منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سدیم اکسیبات

Sodium Oxybate

دارو شناسی

ازداروی سدیم اکسیبات برای درمان خواب آلودگی بیش ازحد درطول روز استفاده می شود و همچنین بمنظورکاهش تعداد حملات کاتاپلکسی (خواب حیوانی) درافراد مبتلا به نارکولپسی (حمله خواب) مصرف می شود.
نارکولپسی حالت خواب آلودگی شدید و حمله ناگهانی خواب عمیق است.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•     محلول

اسامی تجاری
1.    Xyrem

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب در رابطه با استفاده از این دارو تا به امروز درکودکان  انجام نشده است.  با این حال،  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات مناسب در رابطه با استفاده از این دارو تا به امروز دربزرگسالان انجام نشده است.   اما احتمال بروز اثرات ناخواسته مانند سردرد،  و یا بیماری کبدی درارتباط با سن وجود دارد.  رعایت احتیاط درمورد مصرف دارو توسط سالمندان لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Carbinoxamine
•    Chloral Hydrate
•    Diphenhydramine
•    Doxylamine
•    Eszopiclone
•    Ethchlorvynol
•    Hydroxyzine
•    Promethazine
•    Ramelteon
•    Zaleplon
•    Zolpidem
•    Zopiclone


استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Alfentanil
•    Alprazolam
•    Amobarbital
•    Anileridine
•    Aprobarbital
•    Baclofen
•    Bromazepam
•    Buprenorphine
•    Buspirone
•    Butabarbital
•    Butalbital
•    Carisoprodol
•    Chlordiazepoxide
•    Chlorpromazine
•    Chlorzoxazone
•    Clobazam
•    Clonazepam
•    Clorazepate
•    Codeine
•    Cyclobenzaprine
•    Dantrolene
•    Dexmedetomidine
•    Diazepam
•    Difenoxin
•    Diphenoxylate
•    Divalproex Sodium
•    Estazolam
•    Fentanyl
•    Flibanserin
•    Flunitrazepam
•    Flurazepam
•    Fospropofol
•    Halazepam
•    Hydrocodone
•    Hydromorphone
•    Ketazolam
•    Levorphanol
•    Lorazepam
•    Lormetazepam
•    Loxapine
•    Meclizine
•    Medazepam
•    Meperidine
•    Mephenesin
•    Mephobarbital
•    Meprobamate
•    Metaxalone
•    Methadone
•    Methocarbamol
•    Methohexital
•    Methotrimeprazine
•    Midazolam
•    Morphine
•    Morphine Sulfate Liposome
•    Nitrazepam
•    Orphenadrine
•    Oxazepam
•    Oxycodone
•    Oxymorphone
•    Pentobarbital
•    Perampanel
•    Phenobarbital
•    Prazepam
•    Primidone
•    Propofol
•    Propoxyphene
•    Quazepam
•    Remifentanil
•    Secobarbital
•    Sufentanil
•    Suvorexant
•    Tapentadol
•    Temazepam
•    Thiopental
•    Thioridazine
•    Topiramate
•    Triazolam

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
•    الکل اتیلیک

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:

 

•    سوء مصرف الکل یا سابقه آن
•    سوء مصرف یا اعتیاد به مواد مخدر یا  سابقه آن   
•    مشکلات تنفسی و یا ریوی مانند hypopnea    یا آپنه خواب 
•    افسردگی  یا سابقه آن
•    دپرسیون تنفسی (تنفس بسیار کند)  
•    تمایل به خودکشی یا سابقه آن  با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی ممکن است تشدید شود.
•    نارسایی قلبی  
•    فشارخون بالا  
•    بیماری کلیوی   مقدار سدیم در این دارو ممکن است این بیماری را تشدید کند.
•    بیماری کبدی  با احتیاط مصرف شود.   اثرات جانبی ممکن است به دلیل خروج کند  دارو از بدن افزایش یابد.
•     نقص مادرزادی سوکسینیک سمیال دیهاید دهیدروژناز (بیماری نادر اختلال سوخت و ساز بدن)  این دارو در بیماران مبتلا به این بیماری استفاده نمی شود.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
 

هردوزازدارورا قبل ازخواب با 60 میلی لیترآب مخلوط کنید.  اما مراقب باشید دارو دردسترس کودکان نباشد.  پس ازگذشت 24 ساعت دارو آماده مصرف می باشد.
دارو را فقط هنگام خواب و دررختخواب مصرف کنید.  دوزاول را درحالت نشسته مصرف کرده و بلافاصله درازبکشید.  برای مصرف دوزدوم درزمان مقررباید ازخواب بیدارشوید دررختخواب بنشینید و پس از4 ساعت دوز دوم را مصرف کرده و دوباره بخوابید.
 

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

برای فرم دوزخوراکی محلول برای درمان خواب آلودگی بیش ازحد روزانه و خواب حیوانی
•    بزرگسالان 2.25 میلی گرم درهنگام خواب و یکبارپس از4 ساعت درطول شب تکرارشود.  دوزدارو معمولاً بیش از9 گرم درشب نیست.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.
•    کودکان استفاده و دوزباید توسط پزشک تعیین شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.  

باقیمانده دارو را درظرفشویی خالی کنید.
 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. 
 

اگرازداروهای مسکن و یا آرام بخش مانند Ambien®، Phenergan®، Seconal®  استفاده می کنید،  مصرف داروی سدیم اکسیبات بطورهمزمان امکان بروزعوارض جانبی افزایش می یابد.
 

معتادان به مواد مخدرممکن است دارو را از بیمار سرقت کنند.  این کار خلاف قانون است.
 

این دارو ممکن است اثرات بعضی ازانواع  داروها مانند آنتی هیستامین برای کاهش  آلرژی و سرماخوردگی،  آرام بخش ها،  داروهای خواب آور،  داروهای ضد درد مخدریا غیرمخدر،  داروهای ضد تشنج یا باربیتورات ها،  شل کننده های عضلانی و یا بیهوشی ازجمله بی حس کننده هایی که برای دندانپزشکی  مصرف می شوند را بیشترکند.  
 

قبل ازمصرف دارو با پزشک خود دراین مورد مشورت کنید.
 

این دارو می تواند سرگیجه،  خواب آلودگی،  و کاهش هوشیاری بوجود بیاورد.  هنگام مصرف این دارو برای انجام کارهایی مانند رانندگی،  استفاده ازماشین آلات و یا کارهای دقیق دیگرتا 6 ساعت پس ازمصرف دارو صبرکنید.  
 

علائم مصرف بیش ازحد ازاین دارو عبارتند از سرگیجه،  کاهش ضربان قلب،   تشنج،  تنفس مشکل،  پوست رنگپریده و سرد.  اگرمتوجه این علائم شدید بلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
 

مصرف این دارو ممکن است باعث احساس  احساس غم یا ناامیدی،  تغییر وزن یا اشتها،  کاهش علاقه به انجام فعالیت های عادی، افزایش خستگی یا ضعف  و یا افکار و تمایل به خودکشی بشود .  درصورت مشاهده  هر یک از این عوارض جانبی با پزشک خود تماس بگیرید.
 

بعضی ازافراد هنگام مصرف این داروممکن است دچار بی اختیاری ادرار یا مدفوع (از دست دادن کنترل مثانه و روده)  و یا راه رفتن در خواب بشوند.  درصورت مشاهده هر یک از این عوارض جانبی با پزشک خود تماس بگیرید.
 

استفاده از این دارو رابه طور ناگهانی و بدون دستورپزشک قطع نکنید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  

گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند. اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:
 

عوارض جانبی کمتررایج
•      ورم صورت،   دستها و پایین پاها 
•    افزایش وزن سریع
•    سوزن سوزن شدن دست یا پا
•    افزایش یا کاهش وزن غیرعادی  

عوارض جانبی ناشناخته  
•    اضطراب
•    تاری دید 
•    درد یا احساس ناراحتی در قفسه سینه
•    کاهش حجم ادرار
•    سرگیجه
•    ضربان سریع قلب  
•    تب
•    سردرد
•    کهیر، خارش،  بثورات جلدی  
•    خشونت صدا
•    سوزش
•    درد ،  سفتی و ورم مفاصل  
•    تنفس پر سر و صدا و تند 
•    تپش در گوش
•    قرمزی پوست
•    کاهش سرعت ضربان قلب
•    تعریق
•    تنگی  قفسه سینه
•    تنفس مشکل در حالت استراحت
•    تنفس یا بلع مشکل 
•    افزایش وزن
 
اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با مرکزاورژانس تماس بگیرید: 

علائم مصرف بیش از حد
•    دوره های متناوب تنفس سطحی و عمیق
•    لب یا پوست به رنگ مایل به آبی   
•    قطع تنفس  
•     اغماء
•     سردرگمی
•    ناهشیاری،  افسردگی
•    تشنج
•    خواب آلودگی
•    کاهش کلی فعالیت های ذهنی و جسمی
•    عدم توانایی در نگه داشتن اجابت مزاج و یا ادرار
•    افزایش تعریق
•    سبکی سر، سرگیجه  و یا غش
•    درد و ضعف عضلانی 
•    لرزش و پیاده روی نامتعادل
•    لرز
•     ضربان قلب کند یا نامنظم
•    لرزش و یا مشکلات دیگر دررابطه با کنترل عضلات و هماهنگی
•    خستگی یا ضعف غیرعادی
•    استفراغ
•    نبض ضعیف  
 
برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  

 عوارض جانبی کمتر رایج
•    سوزش،   خارش،  بی حسی،  سوزن سوزن 
•    عدم تشخیص هویت، مکان و زمان
•    اسهال
•    سرمستی  
•    بد خلقی
•    درد بالای معده  

 

عوارض جانبی نا شناخته  
•     فراموشکاری
•    کاهش اشتها
•    مشکلات  حرکتی
•    درد یا سفتی عضلانی

 اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

خوابخواب آلودگیخواب آلودگی بیش ازحدخواب آلودگی بیش ازحد درطول روزدرمان خواب آلودگیدرمان خواب آلودگی بیش ازحددرمان خواب آلودگی بیش ازحد درطول روزکاتاپلکسیحملات کاتاپلکسیکاهش تعداد حملات کاتاپلکسیخواب حیوانیحمله خوابنارکولپسیسوء مصرف الک
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه