منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سورافنیب

Sorafenib

دارو شناسی

ازداروی سورافنیب برای درمان مراحل آخر سرطان کلیه (کارسینوم پیشرفته سلول کلیوی)، سرطان کبد (کارسینوم هپاتوسلولار)  و سرطان تیروئید (متاستاز، پیشرفته، سرطان تیروئید متفاوت) استفاده می شود.  

این دارو ضد سرطان است.  سورافنیب با رشد سلول های سرطانی تداخل می کند واین سلول های سرطانی در نهایت توسط بدن از بین می روند.

این دارو فقط با نسخه دردسترس می باشد. 
این دارو به صورت های زیر موجود است:

 • قرص

اسامی تجاری

 1. NexAVAR

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد. درانتخاب این دارو دقت کنید. حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید. نکات زیررا درنظرداشته باشید:


آلرژی و حساسیت به Sorafenib

وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید. همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید. برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

مصرف Sorafenib در اطفال

مطالعات کافی درمورد ارتباط سن با اثرات سورافنیب درکودکان انجام نشده است.  ایمنی و اثربخشی این دارو ثابت نشده است.

مصرف Sorafenib در سالمندان

مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از این دارومحدودیت مصرف را درسالمندان نشان نداده است.  با این حال در    رعایت احتیاط و تنظیم دوز سورافنیب لازم می باشد.

مصرف Sorafenib در دوران بارداری

هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما هیچ تحقیقی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

مصرف Sorafenib در دوران شیردهی و مادران شیرده

هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی Sorafenib

اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:

 • Amifampridine
 • Bepridil
 • Cisapride
 • Dronedarone
 • Fluconazole
 • Ketoconazole
 • Levomethadyl
 • Mesoridazine
 • Nelfinavir
 • Pimozide
 • Piperaquine
 • Posaconazole
 • Saquinavir
 • Sparfloxacin
 • Terfenadine
 • Thioridazine
 • Ziprasidone

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:

 • Alfuzosin
 • Amiodarone
 • Amitriptyline
 • Amoxapine
 • Anagrelide
 • Apomorphine
 • Aripiprazole
 • Arsenic Trioxide
 • Asenapine
 • Astemizole
 • Azithromycin
 • Bupropion
 • Buserelin
 • Ceritinib
 • Chloroquine
 • Chlorpromazine
 • Ciprofloxacin
 • Citalopram
 • Clarithromycin
 • Clomipramine
 • Clozapine
 • Crizotinib
 • Dabrafenib
 • Dasabuvir
 • Dasatinib
 • Degarelix
 • Delamanid
 • Desipramine
 • Deslorelin
 • Disopyramide
 • Dofetilide
 • Dolasetron
 • Domperidone
 • Donepezil
 • Droperidol
 • Enzalutamide
 • Erythromycin
 • Escitalopram
 • Fingolimod
 • Flecainide
 • Fluoxetine
 • Fosphenytoin
 • Gatifloxacin
 • Gemifloxacin
 • Gonadorelin
 • Goserelin
 • Granisetron
 • Halofantrine
 • Haloperidol
 • Histrelin
 • Hydroxychloroquine
 • Ibutilide
 • Idelalisib
 • Ifosfamide
 • Iloperidone
 • Imipramine
 • Ivabradine
 • Lapatinib
 • Leuprolide
 • Levofloxacin
 • Lopinavir
 • Lumefantrine
 • Mefloquine
 • Methadone
 • Metronidazole
 • Mifepristone
 • Moxifloxacin
 • Nafarelin
 • Neomycin
 • Nilotinib
 • Norfloxacin
 • Nortriptyline
 • Octreotide
 • Ofloxacin
 • Ondansetron
 • Paliperidone
 • Panobinostat
 • Pasireotide
 • Pazopanib
 • Perflutren Lipid Microsphere
 • Phenobarbital
 • Phenytoin
 • Prednisolone
 • Procainamide
 • Prochlorperazine
 • Promethazine
 • Propafenone
 • Protriptyline
 • Quetiapine
 • Quinidine
 • Quinine
 • Ranolazine
 • Rifabutin
 • Rifampin
 • Rifapentine
 • Salmeterol
 • Sevoflurane
 • Sodium Phosphate
 • Sodium Phosphate, Dibasic
 • Sodium Phosphate, Monobasic
 • Solifenacin
 • Sotalol
 • St John's Wort
 • Sunitinib
 • Tacrolimus
 • Telavancin
 • Telithromycin
 • Tetrabenazine
 • Topotecan
 • Toremifene
 • Trazodone
 • Trifluoperazine
 • Trimipramine
 • Triptorelin
 • Vandetanib
 • Vardenafil
 • Vemurafenib
 • Vinflunine
 • Voriconazole

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:

 • Docetaxel
 • Doxorubicin
 • Doxorubicin Hydrochloride Liposome
 • Thiotepa
 • Warfarin

تداخلات دارویی دیگر Sorafenib

بعضی ازداروها را نباید با غذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایر مشکلات پزشکی Sorafenib

بیماریها و مشکلات پزشکی دیگر ممکن است برنحوه استفاده ازدارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی را به اطلاع پزشک خود برسانید.  ازجمله مشکلات زیر:

 • خونریزی  
 • بیماری های قلبی (مانند آنژین، درد قفسه سینه)  
 • هپاتیت  
 • فشارخون بالا  
 • معده یا پرفوراسیون روده (سوراخ شدن روده)  با احتیاط مصرف شود چون ممکن است بیماری را تشدید کند.
 • نارسایی احتقانی قلب  
 • عدم تعادل الکترولیت ( کلسیم، منیزیم، و یا سطح بالا و یا پایین پتاسیم درخون)  
 • مشکلات ریتم قلب مانند QT  طولانی، کاهش سرعت ضربان قلب  با احتیاط مصرف شود چون ممکن است بیماری را تشدید کند.

نحوه مصرف

این دارو فقط برای درمان سرطان استفاده می شود زیرا عوارض جانبی بسیاری دارد وباید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا بیماری شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 

این دارو را با با یک لیوان آب بخورید وازشکستن یا نصف کردن آن خودداری کنید. 

دارو را با معده خالی حداقل 1 ساعت قبل یا 2 ساعت بعد از غذا مصرف کنید. 

دوز مصرفی Sorafenib

میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی قرص برای درمان سرطان کلیه:

 • بزرگسالان  400 میلی گرم دو باردرروز. ممکن است پزشک دوزمصرفی را تنظیم کند.  
 • کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای فرم دوزخوراکی قرص برای درمان سرطان کبد:

 • بزرگسالان  400 میلی گرم دو باردرروز.  ممکن است پزشک دوزمصرفی را تنظیم کند.  
 • کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای فرم دوزخوراکی قرص برای درمان سرطان تیروئید:

 • بزرگسالان  400 میلی گرم دو باردرروز.  ممکن است پزشک دوزمصرفی را تنظیم کند.  
 • کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

در صورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟

اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

در هنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟

در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟

اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری از Sorafenib

دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  

اگرعلائم بیماری درعرض چند روز بهبود پیدا نکرد و یا تشدید شد با پزشک خود دراین باره مشورت کنید.

استفاده از این دارو درهنگام بارداری می تواند به جنین آسیب برساند.  درهنگام مصرف این داروازروش های مؤثرکنترل بارداری استفاده کنید.  اگردرحال استفاده ازاین دارو باردارشدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

واکنش های پوستی جدی ممکن است با این دارو بروز کند  درصورت مشاهده تاول یا شل شدن پوست،  زخم قرمز رنگ پوست،  آکنه شدید یا بثورات جلدی،  زخم روز پوست،  یا تب و لرز به دکترخود اطلاع دهید.

اگردچارسوزش شدید، گرفتگی عضلات  یا درد در ناحیه معده، مدفوع قیری یا خونی یا سیاه و سفید،  تنفس مشکل، سوزش سردل، سوء هاضمه، تهوع، یا استفراغ  قهوه ای رنگ شدید که نشانه ای از مشکل جدی روده  است به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

این دارو ممکن است موجب خونریزی و یا تأخیردربهبود زخمها شود،  اگرمتوجه خونریزی غیرعادی یا کبودی،  مدفوع سیاه و قیری،  وجود خون درادرارو مدفوع و یا لکه های قرمزبرروی پوست شدید،  بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.
ازوسایلی مانند مسواک، نخ دندان، ریش تراش به آرامی استفاده کنید.

اگرسابقه بیماری قلبی یا مشکلات قلبی مانند QT دارید به پزشک خود اطلاع دهید.  اگرمتوجه  درد یا احساس ناراحتی درقفسه سینه ،  خستگی یا ضعف شدید ،  تنفس نامنظم،  ضربان قلب نامرتب،  ورم بیش ازحد دستها و پاها، تهوع و یا استفراغ شدید که ازعلائم مشکلات قلبی است  بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.

اگرمتوجه ادرارتیره رنگ،  مدفوع برنگ خاک رس،  درد شکم یا معده،  چشم یا پوست زرد شدید،  ممکن است نشانه های مشکل جدی کبدی باشند.  دراینصورت به پزشک خود اطلاع دهید.

قبل ازانجام هرگونه آزمایش پزشکی به پزشک خود اطلاع دهید که درحال مصرف این دارو هستید.

هیچگونه داروی دیگری بجز با نظرپزشک معالج خود مصرف نکنید این مورد شامل مکمل های گیاهی و ویتامین ها هم می باشد.
 

عوارض جانبی

یک داروعلاوه براثرات مورد نیازممکن است عوارض ناخواسته ای هم داشته باشد. درطول درمان ممکن است بدن با دارو تنظیم شده و عوارض جانبی ازبین برود.  اگرچه تمامی این عوارض دریک فرد مشاهده نمی شود اما درصورت بروزهریک از عوارض جانبی ممکن است به مراقبت های پزشکی نیازداشته باشید.

درصورت بروز عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی بیشتر رایج Sorafenib

 • درد شکم یا معده
 • خونریزی لثه
 • نفخ شکم یا معده
 • وجود خون درادرار یا مدفوع
 • تاری دید
 • مدفوع برنگ خاک رس
 • سرفه خونی
 • ادرار تیره
 • مشکل با تنفس یا بلع
 • سرگیجه
 • سردرد
 • افزایش جریان قاعدگی و یا خونریزی واژینال
 • مدفوع به رنگ روشن
 • تهوع و استفراغ
 • عصبانیت
 • خونریزی ازبینی
 • فلج
 • تپش در گوش
 • خونریزی طولانی مدت از بریدگی ها
 • مدفوع قیری، خونی یا سیاه  
 • ادرار قرمز یا قهوه ای تیره 
 • ضربان قلب آهسته یا سریع
 • استفراغ خون
 • چشمها و یا پوست زرد 

 

عوارض جانبی کمتر رایج

 • درد استخوان
 • درد یا احساس ناراحتی درقفسه سینه 
 • لرز
 • پوست رنگ پریده
 • گیجی
 • یبوست
 • تشنج  
 • سرفه کردن
 • کاهش حجم ادرار
 • حالت افسردگی
 • مشکلات حرکتی
 • خشکی پوست و مو
 • مردمک بزرگ
 • احساس سرما
 • تب
 • ریزش مو
 • از دست دادن شنوایی
 • کهیر
 • خشونت صدا یا صدای نیرومند    
 • افزایش حساسیت چشم به نور
 • افزایش تعریق، همراه با تب و لرز
 • افزایش تشنگی
 • سوء هاضمه
 • خارش
 • درد مفاصل
 • از دست دادن اشتها
 • کمر یا پهلودرد  
 • گرفتگی و سفتی عضلانی 
 • درد عضلانی
 • درد و ناراحتی دردستها، فک، پشت، یا گردن
 • ادرار کردن دردناک و یا مشکل
 • درد در معده، پهلو و یا شکم  
 • پوست رنگپریده
 • لکه های قرمز بر روی پوست
 • قرمزی پوست  بخصوص در اطراف گوش ها
 • زنگ، وزوز، و یا  سر و صدا های غیر قابل توضیح در گوش  
 • درد شدید قفسه سینه
 • سردرد شدید
 • گلو درد
 • زخم و یا لکه های سفید بر روی لب و یا در دهان
 • سفتی یا درد گردن
 • ناراحتی معده  
 • تعریق
 • تورم مچ پا  یا دست
 • تورم چشم، صورت  و یا داخل بینی
 • تورم غدد
 • تورم مفاصل
 • تنفس مشکل درهنگام فعالیت
 • بوی بد دهان  
 • خونریزی یا کبودی غیرعادی 
 • خستگی یا ضعف غیر عادی    
 • افزایش وزن

 

عوارض جانبی ناشناخته

 • تاول یا شل شدن پوست
 • اسهال
 • ورم صورت، پلک ها، لب ها، زبان، گلو، دست ها، پاها، و یا اندام جنسی
 • ضایعات پوستی قرمز اغلب با یک مرکز بنفش
 • چشم ملتهب وقرمز
 • برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد. این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود. پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.

عوارض جانبی بیشتر رایج

 • تاول و قرمزی پوست  و یا ورم کف دست و پا 
 • سوزش، خارش، بی حسی یا درد در دست ها  و یا پاها
 • بی حسی، درد، سوزش، یا احساس غیرعادی در کف دست یا  پا
 • احساس سوزن سوزن شدن
 • درد تیز
 • نازک شدن موها
 • تنگی  قفسه سینه
 • کاهش وزن

عوارض جانبی کمتر رایج

 • اسید و یا ترشی معده 
 • آکنه
 • آروغ زدن
 • تاول  یا شل شدن پوست
 • سوزش  قفسه سینه و معده
 • سوزش، خارش و درد در نواحی مودار
 • لبهای ترک خورده
 • ترک  پوست
 • کاهش اشتها
 • کاهش علاقه به مقاربت جنسی
 • دلسردی
 • خشکی دهان 
 • غش
 • احساس گرما
 • احساس غم  
 • گرگرفتگی و یا قرمزی پوست
 • نفخ
 • احساس عمومی  ناراحتی و یا بیماری
 • سوزش معده
 • ناتوانی در داشتن و یا نگه داشتن نعوظ
 • افزایش ضربان قلب
 • کج خلقی
 • فقدان یا از دست دادن قدرت
 • سبکی سر
 • از دست دادن میل یا عملکرد جنسی  
 • از دست دادن توانایی  تکلم و درک مطلب  
 • از دست دادن حرارت بدن
 • از دست دادن علاقه  
 • درد دهان
 • چرک در ریشه موها
 • تنفس سریع
 • قرمزی صورت، گردن، بازوها، و گاهی اوقات  قسمت بالای قفسه سینه
 • پوست قرمز و متورم
 • آبریزش بینی
 • پوسته پوسته شدن پوست
 • لرز
 • بثورات پوستی همراه با  پوسته و ترشح
 • چشمهای گود رفته
 • تورم سینه یا درد پستان  در زنان و مردان
 • تورم یا التهاب دهان
 • حساسیت به لمس در ناحیه معده
 • تشنگی
 • مشکل در تمرکز
 • مشکل خواب
 • گرمای غیرعادی پوست  
 • پوست چروکیده

اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

کارسینوم پیشرفته سلول کلیویکارسینوم هپاتوسلولاردرمان مراحل آخر سرطان کلیهدرمان سرطان کبددرمان سرطان تیروئید
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه