منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

اکسی کدون (خوراکی)

Oxycodone

دارو شناسی

ازاکسی کدون برای ازبین بردن دردهای متوسط تا شدید استفاده می شود.  این دارو به گروه دارویی مسکن های ضد درد تعلق دارد.  اکسی کدون با تأثیربرروی سیستم اعصاب مرکزی درد را ازبین می برد.
اگرازداروی مسکن برای زمان کوتاهی مانند پس ازانجام عمل جراحی استفاده می کنید قرص های آهسته رهش اکسی کدون را مصرف نکنید.  این دارو برای درمان دردهای خفیف و یا هنگامی که داروهای نارکوتیک مؤثرنیستند،  تجویزنمی شود.  ازاین دارو برای درمان دردهای مزمن استفاده می شود.
استفاده طولانی مدت از اکسی کدون باعث وابستگی روانی یا جسمی به دارو می شود.  اما برای دردهای مزمن لازم است که ازاین مسکن استفاده شود.  وابستگی روانی دراین پروسه معمولاً پیش نمی آید اما وابستگی جسمی درصورتی مشخص می شود که دارو بصورت ناگهان متوقف شود.  با کاهش تدریجی دوزدارو می توان ازبروز عوارض جانبی شدید کم کرد.  
این دارو فقط با نسخه پزشک دردسترس بیماران قرارمی گیرد.
این محصول درفرم های زیردردسترس می باشد:
•    قرص آهسته رهش
•    کپسول
•    قرص
•    محلول
اسامی تجاری
1.    Dazidox
2.    Eth-Oxydose
3.    Oxaydo
4.    OxyCONTIN
5.    OxyCONTIN CR
6.    Oxydose
7.    Oxyfast
8.    Oxy IR
9.    Roxicodone
10.    Roxicodone Intensol
1.    APO-Oxycodone CR
2.    CO oxyCODONE CR
3.    oxyCODONE
4.    Oxy-IR
5.    OxyNEO
6.    pms-oxyCODONE

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  
حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب وجود مشکل خاصی را درمورد مصرف اکسی کدون توسط کودکان را نشان نداده است.  با این حال ایمنی و اثربخشی این دارو ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات مناسب وجود مشکل خاصی را درمورد مصرف اکسی کدون توسط بزرگسالان نشان نداده است.  با این وجود،  احتمال دارد مشکلات ریوی،  کبدی و یا کلیوی مربوط به سن درافراد سالمند بیشتراتفاق بیافتد.  سالمندان باید این دارو را با احتیاط و تنظیم صحیح دوزتوسط پزشک مصرف کنند.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
تحقیقات انجام شده برروی زنان  شیرده نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی مصرف دارو توسط مادرشیرده باید متوقف شده و داروی مناسب جایگزین آن بشود.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف    می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Naltrexone

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Abiraterone
•    Acepromazine
•    Alfentanil
•    Alprazolam
•    Alvimopan
•    Amiodarone
•    Amisulpride
•    Amprenavir
•    Anileridine
•    Aprepitant
•    Aripiprazole
•    Asenapine
•    Atazanavir
•    Baclofen
•    Benperidol
•    Boceprevir
•    Brofaromine
•    Bromazepam
•    Buprenorphine
•    Buspirone
•    Butorphanol
•    Carisoprodol
•    Carphenazine
•    Ceritinib
•    Chloral Hydrate
•    Chlordiazepoxide
•    Chlorpromazine
•    Chlorzoxazone
•    Clarithromycin
•    Clobazam
•    Clonazepam
•    Clorazepate
•    Clorgyline
•    Clozapine
•    Cobicistat
•    Codeine
•    Conivaptan
•    Crizotinib
•    Cyclobenzaprine
•    Dabrafenib
•    Darunavir
•    Delavirdine
•    Dexmedetomidine
•    Dezocine
•    Diacetylmorphine
•    Diazepam
•    Dichloralphenazone
•    Difenoxin
•    Dihydrocodeine
•    Diphenhydramine
•    Diphenoxylate
•    Donepezil
•    Doxylamine
•    Droperidol
•    Enflurane
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Estazolam
•    Eszopiclone
•    Ethchlorvynol
•    Ethopropazine
•    Ethylmorphine
•    Etomidate
•    Fentanyl
•    Flibanserin
•    Flunitrazepam
•    Fluphenazine
•    Flurazepam
•    Fluspirilene
•    Fluvoxamine
•    Fosaprepitant
•    Fospropofol
•    Furazolidone
•    Halazepam
•    Haloperidol
•    Halothane
•    Hexobarbital
•    Hydrocodone
•    Hydromorphone
•    Hydroxyzine
•    Idelalisib
•    Imatinib
•    Indinavir
•    Iproniazid
•    Isocarboxazid
•    Isoflurane
•    Ketamine
•    Ketazolam
•    Ketobemidone
•    Ketoconazole
•    Lazabemide
•    Levorphanol
•    Linezolid
•    Lomitapide
•    Loprazolam
•    Lorazepam
•    Lormetazepam
•    Meclizine
•    Medazepam
•    Melperone
•    Meperidine
•    Meptazinol
•    Mesoridazine
•    Metaxalone
•    Methadone
•    Methdilazine
•    Methocarbamol
•    Methohexital
•    Methotrimeprazine
•    Methylene Blue
•    Methylnaltrexone
•    Midazolam
•    Mifepristone
•    Moclobemide
•    Molindone
•    Moricizine
•    Morphine
•    Morphine Sulfate Liposome
•    Nalbuphine
•    Nalmefene
•    Nalorphine
•    Naloxone
•    Nefazodone
•    Nelfinavir
•    Nialamide
•    Nicomorphine
•    Nilotinib
•    Nitrazepam
•    Nitrous Oxide
•    Olanzapine
•    Opium
•    Orphenadrine
•    Oxazepam
•    Oxycodone
•    Oxymorphone
•    Papaveretum
•    Paregoric
•    Pargyline
•    Pentazocine
•    Perazine
•    Periciazine
•    Perphenazine
•    Phenelzine
•    Pimozide
•    Piperacetazine
•    Piperaquine
•    Pipotiazine
•    Piritramide
•    Posaconazole
•    Prazepam
•    Procarbazine
•    Prochlorperazine
•    Promazine
•    Promethazine
•    Propofol
•    Propoxyphene
•    Quazepam
•    Quetiapine
•    Ramelteon
•    Rasagiline
•    Regorafenib
•    Remifentanil
•    Remoxipride
•    Ritonavir
•    Samidorphan
•    Saquinavir
•    Selegiline
•    Sertindole
•    Sertraline
•    Sodium Oxybate
•    Sufentanil
•    Sulpiride
•    Suvorexant
•    Tapentadol
•    Telaprevir
•    Telithromycin
•    Temazepam
•    Thiopropazate
•    Thioridazine
•    Ticagrelor
•    Tilidine
•    Tizanidine
•    Tolonium Chloride
•    Toloxatone
•    Topiramate
•    Tramadol
•    Tranylcypromine
•    Triazolam
•    Trifluoperazine
•    Trifluperidol
•    Triflupromazine
•    Trimeprazine
•    Zaleplon
•    Zolpidem
•    Zopiclone
•    Zotepine


استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Miconazole
•    Rifampin
•    St John's Wort
•    Voriconazole


تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید با غذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Ethanol

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگر ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    بیماری ادیسون (مشکل غده آدرنال) 
•    سوء مصرف الکل و یا سابقه مصرف
•    تومور مغزی یا سابقه آن
•    مشکلات تنفسی (مانند هیپوکسی)
•    سرطان مری یا روده بزرگ
•    افسردگی سیستم اعصاب مرکزی
•    اعتیاد به مواد مخدر و یا سابقه آن
•    بزرگ شدن پروستات
•    کم کاری تیروئید
•    هیپرولمی (کم شدن حجم خون)
•    مشکلات ریوی و تنفسی (آسم،  بیماری انسدادی مزمن ریوی،  نارسایی قلبی)
•    کیفواسکولیز (خمیدگی ستون فقرات همراه با مشکلات تنفسی)
•    بیماری روانی
•    مشکل دفع ادرار
•    ضعیف شدن بدن با احتیاط مصرف شود.  ممکن است خطرابتلا به عوارض جانبی را افزایش دهد.
•    آسم شدید
•    هیپرکاربی شدید (دی اکسید کربن بالا درخون)
•    فلج ایلئوس (تمتوقف شدن و مسدود شدن روده)
•    دپرسیون تنفسی (تنفس آهسته)
•    پانکراتیت (التهاب لوزالمعده)
•    تشنج با احتیاط مصرف شود.  ممکن است خطرابتلا به عوارض جانبی را افزایش دهد.
•    بیماری کلیوی
•    بیماری کبدی با احتیاط مصرف شود.  ممکن است به دلیل کندی خروج ازبدن عوارض جانبی دارو افزایش پیدا کند.
•    مشکلات معده یا هضم غذا

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.  بخصوص درمورد سالمندان که نسبت به اثرات داروهای ضد درد بیشترحساس هستند.  استفاده بیش از حد این دارو می تواند تبدیل به عادت روانی یا جسمی به دارو بشود و درطولانی مدت ممکن است موجب آسیب کبدی بشود.
 

دارو را می توانید با یا بدون غذا مصرف کنید.
برای مصرف محلول ازفنجان اندازه گیری همراه با دارو برای اندازه گیری دوزتجویزشده استفاده کنید.
قرص های آهسته رهش را یکساعت قبل ازغذا و یا دو ساعت پس ازغذا میل کنید.
ازشکستن و بازکردن قرص های آهسته رهش  پرهیزکنید.  پیش ازتعویض فرم دارو با پزشک خود مشورت کنید. 
این دارو ترکیبی است شامل استامینوفن که استفاده بیش از 4 گرم ان درطول یک شبانه روز مجازنمی باشد.  

دوز دارو
دوزاین دارو برای بیماران مختلف متفاوت است.  طبق دستورپزشک یا برچسب روی دارو آن را مصرف کنید. اطلاعات زیر شامل میانگین دوز دارو است.  اگردوز تجویزشده برای شما متفاوت است،  آن را تغییرندهید مگربا نظرپزشک معالج. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
مقدارداروی تجویزشده به قدرت دارو بستگی دارد.  همچنین تعداد دوزها درهرروز،  فاصله لازم میان دو دوز،  طول زمان مصرف دارو بستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوز خوراکی کپسول 
برای درمان درد متوسط تا نسبتاً شدید
•    بزرگسالان  1  کپسول هر6 ساعت درصورت نیاز  
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تعیین می شود.  

برای فرم دوز خوراکی قرص آهسته رهش
•    بزرگسالان  2 قرص هر12 ساعت درصورت نیاز دوز بعدی پس از8 ساعت و دوز بعد پس از12 ساعت
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تعیین می شود.  

برای فرم دوز خوراکی محلول
•    بزرگسالان 5 میلی گرم یکباردرروزو یا یک قاشق مرباخوری هر6 ساعت ممکن است پزشک دوزدارو را طبق نیازشما تنظیم کند.  با این حال دوزاین دارو معمولاً بیش از 60 میلی گرم ( 12 قاشق چایخوری) درروز نیست.
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تعیین می شود.  

برای فرم دوز خوراکی قرص
•    بزرگسالان 1 قرص هر6 ساعت درصورت نیاز 
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تعیین می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید. اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید.  مصرف دارو را دو برابرنکنید. 
درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.
اکسی کدون درصوورتیکه توسط بزرگسالانی که داروهای مسکن قوی مصرف نکرده اند،  یا کودکان استفاده شود،  مکن است عوارض جانبی جدی بوجود بیاورد.  درجعبه دارو را محکم بسته و درجایی دورازدسترس قراردهید.  

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
این دارو ممکن است منجر به واکنشهای آلرژیک شدید مانند آنافلیکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.  درصورت مشاهده عوارض زیربلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید:  جوش،  خارش،  کهیر،  گرفتگی صدا،  اشکال درتنفس،  اشکال دربلع،  ورم دستها،  صورت،  گلو و دهان.
علائم مصرف بیش ازحد ازاین دارو شامل سرگیجه شدید یا ضعف،  ضربان کند قلب یا تنفس کند،  تشنج،  تنفس مشکل،  پوست رنگ پریده و سرد است.  اگرمتوجه چنین علائمی شدید با پزشک خود تماس بگیرید.
این دارو ممکن است باعث سرگیجه،  خواب آلودگی،  کاهش هوشیاری بشود.  پیش ازانجام  مواردی مانند رانندگی،  کاربا ماشین آلات دقیق یا کارهای دیگری که ممکن است خطرناک باشند،  با پزشک معالج خود مشورت کنید. 
قبل ازمشورت با پزشکتان ازداروهای دیگراستفاده نکنید.  این دارو  اثرات ناشی ازمصرف الکل و داروهای CNS  مانند داروهایی که برای تب یونجه،  آلرژی، افسردگی،  و یا آنتی هیستامین برای سرماخوردگی ، آرام بخش ها،  داروهای خواب آورو یا داروهای ضد درد وسایرداروهای ضد تشنج را افزایش می دهد.  
این دارو ممکن است ایجاد عادت کند اگرمتوجه شدید که دارو دیگری اثری ندارد دوز دارو را افزایش ندهید بلکه با پزشک خود مشورت کنید.
ممکن است هنگام بلند شدن ازحالت نشسته دچارسرگیجه،  یا غش بشوید.  دراین حالت درازکشیده و استراحت کنید.
استفاده ازاین دارو بمدت طولانی ممکن است باعث یبوست شدید شود برای جلوگیری ازاین اتفاق،  ممکن است پزشک مصرف داروی مسهل و یا نوشیدن مقدارزیادی مایعات و یا افزایش فیبردررژیم غذایی را برای شما تجویزکند.  
اگربرای بیش از چند هفته این دارو را مصرف کرده اید،  دوزرا بطورناگهانی تغییرندهید و یا مصرف آن را بدون مشورت پزشک قطع نکنید.  ممکن است پزشک دارو را بتدریج قطع کند تا ازبروز عوارضی مانند بدترشدن وضعیت ، و کاهش احتمال علائم قطع دارو مانند گرفتگی عضلات شکم و معده،  اضطراب،  تب،  تهوع،  آبریزش بینی،  تعریق زیاد،  لرزش و مشکلات خواب پیشگیری کند.
استفاده ازاین دارو ممکن است اثرات ناخواسته برای بارداری ایجاد کند.  اگرباردارهستید و یا آمادگی بارداری را دارید پزشک خود را از این امرمطلع کنید.
اگرازداروهای مکمل گیاهی و ویتامین یا داروهای دیگری استفاده می کنید به پزشک خود اطلاع دهید.

 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض کمتررایج
•    لرز
•    عرق سرد
•    گیجی
•    تنفس مشکل
•    سرگیجه،  غش،  سبکی سرهنگام بلند شدن ناگهانی از حالت نشسته یا خوابیده
•    تب
•    تنگی قفسه سینه
عوارض نادر
•    درد شکم و معده
•    ورم صورت،  دستها و پاها
•    وجود خون درادرار
•    سوزش ادراری
•    سوزن سوزن شدن،  بی حسی،  خارش،  سوزش
•    درد قفسه سینه
•    تشنج
•    سرفه
•    کاهش حجم ادرار
•    کاهش دفعات ادرار
•    ادرارکردن سخت و دردناک
•    عدم وجود بلع
•    سرگیجه
•    خشکی دهان
•    غش
•    ضربان سریع یا نامنظم قلب
•    احساس گرما
•    گرگرفتگی و یا قرمزی پوست،  بخصوص درصورت و گردن
•    تکرر ادرار
•    سردرد
•    کهیر،  خارش،  بثورات پوستی
•    بالا رفتن ضربان قلب
•    تشنگی مفرط
•    رقیق شدن ادرار
•    سبکی سر
•    درد سوزن سوزن شدن دست و پا
•    گرفتگی عضلانی
•    تهوع یا استفراغ
•    ورم پلکها یا دورچشم،  صورت،  لبها و زبان
•    تنفس سریع
•    افزایش وزن سریع
•    یبوست شدید
•    استفراغ شدید
•    لرزش دستها،  پاها
•    گود رفتگی چشمها
•    تعریق
•    ورم صورت
•    ورم غدد لنفاوی،  درد،  حساسیت درگردن،  زیربغل یا کشاله ران
•    افزایش یا کاهش غیرعادی وزن
•    پوست چروکیده
عوارض ناشناخته
•    تاری دید
•    خفگی
•    مدفوع برنگ خاک رس
•    پوست سرد و رنگ پریده
•    ادرارتیره رنگ
•    اسهال
•    نبض ضعیف و تند
•    عق زدن
•    تنفس نامنظم،  سریع یا کند و سطحی
•    ازدست دادن اشتها
•    لب،  ناخن،  یا پوست رنگ پریده یا آبی رنگ
•    بیهوشی
•    بوی ناخوشایند نفس
•    ضربان بسیارآهسته
•    زردی چشم یا پوست

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
علائم مصرف بیش ازحد
•    تغییردرهوشیاری
•    درد یا ناراحتی قفسه سینه
•    تنگ شدن مردمک چشم
•    کاهش درآگاهی
•    خواب آلودگی شدید
•    ازدست دادن هوشیاری
•    ضربان نامنظم یا کند قلب
برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
عوارض بیشتررایج
•    سختی اجابت مزاج
•    خواب آلودگی غیرعادی
•    بی انرژی بودن
•    احساس آرامش

عوارض کمتررایج
•    اختلال خواب
•    اسیدی یا ترشی معده
•    اضطراب
•    آروغ زدن
•    احساس سوزش درقفسه سینه یا شکم
•    سرخوشی
•    سوزش سردل
•    سکسکه
•    سوء هاضمه
•    ناراحتی یا درد معده
•    مشکل خواب
•    کاهش وزن

عوارض نادر
•    قاعدگی نامنظم،  عدم قاعدگی
•    طعم ناخوشایند دردهان
•    بدن درد
•    تغییردرطعم
•    عدم تعادل درراه رفتن
•    تغییردربینایی
•    بی ثباتی
•    صدای غیرقابل توضیح یا وزوزدرگوش
•    پوست ترک خورده
•    گریه کردن
•    کاهش علاقه درمقاربت جنسی
•    پوسیدگی دندانها
•    شخصیت افسرده
•    مشکل تکلم
•    خشکی پوست
•    خشکی یا درد گلو
•    بیقراری
•    هوای اضافی درمعده و روده
•    سردرد شدید یا ضربان دار
•    احساس ثابت بودن خود و محیط
•    احساس عدم واقعیت
•    احساس عمومی ازبیماری
•    گرفتگی صدا
•    تنفس سریع و عمیق
•    ناتوانی درکنترل نعوظ
•    افزایش حرکات بدن
•    افزایش اشتها
•    افزایش سرفه
•    کج خلقی
•    ازدست دادن توانایی و یا عملکرد جنسی
•    پایین آمدن حرارت بدن
•    ازدست دادن حافظه
•    ازدست دادن انرژی
•    افسردگی
•    درد یا ضعف عضلانی
•    گردن درد
•    پارانویا
•    واکنش های بیش ازحد عاطفی
•    سرعت درتغییرخلق و خو
•    پوست قرمزو متورم
•    بیقراری
•    آبریزش بینی
•    پوست فلس مانند
•    احساس دوار
•    احساس جدا شدن ازبدن
•    خواب آلودگی شدید
•    درد یا ناراحتی معده
•    توقف خونریزی قاعدگی
•    تورم یا التهاب دهان
•    تورم درگردن
•    احساس ضعف غیرعادی
•    تغییر درصدا
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه