منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

ساوورکسانت

Suvorexant

دارو شناسی

ازاین دارو دردرمان بیخوابی و مشکلات خواب استفاده می شود.  ساوورکسانت به گروه دارویی سیستم مرکزی عصبی ضد افسردگی تعلق دارد و سرعت سیستم عصبی را کاهش می دهد.  این دارو به خواب شبانه و سریع بخواب رفتن کمک می کند.
 

دراغلب موارد داروهای خواب آورباید به مدت یک تا دو روز مصرف شوند و استفاده بیش ازیک تا دوهفته ازاین داروها مجازنیست.
 این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص

اسامی تجاری
1.    Belsomra

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب درمورد مصرف این دارو درکودکان انجام نشده است.  با این حال ایمنی و اثربخشی دارو درکودکان  ثابت نشده است
 
سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از این دارو محدودیت مصرف این دارو را دربزرگسالان نشان نداده است.  رعایت احتیاط درمورد مصرف دارو توسط سالمندان لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات انجام شده برروی زنان  شیرده  نشان دهنده حداقل میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:

 

•    Atazanavir
•    Boceprevir
•    Cobicistat
•    Delavirdine
•    Itraconazole
•    Ketoconazole
•    Lopinavir
•    Nelfinavir
•    Posaconazole
•    Ritonavir
•    Saquinavir
•    Telaprevir
•    Tipranavir


استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
 

•    Acepromazine
•    Alfentanil
•    Alprazolam
•    Amisulpride
•    Anileridine
•    Aprepitant
•    Aripiprazole
•    Asenapine
•    Baclofen
•    Benperidol
•    Bromazepam
•    Buprenorphine
•    Buspirone
•    Butorphanol
•    Carbinoxamine
•    Carisoprodol
•    Carphenazine
•    Chloral Hydrate
•    Chlordiazepoxide
•    Chlorpromazine
•    Chlorzoxazone
•    Clarithromycin
•    Clobazam
•    Clonazepam
•    Clorazepate
•    Clozapine
•    Codeine
•    Conivaptan
•    Cyclobenzaprine
•    Dexmedetomidine
•    Diacetylmorphine
•    Diazepam
•    Dichloralphenazone
•    Difenoxin
•    Dihydrocodeine
•    Diphenhydramine
•    Diphenoxylate
•    Doxylamine
•    Droperidol
•    Enflurane
•    Estazolam
•    Eszopiclone
•    Ethchlorvynol
•    Ethopropazine
•    Ethylmorphine
•    Fentanyl
•    Flibanserin
•    Fluphenazine
•    Flurazepam
•    Fluspirilene
•    Fosaprepitant
•    Fospropofol
•    Halazepam
•    Haloperidol
•    Halothane
•    Hexobarbital
•    Hydrocodone
•    Hydromorphone
•    Hydroxyzine
•    Idelalisib
•    Imatinib
•    Indinavir
•    Isoflurane
•    Ketamine
•    Ketazolam
•    Ketobemidone
•    Levorphanol
•    Lorazepam
•    Loxapine
•    Meclizine
•    Melperone
•    Meperidine
•    Meprobamate
•    Meptazinol
•    Mesoridazine
•    Metaxalone
•    Methadone
•    Methdilazine
•    Methocarbamol
•    Methotrimeprazine
•    Methylene Blue
•    Midazolam
•    Molindone
•    Moricizine
•    Morphine
•    Morphine Sulfate Liposome
•    Nalbuphine
•    Nefazodone
•    Nicomorphine
•    Nilotinib
•    Nitrazepam
•    Nitrous Oxide
•    Olanzapine
•    Opium
•    Opium Alkaloids
•    Orphenadrine
•    Oxazepam
•    Oxycodone
•    Oxymorphone
•    Papaveretum
•    Paregoric
•    Pentazocine
•    Perampanel
•    Perazine
•    Periciazine
•    Perphenazine
•    Pimozide
•    Piperacetazine
•    Pipotiazine
•    Piritramide
•    Prazepam
•    Primidone
•    Prochlorperazine
•    Promazine
•    Promethazine
•    Propofol
•    Quazepam
•    Quetiapine
•    Ramelteon
•    Remifentanil
•    Remoxipride
•    Sertindole
•    Sodium Oxybate
•    Sufentanil
•    Sulpiride
•    Tapentadol
•    Telithromycin
•    Temazepam
•    Thiethylperazine
•    Thiopropazate
•    Thioridazine
•    Tilidine
•    Tizanidine
•    Tolonium Chloride
•    Topiramate
•    Tramadol
•    Triazolam
•    Trifluoperazine
•    Trifluperidol
•    Triflupromazine
•    Trimeprazine
•    Voriconazole
•    Zaleplon
•    Zolpidem
•    Zopiclone
•    Zotepine


تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
 
سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:

 

•    سوء مصرف الکل یا سابقه آن
•    سوء مصرف مواد مخدریا سابقه آن
•    مشکلات تنفسی و یا ریوی مانند آپنه خواب 
•    خواب حیوانی (شروع ناگهانی ضعف عضلانی) یا سابقه آن
•    افسردگی  یا سابقه آن
•    بیماری های روانی یا سابقه آن  با احتیاط مصرف شود.  ممکن است باعث تشدید بیماری بشود.
•    حمله خواب (تمایل غیر قابل کنترل برای خواب و یا حمله ناگهانی خواب عمیق)   
•    افراد چاق (به خصوص در زنان چاق)  با احتیاط مصرف شود.  ممکن است اثرات جانبی دارو به دلیل کندتر خارج شدن دارو از بدن افزایش یابد.

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید.
 

 دارو را 30 دقیقه قبل ازرفتن به رختخواب مصرف کنید زیرا بسیارسریع عمل می کند.
 

دارو را با غذا و یا بلافاصله پس ازغذا مصرف کنید.  درصورتیکه با معده خالی مصرف شود سریعتراثرمی کند. 
 

اگرمی خواهید کمتراز7 ساعت بخوابید دارو را مصرف نکنید زیر باعث کسلی ومشکلات حافظه می شود.
درحال استفاده ازاین دارو ازمصرف گریپ فروت و آب آن خودداری کنید.

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

 

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

برای فرم دوزخوراکی قرص برای درمان بی خوابی 
•    بزرگسالان 10 میلی گرم درهنگام خواب.  دوزدارو معمولاً بیش از20 میلی گرم درروزنیست.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.
•    کودکان استفاده و دوزباید توسط پزشک تعیین شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید.  مصرف دارو را دو برابرنکنید. 
دارو را هنگامی که نمی توانید بخوابید مصرف کنید.  نیازی به برنامه منظم برای مصرف این دارو نیست.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن و تغییردرمیزان مصرف درصورت لزوم برای کاهش عوارض جانبی حائز اهمیت است. 
 

این دارو نباید برای بیش از 7 تا 10  روز استفاده شود و بیخوابی بیش ازاین مدت ممکن است ازعلائم بیماری دیگری باشد.
 

این دارو ممکن است اثرات الکل،  بعضی ازانواع  داروها مانند داروهای ضد افسردگی و آنتی هیستامین برای کاهش  آلرژی و سرماخوردگی،  آرام بخش ها،  داروهای خواب آور،  داروهای ضد درد مخدریا غیرمخدر،  داروهای ضد تشنج یا باربیتورات ها،  شل کننده های عضلانی و یا بیهوشی ازجمله بی حس کننده هایی که برای دندانپزشکی  مصرف می شوند را بیشترکند.  
 

قبل ازمصرف دارو با پزشک خود دراین مورد مشورت کنید.
 

این دارو می تواند سرگیجه،  خواب آلودگی،  و کاهش هوشیاری بوجود بیاورد.  هنگام مصرف این دارو از انجام کارهایی مانند رانندگی،  استفاده ازماشین آلات و یا کارهای دقیق دیگرخودداری کنید.
 

این دارو می تواند باعث انجام رفتارهایی درخواب شود که بیمارصبح روز بعد به یاد ندارد. مانند رانندگی، راه رفتن درخواب،  رابطه جنسی،  تشدید افسردگی،  توهم،  میل به خودکشی،  هیجانات غیرعادی،  تماس تلفنی وخوردن غذا
درصورت بروز چنین مشکلاتی با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

 

این دارو ممکن است موجب فلج خواب و یا خواب حیوانی بشود.  درصورت بروز چنین مشکلی با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
 

اگرازداروهای دیگری مانند مکمل های گیاهی و ویتامین ها استفاده می کنید به پزشک خود اطلاع دهید. 
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  

گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند. اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  گرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:
 

عوارض جانبی بیشتررایج
•    خواب آلودگی یا خواب آلودگی غیرعادی

عوارض جانبی کمتر رایج
•    دیدن رویاهای غیرعادی

عوارض جانبی ناشناخته  
•    تغییر در رفتار
•    دلسردی
•    ترس یا عصبانیت
•    احساس غم  
•    بد خلقی
•    بی اشتهایی
•    از دست دادن علاقه  
•    از دست دادن حافظه
•     توهم
•    ناتوانی موقتی  درحرکت کردن و یا صحبت کردن تا چند دقیقه قبل یا بعد از به خواب رفتن
•    ضعف موقت در پاها
•    میل به خودکشی
•    خستگی
•    مشکل در تمرکز

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
 

عوارض جانبی بیشتر رایج

 سردرد

 

عوارض جانبی کمتر رایج
•    بدن درد  
•    لرز
•    سرفه کردن
•    اسهال
•    مشکلات تنفسی
•    سرگیجه
•     خشکی دهان
•    احتقان گوش
•    تب
•    از دست دادن صدا
•    گرفتگی بینی
•    آبریزش بینی
•    عطسه
•    گلو درد
•    خستگی یا ضعف غیر عادی
 اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

خواببیخوابیمشکلات خوابدرمان بیخوابیافسردگیسیستم عصبیخواب شبانهخواب حیوانیحمله خوابآپنه خوابمشکلات تنفسیحمله ناگهانی خواب عمیقفلج خوابخواب آلودگی غیرعادیخواب آلودگیمیل به خودکشیرژیم غذایی خاص
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

فیلمی کوتاه و موثر در رابطه با افسردگی

فیلمی کوتاه و موثر در رابطه با افسردگی

افسردگی یک اختلال روحی رایج است که در بین زنان و مردان شایع می باشد. اما راهکارهایی برای پیشگیری و درمان این اختلال وجود دارد. در این ویدئو به نکاتی مهم در مورد افسردگی اشاره می کنیم.

عجیب ترین اختلالات خواب!!

عجیب ترین اختلالات خواب!!

هر کسی حداقل یک بار در ط.ل عمر خود ممکن است یکی از اختلالات خواب را تجربه کرده باشد. در این ویدئو با چند نمونه از عجیب ترین اختلالات خواب آشنا می شوید.

افسردگی دو قطبی یا بایپولار چیست؟

افسردگی دو قطبی یا بایپولار چیست؟

در این ویدئو افسردگی بایپولار یا اختلال دو قطبی و افراد مبتلا به این اختلال با جزئیات بیشتری توصیف می شوند.

بهترین پوزیشن برای خوابیدن چیه ؟

بهترین پوزیشن برای خوابیدن چیه ؟

بشر برای سالم بودن و سالم زیستن به خواب نیاز دارد. اکثر متخصصان معتقدند هشت ساعت خواب شبانه یعنی معادل یک‌سوم شبانه‌روز برای همه لازم است، اما آیا می‌دانید علاوه بر ساعات خواب، نحوه خوابیدن نیز روی سلامت تاثیر می‌گذارد؟ خوابیدن به پشت، روی شکم، به پهلو یا به شکل جنینی جزو وضعیت‌های معمول خواب است که روی نحوه تنفس، وضع ستون فقرات و یا جریان خون تاثیر می گذارد.

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه