotinib
•    Norfloxacin
•    Nortriptyline
•    Octreotide
•    Ofloxacin
•    Ombitasvir
•    Ondansetron
•    Paliperidone
•    Panobinostat
•    Paritaprevir
•    Pasireotide
•    Pazopanib
•    Peginterferon Alfa-2b
•    Pentamidine
•    Perflutren Lipid Microsphere
•    Pirmenol
•    Polythiazide
•    Posaconazole
•    Prajmaline
•    Prilocaine
•    Probucol
•    Procainamide
•    Prochlorperazine
•    Promethazine
•    Propafenone
•    Protriptyline
•    Quetiapine
•    Quinidine
•    Ranolazine
•    Risperidone
•    Salmeterol
•    Sematilide
•    Sertindole
•    Sertraline
•    Sevoflurane
•    Simeprevir
•    Sodium Phosphate
•    Sodium Phosphate, Dibasic
•    Sodium Phosphate, Monobasic
•    Solifenacin
•    Sorafenib
•    Sotalol
•    Spiramycin
•    Sulfamethoxazole
•    Sultopride
•    Sunitinib
•    Tacrolimus
•    Tedisamil
•    Telaprevir
•    Telavancin
•    Telithromycin
•    Tetrabenazine
•    Tizanidine
•    Toremifene
•    Trazodone
•    Trichlormethiazide
•    Trifluoperazine
•    Trimethoprim
•    Trimipramine
•    Triptorelin
•    Vandetanib
•    Vardenafil
•    Vasopressin
•    Vemurafenib
•    Vinflunine
•    Voriconazole
•    Zolmitriptan
•    Zotepine

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Cimetidine
•    Digoxin
•    Paroxetine
•    Propranolol
•    Verapamil


تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 


استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    شیر

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•     مسدود کننده  AV برای ریتم غیرطبیعی قلب بدون ضربان ساز
•    مشکلات ریتم قلب بدون ضربان ساز
•    شوک کاردیوژنیک (شوک ناشی ازحمله قلبی)
•    فیبریلاسبون دهلیزی مزمن
•    حمله قلبی با احتیاط مصرف شود.  
•    نارسایی احتقانی شدید
•    بیماریهای قلبی مانند کاردیومیوپاتی
•    سندرم سینوس بیمار( نوعی ریتم غیرطبیعی قلب) با احتیاط مصرف شود.  
•    عدم تعادل الکترولیت بطورمثال پتاسیم بالا و یا پایین خون قبل ازمصرف دارو درمان صورت بگیرد.
•    بیماریهای کلیوی
•    بیماری کبدی با احتیاط مصرف شود.  عوارض بیماری به دلیل ازبین رفتن کند دارو ازبدن افزایش می یابد.
•    اگرضربان ساز دایمی دارید ازاین دارو با احتیاط استفاده کنید.  ممکن ایت فلکاینید با عملکرد ضربان سازتداخل پیدا کند.  بهتراست با پزشک مشورت شود.

 

نحوه مصرف

دربرخی ازموارد،  اولین دوز دربیمارستان به بیمارداده می شود تا پزشک ازعدم بروز عوارض جانبی مطمئن شود.  
این دارو فقط با تجویزپزشک باید مصرف شود.  
این دارو با یا بدون غذا می تواند استفاده شود.


بهترین اثراین داروهنگامی است که سطح آن درخون ثابت باشد.  برای کمک به ثابت نگه داشتن دوز،  دارو را بطورمرتب مصرف کنید.  بهترین روش مصرف دارو هر12 ساعت یکبار درصبح و شب است.  
درنوزادان زیر 2 سال که مقدارزیادی شیرمی خورند،  ممکن است پزشک دوزدارو را تنظیم کند. 


دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد.  همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.


برای فرم دوزخوراکی قرص:
•    بزرگسالان درابتدا  50 میلی گرم دو باردرروزهر12 ساعت ممکن است.  پزشک دوزدارو را به نسبت نیازتنظیم می کند. 
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  
دوزکودکان براساس وزن بدن وتوسط پزشک اطفال تعیین می شود.  شروع دارو با 100 میلی گرم درهرمترمربع درروزبرای نوزادان 6 ماه به بالا و 50 میلی گرم درروزبرای نوزادان زیر6 ماه که به دو تا سه دوزتقسیم می شود.

برای فرم دوزخوراکی قرص برای تاکی کاردی پایداربطن:
•    بزرگسالان درابتدا  100 میلی گرم دو باردرروزهر12 ساعت ممکن است پزشک دوزدارو را به نسبت نیازتنظیم کند.  دوزمصرفی روزانه بیش از400 میلی گرم نیست.
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود. 
 دوزکودکان براساس وزن بدن وتوسط پزشک اطفال تعیین می شود.  شروع دارو با 100 میلی گرم درهرمترمربع درروزبرای نوزادان 6 ماه به بالا و 50 میلی گرم درروزبرای نوزادان زیر6 ماه که به دو تا سه دوزتقسیم می شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید ام اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.
 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.


اگر با مواردی مانند درد قفسه سینه،  تنگی نفس،  ورم دست و پا و یا افزایش وزن مواجه شدید به پزشک معالج خود اظلاع دهید.  این نشانه ها می تواند علائم نارسایی قلبی باشد.


این دارو ممکن است تغییراتی درریتم قلب بوجود بیاورد و باعث غش کردن یا به عوارض جانبی شدید مانند PR، QRS، و یا QT منجرشود.  اگرنشانه های بیماری پس از مصرف دارو بهبود پیدا نکرد با پزشک خود تماس بگیرید.

ممکن است پزشک ازشما بخواهد ازدستبند یا کارت شناسایی مبنی براستفاده ازاین دارو استفاده کنید.

قبل ازهرعمل جراحی یا جراحی دندان و یا درمان های اضطراری به پزشک خود اطلاع دهید که ازاین دارو استفاده می کنید.


فلکاینید دربعضی افراد موجب بروزسرگیجه و گیجی می شود.  قبل ازرانندگی،  کاربا ماشین آلات و کارهایی که به دقت نیازدارند با پزشک خود مشورت کنید.


پس ازمصرف دارو به مدت چند هفته،  مصرف آن را بطورناگهانی قطع نکنید.  بهترین راه قطع تدریجی مصرف دارو است.  برای انجام اینکار با پزشک مشورت کنید.


اگرازداروهای دیگری مانند مکمل های گیاهی و ویتامین ها استفاده می کنید به پزشک خود اطلاع دهید. 
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:

عوارض بیشتررایج
•    تنفس مشکل و با زحمت
•    سرگیجه،  غش یا سبکی سر
•    ضربان قلب سریع،  نامنظم
•    تنگی نفس
•    خس خس

 

عوارض کمتررایج
•    سوزش،  خارش،  بی حسی،  سوزن سوزن شدن
•    درد قفسه سینه
•    احساس گرما
•    غش
•    تب
•    تعریق زیاد
•    فلج ناقص یا جزئی
•    قرمزی صورت،  گردن،  دست ها و پاها
•    ورم پا و ساق پا
•    لرزش یا تکان دست و پا
•    عدم تعادل،  لرزش،  عدم کنترل عضلانی و یا هماهنگی بدن

 

عوارض نادر
•    درد دست،  کمر،  یا فک
•    مدفوع سیاه و قیری
•    خونریزی لثه
•    وجود خون درادراریا مدفوع
•    تاری دید
•    ناراحتی قسه سینه
•    تنگی و سنگینی قفسه سینه
•    لرز
•    گیجی 
•    تشنج 
•    سرفه
•    کاهش حجم ادرار
•    کاهش دفعات ادرار
•    مشکل دردفع ادرار
•    مشکل تنفس
•    سرگیجه،  غش یا سبکی سرهنگام بلند شدن بطورناگهانی ازموقعیت نشسته به ایستاده
•    تکررادرار
•    احساس عمومی بیماری
•    سردرد
•    افزایش حجم ادرار
•    تهوع
•    عصبانیت
•    تنفس پرسرو صدا
•    لکه های قرمزروی پوست
•    تپش درگوش
•    احساس سوزن سوزن شدن
•    ضربان کند قلب
•    گلودرد
•    وجود زخم یا لکه های سفید برروی لبها یا دهان
•    درد خنجری
•    تورم غدد
•    تعریق
•    غلیظ شدن ترشحات برونش
•    تنفس مشکل
•    خونریزی غیرعادی یا کبودی
•    خستگی و ضعف غیرعادی
•    زردی چشم و پوست

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
 

عوارض بیشتررایج
•    تاری دید یا دیدن نقطه
 

عوارض کمتررایج
•    درد شکم و معده
•    ترشی یا اسیدی شدن معده
•    اضطراب یا افسردگی روانی
•    آروغ زدن
•    یبوست
•    صدای زنگ یا وزوز و یا صداهای غیرقابل توضیح درگوش
•    افسردگی
•    اسهال
•    احساس ثابت بودن خود و محیط
•    احساس عمومی بیماری
•    ازدست دادن شنوایی
•    سوزش سردل
•    سوء هاضمه
•    ازدست دادن قدرت
•    ازدست دادن اشتها
•    احساس چرخش
•    خواب آلودگی غیرعادی
•    بیخوابی
•    بثورات پوستی
•    ناراحتی یا درد معده
•    مشکل دربخواب رفتن
•    کاهش وزن

عوارض نادر
•    ورم کردن
•    تغییر دردیدن رنگها
•    تغییردرطعم
•    ترک خوردن پوست
•    کاهش آگاهی
•    کاهش علاقه به ارتباط جنسی
•    مشکل دید درشب
•    مشکلات حرکتی
•     کم شدن دمای بدن
•    ازدست دادن حافظه
•    درد عضلانی
•    خشکی دهان
•    گازو نفخ درمعده و روده
•    درد و یا التهاب چشم
•    احساسات غیرواقعی
•    ریزش یا نازک شدن مو
•    کهیریا تاول
•    ناتوانی درنعوظ
•    افزایش حساسیت به نورخورشید
•    خارش پوست
•    درد مفاصل
•    ازدست دادن توانایی و عملکرد جنسی
•    کاهش حرارت بدن
•    ازدست دادن حافظه
•    دردعضلانی
•    مشکلات حافظه
•    قرمزی و ورم پوست
•    پوست فلس مانند
•    خواب آلودگی شدید
•    ورم لب،  دهان و زبان
•    حرکات کنترل نشده چشم

 

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

اریتمیتاکی کاردیتاکی کاردی فوق بطنیفیبریلاسیون دهلیزی فلوترضربان نامنظم قلبدرمان ضربان نامنظم قلبجلوگیری ازاریتمیجلوگیری ازضربان نامنظم قلبداروی آنتی اریتمیدرمان مشکلات ریتم قلبمشکلات ریتمیک قلبQTدرمان تاکی کاردی
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه