منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سوتالول

Sotalol

دارو شناسی

ازداروی سوتالول برای درمان ریتم قلب دربیماری خطرناک اریتمی بطنی استفاده می شود.  
این دارو نوعی مسدود کننده بتا است و با تأثیرگذاشتن برروی پاسخ به پیامهای عصبی درقسمتهای خاصی ازبدن مانند قلب کارمی کند.  مصرف داروی سوتالول باعث منظم شدن و آهسته ترشدن ضربان قلب می شود.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص
•    محلول

اسامی تجاری
1.    Betapace
2.    Betapace AF
3.    Sorine
4.    Sotylize

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  
 

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب در رابطه با استفاده از این دارو تا به امروز درکودکان  انجام نشده است.  با این حال،  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.
 
سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از این دارو محدودیت مصرف محلول خوراکی سوتالول را دربزرگسالان نشان نداده است.  اما احتمال بروز اثرات ناخواسته درارتباط با مشکلات کلیوی درسالمندان وجود دارد.  رعایت احتیاط درمورد مصرف دارو توسط سالمندان لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات انجام شده برروی زنان  شیرده  نشان دهنده حداقل میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
 

•    Amifampridine
•    Bepridil
•    Cisapride
•    Dronedarone
•    Fingolimod
•    Grepafloxacin
•    Levomethadyl
•    Mesoridazine
•    Pimozide
•    Piperaquine
•    Saquinavir
•    Sparfloxacin
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Ziprasidone

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•     Acecainide
•    Acetazolamide
•    Amiloride
•    Amiodarone
•    Amisulpride
•    Amitriptyline
•    Amoxapine
•    Anagrelide
•    Apomorphine
•    Aprindine
•    Aripiprazole
•    Arsenic Trioxide
•    Artemether
•    Asenapine
•    Astemizole
•    Azimilide
•    Azithromycin
•    Azosemide
•    Bedaquiline
•    Bemetizide
•    Bendroflumethiazide
•    Benzthiazide
•    Bretylium
•    Bumetanide
•    Buserelin
•    Canrenoate
•    Chloral Hydrate
•    Chloroquine
•    Chlorpromazine
•    Chlorthalidone
•    Ciprofloxacin
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clomipramine
•    Clonidine
•    Clopamide
•    Clozapine
•    Crizotinib
•    Cyclobenzaprine
•    Cyclothiazide
•    Dabrafenib
•    Dasatinib
•    Degarelix
•    Delamanid
•    Desipramine
•    Deslorelin
•    Dibenzepin
•    Diltiazem
•    Disopyramide
•    Dofetilide
•    Dolasetron
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Doxepin
•    Droperidol
•    Enflurane
•    Epinephrine
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Ethacrynic Acid
•    Etozolin
•    Fenoldopam
•    Fenquizone
•    Flecainide
•    Fluconazole
•    Fluoxetine
•    Foscarnet
•    Furosemide
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Granisetron
•    Halofantrine
•    Haloperidol
•    Halothane
•    Histrelin
•    Hydrochlorothiazide
•    Hydroflumethiazide
•    Hydroxychloroquine
•    Ibutilide
•    Iloperidone
•    Imipramine
•    Indapamide
•    Isoflurane
•    Isradipine
•    Itraconazole
•    Ivabradine
•    Ketoconazole
•    Lacosamide
•    Lapatinib
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Lidoflazine
•    Lopinavir
•    Lorcainide
•    Lumefantrine
•    Mannitol
•    Mefloquine
•    Methadone
•    Metolazone
•    Metronidazole
•    Mifepristone
•    Moricizine
•    Moxifloxacin
•    Nafarelin
•    Nilotinib
•    Norfloxacin
•    Nortriptyline
•    Octreotide
•    Ofloxacin
•    Ondansetron
•    Paliperidone
•    Panobinostat
•    Pasireotide
•    Pazopanib
•    Pentamidine
•    Perflutren Lipid Microsphere
•    Piretanide
•    Polythiazide
•    Posaconazole
•    Prilocaine
•    Probucol
•    Procainamide
•    Prochlorperazine
•    Promethazine
•    Propafenone
•    Protriptyline
•    Quetiapine
•    Quinethazone
•    Quinidine
•    Quinine
•    Ranolazine
•    Risperidone
•    Rivastigmine
•    Sematilide
•    Sertindole
•    Sevoflurane
•    Sodium Phosphate
•    Sodium Phosphate, Dibasic
•    Sodium Phosphate, Monobasic
•    Solifenacin
•    Sorafenib
•    Sotalol
•    Spiramycin
•    Spironolactone
•    Sulfamethoxazole
•    Sultopride
•    Sunitinib
•    Tacrolimus
•    Tedisamil
•    Telavancin
•    Telithromycin
•    Tetrabenazine
•    Ticrynafen
•    Tizanidine
•    Toremifene
•    Torsemide
•    Trazodone
•    Triamterene
•    Trichlormethiazide
•    Trifluoperazine
•    Trimethoprim
•    Trimipramine
•    Triptorelin
•    Vandetanib
•    Vardenafil
•    Vasopressin
•    Vemurafenib
•    Verapamil
•    Vinflunine
•    Voriconazole
•    Xipamide
•    Zolmitriptan
•    Zotepine

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Abarelix
•    Acarbose
•    Aceclofenac
•    Acemetacin
•    Acetyldigoxin
•    Albiglutide
•    Alfuzosin
•    Alogliptin
•    Amtolmetin Guacil
•    Arbutamine
•    Aspirin
•    Bromfenac
•    Bufexamac
•    Bunazosin
•    Canagliflozin
•    Celecoxib
•    Chlorpropamide
•    Choline Salicylate
•    Clonixin
•    Dapagliflozin
•    Deslanoside
•    Dexibuprofen
•    Dexketoprofen
•    Diclofenac
•    Diflunisal
•    Digitoxin
•    Digoxin
•    Dipyrone
•    Doxazosin
•    Droxicam
•    Dulaglutide
•    Empagliflozin
•    Etodolac
•    Etofenamate
•    Etoricoxib
•    Exenatide
•    Felbinac
•    Fenoprofen
•    Fepradinol
•    Feprazone
•    Floctafenine
•    Flufenamic Acid
•    Flurbiprofen
•    Glimepiride
•    Glipizide
•    Glyburide
•    Ibuprofen
•    Ibuprofen Lysine
•    Indomethacin
•    Insulin Aspart, Recombinant
•    Insulin Degludec
•    Insulin Detemir
•    Insulin Glargine, Recombinant
•    Insulin Glulisine
•    Insulin Human Inhaled
•    Insulin Human Isophane (NPH)
•    Insulin Human Regular
•    Insulin Lispro, Recombinant
•    Ketoprofen
•    Ketorolac
•    Linagliptin
•    Liraglutide
•    Lixisenatide
•    Lornoxicam
•    Loxoprofen
•    Lumiracoxib
•    Meclofenamate
•    Mefenamic Acid
•    Meloxicam
•    Metformin
•    Methyldopa
•    Metildigoxin
•    Mibefradil
•    Miglitol
•    Morniflumate
•    Moxisylyte
•    Nabumetone
•    Naproxen
•    Nateglinide
•    Nepafenac
•    Niflumic Acid
•    Nimesulide
•    Oxaprozin
•    Oxyphenbutazone
•    Parecoxib
•    Phenoxybenzamine
•    Phentolamine
•    Phenylbutazone
•    Piketoprofen
•    Pioglitazone
•    Piroxicam
•    Pramlintide
•    Prazosin
•    Proglumetacin
•    Propionic Acid
•    Propyphenazone
•    Proquazone
•    Repaglinide
•    Rofecoxib
•    Rosiglitazone
•    Salicylic Acid
•    Salsalate
•    Saxagliptin
•    Sitagliptin
•    Sodium Salicylate
•    St John's Wort
•    Sulindac
•    Tamsulosin
•    Tenoxicam
•    Terazosin
•    Tiaprofenic Acid
•    Tolazamide
•    Tolbutamide
•    Tolfenamic Acid
•    Tolmetin
•    Trimazosin
•    Urapidil
•    Valdecoxib
•    Vildagliptin

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
 
سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    آنژین  
•    برونکواسپاسم  
•    حمله قلبی 
•    بیماری های قلبی مانند نارسایی عروق کرونر،  نارسایی قلبی،  بیماری عروق کرونر قلب 
•    مشکل ریتم قلب  مانند QT   طولانی 
•    کاهش منیزیم (سطوح پایین منیزیم درخون)  
•    افت فشار خون   با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی ممکن است تشدید شود.
•    آسم  
•    برادی کاردی (ضربان قلب کند )،  بدون ضربان ساز
•    شوک کاردیوژنیک (شوک ناشی از حمله قلبی)  
•    ایست قلبی،  بدون ضربان ساز  
•    نارسایی قلبی کنترل نشده  
•    هیپوکالمی (سطوح پایین پتاسیم در خون)  
•    بیماریهای کلیوی شدید  
•    سندروم سینوس بیمار (نوع ریتم غیر طبیعی قلب)،  بدون ضربان ساز  دارو مصرف نشود.
•    دیابت  
•    پرکاری تیروئید  
•    هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) ممکن است باعث شود برخی از علائم و نشانه های این بیماری مانند ضربان تند قلب نادیده گرفته شوند.
•    بیماری کلیه با احتیاط مصرف شود.   ممکن است اثرات جانبی دارو به دلیل کندتر خارج شدن دارو از بدن افزایش یابد.
•    بیماری های ریوی مانند  برونشیت، آمفیزم   مصرف دارو ممکن است باعث مشکلات تنفسی دراین بیماران شود.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازداروی سوتالول مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید.
 

 درسه روز اول مصرف،   دارورا دربیمارستان دریافت خواهید کرد تا ریتم قلب درآنجا کنترل شود.
محلول را با پیمانه مخصوص یا سرنگ و یا قاشق مرباخوری بدقت اندازه گیری کرده و سپس مصرف کنید.  
درصورت استفاده ازآلومینیوم یا منیزیم هیدروکسید برای درمان ترشی معده،  آن را 2 ساعت قبل و یا 2 ساعت بعد از مصرف ساتولول استفاده کنید. 

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

برای فرم دوزخوراکی محلول یا قرص برای درمان اریتمی قلبی
•    بزرگسالان درابتدا 80 میلی گرم یک یا دوباردرروز.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم هر 3 روزدوز را تنظیم کند.   
•    کودکان استفاده و دوزباید توسط پزشک تعیین شود.

 

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 


درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  

دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.
 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن و تغییردرمیزان مصرف درصورت لزوم برای کاهش عوارض جانبی حائز اهمیت است. 
 

ممکن است پس ازمصرف این دارو احساس سرگیجه،  ضعف،  تپش سریع قلب و یا اریتمی کنید.  اگرسابقه ریتم قلب طولانی درخانواده دارید به پزشک اطلاع بدهید.  اگرمتوجه هرگونه تغییری درریتم قلب خود شدید به پزشک معالجتان اطلاع دهید.  
 

مصرف سوتالول می تواند خواب آلودگی،  مشکلات فکری،  مشکل درکنترل حرکات بدن،  یا مشکلات دربینایی بوجود بیاورد.  هنگام مصرف این دارو برای انجام کارهایی مانند رانندگی،  استفاده ازماشین آلات و یا کارهای دقیق دیگربا پزشک معالج خود مشورت کنید.  
 

مصرف دارو را بدون اطلاع پزشک و بطورناگهانی قطع نکنید.  پزشک ممکن است دارو را بطورتدریجی کاهش داده و سپس قطع کند.
 

سوتالول ممکن است دربرخی افراد موجب بروزنارسایی قلبی بشود.  درصورت مشاهده موارد زیر به پزشک خود اطلاع دهید:
 

•    درد درقفسه سینه   
•    احساس ناراحتی    
•    گشاد شدن عروق گردن   
•    خستگی شدید،  تنفس نامنظم  
•    اریتمی قلبی  
•    ورم صورت یا دست و پا   
•    افزایش وزن 

 

این دارو ممکن است باعث افزایش قند خون بشود.   هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) ممکن است باعث شود برخی از علائم و نشانه های این بیماری  مانند ضربان تند قلب نادیده گرفته شوند.
کسانی که به دیابت مبتلا هستند،  ممکن است درجواب آزمایش خون یا ادرارتغییراتی ببینند.  

این دارو ممکن است منجر به واکنشهای شدید مانند آنافلیکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.  درصورت بروز مشکلاتی مانند بثورات جلدی،  خارش،  کهیر،  گرفتگی صدا،  مشکلات تنفسی،  مشکل دربلع،  تورم دستها،  صورت یا دهان  بلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
 

درصورت مصرف داروهای دیگرشامل مکمل های گیاهی،   یا داروهای بدون نسخه و ویتامینها مراتب را به اطلاع پزشک خود برسانید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  

گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند. اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:

عوارض جانبی بیشتررایج
•    تاری دید
•    درد یا احساس ناراحتی درقفسه سینه  
•    گیجی
•    تنفس مشکل و با زحمت  
•    سرگیجه،  غش کردن یا سبکی سرهنگام بلند شدن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته
•    ضربان قلب سریع،  کند،  نامنظم 
•    سبکی سر، سرگیجه  یا غش
•    تهوع و استفراغ
•    تعریق
•    ورم صورت،  انگشتان دست و پا 
•    تنگی  قفسه سینه
•    خستگی یا ضعف غیر عادی

عوارض جانبی کمتر رایج
•    ورم یا دردشکم یا  معده  
•    بدن درد  
•    سوزش،   خارش، بی حسی، سوزن سوزن شدن 
•    سرفه یا گرفتگی صدا
•    کاهش هوشیاری
•    صحبت کردن مشکل  
•    گشاد شدن رگ گردن 
•    دوبینی
•    خستگی شدید
•    احساس گرما  
•    تب یا لرز
•    گرگرفتگی و یا قرمزی پوست به خصوص در صورت و گردن
•    سردرد
•    ناتوانی در حرکت دادن دستها،  پاها و یا عضلات صورت
•    عدم توانایی در صحبت کردن
•    تنفس نامنظم
•    درد یا ورم مفاصل  
•    از دست دادن صدا
•    کمر یا پهلودرد  
•    عصبانیت
•    تنفس پرصدا
•    ادرار کردن دردناک،  سخت و یا همراه با سوزش 
•    تپش درگوش
•    صحبت کردن به کندی
•    افزایش وزن


عوارض جانبی نادر
•    تنفس سریع
•    لکه های قرمزروی پوست

اگرعوارض جانبی زیربرای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:

علائم مصرف بیش از حد 
•    اضطراب
•    عرق سرد
•    پوست رنگ پریده و سرد
•    افسردگی
•    افزایش گرسنگی
•    کابوس
•    تشنج
•    لرزش
•    لکنت زبان

 

 برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
 
عوارض جانبی بیشتررایج
•    اسیدی یا ترشی معده   
•    مشکلات خواب
•    سوزش معده یا سوء هاضمه
•    درد دستها و پاها

عوارض جانبی کمتر رایج
•    تغییرات در بینایی
•    کاهش عملکرد و یا میل جنسی  
•    از دست دادن اشتها
•    تغییرات خلق و خو 
•    شب کوری
•    نفخ
•    بثورات پوستی
•    تغییرات وزن

عوارض جانبی نادر
•    احساس حرکت خود و یا محیط اطراف
•    ریزش مو و یا نازک شدن مو
•    خارش پوست
•    درد عضلانی  
•    سفتی عضلانی  
•    واکنشهای بیش از حد سریع واحساسی
•    احساس چرخش
•    آفتاب سوختگی شدید
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

قلبضربان قلبریتم قلباریتمی بطنیمسدود کننده بتابتا بلاکردرمان اریتمی بطنیدرمان اریتمی قلبینارسایی قلبیهیپوگلیسمیآنافلیکسیکاهش قند خونضربان تند قلببیماری قلبیناراحتی قلبیمشکلات قلبی
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه