منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

اکسکاربازپین (خوراکی)

Oxcarbazepin

دارو شناسی


اکسکاربازپین به تنهایی و یا همراه با داروهای دیگردردرمان صرع  بمنظورکنترل تشنج استفاده می شود.   عملکرد این دارو درمغز باعث جلوگیری ازتشنج می شود.  این دارو بیماری صرع را درمان نمی کند.  اما تا زمانی که آن را مصرف می کنید،  ازبروز تشنج جلوگیری می کند.


این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص آهسته رهش
•    قرص
•    سوسپانسیون

 

اسامی تجاری
1.    Trileptal

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  


آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.


اطفال
مطالعات انجام شده  مشکلات خاص با اثرات سوسپانسیون اکسکاربازپین  یا قرص آن را درکودکان 2 سال به بالا نشان نداده است.
همچنین  درمورد مصرف قرص های آهسته رهش اکسکاربازپین درکودکان 6 سال به بالا محدودیتی نشان داده نشده است.  اما با این حال مصرف قرص های آهسته رهش درکودکان زیر6 سال توصیه نمی شود.

 

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه استفاده از این دارومحدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال در افراد بزرگسال که به مشکلات کلیوی مبتلا هستند،  رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف    می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.


مصرف این دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  پزشک ممکن است داروهای دیگرشما را تغییردهد:
•    Isavuconazonium Sulfate
•    Rilpivirine

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Apixaban
•    Bosutinib
•    Cilostazol
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clozapine
•    Cobicistat
•    Darunavir
•    Dolutegravir
•    Donepezil
•    Doxorubicin
•    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•    Eliglustat
•    Elvitegravir
•    Enzalutamide
•    Ifosfamide
•    Ivabradine
•    Ledipasvir
•    Linagliptin
•    Naloxegol
•    Netupitant
•    Nifedipine
•    Olaparib
•    Orlistat
•    Palbociclib
•    Panobinostat
•    Perampanel
•    Sertraline
•    Simeprevir
•    Sofosbuvir
•    Tacrolimus
•    Tolvaptan
•    Vilazodone

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Carbamazepine
•    Desogestrel
•    Dienogest
•    Drospirenone
•    Estradiol Cypionate
•    Estradiol Valerate
•    Ethinyl Estradiol
•    Ethynodiol Diacetate
•    Etonogestrel
•    Felodipine
•    Fosphenytoin
•    Ginkgo
•    Lamotrigine
•    Levonorgestrel
•    Medroxyprogesterone Acetate
•    Mestranol
•    Norelgestromin
•    Norethindrone
•    Norgestimate
•    Norgestrel
•    Ospemifene
•    Phenobarbital
•    Phenytoin
•    Simvastatin
•    Valproic Acid
•    Verapamil


تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    افسردگی
•    هیپوناترمی (کمبود سطح کلسیم درخون)  دارو با احتیاط مصرف شود زیرا ممکن است شرایط بیماری را تشدید کند.
•    بیماری کلیوی دارو با احتیاط مصرف شود .  اثرات دارو ممکن است بدلیل بیرون رفتن آهسته ازبدن افزایش یابد.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط  باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید زیرا ممکن است عوارض جانبی را تشدید کند.
این دارو همراه با دستورالعمل مصرف روزانه است .  هرنوع ابهامی دراین مورد را با پزشک خود درمیان بگذارید. 

 

سوسپانسیون یا قرص ها را می توان با یا بدون غذا میل کرد.  قرص های آهسته رهش را یکساعت قبل ازغذا و یا دو ساعت پس ازغذا میل کنید.
ازشکستن و بازکردن قرص های آهسته رهش  پرهیزکنید. 

 

برای مصرف سوسپانسیون
•    شیشه دارو را قبل از مصرف بخوبی تکان دهید. 
•    با استفاده ازسرنگ مخصوص دوز خوراکی دارو را به دقت اندازه گیری کنید.
•    دوزدارو را می توانید به یک لیوان آب اضافه کرده و بنوشید و یا مستقیماً با سرنگ استفاده کنید.
•    پس ازهرباراستفاده،  درشیشه را محکم ببندید و سرنگ را با آبگرم بخوبی شسته و خشک کنید تا برای مصرف بعدی آماده باشد.
این دارو را تا پایان دوره مصرف کنید حتی اگرپس ازمصرف چند دوزاحساس بهبودی کردید.  ممکن است لازم باشد مصرف دارو را بتدریج قطع کنید.  

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط  مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد.  همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی قرص آهسته رهش برای تشنج
برای بیمارانی که اکسکاربازپین را همراه با داروهای دیگرمصرف می کنند:
•    بزرگسالان درابتدا  600 میلی گرم یکباردرروز.  ممکن است پزشک دوزدارو را طبق نیازشما تنظیم کند.  با این حال دوزاین دارو معمولاً بیش از 2400 میلی گرم درروز نیست.
•    سالمندان درابتدا  300  یا  450  میلی گرم  یکباردرروز.   ممکن است پزشک دوزدارو را طبق نیازشما تنظیم کند.
•    کودکان و نوجوانان  6 تا 17 سال دوزدارو باید نسبت به وزن بدن و توسط پزشک تنظیم می شود.  دوزاولیه 8 تا 10  میلی گرم درهرکیلوگرم  یکباردرروزمی باشد.  ممکن است پزشک دوزدارو را طبق نیازشما تنظیم کند.  با این حال دوزاین دارو معمولاً بیش از 1800 میلی گرم درروز نیست.
•    استفاده ازاین دارو درکودکان زیر 6 سال  توصیه نمی شود.

برای فرم دوزخوراکی قرص و سوسپانسیون برای تشنج
برای بیمارانی که اکسکاربازپین را همراه با داروهای دیگرمصرف می کنند:
•    بزرگسالان و نوجوانان 17 سال به بالا درابتدا  300 میلی گرم دوباردرروز.  ممکن است پزشک دوزدارو را طبق نیازشما تنظیم کند.  با این حال دوزاین دارو معمولاً بیش از 1200 میلی گرم درروز نیست.
•    کودکان و نوجوانان  4 تا 16 سال دوز باید نسبت به وزن بدن و توسط پزشک تنظیم می شود.  دوزاولیه 8 تا 10  میلی گرم درهرکیلوگرم  دوباردرروزمی باشد .  ممکن است پزشک دوزدارو را طبق نیازشما تنظیم کند.  
•    کودکان و نوجوانان  2 تا 4 سال دوز باید نسبت به وزن بدن و توسط پزشک تنظیم می شود.  دوزاولیه 8 تا 10  میلی گرم درهرکیلوگرم  دوباردرروزمی باشد .  برای بیماران با وزن زیر20 کیلوگرم دوز اولیه 16 تا 20 میلی گرم درهرکیلوگرم  دوباردرروزمی باشد .  ممکن است پزشک دوزدارو را طبق نیازشما تنظیم کند.  
•    کودکان کمترازدو سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای بیمارانی که داروی آنها به اکسکاربازپین تغییرداده شده است:
•    بزرگسالان و نوجوانان 17 سال به بالا درابتدا  300 میلی گرم دوباردرروز.  ممکن است پزشک دوزدارو را طبق نیازشما تنظیم کند.  با این حال دوزاین دارو معمولاً بیش از 2400 میلی گرم درروز نیست.
•    کودکان و نوجوانان  4 تا 16 سال دوز باید نسبت به وزن بدن و توسط پزشک تنظیم می شود.  دوزاولیه 8 تا 10  میلی گرم درهرکیلوگرم  دوباردرروزمی باشد .  ممکن است پزشک دوزدارو را طبق نیازشما تنظیم کند.  
•    کودکان کمتراز4 سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  


برای بیمارانی که ازسایرداروهای ضد تشنج استفاده نمی کنند:
•    بزرگسالان و نوجوانان 17 سال به بالا درابتدا  300 میلی گرم دوباردرروز.  ممکن است پزشک دوزدارو را طبق نیازشما تنظیم کند.  با این حال دوزاین دارو معمولاً بیش از 1200 میلی گرم درروز نیست.
•    کودکان و نوجوانان  4 تا 16 سال دوز باید نسبت به وزن بدن و توسط پزشک تنظیم می شود.  دوزاولیه 8 تا 10  میلی گرم درهرکیلوگرم  دوباردرروزمی باشد .  ممکن است پزشک دوزدارو را طبق نیازشما تنظیم کند.  
•    کودکان کمتراز4 سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید.
پس ازبازکردن درشیشه ،  سوسپانسیون را درعرض 7 هفته مصرف کنید و درغیراین صورت بقیه دارو را دوربریزید. 

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام آزمایش جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.


اگردرحال مصرف این دارو باردارشدید به پزشک خود اطلاع دهید.  زیرا بهتراست پزشک در دوران بارداری و پس اززایمان وضعیت شما را بیشتردرنظرداشته باشد.
همچنین هیپوناترمی (کمبود سطح کلسیم درخون)  نیزدرحین مصرف این داروممکن است اتفاق بیفتد.  اگرمتوجه کلافگی،  کاهش ادرار،  سرگیجه،  اریتمی،  سردرد،  دردعضلانی و گرفتگی عضلات،  تهوع یا استفراغ،  ضعف،  ورم صورت ،  مچ پا یا دست شدید به پزشک خود اطلاع دهید.


این دارو ممکن است منجر به واکنشهای آلرژیک شدید مانند آنافلیکسی و آنژیوادم بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.  درصورت مشاهده عوارض زیربلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید:  جوش،  خارش،  کهیر،  گرفتگی صدا،  اشکال درتنفس،  اشکال دربلع،  ورم دستها،  صورت،  گلو و دهان.


این دارو ممکن است منجر به واکنشهای آلرژیک جدی دربخشهای مختلف بدن مانند کبد،  کلیه،  عضلات و مفاصل بشود.  درصورت مشاهده موارد ی مانند ادرارتیره رنگ،  احتباس مایع دراطراف لبها،  سردرد،  خارش،  تورم مفاصل،  درد عضلانی،  بثورات جلدی،  درد معده،  تورم غدد،  خستگی غیرعادی و یا زردی چشم یا پوست  زیربلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید.


واکنشهای پوستی شدید ممکن است دراثراستفاده ازاین دارو اتفاق بیفتد.  درصورت مشاهده عوارضی مانند تاول،  شل شدن پوست،  ضایعات پوستی قرمز رنگ،  بثورات پوستی،   زخم برروی پوست و یا تب و لرز با پزشک معالج خود تماس بگیرید.


اگردرحال مصرف دارو متوجه رفتارهای عجیب و غریب و افکارغیرعادی و همچنین عوارضی مانند کلافگی،  تشدید افسردگی،  توهم (دیدن  و شنیدن یا احساس چیزهایی که وجود ندارد) ،  فکرخودکشی،  هیجانات غیرعادی،  عصبی بودن و تحریک پذیری شدید به پزشک خود اطلاع دهید. 
این دارومی تواند باعث کاهش موقتی سلولهای سفید خون بشود که احتمال عفونت را افزایش می دهد.  برای جلوگیری ازابتلا به عفونت پزشک خود را درجریان بگذارید.  همچنین درصورت تب و لرز،  سرفه یا گرفتگی صدا،  کمر یا پهلودرد و یا ادراردردناک  یا مشکل به پزشک خود اطلاع دهید. 


این دارو ممکن است باعث سرگیجه،  خواب آلودگی،  کاهش هوشیاری بشود.  پیش ازانجام  مواردی مانند رانندگی،  کاربا ماشین آلات دقیق یا کارهای دیگری که ممکن است خطرناک باشند،  با پزشک معالج خود مشورت کنید. 


قبل ازمشورت با پزشکتان ازداروهای دیگراستفاده نکنید.  این دارو  اثرات ناشی ازمصرف الکل و داروهای CNS  مانند داروهایی که برای تب یونجه،  آلرژی، افسردگی،  و یا آنتی هیستامین برای سرماخوردگی ، آرام بخش ها،  داروهای خواب آورو یا داروهای ضد درد وسایرداروهای ضد تشنج را افزایش می دهد.  


مصرف همزمان  داروی اکسکاربازپین با قرصهای ضد بارداری ،  داروهای تزریقی ضد بارداری و داروهای کاشتنی ضد بارداری حاوی استروژن و یا پروژسترون  ممکن است  تأثیرداروهای ضد بارداری را کم کند.  


مصرف اکسکاربازپین ممکن است با بارداری ناخواسته همراه باشد.  درهنگام مصرف داروی اکسکاربازپین بهتراست ازروشهای دیگری برای جلوگیری ازبارداری استفاده کنید.  دراین باره می تواند با پزشک معالج خود مشورت کنید.

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

 

عوارض بیشتررایج
•    تغییر دربینایی
•    تغییردرراه رفتن و تعادل
•    بی ثباتی
•    سرفه،  تب،  عطسه  یا  گلودرد
•    گریه کردن
•    سرگیجه
•    دوبینی
•    سرخوشی
•    احساس ثابت بودن خود و محیط
•    افسردگی
•    دوارسر
•    حرکات کنترل نشده چشم

 

عوارض کمتررایج
•    تحریک پذیری
•    ناراحتی
•    ادرارخونی یا کدر
•    تاری دید
•    کبودی
•    گیجی
•    تشنج
•    کاهش ادرار
•    عدم تمرکزچشمی
•    کلافگی
•    غش یا سبکی سرهنگام بلند شدن ناگهانی ازحالت نشسته
•    بی نظمی ضربان قلب
•    زمین خوردن مکرر
•    تکررادرار
•    سردرد
•    گرفتی صدا
•    تشنگی مفرط
•    خارش ناحیه تناسلی
•    ازدست دادن هوشیاری
•    ازدست دادن حافظه
•    گرفتگی عضلانی
•    درد یا سوزش هنگام ادرارکردن
•    درد یا حساسیت اطراف گونه ها و چشمها
•    عدم هماهنگی حرکات
•    لرزش دستها و پاها
•    بثورات پوستی
•    گرفتگی و آبریزش بینی
•    تنگی قفسه سینه
•    مشکل درراه رفتن
•    تنفس مشکل
•    احساسات غیرعادی
•    خستگی و ضعف غیرعادی

 

عوارض نادر
•    اضطراب
•    خونریزی یا پوسته پوسته شدن لبها
•    احساس سوزش درشکم یا قفسه سینه
•    درد قفسه سینه
•    لرز
•    کهیریا خارش
•    کج خلقی
•    درد مفاصل
•    ورم شدید صورت،  پلکها،  لبها،   زبان،  گلو،  دستها و پاها یا اندام جنسی
•    درد یا ضعف عضلانی
•    لکه های بنفش برروی پوست
•    خونریزی ازمقعد
•    قرمزی،  تاول یا شل شدن پوست
•    بیقراری
•    زخم یا لکه های سفید دردهان یا بررو لبها
•    ناراحتی معده
•    ورم پاها
•    ورم غدد

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
 

اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی بیشتررایج
•    درد شکم یا معده
•    احساس سوزش درشکم یا قفسه سینه
•    تهوع یا استفراغ
•    خواب آلودگی غیرعادی
عوارض جانبی کمتررایج
•    ترشی یا اسیدی بودن معده
•    آکنه
•    کمردرد
•    آروغ زدن
•    خونریزی ازبینی
•    تاری دید
•    تغییر درچشایی
•    یبوست
•    اسهال
•    مشکل درتکلم
•    خشکی دهان
•    احساس گرما و قرمزی درصوورت،  گردن،  دستها و گاهی درقفسه سینه
•    سوزش سردل
•    افزایش تعریق
•    افزایش حجم ادرار
•    مشکلات خواب

اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

صرعتشنجدرمان صرعکنترل تشنججلوگیری ازتشنجبیماری صرعبروز تشنججلوگیری ازبروزتشنجدرمان تشنجصرع و تشنجکنترل بیماری صرع
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه