منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فلورازپام

Flurazepam (Oral Route)

دارو شناسی

فلورازپام یک بنزودیازپین است.  بنزودیازپین ها به گروه دارویی سیستم عصبی افسردگی مرکزی تعلق دارند.  این دارو موجب کم شدن سرعت سیستم عصبی می شود.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    کپسول

اسامی تجاری
1.    Dalmane

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب تا به امروز درمورد مصرف فلورازپام درکودکان انجام نشده است.  با این حال،  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان زیر15 سال ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده  از فلورازپام محدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال در افراد بزرگسال احتمال خواب آلودگی شدید،  سرگیجه،  گیجی،  بی تحرکی  وجود دارد.  رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

 

مصرف این دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  پزشک ممکن است داروهای دیگرشما را تغییردهد:
•    Flumazenil

 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Alfentanil
•    Amobarbital
•    Anileridine
•    Bromazepam
•    Buprenorphine
•    Butabarbital
•    Butalbital
•    Carbinoxamine
•    Carisoprodol
•    Chloral Hydrate
•    Chlorzoxazone
•    Codeine
•    Dantrolene
•    Ethchlorvynol
•    Fentanyl
•    Flibanserin
•    Hydrocodone
•    Hydromorphone
•    Levorphanol
•    Meclizine
•    Meperidine
•    Mephenesin
•    Mephobarbital
•    Meprobamate
•    Metaxalone
•    Methadone
•    Methocarbamol
•    Methohexital
•    Mirtazapine
•    Morphine
•    Morphine Sulfate Liposome
•    Oxycodone
•    Oxymorphone
•    Pentobarbital
•    Phenobarbital
•    Primidone
•    Propoxyphene
•    Remifentanil
•    Secobarbital
•    Sodium Oxybate
•    Sufentanil
•    Suvorexant
•    Tapentadol
•    Thiopental
•    Zolpidem

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Amprenavir
•    St John's Wort
•    Theophylline

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    سوءمصرف الکل و یا داشتن سابقه آن
•    مصرف مواد مخدر و یا سابقه آن ممکن است باعث وابستگی به فلورازپام شود.
•    مشکلات تنفسی یا بیماریهای ریوی شدید
•    بیماری کبدی  با احتیاط مصرف شود زیرا اثرات جانبی ممکن است بدلیل خارج شدن آهسته دارو دربدن افزایش یابد.
•    بیماری کلیوی  با احتیاط مصرف شود
•     افسردگی یا سابقه آن ممکن است اثرات جانبی را تشدید کند.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
این دارو را درست قبل ازرفتن به رختخواب مصرف کنید.  

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد. ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید. اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد. اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی کپسول برای درمان بی خوابی
•    بزرگسالان 30 میلی گرم  هنگام خواب.  ممکن است درصورت نیازپزشک دوز را تنظیم کند .  
•    سالمندان  15 میلی گرم  هنگام خواب.  ممکن است درصورت نیازپزشک دوز را تنظیم کند .  
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  


درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.


درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

استفاده ازاین دارو دردوران بارداری ممکن است به جنین آسیب برساند.  بهترین راه ،  پیشگیری ازبارداری درطول مصرف دارو می باشد.  اگردرحین مصرف دارو باردارشدید به پزشک خود اطلاع بدهید
 

این دارو ممکن است منجر به واکنش شدید آلرژیک  بنام  آنافلیکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.   درصورت بروز مشکلاتی مانند بثورات جلدی،  خارش،  کهیر،  گرفتگی صدا،  مشکلات تنفسی،  مشکل دربلع،  تورم دردست،  صورت یا دهان  بلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
 

قبل ازمشورت با پزشکتان ازداروهای دیگراستفاده نکنید.  این دارو  اثرات ناشی ازمصرف الکل و داروهای CNS  مانند داروهایی که برای تب یونجه،  آلرژی، افسردگی،  و یا آنتی هیستامین برای سرماخوردگی ، آرام بخش ها،  داروهای خواب آورو یا داروهای ضد درد وسایرداروهای ضد تشنج یا باربیتورات  ها،  شل کننده های عضلانی و یا داروهای بیهوشی از جمله داروهای بی حسی دندانپزشکی را افزایش می دهد.  
 

این دارو ممکن است درافراد سالمند عوارضی مانند کسلی،  سرگیجه،  سبکی سر،  بی ثباتی ایجاد کند.  فلورازپام حتی اگرقبل اززمان خواب خورده شود،  بازهم ممکن است باعث کسلی و کاهش هوشیاری درصبح روز بعد بشود.
 

این دارو دربرخی افراد ممکن است باعث واکنشهایی نظیرسرگیجه و خواب آلودگی بیش ازحد معمول شود.  قبل از رانندگی،  کاربا ماشین آلات سنگین یا موارد دیگرکه نیاز به دقت دارند با پزشک خود مشورت کنید.
 

اگردرهنگام مصرف این دارو دچارافکارعجیب و غریب و رفتارهای غیرعادی شدید،  با پزشک خود مشورت کنید.  این دارو درافرادی که درمصرف الکل افراط می کنند،  ممکن است باعث سردرگمی،  تشدید افسردگی،  توهم،  میل به خودکشی،  هیجانات غیرعادی،  عصبی بودن و تحریک پذیری شود.
 

این دارو ممکن است باعث  راه رفتن ،  رانندگی ،  تلفن زدن،  داشتن رابطه جنسی، خوردن غذا درخواب شود.  اگرمتوجه این موارد شدید به پزشک خود اطلاع بدهید.
 

مصرف دارو را بدون اطلاع پزشک و بطورناگهانی قطع نکنید.  زیرا ممکن است علائمی مانند تشنج،  توهم،  گرفتگی معده یا عضلات،  لرزش و یا رفتارغیرعادی بروزکند.
 

اگرپس ازشروع دارو بیماری شما ظرف 7 تا 10 روز بهترنشد،  با پزشک خود دراین مورد مشورت کنید. 

عوارض جانبی

یک داروعلاوه براثرات مورد نیازممکن است عوارض ناخواسته ای هم داشته باشد. درطول درمان ممکن است بدن با دارو تنظیم شده و عوارض جانبی ازبین برود.  اگرچه تمامی این عوارض دریک فرد مشاهده نمی شود اما درصورت بروزهریک از عوارض جانبی ممکن است به مراقبت های پزشکی نیازداشته باشید.
 

درصورت بروز عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی نادر
•    مدفوع قیری سیاه 
•    تاری دید
•    درد قفسه سینه
•    لرز
•    گیجی
•    سرفه کردن
•    سرگیجه، غش کردن یا سبکی سر هنگام بلند شدن ناگهانی از حالت نشسته 
•    مرگ ناگهانی
•    تب
•    ادرار کردن دردناک و یا مشکل
•    تنگی نفس
•    لکنت زبان
•    گلو درد
•    زخم و یا لکه های سفید بر روی لب و یا در دهان
•    عرق کردن
•    تورم غدد
•    خونریزی غیر معمول و یا کبودی
•    خستگی یا ضعف غیر عادی

عوارض جانبی ناشناخته 
•    بروزتغییر در هوشیاری
•    حرکات ناشیانه 
•    عدم تشخیص هویت، مکان و زمان
•    زمین خوردن
•    ضربان قلب سریع، نامنظم
•    از دست دادن هوشیاری
•    لرزش و راه رفتن نامتعادل
•    عدم تعادل، لرزش، و یا مشکلات دیگر درکنترل عضلات
•    خواب آلودگی غیرعادی،  کسالت،  خستگی،  ضعف و احساس بی تحرکی

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
 

اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی نادر
•    احساس مزه تلخ دردهان
•    تاری دید
•    سوزش چشم
•    مشکل در تمرکز
•    دلسردی
•    خشکی دهان 
•    سرخوشی
•    احساس گرما
•    احساس غم 
•    توهم
•    افزایش نوشیدن آب 
•    خارش پوست
•    از دست دادن اشتها
•    از دست دادن علاقه یا لذت بردن
•    تغییرات خلق و خوی 
•    کابوس
•    قرمزی پوست صورت، گردن، بازوها و گاهی اوقات، قسمت بالای قفسه سینه
•    بی قراری
•    بثورات پوستی
•    عرق کردن
•    مشکل در تمرکز
•    مشکل خواب
•    هیجان، عصبانیت، بی قراری، تحریک پذیری غیر عادی
•    کاهش وزن

عوارض جانبی ناشناخته 
•    یبوست
•    اسهال
•    ترس
•    سردرد
•    سوزش معده
•    درد مفاصل
•    حالت تهوع
•    ناراحت معده
•    پرحرفی
•    استفراغ

اگرمتوجه هرگونه عوارض جانبی دیگری شدید با پزشک معالج خود تماس بگیرید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

خواببیخوابیدرمان بیخوابیخواب راحتسیستم عصبیکم شدن سرعت سیستم عصبیحاملگیبارداریآنافلیکسیمصرف فلورازپام درکودکانمصرف فلورازپام درسالمندانتوهمخواب آلودگی شدیدرفتارهای غیرطبیعی
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه