منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

اسپارفلوکساسین

Sparfloxacin

دارو شناسی

این دارو متعلق به گروه دارویی آنتی بیوتیکها است.  ازداروی اسپارفلوکساسین برای درمان برونشیت و ذات الریه دراثرعفونت باکتریایی استفاده می شود.
 

کاراین دارو کشتن باکتری ها و جلوگیری ازرشد آنها است اما کمکی به درمان سرماخوردگی،  آنفولانزا و عفونت ویروسی نمی کند.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص
 
اسامی تجاری
1.    Zagam

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  


آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
بهتراست مصرف دارو درافراد زیر18 سال با احتیاط صورت بگیرد.  زیرا بعلت رشد استخوانها داروی اسپارفلوکساسین برای این افراد توصیه نمی شود.  بهتراست ازداروهای جایگزین استفاده شود.   
 
سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از این دارو محدودیت مصرف این دارو را دربزرگسالان نشان نداده است.  رعایت احتیاط درمورد مصرف دارو توسط سالمندان لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات انجام شده برروی زنان  شیرده  نشان دهنده حداقل میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
 

•    Alfuzosin
•    Amifampridine
•    Amiodarone
•    Amitriptyline
•    Anagrelide
•    Apomorphine
•    Aripiprazole
•    Arsenic Trioxide
•    Artemether
•    Asenapine
•    Astemizole
•    Atazanavir
•    Azithromycin
•    Bedaquiline
•    Bepridil
•    Buserelin
•    Chloroquine
•    Chlorpromazine
•    Ciprofloxacin
•    Cisapride
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clomipramine
•    Clozapine
•    Crizotinib
•    Cyclobenzaprine
•    Dabrafenib
•    Dasatinib
•    Degarelix
•    Delamanid
•    Desipramine
•    Deslorelin
•    Disopyramide
•    Dofetilide
•    Dolasetron
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Doxepin
•    Dronedarone
•    Droperidol
•    Ebastine
•    Eribulin
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Famotidine
•    Felbamate
•    Fingolimod
•    Flecainide
•    Fluconazole
•    Fluoxetine
•    Formoterol
•    Foscarnet
•    Fosphenytoin
•    Galantamine
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Granisetron
•    Halofantrine
•    Haloperidol
•    Histrelin
•    Hydroquinidine
•    Hydroxychloroquine
•    Ibutilide
•    Iloperidone
•    Imipramine
•    Itraconazole
•    Ivabradine
•    Ketoconazole
•    Lapatinib
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Lumefantrine
•    Mefloquine
•    Mesoridazine
•    Methadone
•    Metronidazole
•    Mifepristone
•    Mizolastine
•    Moxifloxacin
•    Nafarelin
•    Nelfinavir
•    Nilotinib
•    Norfloxacin
•    Octreotide
•    Ofloxacin
•    Olanzapine
•    Ondansetron
•    Paliperidone
•    Panobinostat
•    Paroxetine
•    Pasireotide
•    Pazopanib
•    Pentamidine
•    Perflutren Lipid Microsphere
•    Perphenazine
•    Pimozide
•    Pipamperone
•    Piperaquine
•    Posaconazole
•    Probucol
•    Procainamide
•    Prochlorperazine
•    Promethazine
•    Propafenone
•    Protriptyline
•    Quetiapine
•    Quinidine
•    Quinine
•    Ranolazine
•    Rilpivirine
•    Risperidone
•    Ritonavir
•    Saquinavir
•    Sertindole
•    Sevoflurane
•    Sodium Phosphate
•    Sodium Phosphate, Dibasic
•    Sodium Phosphate, Monobasic
•    Solifenacin
•    Sorafenib
•    Sotalol
•    Sunitinib
•    Tacrolimus
•    Tamoxifen
•    Telaprevir
•    Telavancin
•    Telithromycin
•    Terfenadine
•    Tetrabenazine
•    Thioridazine
•    Tizanidine
•    Tolterodine
•    Toremifene
•    Trazodone
•    Trimipramine
•    Triptorelin
•    Vandetanib
•    Vardenafil
•    Vemurafenib
•    Venlafaxine
•    Vilanterol
•    Vinflunine
•    Voriconazole
•    Vorinostat
•    Ziprasidone

 

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
 

•    Acarbose
•    Acetohexamide
•    Alogliptin
•    Benfluorex
•    Canagliflozin
•    Chlorpropamide
•    Dapagliflozin
•    Exenatide
•    Gliclazide
•    Glimepiride
•    Glipizide
•    Gliquidone
•    Glyburide
•    Insulin
•    Insulin Aspart, Recombinant
•    Insulin Bovine
•    Insulin Degludec
•    Insulin Detemir
•    Insulin Glulisine
•    Insulin Lispro, Recombinant
•    Linagliptin
•    Liraglutide
•    Metformin
•    Miglitol
•    Nateglinide
•    Pioglitazone
•    Pramlintide
•    Rasagiline
•    Repaglinide
•    Rosiglitazone
•    Saxagliptin
•    Sitagliptin
•    Tolazamide
•    Tolbutamide
•    Vildagliptin

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Aluminum Carbonate, Basic
•    Aluminum Hydroxide
•    Aluminum Phosphate
•    Betamethasone
•    Budesonide
•    Calcium
•    Corticotropin
•    Cortisone
•    Cosyntropin
•    Deflazacort
•    Dexamethasone
•    Dihydroxyaluminum Aminoacetate
•    Dihydroxyaluminum Sodium Carbonate
•    Fludrocortisone
•    Fluocortolone
•    Hydrocortisone
•    Lanthanum Carbonate
•    Magaldrate
•    Magnesium Carbonate
•    Magnesium Hydroxide
•    Magnesium Oxide
•    Magnesium Trisilicate
•    Methylprednisolone
•    Prednisolone
•    Prednisone
•    Sucralfate
•    Triamcinolone

 

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
 
سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:

 

•    بیماری ستون فقرات یا مغزمانند سخت شدن رگها ی مغز،  صرع  و یا تشنج    مصرف این داروممکن است احتمال  تشنج را افزایش دهد.    
•    مشکلات ریتم قلب  
•    مشکلات خونی یا قلبی که می تواند به اریتمی قلبی منجر شود.    
•    بیماری کلیوی    ممکن است اثرات جانبی دارو به دلیل کندتر خارج شدن دارو از بدن افزایش یابد.
•    حساسیت پوست به نور خورشید  

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید.
 

مصرف داروی اسپارفلوکساسین با معده خالی یا پر و با شیر یا بدون شیر و یا با فراورده های حاوی کافئین ممکن است.  
 

هنگام درمان این دارو ازمایعات زیاد استفاده کنید.  نوشیدن آب زیاد ازبروز عوارض جانبی پیشگیری می کند.
دارو را سروقت مصرف کنید.

 

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

برای فرم دوزخوراکی قرص برای درمان عفونت
•    بزرگسالان درابتدا 400 میلی گرم درروزاول و سپس 200 میلی گرم یکباردرروز برای 9  روز
•    افراد زیر18 سال  استفاده و دوزباید توسط پزشک تعیین شود.

 

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید.  مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن و تغییردرمیزان مصرف درصورت لزوم برای کاهش عوارض جانبی حائز اهمیت است. 
 

هنگام مصرف این داروازآنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم،  کلسیم و یا منیزیم - مکمل های آهن،  سوکرالفات و یا روی پس از4 ساعت استفاده کنید.
 

هنگام مصرف این دارو قرارگرفتن درمعرض نورخورشید حتی به مدت کوتاه ممکن است باعث آفتاب سوختگی شدید بشود و عوارض زیراتفاق بیفتد:
 

•    خارش پوست
•    قرمزی
•    تغییررنگ پوست
•    تغییرات بینایی

رعایت نکات زیردرهنگام مصرف این دارو لازم است:
•    قرارنگرفتن درمعرض نور مستقیم خورشید، به خصوص بین ساعت 10:00 و 03:00   وبه مدت 5 روز پس از قطع مصرف این دارو  
•     پوشیدن لباس های پوشیده و استفاده ازکلاه و عینک آفتابی.
•    مصرف ضد آفتاب با  (SPF) حداقل 15 
•    از sunlamp  استفاده نکنید.

 

درصورت بروزواکنش شدید به نورخورشید، با دکتر خود مشورت کنید.  درصورت بروز راش پوستی مصرف دارو را قطع کنید.
 

مصرف اسپارفلوکساسین می تواند سرگیجه،  سبکی سرویا کسلی بوجود بیاورد.  هنگام مصرف این دارو برای انجام کارهایی مانند رانندگی،  استفاده ازماشین آلات و یا کارهای دقیق دیگربا پزشک معالج خود مشورت کنید.  
 

این دارو بندرت باعث التهاب و حتی پاره شدن تاندون می شود.  اگرپس ازورزش دچاردرد ناگهانی درمچ پا،  پشت زانو  شانه،  آرنج،  و یا مچ دست  شدید به پزشک خود اطلاع دهید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  

گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند. اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:

عوارض جانبی بیشتررایج
•    تاول
•    خارش
•    قرمزی پوست
•    سوزش پوست
•    بثورات پوستی
•    ورم پوست

عوارض جانبی نادر
•    گرفتگی و درد شدید شکم یا معده 
•    حساسیت شکمی
•    اسهال آبکی و شدید و گاهی خونی
•    تب
•    درد،  التهاب، یا تورم در پاها، شانه ها، و یا دست

اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی کمتررایج
•    ضربان قلب نامنظم

عوارض جانبی نادر
•    پسیکوز حاد
•    تحریک
•    گیجی
•    توهم  
•    لرزش

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

برونشیتذات الریهعفونتعفونت باکتریاییدرمان برونشیتدرمان ذات الریهسرماخوردگیعفونت ویروسیآنفولانزاآنتی بیوتیکرشد استخوانهانور خورشیدحساسیت پوستحساسیت پوست به نور خورشیدصرعتشنجآفتاب سوختگیراش پوستی
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه