منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

اومکلامکس (خوراکی) (امپرازول، کلاریترومایسین و آموکسی سیلین)

Omeclamox Oral Route

دارو شناسی

اومکلامکس دارویی متشکل از سه قسمت است.  امپرازول،  کلاریترومایسین و آموکسی سیلین.  ازاین دارو دردرمان عفونت پیلوری و زخم اثنی عشر ناشی از هلیکوباکتراستفاده می شود.


این دارومهارکننده پمپ پروتون است و میزان اسید تولید شده درمعده را کاهش می دهد.  کلاریترومایسن و آموکسی سیلین هردو به گروه دارویی آنتی بیوتیکها تعلق دارند.  این دو باعث کشتن باکتریهای و یا جلوگیری ازرشد آنها می شوند.  اما این داروها دردرمان سرماخوردگی،  آنفولانزا و عفونت های ویروسی مؤثرنیستند.

این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.


این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص
•    کپسول آهسته رهش
•    کپسول


اسامی تجاری
1.    Omeclamox-Pak

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات کافی درمورد ارتباط سن با اثرات امکلامکس درکودکان انجام نشده است.  ایمنی و اثربخشی این دارو ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه استفاده از این دارومحدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال در افراد بزرگسال که به مشکلات کلیوی مبتلا هستند،  رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف    می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.


مصرف این دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  پزشک ممکن است داروهای دیگرشما را تغییردهد:
•    Alfuzosin
•    Amifampridine
•    Astemizole
•    Bepridil
•    Cisapride
•    Colchicine
•    Conivaptan
•    Dihydroergotamine
•    Dronedarone
•    Eletriptan
•    Eliglustat
•    Eplerenone
•    Ergoloid Mesylates
•    Ergonovine
•    Ergotamine
•    Flibanserin
•    Fluconazole
•    Isavuconazonium Sulfate
•    Ivabradine
•    Ketoconazole
•    Lomitapide
•    Lovastatin
•    Lurasidone
•    Maraviroc
•    Mesoridazine
•    Methylergonovine
•    Methysergide
•    Naloxegol
•    Nelfinavir
•    Nimodipine
•    Pimozide
•    Piperaquine
•    Posaconazole
•    Ranolazine
•    Rilpivirine
•    Saquinavir
•    Silodosin
•    Simvastatin
•    Sparfloxacin
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Tolvaptan
•    Ziprasidone

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Ado-Trastuzumab Emtansine
•    Afatinib
•    Ajmaline
•    Alprazolam
•    Amiodarone
•    Amitriptyline
•    Amlodipine
•    Amobarbital
•    Amprenavir
•    Anagrelide
•    Apixaban
•    Apomorphine
•    Aprepitant
•    Aprindine
•    Aprobarbital
•    Aripiprazole
•    Arsenic Trioxide
•    Artemether
•    Asenapine
•    Atazanavir
•    Atorvastatin
•    Avanafil
•    Axitinib
•    Azithromycin
•    Bedaquiline
•    Bendamustine
•    Bosutinib
•    Bretylium
•    Brexpiprazole
•    Bromocriptine
•    Buserelin
•    Butabarbital
•    Butalbital
•    Cabazitaxel
•    Cabozantinib
•    Carbamazepine
•    Cariprazine
•    Ceritinib
•    Chloroquine
•    Chlorpromazine
•    Chlortetracycline
•    Cilostazol
•    Ciprofloxacin
•    Citalopram
•    Clomipramine
•    Clonazepam
•    Clopidogrel
•    Clorazepate
•    Clozapine
•    Cobicistat
•    Cobimetinib
•    Crizotinib
•    Cyclobenzaprine
•    Dabigatran Etexilate
•    Dabrafenib
•    Daclatasvir
•    Dasabuvir
•    Dasatinib
•    Degarelix
•    Delamanid
•    Delavirdine
•    Demeclocycline
•    Desipramine
•    Deslorelin
•    Dexamethasone
•    Digoxin
•    Diltiazem
•    Disopyramide
•    Docetaxel
•    Dofetilide
•    Dolasetron
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Doxepin
•    Doxorubicin
•    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•    Doxycycline
•    Droperidol
•    Dutasteride
•    Ebastine
•    Efavirenz
•    Enzalutamide
•    Eribulin
•    Erlotinib
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Eslicarbazepine Acetate
•    Estazolam
•    Eszopiclone
•    Etravirine
•    Everolimus
•    Famotidine
•    Felbamate
•    Felodipine
•    Fentanyl
•    Fingolimod
•    Flecainide
•    Fluoxetine
•    Fluticasone
•    Foscarnet
•    Fosphenytoin
•    Galantamine
•    Gatifloxacin
•    Gefitinib
•    Gemifloxacin
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Granisetron
•    Halofantrine
•    Haloperidol
•    Halothane
•    Histrelin
•    Hydrocodone
•    Hydroquinidine
•    Hydroxychloroquine
•    Ibrutinib
•    Ibutilide
•    Idelalisib
•    Ifosfamide
•    Iloperidone
•    Imipramine
•    Indinavir
•    Irinotecan
•    Irinotecan Liposome
•    Isoflurane
•    Isradipine
•    Itraconazole
•    Ivacaftor
•    Ixabepilone
•    Ketoconazole
•    Lapatinib
•    Ledipasvir
•    Letrozole
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Levomilnacipran
•    Lopinavir
•    Lorcainide
•    Losartan
•    Lumacaftor
•    Lumefantrine
•    Lymecycline
•    Macitentan
•    Meclocycline
•    Mefloquine
•    Mephobarbital
•    Methacycline
•    Methadone
•    Methohexital
•    Methotrexate
•    Metronidazole
•    Midazolam
•    Mifepristone
•    Minocycline
•    Mizolastine
•    Modafinil
•    Morphine
•    Morphine Sulfate Liposome
•    Moxifloxacin
•    Mycophenolate Mofetil
•    Mycophenolic Acid
•    Nafarelin
•    Nafcillin
•    Nelfinavir
•    Nicardipine
•    Nilotinib
•    Nintedanib
•    Nisoldipine
•    Norfloxacin
•    Nortriptyline
•    Octreotide
•    Ofloxacin
•    Olanzapine
•    Olaparib
•    Ombitasvir
•    Ondansetron
•    Osimertinib
•    Ospemifene
•    Oxcarbazepine
•    Oxycodone
•    Oxytetracycline
•    Palbociclib
•    Paliperidone
•    Panobinostat
•    Paritaprevir
•    Paroxetine
•    Pasireotide
•    Pazopanib
•    Pentamidine
•    Pentobarbital
•    Perampanel
•    Perflutren Lipid Microsphere
•    Perphenazine
•    Phenobarbital
•    Phenytoin
•    Pipamperone
•    Pirmenol
•    Pixantrone
•    Ponatinib
•    Probucol
•    Procainamide
•    Prochlorperazine
•    Promethazine
•    Propafenone
•    Protriptyline
•    Quetiapine
•    Quinidine
•    Quinine
•    Regorafenib
•    Retapamulin
•    Rifabutin
•    Rifapentine
•    Rilpivirine
•    Risperidone
•    Ritonavir
•    Roflumilast
•    Rolitetracycline
•    Romidepsin
•    Ruxolitinib
•    Salmeterol
•    Saquinavir
•    Secobarbital
•    Sertindole
•    Sevoflurane
•    Sildenafil
•    Simeprevir
•    Sirolimus
•    Sodium Phosphate
•    Sodium Phosphate, Dibasic
•    Sodium Phosphate, Monobasic
•    Solifenacin
•    Sonidegib
•    Sorafenib
•    Sotalol
•    Spiramycin
•    St John's Wort
•    Sulfamethoxazole
•    Sunitinib
•    Suvorexant
•    Tacrolimus
•    Tadalafil
•    Tamoxifen
•    Tamsulosin
•    Telaprevir
•    Telavancin
•    Telithromycin
•    Temsirolimus
•    Tetrabenazine
•    Tetracycline
•    Thiopental
•    Ticagrelor
•    Tizanidine
•    Tolterodine
•    Topotecan
•    Toremifene
•    Trabectedin
•    Tramadol
•    Trazodone
•    Triazolam
•    Trimethoprim
•    Trimipramine
•    Triptorelin
•    Vandetanib
•    Vardenafil
•    Vemurafenib
•    Venlafaxine
•    Verapamil
•    Vilanterol
•    Vilazodone
•    Vinblastine
•    Vincristine
•    Vincristine Sulfate Liposome
•    Vinflunine
•    Vinorelbine
•    Vismodegib
•    Vorapaxar
•    Voriconazole
•    Vorinostat
•    Warfarin
•    Zaleplon
•    Zidovudine
•    Zileuton
•    Zolpidem


استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Acenocoumarol
•    Alfentanil
•    Armodafinil
•    Carbamazepine
•    Conjugated Estrogens
•    Cranberry
•    Cyclosporine
•    Darunavir
•    Delavirdine
•    Diazepam
•    Digoxin
•    Disulfiram
•    Esterified Estrogens
•    Estradiol
•    Estriol
•    Estrone
•    Estropipate
•    Ethinyl Estradiol
•    Fluconazole
•    Ginkgo Biloba
•    Glipizide
•    Glyburide
•    Hexobarbital
•    Indinavir
•    Iron
•    Khat
•    Levothyroxine
•    Linezolid
•    Methylprednisolone
•    Nevirapine
•    Pravastatin
•    Prednisone
•    Probenecid
•    Raltegravir
•    Repaglinide
•    Rifampin
•    Rivaroxaban
•    St John's Wort
•    Tipranavir
•    Triazolam
•    Voriconazole
•    Warfarin

 

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 


سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    اسهال
•    بیماری کلیوی
•    بیماری کبدی
•    میاستنی گراویس (ضعف عضلانی شدید)  دارو با احتیاط مصرف شود زیرا ممکن است شرایط بیماری را تشدید کند.
•    مشکلات ریتم قلب مانند اریتمی،  اریتمی بطنی و یا toesades pointes
•    مونونوکلئوز دارو با احتیاط مصرف شود

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
این دارو همراه با دستورالعمل مصرف روزانه است که شامل کپسول امپرازول،  کپسول آموکسی سیلین و قرص کلاریترومایسین می باشد.
کپسول ها و قرص ها را قبل ازصبحانه و شام و با معده خالی میل کنید.  ازشکستن و بازکردن دارو پرهیزکنید. 
این دارو را تا پایان دوره مصرف کنید حتی اگرپس ازمصرف چند دوزاحساس بهبودی کردید.  اگرمصرف دارو را قبل ازتکمیل دوره مصرف قطع کنید ممکن است مداوا نشوید.

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد.  همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی:
برای درمان زخم اثنی عشرو عفونت هلیکوباکترپیلوری
•    بزرگسالان 20 میلی گرم یا 1 کپسول امپرازول،  1000 میلی گرم یا 2 کپسول آموکسی سیلین و 500 میلی گرم یا 1 قرص کلاریترومایسین به مدت 10 روز روزی 1 عدد یا 2 باردرروز
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون و ادرارو سایرآزمایشات جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.


اگرعلائم بیماری درعرض چند روز بهبود پیدا نکرد و یا تشدید شد با پزشک خود دراین باره مشورت کنید.
اگراین دارو همزمان با داروهایی مانند dihydroergotamine, ergotamine, DHE 45®, Ergomar®, Ergostat®, Migranal®) or pimozide (Orap®  مصرف شود،  ممکن است عوارض جدی دارو افزایش پیدا کند.
همچنین ممکن است منجر به واکنشهای شدید مانند آنافلیکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.

 درصورت مشاهده عوارض زیربلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید:  جوش،  خارش،  اشکال درتنفس،  اشکال دربلع،  ورم دستها،  صورت،  گلو و دهان.


اگرباردارهستید و یا قصد باردارشدن دارید حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.


مصرف این دارو ممکن است باعث اسهال شود که دربعضی موارد شدید است.  اسهال ممکن است بمدت 2 ماه یا بیشترپس ازقطع دارو طول بکشد.  هنوز هیچ دارویی برای درمان اسهال بدون تجویزپزشک وجود ندارد.  داروهای اسهال ممکن است اسهال را بدترکند یا آن را طولانی ترکند.  هرگونه ابهام دراین مورد را با پزشک خود بررسی کنید.


اگردچارتب،  درد مفاصل،  خارش پوست،  ورم بدن،  ورم پا و مچ پا و یا افزایش غیرعادی وزن شدید،  به پزشک خود اطلاع دهید.  این علائم ممکن است مربوط  نشانه های نفریت بینابینی حاد باشد.


اگربه دندانپزشک یا پزشک دیگری مراجعه می کنید به او اطلاع دهید که درحال مصرف این  دارو هستید.

اگربستگان آسیایی مانند فیلیپینی،  چینی،  ژاپنی،  کره ای و تایوانی دارید قبل ازاستفاده ازدارو به پزشک خود اطلاع دهید.  

اگرازداروهای دیگری مانند مکمل های گیاهی و ویتامینها استفاده می کنید،  به پزشک خود اطلاع دهید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  


اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض ناشناخته
•    حساس شدن شکم و معده،  گرفتگی عضلات،  درد
•    تاول،  شل شدن پوست
•    اسهال،  اشکال دربلع
•    سرگیجه
•    ضربان سریع قلب
•    تب یا لرز
•    کهیریا تاول،  خارش،  بثورات پوستی
•    درد مفاصل و عضلات
•    درد یا ضعف عضلانی
•    پف کردگی یا ورم پلکها یا دورچشم،  صورت،  لبها و زبان
•    ضایعات پوستی قرمزبا مرکزبنفش
•    قرمزی پوست
•    زخم یا لکه های سفید دردهان یا برروی زبان
•    تورم بدن،  پا،  مچ پا
•    تنگی قفسه سینه
•    خستگی و ضعف غیرعادی
•    افزایش وزن غیرعادی
•    اسهال شدید و آبکی،  گاهی خونی

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  


اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی بیشتررایج
•    طعم بد ،  ناخوشایند و غیرعادی دردهان
•    تغییردرطعم
•    سردرد
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

عفونت پیلوریزخم اثنی عشرهلیکوباکترآنتی بیوتیکجلوگیری ازرشد باکتریکشتن باکتریآنافلیکسیبارداریحاملگیاسهالاسید معدهکاهش اسید معدهباکتری هلیکوباکتر
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه