منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سوماتریپتان و ناپروکسن

Sumatriptan And Naproxen

دارو شناسی

سوماتریپتان و ناپروکسن ترکیبی دارویی است که ازآن برای درمان حملات حاد میگرن،  جلوگیری ازسردردهای میگرنی و برای درمان سردرد خوشه ای استفاده می شود.  

این دارو همچنین سایرعلائم میگرن مانند تهوع،  استفراغ،  حساسیت به نورو حساسیت به صدا را نیزتسکین می دهد.  

سوماتریپتان یک آگونیست گیرنده سروتونین است که کارآن درمغزازبین بردن سردردهای میگرنی می باشد.

ناپروکسن یک NSAID است.

این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص

اسامی تجاری
1.     Treximet

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب درمورد مصرف این دارو درکودکان زیر12 سال انجام نشده است.  با این حال ایمنی و اثربخشی دارو درکودکان  ثابت نشده است
 
سالمندان 
استفاده از این دارو درسالمندان مبتلا به مشکلات کلیوی،  بیماریهای قلبی - عروقی و فشارخون بالا توصیه نمی شود.   

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات انجام شده برروی زنان  شیرده  نشان دهنده حداقل میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.


تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.

 درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
 

•    Almotriptan
•    Bromocriptine
•    Dihydroergotamine
•    Eletriptan
•    Ergoloid Mesylates
•    Ergonovine
•    Ergotamine
•    Frovatriptan
•    Furazolidone
•    Iproniazid
•    Isocarboxazid
•    Ketorolac
•    Linezolid
•    Methylene Blue
•    Methylergonovine
•    Methysergide
•    Moclobemide
•    Naratriptan
•    Phenelzine
•    Procarbazine
•    Rasagiline
•    Rizatriptan
•    Safinamide
•    Selegiline
•    Tranylcypromine
•    Zolmitriptan

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
 

•     Abciximab
•    Amineptine
•    Amitriptyline
•    Amitriptylinoxide
•    Amoxapine
•    Anagrelide
•    Apixaban
•    Ardeparin
•    Argatroban
•    Aspirin
•    Beta Glucan
•    Bivalirudin
•    Ceritinib
•    Certoparin
•    Cilostazol
•    Citalopram
•    Clomipramine
•    Clopidogrel
•    Cyclosporine
•    Dabigatran Etexilate
•    Dabrafenib
•    Dalteparin
•    Danaparoid
•    Dasabuvir
•    Desipramine
•    Desirudin
•    Desvenlafaxine
•    Dexfenfluramine
•    Dibenzepin
•    Dipyridamole
•    Dolasetron
•    Dothiepin
•    Doxepin
•    Duloxetine
•    Edoxaban
•    Enoxaparin
•    Eptifibatide
•    Erlotinib
•    Escitalopram
•    Fentanyl
•    Feverfew
•    Fluoxetine
•    Fluvoxamine
•    Fondaparinux
•    Ginkgo
•    Gossypol
•    Granisetron
•    Heparin
•    Imipramine
•    Lepirudin
•    Levomilnacipran
•    Lofepramine
•    Lorcaserin
•    Meadowsweet
•    Melitracen
•    Meperidine
•    Methotrexate
•    Milnacipran
•    Mirtazapine
•    Nadroparin
•    Nefazodone
•    Nortriptyline
•    Opipramol
•    Palonosetron
•    Parnaparin
•    Paroxetine
•    Pemetrexed
•    Pentosan Polysulfate Sodium
•    Pentoxifylline
•    Pixantrone
•    Pralatrexate
•    Prasugrel
•    Protein C
•    Protriptyline
•    Reboxetine
•    Reviparin
•    Rivaroxaban
•    Sertraline
•    Sibutramine
•    St John's Wort
•    Tacrolimus
•    Tapentadol
•    Tianeptine
•    Ticlopidine
•    Tinzaparin
•    Tirofiban
•    Tramadol
•    Trazodone
•    Trimipramine
•    Venlafaxine
•    Vilazodone
•    Vortioxetine
•    Warfarin
•    Ziprasidone


استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
 

•    Acebutolol
•    Alacepril
•    Alprenolol
•    Amiloride
•    Arotinolol
•    Atenolol
•    Azosemide
•    Befunolol
•    Bemetizide
•    Benazepril
•    Bendroflumethiazide
•    Benzthiazide
•    Betaxolol
•    Bevantolol
•    Bisoprolol
•    Bopindolol
•    Bucindolol
•    Bumetanide
•    Bupranolol
•    Buthiazide
•    Canrenoate
•    Captopril
•    Carteolol
•    Carvedilol
•    Celiprolol
•    Chlorothiazide
•    Chlorthalidone
•    Cilazapril
•    Clopamide
•    Cyclopenthiazide
•    Delapril
•    Dilevalol
•    Enalapril
•    Enalaprilat
•    Esmolol
•    Ethacrynic Acid
•    Fosinopril
•    Furosemide
•    Hydrochlorothiazide
•    Hydroflumethiazide
•    Imidapril
•    Indapamide
•    Labetalol
•    Landiolol
•    Levobunolol
•    Lisinopril
•    Lithium
•    Mepindolol
•    Methyclothiazide
•    Metipranolol
•    Metolazone
•    Metoprolol
•    Moexipril
•    Nadolol
•    Nebivolol
•    Nipradilol
•    Oxprenolol
•    Penbutolol
•    Pentopril
•    Perindopril
•    Pindolol
•    Piretanide
•    Polythiazide
•    Propranolol
•    Quinapril
•    Ramipril
•    Sotalol
•    Spirapril
•    Spironolactone
•    Talinolol
•    Temocapril
•    Tertatolol
•    Timolol
•    Torsemide
•    Trandolapril
•    Triamterene
•    Trichlormethiazide
•    Xipamide
•    Zofenopril

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
 
سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    کم خونی  
•    خونریزی  
•    نارسایی احتقانی قلب  
•    ادم (احتباس مایعات)  
•    فشار خون بالا  
•    بیماری التهابی روده مانند بیماری کرون، کولیت اولسراتیو یا سابقه آن
•    بیماری های کلیوی  
•    تشنج، یا سابقه آن
•    خونریزی یا زخم معده یا روده یا سابقه آن   
•    آنژین صدری (درد قفسه سینه)  
•      آسم  
•    حساسیت به آسپیرین یا سابقه آن
•    میگرن بازیلر (میگرن با مشکلات بینایی و شنوایی)  
•    حمله قلبی یا سابقه آن
•    مشکلات قلب یا رگ های خونی   
•    مشکلات ریتم قلب (مانند آریتمی، ولف پارکینسون وایت سندرم)  
•    عمل جراحی قلب مانند بای پس عروق کرونر [CABG]  
•    میگرن نیم فلج  
•    فشار خون بالا  و یا کنترل نشده  
•    بیماری روده ایسکمیک  
•    بیماری های کبدی شدید  
•    بیماری عروق محیطی  
•    سکته مغزی، یا سابقه آن
•    حمله ایسکمی گذرا یا سابقه آن   دراین بیماران ازاین دارو استفاده نمی شود.
•    بیماری عروق کرونریا سابقه آن
•    دیابت  
•    کلسترول بالای خون 
•    سندرم رینود   با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی ممکن است تشدید شود.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید.
 

ازاین دارو برای تسکین سردردهای عادی استفاده نکنید.  ازخورد کردن و شکستن دارو خودداری کنید.  شما می توانید دارو را با یا بدون غذا مصرف کنید.

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

برای فرم دوزخوراکی قرص برای درمان سردرد میگرنی 
•    بزرگسالان یک قرص یکباردرروز.   دوزدارو ممکن است پس از2 ساعت تکرارشود.  اما معمولاً بیش از2  قرص درروزنیست.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.
•    افراد 12 تا 17 سال یک قرص درروز اما معمولاً بیش از1 قرص درروزنیست.
•    کودکان زیر12 سال استفاده و دوزباید توسط پزشک تعیین شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید.  مصرف دارو را دو برابرنکنید. 
دارو را هنگامی که نمی توانید بخوابید مصرف کنید.  نیازی به برنامه منظم برای مصرف این دارو نیست.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن و تغییردرمیزان مصرف درصورت لزوم برای کاهش عوارض جانبی حائز اهمیت است. 
نتیجه استفاده ازدارو را به پزشک خود اطلاع دهید.

 

مصرف این دارو دراواخربارداری ممنوع است.  درصورتیکه حامله هستید به پزشک خود اطلاع دهید.
اگردرطول دو هفته گذشته ازمهارکننده های  MAOمانند سلجلین،  فنلزین ویا ایزوکاربوکسازید استفاده کرده اید،  نباید این دارو را مصرف کنید.

 

اگرازسایرداروهای میگرن مانند ناراتریپتان،  ریزاتریپتان و یا داروی ارگوتامین مانند دی هیدروارگوتامین،  متای سرجید در24 ساعت گذشته استفاده کرده اید،  نباید این دارو را مصرف کنید.
 

 اگرسابقه بیماری های قلبی،  دیابت،  فشارخون بالا،  کلسترول بالا،  مصرف سیگاردارید و یا مرد بالای 40 یا زن یائسه  هستید،  این دارو ممکن است خطرابتلا به لخته شدن خون،  حمله قلبی،  سکته مغزی را افزایش دهد.
 

افرادی که برای مدت طولانی ازاین دارو استفاده می کنند درمعرض ریسک بالاتری قراردارند.
 

اگردرحال استفاده ازاین دارومشکلاتی مانند زیررا تجربه کردید به پزشک خود اطلاع دهید.
•    درد قفسه سینه
•    غش
•    تهوع
•    تعریق زیاد
•    تنفس مشکل
•    مشکل بینایی
•    مشکل گفتاری 

 

درصورتیکه سابقه زخم معده،  کشیدن سیگار،  مصرف الکل،  مصرف داروهای استروئید و یا رقیق کننده خون و یا سن بالای 60 سال دارید، مصرف این دارو ممکن است باعث خونریزی یا زخم معده بشود.  
اگراحساس ناراحتی درقفسه سینه،  فک و یا گردن داشتید و یا دچاردرد ناگهانی و یا شدید درمعده یا شکم شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

 

اگردچاراضطراب،  خون درادرار،  گیجی،  کاهش حجم ادرار،  افزایش سریع وزن،  ورم صورت یا دست و پا شدید ممکن است دچارمشکل جدی کلیه شده باشید.
 

این دارو ممکن است منجر به واکنشهای شدید مانند آنافلیکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.  درصورت بروز مشکلاتی مانند بثورات جلدی،  خارش،  کهیر،  گرفتگی صدا،  مشکلات تنفسی،  مشکل دربلع،  تورم دستها،  صورت یا دهان بلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
 

این دارو می تواند سرگیجه،  خواب آلودگی،  و کاهش هوشیاری بوجود بیاورد.  هنگام مصرف این دارو از انجام کارهایی مانند رانندگی،  استفاده ازماشین آلات و یا کارهای دقیق دیگرخودداری کنید.
 

اگردچارعلائم مشکلات کبدی،  ادرارتیره رنگ،  مدفوع کم رنگ،  تهوع،  استفراغ،  ازدست دادن اشتها ،  درد درقسمت بالای معده و یا زردی پوست و چشم شدید،  بلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
 

اگردچارمشکلات چشمی شدید به چشم پزشک مراجعه کنید.
نوشیدن مشروبات الکلی سردرد را تشدید می کند.

 

درصورت مصرف داروهای دیگرشامل مکمل های گیاهی،   یا داروهای بدون نسخه و ویتامینها مراتب را به اطلاع پزشک خود برسانید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  

گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند. اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:

عوارض جانبی کمتررایج
•    سوزش،   خارش،  بی حسی،  سوزن سوزن 
•    ناراحتی یا درد قفسه سینه 
•    درد ضربان قلب سریع یا نامنظم 
•    درد فک، گردن یا گلو 

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
 عوارض جانبی کمتررایج
•    اسیدی و یا ترشی معده
•    آروغ زدن
•    سرگیجه
•     خشکی دهان
•     داغ شدن
•    احساس گرما
•    سوزش معده
•    سوء هاضمه
•    فقدان یا از دست دادن توانایی
•    سفتی عضلات
•    حالت تهوع
•    قرمزی پوست صورت، گردن، بازوها، و گاهی اوقات، قسمت بالای قفسه سینه
•    خواب آلودگی یا خواب آلودگی غیرعادی
•    ناراحتی یا درد معده  
•    عرق کردن ناگهانی
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

میگرنسردردهای میگرنیجلوگیری ازسردردهای میگرنیحملات حاد میگرنحمله میگرندرمان میگرنسردرد خوشه ایدرمان سردرد خوشه ایسروتونینعلائم میگرنحساسیت به نورحساسیت به صداداروهای میگرنبارداریحاملگیآنافلیکسیدوران بارداری
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه