منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

اسپیرونولاکتون وهیدروکلرتیازید

Spironolactone And Hydrochlorothiazide

دارو شناسی

اسپیرونولاکتون همراه با داروهای دیگربرای درمان فشارخون بالا  و دردرمان احتباس مایعات (ادم) دربیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب،  سیروزکبدی و یا اختلال کلیوی بنام سندرم نفروتیک استفاده می شود.  
 

اسپیرونولاکتون مانع جذب بیش ازحد نمک شده و میزان پتاسیم بدن را درحد نرمال نگه می دارد.  این دارو برای درمان و یا پیشگیری ازهیپوکالمی (میزان پایین پتاسیم درخون) نیزتجویزمی شود.
 

اسپیرونولاکتون جزو داروهای ادرارآور (قرص آب) است که با دفع آب و افزایش حجم ادرار به کاهش فشارخون کمک می کند.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص

اسامی تجاری
1.      Aldactazide

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب درمورد مصرف این دارو درکودکان انجام نشده است.  با این حال ایمنی و اثربخشی دارو درکودکان  ثابت نشده است
 
سالمندان
مطالعات مناسب درمورد مصرف این دارو درسالمندان انجام نشده است.  رعایت احتیاط درمورد مصرف دارو توسط سالمندان لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.


دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات انجام شده برروی زنان  شیرده  نشان دهنده حداقل میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  

 

درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد: 
•    Dofetilide
•    Eplerenone
•    Triamterene

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
 

•    Acetyldigoxin
•    Alacepril
•    Amphetamine
•    Arginine
•    Arsenic Trioxide
•    Benazepril
•    Captopril
•    Cilazapril
•    Cyclophosphamide
•    Delapril
•    Deslanoside
•    Digitalis
•    Digitoxin
•    Digoxin
•    Droperidol
•    Enalaprilat
•    Enalapril Maleate
•    Flecainide
•    Fosinopril
•    Imidapril
•    Ketanserin
•    Levomethadyl
•    Lisinopril
•    Lithium
•    Methotrexate
•    Metildigoxin
•    Moexipril
•    Ouabain
•    Pentopril
•    Perindopril
•    Potassium
•    Proscillaridin
•    Quinapril
•    Ramipril
•    Sotalol
•    Spirapril
•    Temocapril
•    Trandolapril
•    Trimethoprim
•    Zofenopril

•    Aceclofenac
•    Acemetacin
•    Alacepril
•    Amtolmetin Guacil
•    Aspirin
•    Benazepril
•    Bepridil
•    Bromfenac
•    Bufexamac
•    Captopril
•    Carbamazepine
•    Celecoxib
•    Cholestyramine
•    Choline Salicylate
•    Cilazapril
•    Clonixin
•    Delapril
•    Dexibuprofen
•    Dexketoprofen
•    Diclofenac
•    Diflunisal
•    Digitoxin
•    Dipyrone
•    Droxicam
•    Enalapril
•    Enalaprilat
•    Etodolac
•    Etofenamate
•    Etoricoxib
•    Felbinac
•    Fenoprofen
•    Fepradinol
•    Feprazone
•    Floctafenine
•    Flufenamic Acid
•    Flurbiprofen
•    Fosinopril
•    Ginkgo
•    Gossypol
•    Ibuprofen
•    Ibuprofen Lysine
•    Imidapril
•    Indomethacin
•    Ketoprofen
•    Ketorolac
•    Licorice
•    Lisinopril
•    Lornoxicam
•    Loxoprofen
•    Lumiracoxib
•    Meclofenamate
•    Mefenamic Acid
•    Meloxicam
•    Moexipril
•    Morniflumate
•    Nabumetone
•    Naproxen
•    Nepafenac
•    Niflumic Acid
•    Nimesulide
•    Oxaprozin
•    Oxyphenbutazone
•    Parecoxib
•    Pentopril
•    Perindopril
•    Phenylbutazone
•    Piketoprofen
•    Piroxicam
•    Proglumetacin
•    Propionic Acid
•    Propyphenazone
•    Proquazone
•    Quinapril
•    Ramipril
•    Rofecoxib
•    Salicylic Acid
•    Salsalate
•    Sodium Salicylate
•    Spirapril
•    Sulindac
•    Temocapril
•    Tenoxicam
•    Tiaprofenic Acid
•    Tolfenamic Acid
•    Tolmetin
•    Topiramate
•    Trandolapril
•    Valdecoxib
•    Zofenopril

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید.  استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:

 

•     بیماری آدیسون (مشکل آدرنال)  
•    آنوری (ناتوانی دردفع ادرار)  
•    هیپرکالمی (پتاسیم بالای خون)  
•    هیپرکلسمی (کلسیم بالا در خون)  
•    بیماری های کلیوی شدید   دربیماران با این بیماری ازاین دارو استفاده نمی شود.
•    عدم تعادل الکترولیت مانند کلرید، منیزیم، سدیم پایین در بدن  
•    عدم توازن مایعات (ناشی از کم آبی بدن، استفراغ، یا اسهال)  
•    بیماری های کبدی شدید مانند سیروزکبدی    با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی ممکن است تشدید شود.
•    سولفا آلرژی به مواد مخدریا سابقه آن  در بیماران با این شرایط استفاده نمی شود.
•    آسم یا سابقه آن احتمال   واکنشهای آلرژیک را افزایش می دهد.
•    دیابت  
•     آب سیاه، ثانویه با زاویه بسته  
•    نقرس  
•    چربی خون  
•     نزدیک بینی،  تغییرات در کره چشم که موجب بروزمشکلات حاد بینایی می شود.
•    لوپوس اریتماتوی سیستمیک (SLE)  با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی ممکن است تشدید شود.
•    سمپاتکتومی به دلیل کاهش فشار خون اثرات جانبی دارو ممکن است افزایش یابد.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید.
 

درمان فشارخون بالا علاوه براستفاده ازاین دارو نیازمند درمانهای دیگری مانند کنترل وزن،  مصرف غذاهای کم نمک و کم پتاسیم است.  رژیم غذایی خود را با نظرپزشک تغییردهید.
 

بسیاری ازبیماران مبتلا به فشارخون بالا هیچ نشانه ای ندارند اما باید داروها را طبق نظرپزشک مصرف کنند.  همچنین جهت کنترل فشارخون خود طبق یک برنامه منظم به پزشک مراجعه کنند. 
 

این دارو فشارخون شما را کنترل می کند نه درمان.  درصورتیکه فشارخون بالا درمان نشود ممکن است باعث بروزمشکلات جدی مانند نارسایی قلبی،  بیماری عروقی،  سکته مغزی و یا بیماری کلیوی بشود.

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

برای فرم دوزخوراکی قرص برای درمان ادم 
•    بزرگسالان درابتدا 100 میلی گرم  یکباردرروز.   دوزدارو ممکن است به دو واحد تقسیم شود.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.
•    کودکان استفاده و دوزباید توسط پزشک تعیین شود.

 برای فرم دوزخوراکی قرص برای درمان فشارخون بالا
•    بزرگسالان درابتدا 50 تا 100 میلی گرم  یکباردرروز.   دوزدارو ممکن است به دو واحد تقسیم شود.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.
•    کودکان استفاده و دوزباید توسط پزشک تعیین شود.

 
درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید.  مصرف دارو را دو برابرنکنید. 
 
درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن و تغییردرمیزان مصرف درصورت لزوم برای کاهش عوارض جانبی حائز اهمیت است.  

انجام آزمایش خون و ادرار برای بررسی اثرات دارو لازم است.
 

این دارو را بدون مشورت با پزشک معالج خود وهمزمان با داروهای زیرمصرف نکنید:
•    مکمل پتاسیم  
•    جایگزین های نمک حاوی پتاسیم  
•    دیورتیک های خاص (مانند آمیلوراید، تریامترن (Dyazide®، Dyrenium®، Maxzide®، Midamor®، Moduretic®)، و غیره) 
•    داروهای حاوی اسپیرونولاکتون (Aldactazide®).

 

اگرهنگام استفاده ازاین دارو دچارتاری دید،  درد چشم و یا هرتغییردیگری دربینایی خود شدید،  بلافاصله  به پزشک خود اطلاع دهید.
 

استفاده ازاین دارو می تواند سرگیجه،  خواب آلودگی،  و کاهش هوشیاری بوجود بیاورد.  هنگام مصرف این دارو از انجام کارهایی مانند رانندگی،  استفاده ازماشین آلات و یا کارهای دقیق دیگرخودداری کنید.
 

استفاده ازاین دارو می تواند باعث حالت تهوع شدید و مداوم،  استفراغ و اسهال مداوم بشود که موجب کم شدن مایعات بدن و درنتیجه پایین آمدن فشارخون می شود.  

درهنگام مصرف این دارودرآب و هوای گرم و درحین ورزش مقدارزیادی آب بنوشید.
 

استفاده ازاین دارو می تواند باعث ورم و درد پستان دربعضی ازبیماران بشود.  اگرمتوجه چنین موردی شدید به پزشک خود اطلاع دهید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  

گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند. اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:

عوارض جانبی ناشناخته 
•    گرفتگی، سوزش، یا حساسیت شکم یا معده
•    درد پهلو یا پا  
•    تاول یا شل شدن
•    مدفوع قیری یا خونی   
•    ادرار خونی یا کدر
•    تاری دید
•    سوزش،  خارش،  بی حسی،  سوزن سوزن شدن 
•     درد قفسه سینه
•     مدفوع برنگ خاک رس
•    ترشحات روشن یا خونی از نوک پستان
•     گیجی
•    تب با یا بدون لرز
•    پوست خشک و ملتهب
•    ورم همه بدن
•    کاهش حجم ادرار یا کاهش در توانایی ادرار  
•    عدم وجود بلع
•    فرورفتگی پوست پستان
•    احساس عمومی  خستگی یا ضعف   
•    کهیر، خارش، یا بثورات پوستی
•    افزایش تشنگی
•    افزایش گرسنگی
•    نوک سینه فرورفته      
•    کمر یا پهلودرد  
•    وجود توده در پستان یا زیر بغل
•    درد عضلانی و گرفتگی عضلات
•    اسپاسم های عضلانی یا کشش
•    تهوع و استفراغ
•    ادرار کردن دردناک و یا مشکل
•    پوسته پوسته شدن مداوم یا پوسته پوسته شدن نوک پستان
•    لکه های قرمز بر روی پوست
•    پف و یا تورم پلک یا اطراف چشم، صورت، لبها، زبان  
•    قرمزی و تورم پستان
•    درد شدید معده
•    لرزش و پیاده روی نامتعادل
•    درد مداوم در پوست پستان  
•    گلو درد
•    زخم  و یا لکه های سفید بر روی لب و یا در دهان
•    ورم صورت، انگشتان دست، پا، مچ پا و پا  
•    ورم ودرد غدد لنفاوی  گردن،  زیر بغل یا کشاله ران
•    تنگی قفسه سینه
•    لرزش
•    تنفس مشکل
•    بوی ناخوشایند نفس
•    عدم تعادل، لرزش، و یا مشکلات دیگر درکنترل عضلانی و یا هماهنگی بدن
•    خونریزی و یا کبودی  غیر عادی
•    خستگی یا ضعف غیر عادی
•    استفراغ خونی و یا  قهوه ای
•     چشم و یا پوست زرد 

 درصورت بروز علائم زیربلافاصله به بخش اورژانس مراجعه فرمائید: 
علائم مصرف بیش از حد

•    مشکلات خواب
•    سردرگمی
•    خواب آلودگی منتج به کمای عمیق
•    توهم
•    بی حالی
•    سبکی سر
•    تغییرات ذهنی یا خلقی
•    راش با ضایعات مسطح یا ضایعات کوچک  بر روی پوست
 
 برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
 عوارض جانبی ناشناخته
•     دوره های نامنظم قاعدگی 
•    خونریزی پس از یائسگی
•    احساس سوزش در قفسه سینه و معده
•    تغییررنگ پوست
•    احساس  ثابت بودن خود و محیط اطراف
•    ناتوانی در داشتن و یا نگه داشتن نعوظ
•    افزایش حساسیت پوست به نور خورشید
•    گرفتگی عضله
•    بیقراری
•    احساس چرخش
•    آفتاب سوختگی شدید
•    ناراحت معده
•    قطع خونریزی قاعدگی
•    ورم سینه یا پستان درد هم درزنان و هم درمردان
 اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

هیپوکالمیپتاسیم خونمیزان پایین پتاسیم درخونپیشگیری ازهیپوکالمیدرمان هیپوکالمیپتاسیمفشارخونفشارخون بالادرمان فشارخون بالادرمان احتباس مایعاتنارسایی احتقانی قلبسیروزکبدیسندرم نفروتیکقرص آبکاهش فشارخونافزایش حجم ادراردفع آببیماری آدیسون
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه