منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

امبیتازویر - پاریتاپرویر - ریتوناویر - داسابویر

Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir And Dasabuvir

دارو شناسی

ازترکیب امبیتازویر - پاریتاپرویر - ریتوناویر - داسابویر با یا بدون ریباویرین دردرمان بیماران مبتلا به سیروز ازجمله عفونت هپاتیت مزمن C استفاده می شود.
 

این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.
این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص
 
اسامی تجاری
 Viekira Pak

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  


آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب تا به امروز درکودکان انجام نشده است.  با این حال،  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از این دارو محدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است. 

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.


تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Abiraterone
•    Alfuzosin
•    Amifampridine
•    Amiodarone
•    Astemizole
•    Bepridil
•    Carbamazepine
•    Cisapride
•    Colchicine
•    Conivaptan
•    Crizotinib
•    Dabrafenib
•    Dihydroergotamine
•    Dronedarone
•    Efavirenz
•    Eletriptan
•    Encainide
•    Enzalutamide
•    Eplerenone
•    Ergoloid Mesylates
•    Ergonovine
•    Ergotamine
•    Eszopiclone
•    Ethinyl Estradiol
•    Etravirine
•    Everolimus
•    Fentanyl
•    Flecainide
•    Flibanserin
•    Fluconazole
•    Fosphenytoin
•    Gemfibrozil
•    Ibrutinib
•    Isavuconazonium Sulfate
•    Ivabradine
•    Lomitapide
•    Lovastatin
•    Lurasidone
•    Maraviroc
•    Mesoridazine
•    Methylergonovine
•    Methysergide
•    Midazolam
•    Mitotane
•    Naloxegol
•    Nelfinavir
•    Nevirapine
•    Nimodipine
•    Phenobarbital
•    Phenytoin
•    Pimozide
•    Piperaquine
•    Posaconazole
•    Primidone
•    Propafenone
•    Quinidine
•    Ranolazine
•    Rifampin
•    Riociguat
•    Romidepsin
•    Sildenafil
•    Silodosin
•    Simvastatin
•    Sparfloxacin
•    St John's Wort
•    Suvorexant
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Tolvaptan
•    Triazolam
•    Vemurafenib
•    Vinflunine
•    Vorapaxar
•    Voriconazole
•    Ziprasidone

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Abiraterone
•    Ado-Trastuzumab Emtansine
•    Afatinib
•    Alprazolam
•    Amiodarone
•    Anagrelide
•    Apixaban
•    Aprepitant
•    Aripiprazole
•    Arsenic Trioxide
•    Artemether
•    Ataluren
•    Atazanavir
•    Avanafil
•    Axitinib
•    Azithromycin
•    Bedaquiline
•    Belinostat
•    Bepridil
•    Boceprevir
•    Bosentan
•    Bosutinib
•    Brexpiprazole
•    Bromocriptine
•    Budesonide
•    Bupropion
•    Buserelin
•    Cabazitaxel
•    Cabozantinib
•    Canagliflozin
•    Captopril
•    Cariprazine
•    Carvedilol
•    Ceritinib
•    Cilostazol
•    Cladribine
•    Clarithromycin
•    Clofarabine
•    Cobicistat
•    Cobimetinib
•    Conivaptan
•    Conjugated Estrogens
•    Cyclophosphamide
•    Cyclosporine
•    Dabigatran Etexilate
•    Dabrafenib
•    Daclatasvir
•    Dactinomycin
•    Darunavir
•    Dasatinib
•    Daunorubicin
•    Deferasirox
•    Degarelix
•    Delamanid
•    Deslorelin
•    Dexamethasone
•    Diethylstilbestrol
•    Digoxin
•    Diltiazem
•    Disopyramide
•    Docetaxel
•    Dolutegravir
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Doxorubicin
•    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•    Dronabinol
•    Dronedarone
•    Eliglustat
•    Eltrombopag
•    Elvitegravir
•    Enzalutamide
•    Erlotinib
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Estradiol
•    Estrone
•    Etoposide
•    Etravirine
•    Felodipine
•    Flecainide
•    Fluoxetine
•    Fluticasone
•    Folic Acid
•    Furosemide
•    Fusidic Acid
•    Garlic
•    Gefitinib
•    Glyburide
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Hesperidin
•    Histrelin
•    Hydrocodone
•    Hydrocortisone
•    Hydroxychloroquine
•    Idelalisib
•    Ifosfamide
•    Iloperidone
•    Imatinib
•    Irinotecan
•    Irinotecan Liposome
•    Itraconazole
•    Ivacaftor
•    Ivermectin
•    Ixabepilone
•    Ketoconazole
•    Lacosamide
•    Lamivudine
•    Lansoprazole
•    Lapatinib
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Levomilnacipran
•    Levothyroxine
•    Lidocaine
•    Lomitapide
•    Lopinavir
•    Macitentan
•    Methotrexate
•    Methylenedioxymethamphetamine
•    Metronidazole
•    Mexiletine
•    Mifepristone
•    Mitoxantrone
•    Montelukast
•    Morphine
•    Morphine Sulfate Liposome
•    Moxifloxacin
•    Nafarelin
•    Nelfinavir
•    Nilotinib
•    Nintedanib
•    Nitrofurantoin
•    Novobiocin
•    Olaparib
•    Omeprazole
•    Ondansetron
•    Osimertinib
•    Oxaliplatin
•    Oxycodone
•    Palbociclib
•    Panobinostat
•    Pantoprazole
•    Pasireotide
•    Pazopanib
•    Pixantrone
•    Ponatinib
•    Pravastatin
•    Prazosin
•    Prednisolone
•    Prednisone
•    Propafenone
•    Quercetin
•    Quetiapine
•    Quinidine
•    Quinine
•    Rabeprazole
•    Raltegravir
•    Ranolazine
•    Regorafenib
•    Retapamulin
•    Rifabutin
•    Rifapentine
•    Rilpivirine
•    Riluzole
•    Rivaroxaban
•    Rosuvastatin
•    Ruxolitinib
•    Salmeterol
•    Saquinavir
•    Sertraline
•    Sevoflurane
•    Simeprevir
•    Sonidegib
•    Sorafenib
•    Sulfasalazine
•    Sumatriptan
•    Sunitinib
•    Tacrolimus
•    Tadalafil
•    Tamoxifen
•    Tamsulosin
•    Telaprevir
•    Telmisartan
•    Temsirolimus
•    Teniposide
•    Testosterone
•    Ticagrelor
•    Tocophersolan
•    Topotecan
•    Toremifene
•    Trabectedin
•    Triamcinolone
•    Triptorelin
•    Ulipristal
•    Vandetanib
•    Venlafaxine
•    Vilanterol
•    Vilazodone
•    Vinblastine
•    Vincristine
•    Vincristine Sulfate Liposome
•    Voriconazole

 

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Acenocoumarol
•    Amitriptyline
•    Amprenavir
•    Cerivastatin
•    Clonazepam
•    Dalfopristin
•    Delavirdine
•    Desipramine
•    Desogestrel
•    Didanosine
•    Dienogest
•    Diltiazem
•    Disopyramide
•    Drospirenone
•    Dutasteride
•    Estradiol Cypionate
•    Estradiol Valerate
•    Ethynodiol Diacetate
•    Etonogestrel
•    Fosamprenavir
•    Imipramine
•    Indinavir
•    Itraconazole
•    Lamotrigine
•    Levonorgestrel
•    Levothyroxine
•    Medroxyprogesterone Acetate
•    Meperidine
•    Mestranol
•    Methadone
•    Methamphetamine
•    Mexiletine
•    Nefazodone
•    Norelgestromin
•    Norethindrone
•    Norgestimate
•    Norgestrel
•    Olanzapine
•    Paroxetine
•    Prasugrel
•    Quinupristin
•    Risperidone
•    Tenofovir Disoproxil Fumarate
•    Theophylline
•    Trazodone
•    Valproic Acid
•    Verapamil
•    Warfarin

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید.

استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
درضمن مصرف این دارو ازنوشیدن آب گریپ فروت خودداری کنید.

 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    بیماری کبدی متوسط تا شدید  این دارو برای بیماران مبتلا به این بیماری تجویزنمی شود.

 

نحوه مصرف

ازترکیب امبیتازویر - پاریتاپرویر - ریتوناویر - داسابویر با یا بدون ریباویرین دردرمان کامل عفونت استفاده می شود.
 

دوره درمان را کامل کنید حتی اگرپس ازچند روز احساس بهبودی کردید.
این دارو را همراه با غذا مصرف کنید.

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

 

برای فرم دوزخوراکی قرص برای درمان عفونت ویروسی هپاتیت c با یا بدون ریباویرین 
•    بزرگسالان 2 قرص صورتی یکباردرروزصبح ها مصرف شود و یک قرص بژ دوباردرروز یکی صبح و یکی شب   
•    کودکان استفاده ودوزدارو توسط پزشک تنظیم  می شود.  
 
درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید ام اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 
اگر کمتر از 12 ساعت از زمان مصرف قرص صورتی گذشته بلافاصله آن را مصرف کنید.  اما اگر بیش از 12 ساعت از زمان مصرف گذشته،  دارو را طبق روال معمول مصرف کنید. 
اگر کمتر از 6 ساعت از زمان مصرف قرص بژ گذشته بلافاصله آن را مصرف کنید.  اما اگر بیش از 12 ساعت از زمان مصرف گذشته، دارو را طبق روال معمول مصرف کنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

استفاده از این دارو همراه با ریباویرین درزمان بارداری ممکن است به جنین آسیب برساند.   همچنین اگردرحال استفاده مرد ازاین دارو شریک زندگی جنسی اوباردارشود ممکن است نوزاد با نقص مادرزادی بدنیا بیاید.  
 

اگردرحال مصرف این دارو باردارشدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.  

 

استفاده ازداروهای زیردرحال مصرف این دارو ممکن است منجربه مشکلات خطرناک پزشکی بشود: 
 

•    alfuzosin (Uroxatral®), 
•    colchicine (Colcrys®), efavirenz (Sustiva®), 
•    ethinyl estradiol (Norinyl®, 
•    Ortho Evra®), gemfibrozil (Lopid®), 
•    oral midazolam (Versed®), 
•    pimozide (Orap®), 
•    rifampin (Rifadin®, 
•    Rimactane®), 
•    sildenafil (Revatio®), 
•    St. John's wort, triazolam (Halcion®), 
•    certain medicines to lower cholesterol (such as lovastatin, simvastatin, Mevacor®, Zocor®), 
•    داروهای ضد تشنج مانند  carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, Tegretol 
•      داروهای ارگوت مانند dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, methylergonovine, Cafergot®, Ergomar®, Wigraine

 

اگرمتوجه درد یا حساسیت درقسمت بالای معده،  بی رنگی مدفوع،  ادرارتیره،  ازدست دادن اشتها،  تهوع،  خستگی و یا ضعف غیرعادی ،  زردی پوست یا چشمها شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.  
این علائم ممکن است نشانه ای ازمشکلات جدی کبدی باشد.

 

هیچگونه داروی دیگری بجز با نظرپزشک معالج خود مصرف نکنید این مورد شامل مکمل های گیاهی و ویتامین ها هم می باشد. 
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
 

عوارض جانبی کمتررایج
•    درد شکم یا معده
•    نفخ شکم یا معده
•    ادرارتیره
•    مدفوع به رنگ روشن
•    تهوع و استفراغ
•    چشم  یا پوست زرد

 

عوارض جانبی نا شناخته
•    تاول  یا شل شدن پوست
•    لرز
•    سرفه کردن
•    اسهال
•    خارش
•    درد مفاصل و عضلات
•    ضایعات پوستی قرمز با  مرکز بنفش
•    قرمزی و اتهاب چشم
•    گلو درد
•    زخم  و یا لکه های سفید در دهان یا روی لب
•    خستگی یا ضعف غیرعادی
 
برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

 

عوارض جانبی بیشتررایج
•    خارش پوست و یا بثورات جلدی
•    فقدان یا از دست دادن قدرت
•    مشکل خواب

 

اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان بیماران مبتلا به سیروزعفونت هپاتیت مزمن Cدرمان عفونت ویروسی هپاتیت cعفونت هپاتیت مزمن C
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه