منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

اگزازپام

Oxazepam

دارو شناسی


اگزازپام یک بنزودیازپین است.  بنزودیازپین ها به گروه دارویی سیستم عصبی افسردگی مرکزی تعلق دارند و باعث کم شدن سرعت سیستم عصبی می شوند.  
این دارو فقط با نسخه پزشک دردسترس بیماران قرارمی گیرد.

 

این محصول درفرم های زیردردسترس می باشد:
•    قرص
•    کپسول

 

اسامی تجاری
1.    Serax
 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  
حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات انجام شده وجود مشکل خاصی را درمورد مصرف اگزازپام درکودکان زیر6  سال نشان نداده است.  با این حال ایمنی و اثربخشی این دارو ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده وجود مشکل خاصی را درمورد مصرف اگزازپام  در رابطه با استفاده از این دارو دربزرگسالان نشان نداده است.  با این وجود،  خواب آلودگی،  سرگیجه،  سبکی سر،  غش یا رفتارغیرعادی درافراد سالمند بیشتراتفاق می افتد.  سالمندان باید این دارو را با احتیاط و تنظیم صحیح دوزتوسط پزشک مصرف کنند.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.


تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.


استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Flumazenil

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Alfentanil
•    Amobarbital
•    Anileridine
•    Bromazepam
•    Buprenorphine
•    Butabarbital
•    Butalbital
•    Carbinoxamine
•    Carisoprodol
•    Chloral Hydrate
•    Chlorzoxazone
•    Codeine
•    Dantrolene
•    Ethchlorvynol
•    Fentanyl
•    Flibanserin
•    Fospropofol
•    Hydrocodone
•    Hydromorphone
•    Levorphanol
•    Meclizine
•    Meperidine
•    Mephenesin
•    Mephobarbital
•    Meprobamate
•    Metaxalone
•    Methadone
•    Methocarbamol
•    Methohexital
•    Mirtazapine
•    Morphine
•    Morphine Sulfate Liposome
•    Oxycodone
•    Oxymorphone
•    Pentobarbital
•    Phenobarbital
•    Primidone
•    Propofol
•    Propoxyphene
•    Remifentanil
•    Secobarbital
•    Sodium Oxybate
•    Sufentanil
•    Suvorexant
•    Tapentadol
•    Thiopental
•    Zolpidem

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    St John's Wort
•    Theophylline

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید با غذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگر ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    سابقه مصرف و یا سوء مصرف الکل
•    سوء مصرف یا اعتیاد به مواد مخدر 
•    فشارخون پایین با احتیاط مصرف شود. مصرف اگزازپام ممکن است این وضعیت را تشدید کند. 
•    بیماری کلیوی
•    بیماری کبدی با احتیاط مصرف شود.  ممکن است دارو به کندی ازبدن خارج شود.
•    بیماریهای روانی  این دارو دربیماران مبتلا به بیماری روانی مانند اختلال دوقطبی - شیزوفرنی نباید استفاده شود.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.


دوز دارو
دوزاین دارو برای بیماران مختلف متفاوت است.  طبق دستورپزشک یا برچسب روی دارو آن را مصرف کنید. اطلاعات زیر شامل میانگین دوز دارو است.  اگردوز تجویزشده برای شما متفاوت است،  آن را تغییرندهید مگربا نظرپزشک معالج. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 


مقدارداروی تجویزشده به قدرت دارو بستگی دارد.  همچنین تعداد دوزها درهرروز،  فاصله لازم میان دو دوز،  طول زمان مصرف دارو بستگی به بیماری شما دارد.


برای فرم کپسول برای درمان اضطراب
•    بزرگسالان  10  تا 30 میلی گرم 3 تا 4 باردرروز.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.
•    سالمندان 10  میلی گرم 3  باردرروز.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را افزایش دهد.
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تعیین می شود.  


برای ترک الکل
•    بزرگسالان  15  تا 30 میلی گرم 3 تا 4 باردرروز.  
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تعیین می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید. اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید.  مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.
 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.


استفاده ازاین دارو درطول بارداری ممکن است به جنین آسیب بزند،  بهترین روش هنگام مصرف این درو پیشگیری ازباردارشدن می باشد.  اگردرهنگام استفاده ازاگزازپام باردارشدید به پزشک خود اطلاع دهید.


این دارو ممکن است دربعضی ازافراد بخصوص  سالمندان  ایجاد خواب آلودگی،  سرگیجه،  سبکی سر،  غش یا رفتارغیرعادی کند.  هنگام مصرف این دارو برای انجام کارهایی مانند رانندگی،  استفاده ازماشین آلات و یا کارهای دقیق دیگربا پزشک معالج خود مشورت کنید.  


داروی اگزازپام ممکن است اثرات الکل و افسردگیهای سیستم عصبی مرکزی را تشدید کند.  مانند داروهای افسردگی  CNS که با کاهش سرعت سیستم عصبی ممکن است باعث گیجی و پایین آمدن سطح هوشیاری بشوند و بعضی ازداروهای CNS مانند آنتی هیستامین ها یا داروی تب یونجه،  آلرژی و یا سرماخوردگی،  داروهای آرام بخش،  خواب آور،  داروهای ضد درد مانند باربیتورات ها (ضد تشنج)،  شل کننده های عضلانی،  بیهوشی،  برخی ازداروهای دانپزشکی .  
این اثرات ممکن است تا چند روز پس ازقطع مصرف دارو باقی بمانند.  پیش ازمصرف داروهای فوق با پزشک خود مشورت کنید.


دارو را بدون مشورت با پزشک قطع نکنید.  ممکن است پزشک مصرف دارو را بتدریج کم کرده و سپس ان را قطع کند.  این کار به جلوگیری ازتشدید بیماری کمک کرده و علائم  ترک مانند تشنج،  درد معده،  گرفتگی عضلات،  لرزش،  استفراغ یا تعریق را کاهش می دهد.  


این دارو برای کوتاه مدت تجویزمی شود و بیش از4 ماه برای بیماران استفاده نمی شود.  اگرضمن مصرف دارو بهبودی حاصل نشد و یا بیماری شما تشدید شد،  با پزشک خود موضوع را بررسی کنید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:


عوارضی که بندرت اتفاق می افتند 
•    درد شکم و معده
•    مدفوع سیاه و قیری
•    درد قفسه سینه
•    لرز
•    مدفوع قرمزرنگ
•    سرفه
•    ادرارتیره رنگ
•    سرگیجه
•    غش
•    تب همراه با لرزیا بدون لرز
•    سردرد
•    خارش
•    مدفوع به رنگ روشن
•    ازدست دادن اشتها
•    تهوع و استفراغ
•    ادراردردناک و مشکل
•    راش
•    لرزش و عدم تعادل هنگام راه رفتن
•    لرزش دستها،  پاها
•    تنگی نفس
•    لکنت زبان
•    گلودرد
•    تورم غدد
•    بوی ناخوشایند نفس
•    عدم تعادل،  لرزش،  مشکلات کنترل عضلانی
•    دل درد
•    ورم
•    زخم یا لکه های سفید برروی لبها یا دردهان
•    خونریزی و یا کبودی غیرعادی
•    خستگی و ضعف غیرعادی
•    استفراغ خون
•    زردی چشم و پوست 

 

عوارض ناشناخته
•    فراموشی
•    گیجی درمورد تشخیص زمان،  مکان و هویت
•    سرفه یا گرفتگی صدا
•    کاهش هوشیاری 
•    سرخوشی
•    تب و گلودرد
•    احساس ضعف و خستگی عمومی
•    تورم
•    ازدست دادن کنترل مثانه
•    رنگ پریدگی
•    کابوس
•    کمریا پهلو درد
•    خوا ب آلودگی شدید
•    تحریک پذیری،  هیجانات غیرعادی،   بیقراری و عصبانیت

 

درصورت مشاهده هریک ازعلائم زیربلافاصله با بخش ارژانس تماس بگیرید:
علائم مصرف بیش ازحد دارو
•    تاری دید
•    تغییردرسطح هوشیاری
•    گیجی
•    سرگیجه،  غش،  سبکی سرهنگام تغییروضعیت ناگهانی ازنشسته به ایستاده
•    خواب آلودگی
•    ازدست دادن هوشیاری
•    ازدست دادن توانایی و انرژی
•    درد یا ضعف عضلانی
•    تعریق
•    خواب آلودگی غیرعادی،  کسالت،  خستگی،  ضعف،  یا احساس بی حالی
•    ضعف غیرعادی

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.
 

عوارض نادر
•    کاهش میل مقاربت جنسی
•    احساس ثابت بودن خود ومحیط
•    ناتوانی درنعوظ
•    افزایش میل جنسی
•    ازدست دادن توانایی جنسی
•    راش
•    احساس چرخش

 

عوارض ناشناخته
•    دو بینی
•    تغییرات قاعدگی

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.  اگرمتوجه هرگونه عارضه دیگری شدید با پزشک خود تماس بگیرید.
 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

اضطرابافسردگیترک الکلعلائم ترک الکلدرمان تنشتحریک پذیریعلائم اضطرابازبین بردن اضطرابازبین بردن افسردگی
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه