منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

افلوکساسین (خوراکی)

Ofloxacin

دارو شناسی

افلوکساسین یک آنتی بیوتیک است که دردرمان عفونت های باکتریایی خاصی دربسیاری ازنقاط بدن مورد استفاده قرارمی گیرد.

آنچه که باید درمورد افلوکساسین بدانید
افلوکساسین یک آنتی بیوتیک است که دردرمان عفونت های باکتریایی خاصی دربسیاری ازنقاط بدن مورد استفاده قرارمی گیرد.  ازاین آنتی بیوتیک برای مشکلات دیگری هم استفاده می شود.  ازافلوکساسین می توان به عنوان بازدارنده یا به تأخیرانداختن عوارض بیماری سفلیس استفاده کرد.  اما دربرابرعفونت سفلیس مؤثرنیست.  
افلوکساسین ازگروه داروهای شناخته شده بعنوان آنتی بیوتیک فلورکینولون است که با ازبین بردن باکتری ها و یا جلوگیری ازرشد آنها عمل می کند.  اما با این وجود این دارو دردرمان سرماخوردگی،  آنفولانزا و عفونت های ویروسی مؤثرنیست.
افلوکساسین فقط با نسخه دردسترس می باشد. 
این دارو به صورت های زیر موجود است.

اسامی تجاری
Floxin

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد. درانتخاب این دارو دقت کنید. حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید. نکات زیررا درنظرداشته باشید:
آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید. همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید. برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات کافی درمورد ارتباط سن با اثرات افلوکساسین درکودکان انجام نشده است.  ایمنی و اثربخشی این دارو ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه استفاده از این دارومحدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال در افراد بزرگسال که به مشکلات قلبی یا کلیوی و یا مشکلات شدید تاندون پا مانند پارگی تاندون مبتلا هستند،  رعایت احتیاط و تنظیم دوز افلوکساسین لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما هیچ تحقیقی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

 

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Amifampridine
•    Bepridil
•    Cisapride
•    Dronedarone
•    Mesoridazine
•    Pimozide
•    Piperaquine
•    Saquinavir
•    Sparfloxacin
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Ziprasidone

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Acarbose
•    Acecainide
•    Acetohexamide
•    Alfuzosin
•    Alogliptin
•    Alosetron
•    Amiodarone
•    Amitriptyline
•    Amoxapine
•    Anagrelide
•    Apomorphine
•    Aripiprazole
•    Arsenic Trioxide
•    Asenapine
•    Astemizole
•    Azimilide
•    Azithromycin
•    Bedaquiline
•    Benfluorex
•    Bretylium
•    Buserelin
•    Canagliflozin
•    Chloroquine
•    Chlorpromazine
•    Chlorpropamide
•    Ciprofloxacin
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clomipramine
•    Clozapine
•    Crizotinib
•    Cyclobenzaprine
•    Dabrafenib
•    Dapagliflozin
•    Dasatinib
•    Degarelix
•    Delamanid
•    Desipramine
•    Deslorelin
•    Disopyramide
•    Dofetilide
•    Dolasetron
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Droperidol
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Exenatide
•    Fingolimod
•    Flecainide
•    Fluconazole
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Gliclazide
•    Glimepiride
•    Glipizide
•    Gliquidone
•    Glyburide
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Granisetron
•    Halofantrine
•    Haloperidol
•    Histrelin
•    Hydroxychloroquine
•    Ibutilide
•    Iloperidone
•    Imipramine
•    Insulin
•    Insulin Aspart, Recombinant
•    Insulin Bovine
•    Insulin Degludec
•    Insulin Detemir
•    Insulin Glulisine
•    Insulin Lispro, Recombinant
•    Lapatinib
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Linagliptin
•    Liraglutide
•    Lopinavir
•    Lumefantrine
•    Mefloquine
•    Metformin
•    Methadone
•    Metronidazole
•    Mifepristone
•    Miglitol
•    Moricizine
•    Moxifloxacin
•    Nafarelin
•    Nateglinide
•    Nilotinib
•    Norfloxacin
•    Nortriptyline
•    Octreotide
•    Ondansetron
•    Paliperidone
•    Panobinostat
•    Pasireotide
•    Pazopanib
•    Perflutren Lipid Microsphere
•    Pioglitazone
•    Posaconazole
•    Pramlintide
•    Procainamide
•    Prochlorperazine
•    Promethazine
•    Protriptyline
•    Quetiapine
•    Quinidine
•    Quinine
•    Ranolazine
•    Rasagiline
•    Repaglinide
•    Rosiglitazone
•    Salmeterol
•    Saxagliptin
•    Sematilide
•    Sevoflurane
•    Sitagliptin
•    Sodium Phosphate
•    Sodium Phosphate, Dibasic
•    Sodium Phosphate, Monobasic
•    Solifenacin
•    Sorafenib
•    Sotalol
•    Sunitinib
•    Tacrolimus
•    Tedisamil
•    Telithromycin
•    Tetrabenazine
•    Tizanidine
•    Tolazamide
•    Tolbutamide
•    Toremifene
•    Trifluoperazine
•    Trimipramine
•    Triptorelin
•    Vandetanib
•    Vardenafil
•    Vemurafenib
•    Vildagliptin
•    Vinflunine
•    Voriconazole
•    Warfarin


استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Betamethasone
•    Budesonide
•    Corticotropin
•    Cortisone
•    Cosyntropin
•    Deflazacort
•    Dexamethasone
•    Didanosine
•    Fludrocortisone
•    Fluocortolone
•    Hydrocortisone
•    Iron
•    Lanthanum Carbonate
•    Methylprednisolone
•    Prednisolone
•    Prednisone
•    Sucralfate
•    Triamcinolone
•    Zinc

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید با غذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
بیماریها و مشکلات پزشکی دیگر ممکن است برنحوه استفاده ازدارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی را به اطلاع پزشک خود برسانید.  ازجمله مشکلات زیر:
•    برادی کاردیا یا آهسته بودن ضربان قلب
•    دیابت
•    اسهال
•    بیماری قلبی
•    سابقه خانوادگی یا مشکلات ریتم قبل
•    هیپوکالمی یا کم بودن میزان پتاسیم درخون
•    ایسکی میوکارد یا کاهش ذخایرخونی درقلب
•    تشنج (صرع) و یا سابقه تشنج دراین مورد دارو با احتیاط مصرف شود چون ممکن است بیماری را تشدید کند.
•    بیماری مغزی مانند سخت شدن رگها
•    بیماری کلیوی
•    بیماری کبد مانند سیروزکبدی
•    پیوند عضو مانند پیوند قلب،  کلیه،  ریه یا سابقه آن
•    اختلال تاندون پا مانند آرتریت روماتوئید یا داشتن سابقه آن که دراین مورد دارو با احتیاط مصرف شود چون ممکن است عوارض جانبی بیماری را تشدید کند.
•    میاستنی گراو یا ضعف شدید عضلانی یا داشتن سابقه ،  ازداروی افلوکساسین برای این بیماران استفاده نمی شود.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
این دارو را با یا بدون غذا مصرف کنید. 
درهنگام مصرف دارو مقدارزیادی مایعات بنوشید تا ازاثرات ناخواسته جلوگیری شود.
اگردرحال مصرف آنتی بیوتیک هایی مانند  Maalox®, Mylantaهستید که حاوی آلومینیوم یا منیزیم می باشند،  و یا مولتی ویتامین که کلسیم،  آهن،  و روی دارد،  دیدانوسین  Videx  ،  یا سوکرالفات Carafate .  این داروها ممکن است مانع انجام کار افلوکساسین شود.
این دارو را تا پایان دوره مصرف کنید حتی اگرپس ازمصرف چند دوزاحساس بهبودی کردید.  اگرمصرف دارو را قبل ازتکمیل دوره مصرف قطع کنید ممکن است مداوا نشوید.

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد. ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید. اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد. اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

 

برای فرم دوزخوراکی قرص برای درمان عفونت
•    بزرگسالان 200 تا 400 میلی گرم هر12 ساعت به مدت 3 تا 14 روز بسته به مشکل پزشکی بیمار.  دردرمان پروستاتیت معمولاً برای 6 هفته تجویزمی شود.  برای سوزاک تنها یک دوز خوراکی 400 میلی گرمی تجویزمی شود.
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  
 

 

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

 

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

 

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون و ادرارجهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
اگرعلائم بیماری درعرض چند روز بهبود پیدا نکرد و یا تشدید شد با پزشک خود دراین باره مشورت کنید.
این دارو ممکن است منجر به واکنشهای شدید مانند آنافلیکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.
 درصورت بروز مشکلاتی مانند بثورات جلدی،  خارش،  کهیر،  گرفتگی صدا، مشکلات تنفسی،  مشکل دربلع،  تورم دردست،  صورت یا دهان بلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
واکنش های پوستی جدی ممکن است با این دارو بروز کند  درصورت مشاهده تاول یا شل شدن پوست،  زخم قرمز رنگ پوست،  آکنه شدید یا بثورات جلدی،  زخم روز پوست،  یا تب و لرز به دکترخود اطلاع دهید.
اگرمتوجه ادرارتیره رنگ،  مدفوع برنگ خاک رس،  درد شکم یا معده،  چشم یا پوست زرد شدید،  ممکن است نشانه های مشکل جدی کبدی باشند. 
افلوکساسین ممکن است باعث اسهال شود که در برخی مواقع ممکن است شدید باشد.  اسهال ممکن است بمدت 2 ماه یا بیشترپس ازقطع دارو طول بکشد.  هنوز هیچ دارویی برای درمان اسهال بدون تجویزپزشک وجود ندارد.  داروهای اسهال ممکن است اسهال را بدترکند یا آن را طولانی ترکند.  هرگونه ابهام دراین مورد را با پزشک خود بررسی کنید.
اگربی حسی،  سوزن سوزن شدن،  یا سوزش دردستها و پاها دارید،  ممکن است علائم یک بیماری نوروپاتی محیطی باشد.
افلوکساسین بندرت باعث التهاب و یا حتی پاره شدن تاندون بشود.  خطرابتلا به مشکلات پا درصورتی که سن شما بالای 60 سال است با استفاده ازداروهای استروئیدی تشدید می شود.  درمشکلات شدید کلیوی استفاده ازداروهای دگزامتازون،  پردنیزولون،  پردنیزون،  سابقه مشکلات تاندون مانند آرتریت روماتوئید و یا پیوند عضو مانند قلب،  کلیه،  ریه.  درد ناگهانی یا ورم تاندون بعد ازورزش به عنوان مثال درد درمچ پا و دست،  پشت زانو،  شانه،  آرنج  را با پزشک معالج خود بررسی کنید.  ازانجام ورزش تا زمان بهبودی کامل خودداری کنید.
 دربیماران مبتلا به برادی کاردی یا افرادی که سطح پتاسیم  خون پایین دارند،  افلوکساسین ممکن است با افزایش یا کند و نامنظم کردن ضربان قلب ایجاد خطرکند.  دراینصورت با پزشک خود تماس بگیرید.
برخی بیمارانی که افلوکساسین مصرف می کنند ممکن است به نورخورشید حساس ترازمعمول شوند.  قرارگرفتن درمعرض آفتاب حتی برای مدتی کوتاه ممکن است باعث آفتاب سوختگی شدید ،  بثورات پوستی،  قرمزی،  خارش،  یا تغییررنگ شود.  هنگام مصرف این دارو موارد زیررا رعایت کنید:
•    درصورت امکان بین ساعات 10 صبح تا 3 بعد ازظهر درمعرض آفتاب قرارنگیرید.  
•    ازلباسهای پوشیده،  عینک آفتابی و کلاه استفاده کنید.
•    ازمحصولات پوستی ضد آفتاب استفاده کنید.
•    ازبرنزه شدن درمقابل لامپ خورشیدی پرهیزکنید.
اگردچارواکنشهای شدید پوستی شدید به پزشک مراجعه کنید.
افلوکساسین دربرخی افراد ممکن است به واکنشهایی نظیرسرگیجه،  خواب آلودگی بیش ازحد معمول شود.   قبل از رانندگی،  کاربا ماشین آلات سنگین یا موارد دیگرکه نیاز به دقت دارند با پزشک خود مشورت کنید.
دربیماران دیابتی مصرف این دارو ممکن است باعث هیپوگلاسمی (کاهش قند خون) شود.  علائم کاهش قند خون باید پیش از بیهوشی بیماردرمان شود.  نشانه های هیپوگلاسمی درافراد مختلف متفاوت است  اگرعلائم کاهش قند خون را تجربه کردید بلافاصله مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک خود مراجعه کنید.
علائم کاهش قند خون عبارتند از:
•    احساس اضطراب
•    تغییررفتارمشابه حالت مستی
•    تاری دید
•    عرق سرد
•    گیجی
•    رنگ پریدگی
•    مشکل درتمرکز
•    خواب آلودگی
•    گرسنگی بیش ازحد
•    سردرد
•    تهوع
•    عصبانیت
•    ضربان سریع قلب
•    لرزش
•    خستگی غیرمعمول یا ضعف
قبل ازانجام هرگونه آزمایش پزشکی به پزشک خود اطلاع دهید که درحال مصرف این دارو هستید.
هیچگونه داروی دیگری بجز با نظرپزشک معالج خود مصرف نکنید این مورد شامل مکمل های گیاهی و ویتامین ها هم می باشد. 

 

عوارض جانبی

یک داروعلاوه براثرات مورد نیازممکن است عوارض ناخواسته ای هم داشته باشد. درطول درمان ممکن است بدن با دارو تنظیم شده و عوارض جانبی ازبن برود. اگرچه تمامی این عوارض دریک فرد مشاهده نمی شود اما درصورت بروزهریک از عوارض جانبی ممکن است به مراقبت های پزشکی نیازداشته باشید.
درصورت بروز عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی کمتررایج
•    درد شکم و معده
•    اضطراب
•    مدفوع سیاه و قیری
•    خونریزی لثه
•    وجود خون درادراریا مدفوع
•    تاری دید
•    بدن درد
•    درد قفسه سینه
•    لرز
•    ادرارکدر
•    عرق سرد
•    کما
•    گیجی
•    احتقان
•    پوست سرد و رنگ پریده
•    سرفه
•    افسردگی
•    اسهال
•    خشکی دهان
•    خشکی یا درد گلو
•    چشم درد
•    ضربان سریع قلب
•    تب
•     پوست خشک و ملتهب
•    بوی نفس میوه مانند
•    احساس بیمار بودن
•    سردرد
•    گرفتگی صدا
•    افزایش گرسنگی
•    افزایش تشنگی
•    افزایش حجم ادرار
•    کمر یا پهلو درد
•    تهوع
•    عصبانیت
•    کابوس
•    ادراردردناک و یا مشکل
•    وجود لکه های قرمزبرروی پوست
•    وجود چرک درادرار
•    آبریزش بینی
•    تشنج
•    لرزش
•    تنگی نفس
•    لکنت زبان
•    گلودرد
•    زخم یا لکه های سفید برروی لبها یا دردهان
•    تعریق
•    تورم غدد
•    تورم غدد گردن
•    مشکل بلع
•    تنفش مشکل درهنگام فعالیت
•    کاهش وزن بدون علت
•    خونریزی غیرعادی یا کبودی
•    خستگی و ضعف غیرعادی
•    تغییرات صدا
•    استفراغ

عوارضی که بندرت اتفاق می افتند:
•    سوزش هنگام ادرارکردن
•    سوزش،  خارش،  سوزن سوزن شدن
•    تغییردردیدن رنگها
•    شنیدن صدای زنگ یا وزوزدرگوش یا سرو صداهای غیرقابل توضیح
•    تشنج
•    کاهش دفعات ادرار
•    کاهش حجم ادرار
•    کاهش شنوایی یا تغییردرشنوایی
•    ادراردردناک و سخت
•    مشکل دردفع ادرار
•    مشکل دید درشب
•    مشکلات حرکتی
•    دلسردی
•    سرگیجه،  غش ،  سبکی سرهنگام بلند شدن ناگهانی ازموقعیت نشسته به ایستاده
•    احساس سرخوشی کاذب
•    تپش سریع یا نامنظم قلب
•    ترس یا عصبانیت
•    احساس ثابت بودن خود و محیط اطراف
•    احساس گرما
•    احساس غم یا خلاء
•    گرگرفتگی،  قرمزی پوست بخصوص درسرو گردن
•    ازدست دادن شنوایی
•    کهیریا تاول
•    افزایش ادرارکردن
•    افزایش تعریق
•    کج خلقی
•     خارش
•    درد مفاصل
•    فقدان اشتها
•    تورم شدید صورت،  پلک ها،  لبها،  زبان،  گلو،  دست و پا و یا اندام جنسی
•    ازدست دادن کنترل مثانه
•    بی علاقگی 
•    درد عضلانی
•    انقباض عضلانی ی حرکات سریع همه اندامها
•    نداشتن فشارخون یا نبض
•    نکشیدن نفس
•    تپش درگوش
•    دفع زیاد ادرار
•    دیدن،  شنیدن یا احساس چیزهایی که وجود خارجی ندارد
•    احساس چرخش
•    لرزش دردستها و پاها
•    بثورات پوستی
•    ضربان کند قلب
•    تاول یا زخم
•    ایست قلب
•    ازدست دادن ناگهانی هوشیاری
•    تورم
•    ورم مفاصل
•    مشکل درتمرکز
•    مشکل درانجام وظایف روزمره
•    مشکل خواب
•    بیهوشی
عوارض ناشناخته
•    درد شکم و معده
•    انجام کارهایی خارج ازکنترل شخص
•    درد پشت،  پا و معده
•    تاول یا شل شدن پوست
•    نفخ
•    لب و ناخن آبی رنگ
•    سوزش،  خشکی یا خارش چشم
•    تغییردررفتار
•    سردرگمی شناختی
•    سرفه کف آلود صورتی رنگ
•    سرفه خونی
•    ترک خوردن پوست
•    گریه کردن
•    ادرارتیره رنگ
•    تیره شدن پوست
•    هذیان،  آزارو اذیت،  بی اعتمادی،  بدگمانی،  حالت تهاجمی
•    مسخ شخصیت
•    اسهال شدید یا خونی
•    مشکل تنفسی،  جویدن،  صحبت کردن
•    مشکل درصحبت کردن
•    عدم وجود بلع
•    ترشحات بیش ازحد
•    دوبینی
•    آبریزش ازدهان
•    افتادگی پلک
•    بیقراری
•    شادی و سرخوشی
•    احساس ناراحتی
•    ورم همه بدن
•    سوزش سردل
•    تب شدید
•    تنفس عمیق  سریع
•    افزایش فشارخون
•    سوء هاضمه
•    التهاب مفاصل
•    ضربان نامنظم قلب
•    خارش آلت تناسلی
•    عدم درک گفتارو زبان
•    ازدست دادن اشتها
•    ازدست دادن کنترل و تعادل بدن
•    کم شدن دمای بدن
•    افسردگی
•    تغییرات روانی و خلق و خو
•    ضعف عضلنی
•    تنفس با صدا
•    خونریزی ازدماغ
•    بی حس شدن دستها
•    درد درهنگام مقاربت جنسی
•    درد درمچ یا زانو
•    درد و التهاب دردستها و شانه ها
•    وجود توده دردناک و قرمزرنگ زیرپوست بخصوص درپاها
•    فلج
•    خونریزی طولانی مدت
•    پف کردگی یا تورم پلکها یا دورچشم،  صورت،  لبها و زبان
•    واکنشهای سریع و بیش ازحد عاطفی
•    تغییرات سریع خلق و خو
•    مدفوع سیاه و قیری یا قرمز
•    ادرارقهوه ای یا قرمز
•    ضایعات پوستی قرمز با مرکزبنفش
•    قرمزی و تحریک چشم ها
•    قرمزی و ورم پوست
•    قرمزی یا تغییررنگ پوست
•    بیقراری
•    پوست فلس مانند
•    درد شکم،  دل درد،  یا سوزش شدید،  آفتاب سوختگی شدید
•    خستگی شدید
•    تکان دادن بدن
•    سفتی بدن
•    درد معده مداوم
•    تورم غدد لنفاوی
•    صحبت کردن با هیجان
•    ترشحات سفید،  غلیظ بدون بو یا با بوی خفیف واژن
•    فکرخودکشی
•    حرکات کنترل نشده چشم
•    حرکات کنترل نشده بخصوص درسر،  گردن 
•    بوی ناخوشایند نفس
•    ناراحتی
•    رفتارغیرعادی،  تشخیص ندادن زمان و مکان و افراد
•    فعالی بیش ازحد و بیقراری بخصوص درکودکان 
•    کاهش غیرعادی وزن
•    درد شکم در قسمت بالای سمت راست
•    استفراغ خون
•    ضعف دردستها و پاها
•    افزایش وزن
•    خس خس
•    زردی پوست یا چشم
برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
عوارض بیشتررایج
•    بی خوابی
•    پرخوابی
عوارض کمتررایج
•    تغییردرطعم
•    نفخ معده و روده
•    آبریزش بینی
اگرمتوجه هرگونه عوارض جانبی دیگری شدید با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

قرص افلوکساسینداروی افلوکساسینکپسول افلوکساسینعفونت های باکتریاییآنتی بیوتیک استبیماری سفلیسازبین بردن باکتری هاجلوگیری ازرشد آنهااثرات ناخواستهمشکل جدی کبدی
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه