منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

والدكوكسيب (خوراكي)

Valdecoxib (Oral Route)

دارو شناسی

والدكوكسيب يك داروي ضد التهابي غير استروئيدي (NSAID) محسوب ميگردد. اين نوع داروها جهت از بين بردن برخي علائم ناشي از آرتريت (روماتيسم)، از جمله التهاب، تورم، انقباض و درد مفاصل، مورد استفاده قرار ميگيرند. با اين حال، آرتريت را بطور قطع درمان نميكند و تنها در زمان مصرف دارو، آنرا تسكين ميبخشد. اين دارو همچنين در تسكين درد ناشي از دوره هاي قاعدگي نيز موثر است.
اين دارو تنها با نسخه پزشك در دسترس قرار خواهد گرفت.


اين دارو در اشكال زير موجود ميباشد:
-    قرص
 

پیش از مصرف

در صورتيكه تصميم به مصرف دارويي داريد همه جوانب آن بايد بدقت بررسي گردد. اين تصميمي است كه شما و پزشكتان ميگيريد. درمورد مصرف اين دارو موارد زير بايد درنظر گرفته شود:

آلرژی و حساسیت
در صورت داشتن حساسيت خاص به اين دارو يا ديگر داروها مساله را با پزشك خود درميان بگذاريد. همچنين درصورتيكه نسبت به برخي مواد غذايي، رنگ مو، مواد نگهدارنده يا حيوانات حساسيت داريد پيش از مصرف اين دارو، موضوع را با پزشك خود مطرح سازيد. در صورتيكه بصورت آزاد و بدون تجويز پزشك قصد استفاده از اين دارو را داريد حتما بروشور و يا توضيحات مندرج بر روي بسته را با دقت مطالعه فرماييد.

اطفال
مطالعات در خصوص اين دارو تنها در بزرگسالان انجام شده است و اطلاعات خاصي مبني بر مصرف اين دارو در كودكان موجود نميباشد.

سالمندان
بر اساس مطالعات انجام شده، هيچ مشكل خاص يا بروز عوارض جانبي مختلف در خصوص مصرف اين دارو، در سالمندان نشان داده نشده است.

دوران بارداری
طبق مطالعاتي كه بر روي حيوانات صورت گرفته، اثرات سوء نشان داده شده است و هيچ مطالعات دقيقي بر روي زنان باردار صورت نگرفته است.


دوران شیردهی و مادران شیرده
تحقيقات خاصي بر روي زنان شيرده مبني بر مصرف اين دارو صورت نگرفته است. پيش از مصرف اين دارو در زنان شيرده همه جوانب مثبت و منفي آن بايد درنظر گرفته شود.

تداخلات دارویی
اگرچه بي شك هيچ دارويي نبايد همزمان مصرف شود، اما در برخي موارد با وجود رخ دادن تداخل دارويي، ممكن است نياز به مصرف همزمان دو داروي مختلف باشد. در چنين مواردي ممكن است پزشك مربوطه مقدار مصرف دارو را تغيير دهد و يا داروي ديگري تجويز كند. بنابراين در صورت مصرف داروي ديگر آنرا با پزشك خود مطرح سازيد. تداخلات دارويي زير بر اساس اهميت بالقوه شان انتخاب شده و لزوما همه گير نميباشند.
مصرف اين دارو با داروهاي نامبرده زير به هيچ وجه پيشنهاد نميگردد اما در برخي موارد ضروريست. چنانچه هردو دارو با يكديگر تجويز شده اند، ممكن است پزشك درمان با اين دارو را ادامه ندهد و يا داروهاي مصرفي ديگر را تغيير دهد.
-    Ketorolac

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
-    Abciximab
-    Amineptine
-    Amitriptyline
-    Amitriptylinoxide
-    Amoxapine
-    Anagrelide
-    Apixaban
-    Ardeparin
-    Argatroban
-    Beta Glucan
-    Bivalirudin
-    Certoparin
-    Cilostazol
-    Citalopram
-    Clomipramine
-    Clopidogrel
-    Cyclosporine
-    Dabigatran Etexilate
-    Dalteparin
-    Danaparoid
-    Desipramine
-    Desirudin
-    Desvenlafaxine
-    Dibenzepin
-    Dipyridamole
-    Dothiepin
-    Doxepin
-    Duloxetine
-    Edoxaban
-    Enoxaparin
-    Eptifibatide
-    Escitalopram
-    Feverfew
-    Fluoxetine
-    Fluvoxamine
-    Fondaparinux
-    Ginkgo
-    Gossypol
-    Heparin
-    Imipramine
-    Lepirudin
-    Levomilnacipran
-    Lofepramine
-    Meadowsweet
-    Melitracen
-    Methotrexate
-    Milnacipran
-    Nadroparin
-    Nefazodone
-    Nortriptyline
-    Opipramol
-    Parnaparin
-    Paroxetine
-    Pemetrexed
-    Pentosan Polysulfate Sodium
-    Pentoxifylline
-    Pralatrexate
-    Prasugrel
-    Protein C
-    Protriptyline
-    Reboxetine
-    Reviparin
-    Rivaroxaban
-    Sertraline
-    Sibutramine
-    Tacrolimus
-    Tianeptine
-    Ticlopidine
-    Tinzaparin
-    Tirofiban
-    Trimipramine
-    Venlafaxine
-    Vilazodone
-    Vortioxetine

مصرف اين دارو با هريك از داروهاي زير خطر بروز برخي عوارض جانبي را افزايش ميدهد، اما ممكن است اين بهترين راه درمان باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
-    Acebutolol
-    Alacepril
-    Alprenolol
-    Amiloride
-    Amlodipine
-    Arotinolol
-    Atenolol
-    Azosemide
-    Befunolol
-    Bemetizide
-    Benazepril
-    Bendroflumethiazide
-    Benzthiazide
-    Bepridil
-    Betaxolol
-    Bevantolol
-    Bisoprolol
-    Bopindolol
-    Bucindolol
-    Bumetanide
-    Bupranolol
-    Buthiazide
-    Canrenoate
-    Captopril
-    Carteolol
-    Carvedilol
-    Celiprolol
-    Chlorothiazide
-    Chlorpropamide
-    Chlorthalidone
-    Cilazapril
-    Clopamide
-    Cyclopenthiazide
-    Delapril
-    Dilevalol
-    Diltiazem
-    Enalapril
-    Enalaprilat
-    Esmolol
-    Ethacrynic Acid
-    Ethinyl Estradiol
-    Felodipine
-    Fluconazole
-    Flunarizine
-    Fosinopril
-    Furosemide
-    Gallopamil
-    Glimepiride
-    Glipizide
-    Glyburide
-    Hydrochlorothiazide
-    Hydroflumethiazide
-    Imidapril
-    Indapamide
-    Isradipine
-    Ketoconazole
-    Labetalol
-    Lacidipine
-    Landiolol
-    Levobunolol
-    Lidoflazine
-    Lisinopril
-    Lithium
-    Manidipine
-    Mepindolol
-    Methyclothiazide
-    Metipranolol
-    Metolazone
-    Metoprolol
-    Moexipril
-    Nadolol
-    Nateglinide
-    Nebivolol
-    Nicardipine
-    Nifedipine
-    Nilvadipine
-    Nimodipine
-    Nipradilol
-    Nisoldipine
-    Nitrendipine
-    Norethindrone
-    Oxprenolol
-    Penbutolol
-    Pentopril
-    Perindopril
-    Pindolol
-    Piretanide
-    Polythiazide
-    Pranidipine
-    Propranolol
-    Quinapril
-    Ramipril
-    Repaglinide
-    Sotalol
-    Spirapril
-    Spironolactone
-    Talinolol
-    Temocapril
-    Tertatolol
-    Timolol
-    Tolazamide
-    Tolbutamide
-    Torsemide
-    Trandolapril
-    Triamterene
-    Trichlormethiazide
-    Verapamil
-    Warfarin
-    Xipamide
-    Zofenopril


تداخلات دارویی دیگر
بي شك هيچ دارويي را نبايد در زمان غذا خوردن يا حوالي آن مصرف نمود چراكه امكان وقوع تداخل وجود دارد. مصرف الكل و تنباكو نيز ايجاد برخي تداخلات ميكند. در صورت بروز مشكل يا مصرف مواد غذايي خاص مانند الكل يا تنباكو، مراتب را به پزشك اطلاع دهيد.

سایر مشکلات پزشکی
وجود مشكلات پزشكي ديگر ممكن است بر مصرف اين دارو تاثيرگذار باشد. در صورتيكه مشكل پزشكي ديگري داريد، حتما آنرا با پزشك خود مطرح سازيد، بويژه موارد زير:
-    سوء مصرف الكل يا سابقه آن
-    مشكلات خونريزي
-    سلامت عمومي ضعيف
-    زخم معده يا ساير مشكلات معده و روده
-    مصرف توتون و تنباكو يا سابقه آن
-    حساسيت به آسپيرين يا ساير داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي
-    آسم همراه با التهاب داخل بيني (همراه با پوليپ يا بدون آن) و يا اسپاسم لوله هاي تنفسي ناشي از مصرف آسپيرين يا ساير داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي
-    بثورات پوستي پس از مصرف آسپيرين يا ساير داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي
-    حساسيت به سولفوناميد ها (نوعي آنتي بيوتيك)
-    آنميا (كم خوني)
-    دهيدراسيون (كم آبي بدن)
-    احتباس مايعات (تورم پا)
-    بيماري قلبي
-    فشار خون بالا
-    بيماري كليوي
-    بيماري كبدي
-    درد پس از عمل پيوند عروق كرونري (CABG)

نحوه مصرف

میزان مصرف
ميزان مصرف اين دارو در بيماران مختلف، متفاوت است. دارو طبق دستور پزشك يا دستورالعمل مندرج در بسته دارو مصرف نماييد. اطلاعات زير بر اساس متوسط ميزان مصرف اين دارو در نظر گرفته شده است. در صورتيكه ميزان داروي مصرفي شما متفاوت است، آنرا تغيير ندهيد؛ مگر در مواردي كه پزشك دستور دهد.
ميزان داروي مصرفي به قدرت داروي تجويز شده بستگي دارد. همچنين تعداد دفعات مصرف روزانه دارو، فواصل بين مصرف دارو و مدت زمان مصرف به بيماري شما بستگي دارد.
اطلاعات زير صرفا جهت اطلاع بوده، زيرا اين دارو ديگر در دسترس قرار ندارد.

موارد مصرف قرص خوراكي
-    ديسمنوره (درد دوران قاعدگي)
-    آرتروز
-    آرتريت روماتوئيد

در صورت فراموش کردن یک وعده  دارویی چه کنیم؟
در صورت فراموش كردن يك وعده از اين دارو، به محض يادآوري آنرا مصرف نماييد. چنانچه به زمان وعده بعدي نزديك شده ايد، از وعده فراموش شده گذشته و طبق برنامه پيش برويد. هيچگاه در يك وعده دوبرابر دوز مصرف ننماييد.

درهنگام استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در صورت مصرف بيش از حد اين دارو با نزديكترين مركز مسموميت هاي دارويي تماس گرفته شود. در صورتيكه بيمار تنفس نداشت سريعا با اورژانس تماس حاصل كنيد.

درهنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظرگرفت؟
رژيم غذايي عادي خود را دنبال نموده و در تنها صورتيكه پزشك دستور دهد، آنرا تغيير دهيد.

شیوه نگهداری از دارو
اين دارو را در جعبهء در بسته، در دماي اتاق، به دور از گرما، رطوبت و نور مستقيم قرار دهيد. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
در صورت عدم نياز يا منقضي شدن دارو آنرا دور بريزيد.
 

اقدامات احتیاطی

بسيار حائز اهميت است كه پزشك براي بررسي عملكرد صحيح دارو در بازديدهاي منظم وضعيتتان را كنترل كند تا بتواند براي ادامه مصرف دارو تصميم گيري كند. گاهي جهت بررسي بيشتر به انجام آزمايش خون نياز است.
چنانچه حين مصرف اين دارو به مصرف نوشيدني هاي الكلي مبادرت ميورزيد، احتمال بروز مشكلات معده بسيار بالاست. بنابراين، حين مصرف اين دارو از مصرف الكل اجتناب نماييد.
در طول مصرف اين دارو، احتمال بروز عوارض جدي وجود دارد. برخي اوقات، عوارض جانبي بدون هيچ هشداري بروز ميابند. اما معمولا علائم هشدار دهنده عبارتند از تورم صورت، دست و پا/ درد شديد معده/ مدفوع سياه رنگ و چسبنده/ استفراغ خوني يا قهوه اي رنگ/ افزايش غير عادي وزن/ بثورات پوستي. در صورت بروز هريك از علائم نامبرده حين مصرف اين دارو، فورا به پزشك مراجعه نماييد.
حين مصرف والدكوكسيب امكان بروز واكنش هاي پوستي نيز وجود دارد. در صورت بروز هريك از اين علائم، فورا به پزشك مراجعه كنيد. اين علائم عبارتند از تاول، پوسته پوسته شدن، شل شدن پوست، تب و لرز، سرفه، اسهال، خارش، درد مفاصل و عضلات، تحريك و قرمزي چشم، ضايعات پوستي قرمز رنگ با مركز بنفش، گلو درد، زخم و لكه هاي سفيد در دهان يا روي لب، خستگي و ضعف غيرمعمول.
در صورت بروز تب، خواب آلودگي، درد، تهوع، خارش پوست، خستگي و معده درد فورا به پزشك مراجعه كنيد؛ اين علائم ممكن است نشانه هاي اوليه مسموميت كبدي باشند.
اين دارو ممكن است سبب بروز واكنش هاي آلرژيك جدي مانند آنافيلاكسي گردد. آنافيلاكسي مشكلي بسيار جدي و خطرناك است و نيازمند مراقبت هاي پزشكي است. در صورت مشاهده بثورات جلدي، خارش، كهير، گرفتگي صدا، مشكلات تنفسي، مشكل در بلع، تورم دست و پا، صورت، دهان يا گلو حين مصرف اين دارو با پزشك تماس بگيريد.
 

عوارض جانبی

عليرغم تاثيرات مورد نظر كه يك دارو بهمراه دارد، امكان بروز برخي عوارض جانبي ناخواسته نيز وجود دارد. بروز هريك از عوارض زير نيازمند مراقبتهاي پزشكي و مراجعه به پزشك ميباشد.
در صورت بروز هريك از اين موارد سريعا با پزشك تماس حاصل نماييد:

موارد كمتر شايع
-    تورم صورت، دست و پا
-    وجود خون در ادرار
-    مدفوع خوني، سياه يا چسبنده
-    تاري ديد
-    تب و لرز
-    كاهش ادرار يا ادرار همراه با درد
-    سرگيجه
-    درد عضلاني
-    تهوع
-    خشم
-    رنگ پريدگي
-    تپش گوش
-    افزايش سريع وزن
-    درد شديد معده
-    سوزن سوزن شدن دست و پا
-    بروز مشكلات تنفسي حيت فعاليت
-    خونريزي و كبودي غير عادي
-    ضعف و خستگي غير عادي
-    استفراغ خوني يا قهوه اي رنگ
-    زردي چشم و پوست

بروز ناشناخته است
-    تاول و پوسته پوسته شدن پوست
-    يبوست
-    ايجاد ترك در پوست
-    ادرار تيره
-    بلع مشكل
-    ضربان سريع قلب
-    كهير
-    سوء هاضمه
-    خارش
-    خارش، پف يا تورم پلك، دور چشم، صورت، لب يا زبان
-    درد عضلاني
-    تورم صورت، پلك، لب، زبان، گلو، دست، پا و اندام هاي جنسي
-    از دست دادن اشتها
-    كاهش دماي بدن
-    تهوع
-    درد معده، پهلو و شكم
-    ضايعات پوستي قرمز رنگ با مركز بنفش
-    تحريك و قرمزي چشم ها
-    قرمزي و تورم پوست
-    پوسته پوسته شدن پوست
-    تنگي نفس
-    بثورات پوستي
-    بروز زخم و لكه هاي سفيد در دهان يا روي لب
-    تنگي قفسه سينه
-    استفراغ
-    خس خس
-    زردي چشم و پوست

علائم مصرف بيش از حد
-    مدفوع سياه و قيرگون يا خوني
-    تشنگي مكرر
-    سرگيجه
-    خواب آلودگي
-    سردرد شديد و مكرر
-    تنگي نفس
-    معده درد
-    كاهش ناگهاني ميزان ادرار
-    تورم صورت، انگشتان، دست و پا
-    تنگي يا خس خس قفسه سينه 
-    ضعف و خستگي غير عادي
-    استفراغ خوني يا قهوه اي رنگ
-    افزايش وزن
برخي عوارض جانبي نياز به مراقبت هاي پزشكي خاصي ندارند و ممكن است در طول مدت درمان از بين بروند. همچنين پزشك مربوطه نيز ميتواند با معرفي راه هايي به پيشگيري يا كاهش اين عوارض كمك كند. در صورتيكه هريك از عوارض زير در شما ادامه داشت، با پزشك خود مشورت نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    اسيدي شدن يا ترش كردن معده 
-    آروغ
-    سرفه
-    اسهال
-    گرفتگي گوش
-    سردرد
-    سوزش سر دل
-    سوء هاضمه
-    گلودرد

موارد كمتر شايع
-    احساس پُري شكم
-    آسيب و جراحات ناگهاني
-    كمر درد
-    نفخ شكم
-    خروج گاز معده
-    بثورات پوستي
-    گرفتگي يا آبريزش بيني
در برخي بيماران امكان بروز عوارض ديگر نيز وجود دارد كه در اينجا ليست نشده است. در آنصورت به پزشك مراجعه كنيد.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

روماتيسمقاعدگيدردآرتريت
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه