منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فلوکونازول (خوراکی)

Fluconazole (oral)

دارو شناسی


این دارو قارچ یا را ازبین می برد و یا ازرشد ان جلوگیری می کند. 
فلوکونازول همچنین برای جلوگیری از کاندیدیازیس درافراد مبتلا به سرطان که  پیوند مغزاستخوان یا پرتودرمانی انجام داده و یا می دهند،  استفاده می شود.  

 

این دارو فقط با نسخه پزشک دردسترس بیماران قرارمی گیرد.
 

این محصول درفرم های زیردردسترس می باشد:
•    کپسول
•    قرص
•    پودر برای سوسپانسیون

اسامی تجاری
CanesOral

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد. درانتخاب این دارو دقت کنید. حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید. نکات زیررا درنظرداشته باشید:

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید. همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید. برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات لازم انجام شده درمورد ارتباط اثرات فلوکونازول درکودکان 6 ماه تا 13 سال نشان داده نشده است.    ایمنی و اثربخشی این دارودرکودکان زیر 6 ماه  ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه استفاده از این دارومحدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال در افراد بزرگسال که به مشکلات قلبی مبتلا هستند،  رعایت احتیاط و تنظیم دوز فلوکونازول لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Alfuzosin
•    Amifampridine
•    Amiodarone
•    Aripiprazole
•    Artemether
•    Astemizole
•    Atazanavir
•    Bedaquiline
•    Bepridil
•    Cisapride
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Crizotinib
•    Dabrafenib
•    Dasatinib
•    Dofetilide
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Dronedarone
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Flibanserin
•    Granisetron
•    Haloperidol
•    Iloperidone
•    Ivabradine
•    Ketoconazole
•    Lapatinib
•    Levomethadyl
•    Lomitapide
•    Lumefantrine
•    Mefloquine
•    Mesoridazine
•    Methadone
•    Mifepristone
•    Nilotinib
•    Ondansetron
•    Panobinostat
•    Pazopanib
•    Pimozide
•    Piperaquine
•    Propafenone
•    Quetiapine
•    Quinidine
•    Quinine
•    Rilpivirine
•    Ritonavir
•    Salmeterol
•    Saquinavir
•    Solifenacin
•    Sorafenib
•    Sparfloxacin
•    Sunitinib
•    Tamoxifen
•    Telaprevir
•    Telithromycin
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Toremifene
•    Trazodone
•    Vandetanib
•    Vardenafil
•    Vemurafenib
•    Vilanterol
•    Vinflunine
•    Voriconazole
•    Ziprasidone

 

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Acenocoumarol
•    Ajmaline
•    Alfentanil
•    Alprazolam
•    Amisulpride
•    Amitriptyline
•    Amoxapine
•    Anagrelide
•    Anisindione
•    Apixaban
•    Apomorphine
•    Aprepitant
•    Aprindine
•    Arsenic Trioxide
•    Asenapine
•    Atorvastatin
•    Azilsartan
•    Azilsartan Medoxomil
•    Azithromycin
•    Bosutinib
•    Bretylium
•    Brexpiprazole
•    Buserelin
•    Cabozantinib
•    Carbamazepine
•    Cerivastatin
•    Chloral Hydrate
•    Chloroquine
•    Chlorpromazine
•    Cilostazol
•    Ciprofloxacin
•    Clomipramine
•    Clopidogrel
•    Cobimetinib
•    Colchicine
•    Conivaptan
•    Cyclobenzaprine
•    Cyclosporine
•    Degarelix
•    Desipramine
•    Deslorelin
•    Dibenzepin
•    Dicumarol
•    Dihydroergotamine
•    Disopyramide
•    Docetaxel
•    Dolasetron
•    Doxepin
•    Doxorubicin
•    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•    Droperidol
•    Eliglustat
•    Enflurane
•    Eplerenone
•    Ergoloid Mesylates
•    Ergonovine
•    Ergotamine
•    Everolimus
•    Fentanyl
•    Fingolimod
•    Flecainide
•    Fluoxetine
•    Fluvastatin
•    Fosaprepitant
•    Foscarnet
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Halofantrine
•    Halothane
•    Histrelin
•    Hydrocodone
•    Hydroquinidine
•    Hydroxychloroquine
•    Ibrutinib
•    Ibutilide
•    Ifosfamide
•    Imipramine
•    Irbesartan
•    Isoflurane
•    Isradipine
•    Ivacaftor
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Levomilnacipran
•    Lidoflazine
•    Lopinavir
•    Lorcainide
•    Lovastatin
•    Lurasidone
•    Macitentan
•    Mephenytoin
•    Meprobamate
•    Methylergonovine
•    Metronidazole
•    Milnacipran
•    Moxifloxacin
•    Nafarelin
•    Naloxegol
•    Nevirapine
•    Nisoldipine
•    Nitrofurantoin
•    Norfloxacin
•    Nortriptyline
•    Octreotide
•    Ofloxacin
•    Olaparib
•    Ospemifene
•    Paclitaxel
•    Paliperidone
•    Pasireotide
•    Pentamidine
•    Perflutren Lipid Microsphere
•    Phenindione
•    Phenobarbital
•    Phenprocoumon
•    Pirmenol
•    Posaconazole
•    Prajmaline
•    Probucol
•    Procainamide
•    Prochlorperazine
•    Promethazine
•    Protriptyline
•    Ranolazine
•    Rifabutin
•    Risperidone
•    Ruxolitinib
•    Sertindole
•    Sevoflurane
•    Sildenafil
•    Simeprevir
•    Simvastatin
•    Sirolimus
•    Sodium Phosphate
•    Sodium Phosphate, Dibasic
•    Sodium Phosphate, Monobasic
•    Sonidegib
•    Sotalol
•    Spiramycin
•    Sulfamethoxazole
•    Sultopride
•    Telavancin
•    Temsirolimus
•    Tetrabenazine
•    Theophylline
•    Ticagrelor
•    Tizanidine
•    Tolvaptan
•    Torsemide
•    Tramadol
•    Triazolam
•    Trifluoperazine
•    Trimethoprim
•    Trimipramine
•    Triptorelin
•    Vasopressin
•    Vinblastine
•    Vincristine
•    Vincristine Sulfate Liposome
•    Vortioxetine
•    Warfarin
•    Zolmitriptan
•    Zotepine

 

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Acenocoumarol
•    Ajmaline
•    Alfentanil
•    Alprazolam
•    Amisulpride
•    Amitriptyline
•    Amoxapine
•    Anagrelide
•    Anisindione
•    Apixaban
•    Apomorphine
•    Aprepitant
•    Aprindine
•    Arsenic Trioxide
•    Asenapine
•    Atorvastatin
•    Azilsartan
•    Azilsartan Medoxomil
•    Azithromycin
•    Bosutinib
•    Bretylium
•    Brexpiprazole
•    Buserelin
•    Cabozantinib
•    Carbamazepine
•    Cerivastatin
•    Chloral Hydrate
•    Chloroquine
•    Chlorpromazine
•    Cilostazol
•    Ciprofloxacin
•    Clomipramine
•    Clopidogrel
•    Cobimetinib
•    Colchicine
•    Conivaptan
•    Cyclobenzaprine
•    Cyclosporine
•    Degarelix
•    Desipramine
•    Deslorelin
•    Dibenzepin
•    Dicumarol
•    Dihydroergotamine
•    Disopyramide
•    Docetaxel
•    Dolasetron
•    Doxepin
•    Doxorubicin
•    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•    Droperidol
•    Eliglustat
•    Enflurane
•    Eplerenone
•    Ergoloid Mesylates
•    Ergonovine
•    Ergotamine
•    Everolimus
•    Fentanyl
•    Fingolimod
•    Flecainide
•    Fluoxetine
•    Fluvastatin
•    Fosaprepitant
•    Foscarnet
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Halofantrine
•    Halothane
•    Histrelin
•    Hydrocodone
•    Hydroquinidine
•    Hydroxychloroquine
•    Ibrutinib
•    Ibutilide
•    Ifosfamide
•    Imipramine
•    Irbesartan
•    Isoflurane
•    Isradipine
•    Ivacaftor
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Levomilnacipran
•    Lidoflazine
•    Lopinavir
•    Lorcainide
•    Lovastatin
•    Lurasidone
•    Macitentan
•    Mephenytoin
•    Meprobamate
•    Methylergonovine
•    Metronidazole
•    Milnacipran
•    Moxifloxacin
•    Nafarelin
•    Naloxegol
•    Nevirapine
•    Nisoldipine
•    Nitrofurantoin
•    Norfloxacin
•    Nortriptyline
•    Octreotide
•    Ofloxacin
•    Olaparib
•    Ospemifene
•    Paclitaxel
•    Paliperidone
•    Pasireotide
•    Pentamidine
•    Perflutren Lipid Microsphere
•    Phenindione
•    Phenobarbital
•    Phenprocoumon
•    Pirmenol
•    Posaconazole
•    Prajmaline
•    Probucol
•    Procainamide
•    Prochlorperazine
•    Promethazine
•    Protriptyline
•    Ranolazine
•    Rifabutin
•    Risperidone
•    Ruxolitinib
•    Sertindole
•    Sevoflurane
•    Sildenafil
•    Simeprevir
•    Simvastatin
•    Sirolimus
•    Sodium Phosphate
•    Sodium Phosphate, Dibasic
•    Sodium Phosphate, Monobasic
•    Sonidegib
•    Sotalol
•    Spiramycin
•    Sulfamethoxazole
•    Sultopride
•    Telavancin
•    Temsirolimus
•    Tetrabenazine
•    Theophylline
•    Ticagrelor
•    Tizanidine
•    Tolvaptan
•    Torsemide
•    Tramadol
•    Triazolam
•    Trifluoperazine
•    Trimethoprim
•    Trimipramine
•    Triptorelin
•    Vasopressin
•    Vinblastine
•    Vincristine
•    Vincristine Sulfate Liposome
•    Vortioxetine
•    Warfarin
•    Zolmitriptan
•    Zotepine


تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید با غذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
بیماریها و مشکلات پزشکی دیگر ممکن است برنحوه استفاده ازدارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی را به اطلاع پزشک خود برسانید. 

 

 ازجمله مشکلات زیر:
•    مشکلات الکترولیت (عدم تعادل مواد معدنی)
•    بیماری قلبی  با احتیاط مصرف شود چون ممکن است بیماری را تشدید کند.
•    عدم تحمل فروکتوز (مشکل نادر ارثی)
•    عدم تحمل گالاکتوز (مشکل نادر ارثی)
•    سوء جذب قند گالاکتوز (مشکل نادر ارثی)
•    کمبود لاکتاز(مشکل نادر ارثی)
•    هربیماری که هضم قند یا فراورده های لبنی را مشکل کند.  فرم کپسول این دارو حاوی لاکتوز و ساکاروز است که می تواند بیماری را تشدید کند.
•    مشکلات ریتم قلبی
•    بیماری کبدی  با احتیاط مصرف شود چون ممکن است بیماری را تشدید کند.
•    بیماری کلیوی  با احتیاط مصرف شود زیرا اثرات جانبی ممکن است بدلیل خارج شدن آهسته دارو دربدن افزایش یابد.

نحوه مصرف

این دارو فقط  باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
 

این دارو را حتی اگرپس ازمصرف چند دوزاحساس بهبودی کردید تا پایان دوره مصرف کنید.  اگرمصرف دارو را قبل ازتکمیل دوره مصرف قطع کنید ممکن است مداوا نشوید.
این دارو را با یا بدون غذا مصرف کنید. 

 

قبل ازمصرف سوسپانسیون شیشه را بخوبی تکان دهید.  دوز مصرفی را با قاشق مخصوص بدقت اندازه گیری کنید.

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد. ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید. اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد. اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

 

برای فرم دوزخوراکی قرص برای درمان مننژیت کربیتوکال
•    بزرگسالان و نوجوانان 400 میلی گرم درروزاول  سپس 200 میلی گرم یکباردرروز به مدت 10 تا 12 هفته.  ممکن است درصورت نیازپزشک دوز را افزایش دهد.
•    کودکان 6 ماه تا 13 سال دوزدارو به نسبت وزن بدن و توسط پزشک تعیین می شود که معمولاً 12 میلی گرم درهرکیلوگرم وزن  بدن درروز اول و سپس 6  میلی گرم درهرکیلوگرم وزن بدن یکباردرروز به مدت 10 تا 12 هفته  می باشد.  
•    کودکان زیر6 ماه استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای کاندیدیازمری
•    بزرگسالان و نوجوانان 200 میلی گرم درروزاول  سپس 100 میلی گرم یکباردرروز به مدت 3 هفته.  ممکن است درصورت نیازپزشک دوز را افزایش دهد.
•    کودکان 6 ماه تا 13 سال دوزدارو به نسبت وزن بدن و توسط پزشک تعیین می شود که معمولاً 6 میلی گرم درهرکیلوگرم وزن بدن درروز اول و سپس 3  میلی گرم درهرکیلوگرم وزن بدن یکباردرروز  به مدت 3 هفته  می باشد.
•    کودکان زیر6 ماه استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای کاندیدیازدهانی
•    بزرگسالان و نوجوانان 200 میلی گرم درروزاول سپس 100 میلی گرم یکباردرروز به مدت حداقل2 هفته
•     کودکان 6 ماه تا 13 سال دوزدارو به نسبت وزن بدن و توسط  پزشک تعیین می شود که معمولاً 6 میلی گرم درهرکیلوگرم وزن بدن درروز اول و سپس 3  میلی گرم درهرکیلوگرم وزن بدن یکباردرروز می باشد.  به مدت 2 حداقل هفته.  
•    کودکان زیر6 ماه استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای عفونت درقسمتهای مختلف بدن
•    بزرگسالان و نوجوانان تا 400 میلی گرم درروز 
•    کودکان 6 ماه تا 13 سال دوزدارو به نسبت وزن بدن و توسط پزشک تعیین می شود که معمولاً 6 تا 12میلی گرم درهرکیلوگرم وزن بدن درروز اول درروز
•    کودکان زیر6 ماه استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای عفونت دستگاه ادراری یا پریتونیت
•    بزرگسالان   50 تا  200  میلی گرم درروز
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای کاندیدیازواژن
•    بزرگسالان   150  میلی گرم فقط  یکبار
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای پیشگیری ازکاندیدیازیس درهنگام پیوند مغزاستخوان
•    بزرگسالان   400  میلی گرم یکباردرروز
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 
سوسپانسیون را بمدت 14 روزدریخچال یا دردمای اتاق نگه داری کنید.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون و ادرارجهت  بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

هنگام استفاده ازاین دارو ازمصرف داروهای استمیزول ،  سیزاپرید،  اریترومایسین،  پیموزید،  کویندین،  و ترفنادین خودداری کنید زیرا احتمال بروز عوارض جانبی را افزایش می دهد.
 

استفاده ازاین دارو بمدت طولانی و یا درسه ماهه اول بارداری ممکن است به جنین آسیب برساند.  بهترین راه ،  پیشگیری ازبارداری درطول مصرف دارو می باشد.  اگردرحین مصرف دارو باردارشدید به پزشک خود اطلاع بدهید
 

این دارو بندرت موجب بروز مشکلات جدی کبدی می شود.  درصورت داشتن بیش ازیکی ازاین نشانه ها مانند درد شکم یا معده،  حساسیت به لمس،  مدفوع برنگ خاک،  ادرارتیره رنگ،   کاهش اشتها،  تب،  سردرد،  خارش،  ازدست دادن اشتها،  تهوع و استفراغ،  ورم پا،  خستگی یا ضعف غیرعادی و زردی پوست یا چشم،  با پزشک خود مشورت کنید. 
 

این دارو ممکن است منجر به واکنش شدید آلرژیک  بنام  آنافلیکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.  
 

 درصورت بروز مشکلاتی مانند بثورات جلدی،  خارش،  کهیر،  گرفتگی صدا،  مشکلات تنفسی،  مشکل دربلع،  تورم دردست،  صورت یا دهان  بلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
 

واکنش های پوستی جدی ممکن است با این دارو بروز کند.  درصورت مشاهده  راش پوستی،  خارش،  یا هرگونه تغییردیگردرپوست،   به پزشک خود اطلاع دهید.
 

درصورت  بروز هرگونه بی نظمی درضربان قلب و یا ضعف و سرگیجه  با پزشک خود تماس بگیرید. اگرسابقه بیماری قلبی درخانواده وجود دارد به پزشک اطلاع دهید.
 

فلوکونازول  دربرخی افراد ممکن است باعث واکنشهایی نظیرسرگیجه و خواب آلودگی بیش ازحد معمول شود.   قبل از رانندگی،  کاربا ماشین آلات سنگین یا موارد دیگرکه نیاز به دقت دارند با پزشک خود مشورت کنید.
 

درصورت استفاده از داروهای مکمل گیاهی و یا ویتامین ها به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

عوارض جانبی

یک داروعلاوه براثرات مورد نیازممکن است عوارض ناخواسته ای هم داشته باشد. درطول درمان ممکن است بدن با دارو تنظیم شده و عوارض جانبی ازبین برود.  اگرچه تمامی این عوارض دریک فرد مشاهده نمی شود اما درصورت بروزهریک از عوارض جانبی ممکن است به مراقبت های پزشکی نیازداشته باشید.
درصورت بروز عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید.

 

عوارض جانبی نادر
•    درد شکم و معده
•    مدفوع برنگ خاک
•    خونریزی لثه
•    سر درد
•    تنگی قفسه سینه
•    لرز
•    ادرارتیره
•    سرگیجه
•    سرفه
•    اسهال
•    بوی ناخوشایند نفس
•    تهوع و استفراغ
•    خستگی و ضعف غیرعادی
•    استفراغ خونی
•    کهیر،  خارش،  بثورات پوستی
•    ورم شدید صورت،  پلکها،  لبها،  زبان و گلو،  دستها و پاها و یا اندام جنسی
•    ورم پلک یا دورچشم،  صورت،  لبها،  زبان
•    درد شکم دربالاو سمت راست
•    زردی چشم ها و پوست

عوارضی ناشناخته
•    مدفوع سیاه و قیری
•    تاول و یا شل شدن پوست
•    درد و ناراحتی درقفسه سینه
•    تشنج
•    درد مفاصل و عضلات
•    ازدست دادن کنترل مثانه
•    کمریا پهلودرد
•    تغییردرخلق و خو
•    سوزش و یا خارش دردستها و پاها و لب
•    رنگ پریدگی
•    ضایعات پوستی قرمزبا مرکزبنفش زنگ
•    قرمزی و تحریک چشمها
•    گلودرد
•    زخم یا لکه های سفید دردهان یا برروی لبها
•    کاهش ادرار
•    خشکی دهان
•    غش
•    گرفتگی صدا
•    تشنگی مفرط
•    ضربان نامنظم یا کند قلب
•    ادراردردناک و سخت
•    انقباض عضلانی ویا حرکات سریع همه اندامها
•    ازدست دادن ناگهانی هوشیاری
•    تورم غدد
•    خونریزی و کبودی غیرعادی

 

درصورت بروزعلائم زیربلافاصله به اورژانس پزشکی مراجعه کنید:
علائم مصرف بیش ازحد

•    تغییرات ذهنی مانند ترس و بدگمانی
•    دیدن یا شنیدن و یا احساس چیزی که وجود ندارد( توهم)

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
عوارض کمتررایج
•    تغییردرطعم
•    آروغ زدن
•    اسیدی یا ترش کردن معده
•    سوزش سردل
•    سوء هاضمه
•    ناراحتی معده

عوارض ناشناخته
•    ریزش یا نازک شدن مو

اگرمتوجه هرگونه عوارض جانبی دیگری شدید با پزشک معالج خود تماس بگیرید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

عفونتهای قارچیعفونت قارچیعفونت مخمریدرمان عفونتهای قارچیدرمان عفونت مخمریمننژیت قارچیدرمان مننژیت قارچیعفونت کاندیدیازپریتونینکاندیدیازیس دهانیبرفک دهانبرفکازوفاژیت کاندیدا)عفونت دستگاه ادراری،کربیتوکالجلوگیری ازرشد قارچدرمان مننژیت کرب
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه