منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

المزارتان، آملودیپین، و هیدروکلروتیازید

Olmesartan, Amlodipine, And Hydrochlorothiazide

دارو شناسی

المزارتان، آملودیپین، و هیدروکلروتیازید ترکیبی از داروهایی است که ممکن است به تنهایی یا با داروهای دیگر برای درمان فشار خون بالا استفاده شود . 
 

فشار خون بالا باعث افزایش حجم کار قلب و عروق می شود و درصورتی که این مشکل برای مدت زمان طولانی ادامه یابد، ممکن است قلب و عروق به درستی عمل نکند و به رگ های خونی مغز، قلب، و کلیه ها آسیب برسد و ممکن است منجربه سکته مغزی، نارسایی قلبی، و یا نارسایی کلیه شود.  
 

کنترل فشارخون  پایین آمدن خطر سکته مغزی و حملات قلبی را کاهش می دهد.
 

المزارتان مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین II (ARB) است.  این دارو با مسدود کردن ماده ای دربدن که باعث تنگ شدن رگ های خونی است کار می کند و درنتیجه موجب شل شدن رگ های خونی می شود. 
المزارتان با شل کردن رگ های خونی موجب کاهش فشارخون و افزایش خونرسانی و اکسیژن رسانی به قلب  می شود.

 

آملودیپین یک مسدود کننده های کانال کلسیم (CCB) است که  برروی حرکت کلسیم در سلول های قلب و رگ های خونی تاثیر می گذارد.  آملودیپین عروق خونی را شل کرده و فشار خون را کاهش می دهد.
 

هیدروکلروتیازید یک دیورتیک تیازیدی (قرص آب) است.  این دارو با افزایش جریان ادرار، آب بدن را کاهش می دهد و درنتیجه به کاهش فشار خون کمک می کند. 
 

این دارو را فقط با نسخه پزشک می توانید تهیه کنید.
این دارو به صورت های زیر موجود است: 
•    قرص

اسامی تجاری  
1.    Tribenzor

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد. درانتخاب این دارو دقت کنید. حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید. 

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب درمورد ارتباط سن نسبت به اثرات قرص  المزارتان، آملودیپین، و هیدروکلروتیازید انجام نشده است. ایمنی و اثربخشی این دارودرکودکان زیر 6 سال ثابت نشده است.  مصرف این دارو درکودکان زیر1سال توصیه نمی شود.
 

سالمندان
مطالعات انجام شده مشکلات خاصی در رابطه استفاده از قرص  المزارتان، آملودیپین، و هیدروکلروتیازید و اثرات آن دربزرگسالان را نشان نداده است. 


دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما هیچ تحقیقی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید. 
 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود. درچنین مواردی ممکن است پزشک ممکن است تصمیم بگیرد که داروی دیگری را برای درمان شما تجویزکند و یا داروهای دیگرشما را تغییردهد.
 

•    Aliskiren
•    Dofetilide
 
استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود. اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:

 

•    Acetyldigoxin
•    Amiodarone
•    Amphetamine
•    Arsenic Trioxide
•    Atazanavir
•    Benazepril
•    Captopril
•    Ceritinib
•    Clarithromycin
•    Clopidogrel
•    Conivaptan
•    Cyclophosphamide
•    Cyclosporine
•    Dabrafenib
•    Dantrolene
•    Deslanoside
•    Digitalis
•    Digitoxin
•    Digoxin
•    Domperidone
•    Droperidol
•    Eliglustat
•    Enalapril
•    Enalaprilat
•    Fentanyl
•    Flecainide
•    Fosinopril
•    Idelalisib
•    Ketanserin
•    Lacosamide
•    Levomethadyl
•    Lisinopril
•    Lithium
•    Methotrexate
•    Metildigoxin
•    Moexipril
•    Nilotinib
•    Ouabain
•    Perindopril
•    Piperaquine
•    Proscillaridin
•    Quinapril
•    Ramipril
•    Simvastatin
•    Sotalol
•    Tacrolimus
•    Tegafur
•    Telaprevir
•    Trandolapril
•    Trimethoprim

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
 

•    Aceclofenac
•    Acemetacin
•    Alacepril
•    Amtolmetin Guacil
•    Aspirin
•    Benazepril
•    Bepridil
•    Bromfenac
•    Bufexamac
•    Captopril
•    Carbamazepine
•    Celecoxib
•    Cholestyramine
•    Choline Salicylate
•    Cilazapril
•    Clonixin
•    Colesevelam
•    Delapril
•    Dexibuprofen
•    Dexketoprofen
•    Diclofenac
•    Diflunisal
•    Dipyrone
•    Droxicam
•    Enalapril
•    Enalaprilat
•    Etodolac
•    Etofenamate
•    Etoricoxib
•    Felbinac
•    Fenoprofen
•    Fepradinol
•    Feprazone
•    Floctafenine
•    Flufenamic Acid
•    Flurbiprofen
•    Fosinopril
•    Ginkgo
•    Gossypol
•    Ibuprofen
•    Ibuprofen Lysine
•    Imidapril
•    Indinavir
•    Indomethacin
•    Ketoprofen
•    Ketorolac
•    Licorice
•    Lisinopril
•    Lornoxicam
•    Loxoprofen
•    Lumiracoxib
•    Meclofenamate
•    Mefenamic Acid
•    Meloxicam
•    Moexipril
•    Morniflumate
•    Nabumetone
•    Naproxen
•    Nepafenac
•    Niflumic Acid
•    Nimesulide
•    Oxaprozin
•    Oxyphenbutazone
•    Parecoxib
•    Pentopril
•    Perindopril
•    Phenylbutazone
•    Piketoprofen
•    Piroxicam
•    Proglumetacin
•    Propionic Acid
•    Propyphenazone
•    Proquazone
•    Quinapril
•    Ramipril
•    Rofecoxib
•    Salicylic Acid
•    Salsalate
•    Sodium Salicylate
•    Spirapril
•    Sulindac
•    Temocapril
•    Tenoxicam
•    Tiaprofenic Acid
•    Tolfenamic Acid
•    Tolmetin
•    Topiramate
•    Trandolapril
•    Valdecoxib
•    Zofenopril

 

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
 

•    آنژین صدری (درد شدید قفسه سینه)، یا سابقه آن
•    دیابت  
•    آب سیاه، زاویه بسته  
•    نقرس   
•    حمله قلبی یا سابقه آن
•    هیپرکلسمی (بالا بودن کلسیم خون)  
•    بالا بودن کلسترول خون   
•    بالا بودن اسید اوریک  
•    هیپوکالمی (پایین بودن پتاسیم  درخون)  
•     پایین بودن منیزیم درخون 
•    نزدیک بینی  
•    لوپوس اریتماتوی سیستمیک (بیماری سیستم ایمنی بدن)  با احتیاط مصرف شود.  ممکن است به تشدید عوارض جانبی منجرشود.
•    آنوری ( ناتوانی درادرارکردن)  
•    بیماران مبتلا به دیابت که داروی آلیسکیرن (Tekturna®)  مصرف می کنند.
•    بیماری های کلیوی شدید  
•    آلرژی به داروهای سولفا   دراین بیماران  مصرف این دارو  توصیه نمی شود.
•    تنگی آئورت شدید  
•    آسم یا سابقه آن
•    کم شدن شدید آب بدن 
•    بیماری های قلبی شدید و یا سابقه آن  
•    هیپوناترمی (پایین بودن سدیم در خون)  ممکن است به تشدید عوارض جانبی منجرشود.
•    نارسایی احتقانی قلب شدید   استفاده ازاین داروممکن است به مشکلات کلیوی منجر شود.
•    بیماری کبدی    با احتیاط مصرف شود.  اثرات دارو ممکن است به دلیل خروج کند دارو از بدن افزایش پیدا کند.

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بصورت ناگهانی قطع نکنید.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید زیرا دراین صورت احتمال افزایش عوارض جانبی وجود دارد.
 

قبل ازاستفاده از این دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک معالج خود درمیان بگذارید.
 

درمان فشار خون بالا علاوه برمصرف دارو شامل کنترل وزن و تغییر رژیم غذایی به ویژه غذاهای پرنمک می باشد.  قبل از تغییر رژیم غذایی با پزشک معالج خود مشورت کنید.
 

به یاد داشته باشید که این دارو فشار خون بالا را درمان نمی کند اما به کنترل آن کمک می کند.  شما باید برای کاهش فشار خون و ثابت نگه داشتن  آن مصرف دارو را ادامه بدهید.  ممکن است لازم باشد برای بقیه عمر به مصرف داروی فشار خون ادامه دهید.  
 

اگرفشار خون بالا درمان نشود، می تواند موجب مشکلات جدی مانند نارسایی قلبی، بیماری عروق خونی، سکته مغزی، یا بیماری کلیه  بشود.
 

این دارو را می توانید با یا بدون غذا مصرف کنید.
 

اگرازداروی colesevelam (Welchol®)   استفاده می کنید، آن را حداقل 4 ساعت پس از مصرف Tribenzor® استفاده کنید.
 

دوزدارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  

اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای اشکال خوراکی دارو قرص برای درمان فشارخون بالا:  
•    بزرگسالان یک قرص یکباردر روز.  ممکن است پزشک میزان مصرف دارو را با توجه به نیازبیمارتغییردهد.  معمولاً دوزدارو  40 میلی گرم  المزارتان، 10 میلی گرم آملودیپین  و 25 میلی گرم هیدروکلروتیازید درروز است. 
•      کودکان  استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  
  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید ام اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.
 

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.
 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. با انجام این کارپزشک ازعملکرد دارو اطمینان حاصل می کند و اگرلازم باشد دارو را ادامه می دهد و یا قطع می کند.  

انجام آزمایش خون  برای بررسی عوارض جانبی ناخواسته دارو لازم می باشد.
 

استفاده از این دارو درهنگام بارداری می تواند به جنین آسیب برساند.  درهنگام مصرف این داروازروش های مؤثرکنترل بارداری استفاده کنید.  اگردرحال استفاده از این دارو باردارشدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
 

مصرف این دارو  مکن است باعث سرگیجه وسبکی سر، غش بخصوص هنگام بلند شدن ناگهانی ازحاات نشسته یا خوابیده بشود.  پیش ازانجام  مواردی مانند رانندگی،  کاربا ماشین آلات دقیق یا کارهای دیگری که ممکن است خطرناک باشند،  با پزشک معالج خود مشورت کنید. 
 

اگراحساس سرگیجه داشتید، دراز بکشید. برای جلوگیری از سرگیجه مجدد پیش ازبلند شدن  چند دقیقه بنشینید و سپس بلند شوید.  
 

اگربیماردرحال مصرف این دارو دچارتهوع شدید و یا مداوم، استفراغ، یا اسهال شد که ممکن است به ازدست دادن آب بدن و فشارخون پایین منجرشود و یا ازطریق عرق کردن آب بدن خود را ازدست داد، نوشیدن مقدارزیادی آب درطول روز توصیه می شود.
 

مصرف این دارو ممکن است منجربه آنژین صدری (درد قفسه سینه) یا حمله قلبی در بیماران خاص با بیماری قلبی شدید و یا بیماری رگ های خونی شود.  

اگردچارمشکلاتی مانند موارد زیرشدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید:
•    درد قفسه سینه یا احساس ناراحتی  
•    بی نظمی ضربان قلب 
•    تهوع یا استفراغ  
•    درد یا ناراحتی در بازوها، فک، پشت یا گردن 
•    تنگی نفس 
•    عرق کردن 

 

اگربا مشکلاتی مانند تاری دید، مشکل خواندن، درد چشم، و یا هر تغییر دیگری در طول درمان یا پس از آن مواجه شدید به چشم پزشک مراجعه کنید زیرا این علائم ممکن است نشانه ای ازبیماری جدی چشم باشد.  
مصرف این دارو ممکن است برروی سطح قند خون تأثیربگذارد.  بیماران دیابتی درصورت مشاهده تغییردرنتیجه تست قند خون یا ادراربه پزشک معالج خود اطلاع دهند.   

 

اسهال مزمن و شدید همراه با کاهش وزن ممکن است تا ماه ها یا سالها پس از مصرف این دارو ادامه داشته باشد.  درصورت تجربه این علائم به پزشک معالج خود اطلاع دهند.   
 

قبل ازمشورت با پزشکتان ازداروهای دیگراستفاده نکنید.  بخصوص  داروهایی که برای کنترل اشتها، آسم، سرماخودگی، سرفه، تب یونجه،  و یا  مشکلات سینوسی  استفاده می شوند ممکن است منجر به افزایش فشار خون شوند.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
 

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی بیشتررایج
•     ورم صورت،  دست ها، یا پاها
•    افزایش وزن سریع
•    سوزن سوزن شدن دست یا پا
•    افزایش و یا از دست دادن وزن غیرعادی

 

عوارض جانبی کمتر رایج
•    درد مثانه
•    ادرار خونی یا کدر
•    بدن درد  
•    سرفه  
•    ادرار کردن دردناک، مشکل، و یا همراه با سوزش  
•    مشکلات تنفسی
•    غش
•    تکررادرار  
•    سردرد
•    از دست دادن صدا
•    کمر یا پهلو درد  
•    ورم مفاصل
•    خستگی یا ضعف غیرعادی

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.


عوارض جانبی کمتررایج
•    اسهال
•    درد عضلانی یا اسپاسم
•    حالت تهوع
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان فشار خون بالاکنترل فشارخونپایین آمدن خطر سکته مغزیافزایش خونرسانی و اکسیژن رسانی به قلباجتناب ازغذاهای پرنمک
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه