منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

ساکوبیترال و والزارتان

Sacubitril And Valsartan

دارو شناسی

ازترکیب والزرتان و ساکوبیترال همراه با داروهای دیگربرای درمان نارسایی مزمن قلبی بزرگسالان استفاده می شود.  مصرف این دارو تعداد مراجعین مشکلات قلبی به بیمارستانها را کاهش می دهد و درحال آنها بهبودی حاصل می شود. 
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص

اسامی تجاری
1.     Entresto

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

 

اطفال
مطالعات مناسب تا به امروز درمورد مصرف  ترکیب والزرتان و ساکوبیترال درکودکان انجام نشده است.  با این حال،  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از ترکیب والزرتان و ساکوبیترال محدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.

 درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:

 

•    Aliskiren
•    Benazepril
•    Captopril
•    Enalapril
•    Enalaprilat
•    Fosinopril
•    Lisinopril
•    Moexipril
•    Perindopril
•    Quinapril
•    Ramipril
•    Trandolapril
•    Zofenopril


استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:

•    Benazepril
•    Captopril
•    Enalapril
•    Enalaprilat
•    Fosinopril
•    Lisinopril
•    Lithium
•    Moexipril
•    Perindopril
•    Quinapril
•    Ramipril
•    Simeprevir
•    Trandolapril
•    Trimethoprim

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

برای جلوگیری ازعوارض جانبی درحین استفاده ازاین دارو ازمصرف آب گریپ فروت خودداری کنید.
 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
 

•    آنژیوادم ناشی ازمهارکننده ACE  یا درمان  ARBو یا سابقه آن
•    بیماران دیابتی که آلیسکرین مصرف می کنند نباید ازاین دارو استفاده بکنند.
•    بیماری کبدی با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی به دلیل خروج کند دارو ازبدن ممکن است تشدید شود.

 

نحوه مصرف

این دارو را فقط با تجویزپزشک مصرف کنید.  این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
قبل ازاستفاده ازاین دارو  مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 

 

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی قرص برای نارسایی قلبی
•    بزرگسالان درابتدا یک قرص دوباردرروز.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.
•    کودکان استفاده و دوزباید توسط پزشک تعیین شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون و ادرارجهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

اگرهنگام مصرف این دارو باردارشدید به پزشک خود اطلاع دهید.  ممکن است لازم باشد پزشک شما را درطول بارداری تحت نظرداشته باشد.
 

حداقل تا 36 ساعت قبل یا بعد از مصرف داروی مهارکننده  ACE  ازمصرف این دارو خودداری کنید.
 

اگرمتوجه علائمی مانند تاری دید،  گیجی،  سرگیجه شدید،  غش کردن،  سبکی سرهنگام بلند شدن ناگهانی ازحالت درازکش و یا نشسته ،  تعریق،  خستگی یا ضعف غیرعادی شدید بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید. 
 

اگرقرص ادرارآورمصرف می کنید به پزشک خود اطلاع دهید. 
 

این دارو ممکن است باعث سرگیجه،  خواب آلودگی و کاهش هوشیاری بشود.  پیش ازانجام  مواردی مانند رانندگی،  کاربا ماشین آلات دقیق یا کارهای دیگری که ممکن است خطرناک باشند،  با پزشک معالج خود مشورت کنید. 
 

قبل ازاستفاده ازداروها،  مکمل ها و یا جایگزینهای نمک که حاوی پتاسیم هستند،  با پزشک خود مشورت کنید.
 

مصرف هرگونه دارو یا مکمل گیاهی را به اطلاع پزشک برسانید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

 

عوارض جانبی بیشتررایج
•    درد شکم یا معده
•    تاری دید
•    گیجی
•    تنفس مشکل
•    سرگیجه، غش کردن یا سبکی سر هنگام بلند شدن ناگهانی از حالت درازکش یا نشسته
•    ضربان قلب نامنظم
•    تهوع یا استفراغ
•    عصبانیت
•    بی حسی یا سوزن سوزن شدن در دست ها،  پاها  و یا لب
•    تعریق
•    خستگی یا ضعف غیرعادی
•    ضعف یا سنگینی پاها

عوارض جانبی کمتر رایج
•    ادرار خونی
•    کاهش حجم ادرار
•    تشنگی مفرط
•    از دست دادن اشتها
•    کمر یا پهلودرد
•    ورم صورت،  انگشتان  و یا پایین پاها
•    افزایش وزن

عوارض جانبی نادر
•    ورم در صورت،  پلکها،  لبها،  زبان،  گلو،  دستها،  پاها و یا اندام جنسی
برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  

عوارض جانبی بیشتررایج
•    سرفه کردن
•    سرگیجه
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

بیماری قلبینارسایی مزمن قلبیدرمان نارسایی مزمن قلبینارسایی مزمن قلبی بزرگسالانمشکلات قلبینارسایی قلبیکاهش بیماری قلبیمحدودیت مصرفکودکانبزرگسالانبارداریحاملگیدوران بارداریپیشگیری ازبارداری
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه