منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

وارفارین ( وریدی )

Warfarin

دارو شناسی


وارفارین داروی ضد انعقاد خون است و ازآن برای کاهش توانایی لخته شدن خون و جلوگیری ازتشکیل لخته های مضردرعروق خونی استفاده می شود.  وارفارین اغلب برای درمان ترومبوزوریدهای عمقی  که معمولا دررگهای خونی پاها تشکیل می شود، تجویز می شود. 
 

این لخته خون می تواند وارد ششها شده و منجربه آمبولی ریوی شود. ازوارفارین دردرمان لخته هایی که پس ازعمل قلب بازیا شرایط خاص قلبی تشکیل می شوند، استفاده می شود. همچنین پس ازحمله قلبی وارفارین تجویزمی شود تا ازتشکیل لخته جلوگیری کند.

هرچند که وارفارین درازبین بردن لخته هایی که قبلا تشکیل شده اند نقشی ندارد اما از بزرگترشدن لخته خونی و بروز مشکلات جدی ترجلوگیری می کند.
 

این دارو رافقط  با نسخه پزشک  می توانید تهیه کنید.
این دارو به صورت محلول درداروخانه ها موجود است.

 

پیش از مصرف


درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد. درانتخاب این دارو دقت کنید. حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید. نکات زیررا درنظرداشته باشید:
 

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید. همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید. برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

 

اطفال
هیچگونه اطلاعاتی درباره رابطه سن و اثرات این دارودرکودکان  ثبت نشده است.

 

سالمندان
مطالعات به روزشده مشکلات خاصی دررابطه با سن را نشان نمی دهد. اما با این حال ممکن است تنظیم دوزداروبرای سالمندان با احتیاط همراه باشد. بخصوص کسانی که درمعرض خطر خونریزی باشند.

 

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات یا زنان باردارهیچ نشانه ای ازاختلالات  جنین را نشان نداده است اما این دارو نباید برای زنان باردارو یا زنانی که قصد باردارشدن دارند، تجویزشود چرا که احتمال خطروجود دارد.

 

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات نشان داده که میزان خطر درنوزادانی که ازشیرمادرتغذیه می کنند درزمان مصرف این دارو توسط مادرحداقل است.

 

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد. درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید. 

 

هنگام مصرف این دارو اگریکی ازداروهای زیررا استفاده می کنید حتما به اطلاع پزشک خود برسانید که دراین صورت پزشک ممکن است داروی شما را عوض کند:
•    Amifampridine
•    Tamoxifen
•    استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرتوصیه نمی شود اما ممکن است دربرخی موارد لازم باشد. اگرهردو دارو با هم تجویزشوند ممکن است پزشک شما دوز یکی یا هردودارو را تغییردهد: 
•    Abciximab
•    Aceclofenac
•    Acenocoumarol
•    Alefacept
•    Alipogene Tiparvovec
•    Alteplase, Recombinant
•    Amiodarone
•    Amoxicillin
•    Ampicillin
•    Anagrelide
•    Anistreplase
•    Apixaban
•    Aprepitant
•    Aspirin
•    Azithromycin
•    Bivalirudin
•    Blinatumomab
•    Capecitabine
•    Carbenicillin
•    Carboplatin
•    Cefadroxil
•    Cefdinir
•    Cefepime
•    Cefixime
•    Cefotaxime
•    Cefpodoxime
•    Ceftazidime
•    Ceftibuten
•    Ceftizoxime
•    Celecoxib
•    Cephalexin
•    Cephalothin
•    Cephapirin
•    Cephradine
•    Ceritinib
•    Chamomile
•    Ciprofloxacin
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clopidogrel
•    Cloxacillin
•    Cobicistat
•    Collagenase, Clostridium histolyticum
•    Cyclophosphamide
•    Dabigatran Etexilate
•    Dabrafenib
•    Dalteparin
•    Danaparoid
•    Dapsone
•    Deferasirox
•    Desvenlafaxine
•    Diclofenac
•    Dicloxacillin
•    Dihydroartemisinin
•    Dipyridamole
•    Doxifluridine
•    Doxorubicin
•    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•    Dronedarone
•    Drotrecogin Alfa
•    Econazole
•    Edoxaban
•    Efavirenz
•    Elvitegravir
•    Enoxacin
•    Enoxaparin
•    Entacapone
•    Enzalutamide
•    Eptifibatide
•    Erlotinib
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Etoposide
•    Etravirine
•    Fenofibrate
•    Fenofibric Acid
•    Fish Oil
•    Fluconazole
•    Fluorouracil
•    Fluoxetine
•    Fluvoxamine
•    Garlic
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Ginkgo
•    Golimumab
•    Iloprost
•    Imatinib
•    Infliximab
•    Influenza Virus Vaccine
•    Itraconazole
•    Ketoconazole
•    Ketoprofen
•    Leflunomide
•    Lepirudin
•    Levofloxacin
•    Levomilnacipran
•    Lomitapide
•    Lycium barbarum
•    Marijuana
•    Mechlorethamine
•    Mercaptopurine
•    Methicillin
•    Methotrexate
•    Methyl Salicylate
•    Metronidazole
•    Miconazole
•    Milnacipran
•    Mirtazapine
•    Moxalactam
•    Moxifloxacin
•    Nafcillin
•    Nalidixic Acid
•    Naproxen
•    Nilotinib
•    Nintedanib
•    Nitisinone
•    Norfloxacin
•    Noscapine
•    Ofloxacin
•    Oritavancin
•    Oseltamivir
•    Oxacillin
•    Oxandrolone
•    Papaya
•    Paroxetine
•    Peginterferon Alfa-2b
•    Penicillin G
•    Penicillin V
•    Pentosan Polysulfate Sodium
•    Phenindione
•    Phenprocoumon
•    Piperacillin
•    Pixantrone
•    Posaconazole
•    Prasugrel
•    Procarbazine
•    Proguanil
•    Reteplase, Recombinant
•    Rivaroxaban
•    Ropinirole
•    Roxithromycin
•    Secukinumab
•    Sertraline
•    Siltuximab
•    Simvastatin
•    Sitaxsentan
•    St John's Wort
•    Streptokinase
•    Sulfamethoxazole
•    Sulfisoxazole
•    Sultamicillin
•    Tan-Shen
•    Tegafur
•    Telithromycin
•    Tenecteplase
•    Teriflunomide
•    Testosterone
•    Ticarcillin
•    Ticlopidine
•    Tinzaparin
•    Tirofiban
•    Torsemide
•    Treprostinil
•    Urokinase
•    Valproic Acid
•    Venlafaxine
•    Vilazodone
•    Vincristine
•    Vincristine Sulfate Liposome
•    Vindesine
•    Vorapaxar
•    Vortioxetine

همچنین استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطرعوارض جانبی را بالاببرد، اما استفاده ازهردودارو بهترین درمان برای شما باشد. اگرپزشک هردو دارو را برایتان تجویزکند، ممکن است دوز یک یا هر دو دارو را عوض کند:
•    Acarbose
•    Acemetacin
•    Acetaminophen
•    Allopurinol
•    Aminoglutethimide
•    Amitriptyline
•    Amprenavir
•    Apazone
•    Argatroban
•    Atovaquone
•    Avocado
•    Azathioprine
•    Balsalazide
•    Bee Pollen
•    Benzbromarone
•    Bosentan
•    Bromfenac
•    Butabarbital
•    Butalbital
•    Carbamazepine
•    Cefamandole
•    Cefazolin
•    Ceftriaxone
•    Chitosan
•    Chloral Hydrate
•    Chlorthalidone
•    Cholestyramine
•    Chondroitin
•    Cimetidine
•    Cisapride
•    Cisplatin
•    Coenzyme Q10
•    Colesevelam
•    Curcumin
•    Cyclosporine
•    Danazol
•    Desogestrel
•    Dexamethasone
•    Dexlansoprazole
•    Dienogest
•    Diflunisal
•    Disopyramide
•    Disulfiram
•    Dong Quai
•    Doxepin
•    Drospirenone
•    Duloxetine
•    Eslicarbazepine Acetate
•    Esomeprazole
•    Estradiol Cypionate
•    Estradiol Valerate
•    Eterobarb
•    Ethinyl Estradiol
•    Ethynodiol Diacetate
•    Etonogestrel
•    Exenatide
•    Felbamate
•    Fluoxymesterone
•    Fluvastatin
•    Gefitinib
•    Gemcitabine
•    Gemfibrozil
•    Ginger
•    Ginseng
•    Glucosamine
•    Glyburide
•    Griseofulvin
•    Heparin
•    Ifosfamide
•    Indomethacin
•    Indoprofen
•    Isoniazid
•    Isoxicam
•    Ivermectin
•    Lactulose
•    Lansoprazole
•    Levamisole
•    Levonorgestrel
•    Lixisenatide
•    Lopinavir
•    Lornoxicam
•    Medroxyprogesterone Acetate
•    Melatonin
•    Meloxicam
•    Menthol
•    Mephobarbital
•    Mesalamine
•    Mesna
•    Mestranol
•    Methyltestosterone
•    Mitotane
•    Moricizine
•    Nelfinavir
•    Nevirapine
•    Niacin
•    Nilutamide
•    Nimesulide
•    Norelgestromin
•    Norethindrone
•    Norgestimate
•    Norgestrel
•    Omeprazole
•    Oxyphenbutazone
•    Oxypurinol
•    Pantoprazole
•    Parecoxib
•    Pentoxifylline
•    Phenobarbital
•    Phenylbutazone
•    Phytonadione
•    Piracetam
•    Prednisone
•    Primidone
•    Propafenone
•    Propoxyphene
•    Quetiapine
•    Ranitidine
•    Rifabutin
•    Rifampin
•    Ritonavir
•    Rofecoxib
•    Rosuvastatin
•    Saquinavir
•    Secobarbital
•    Sorafenib
•    Soybean
•    Soy Isoflavones
•    Soy Protein
•    Stanozolol
•    Sucralfate
•    Sulfasalazine
•    Sulfinpyrazone
•    Sulindac
•    Tenidap
•    Terbinafine
•    Tibolone
•    Tigecycline
•    Tolterodine
•    Tramadol
•    Trastuzumab
•    Valdecoxib
•    Vancomycin
•    Vemurafenib
•    Vitamin A
•    Vitamin E
•    Vorinostat
•    Zafirlukast
•    Zileuton

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

 

استفاده ازاین دارو با موارد زیرتوصیه نمی شود:
•    آب ذغال اخته
•    انار
•    دخانیات

 

استفاده ازاین دارو با موارد زیرممکن است احتمال عوارض جانبی را افزایش دهد:
•    چای سبز
•    غذاهای با پروتئین بالا
•    آب گازدار
•    غذاهایی حاوی ویتامین k

 

سایرمشکلات پزشکی
این دارو ممکن است دررابطه با مشکلات پزشکی زیرتأثیرگذارباشد. وجود هرگونه مشکل دیگرپزشکی را به اطلاع پزشک خود برسانید.  

مانند :
•    سابقه مصرف الکل
•    اختلالات روانی (بطورمثال بیماری روانی و یا اختلالات پیری) بیمارانی با این شرایط نباید وارفارین مصرف کنند.
•    بیماریهای خونی و یا مشکلات خونی
•    عفونت قلب
•    فشارخون بالا
•    بی حسی نخاعی
•    زخم روده یا زخم معده
•    سکته مغزی
•    سایرجراحی ها (جراحی چشم، مغز، نخاع)
•    سقط جنین (خطر خونریزی دراثرمصرف وارفارین افزایش می یابد)
•    قراردادن کاتتر
•    نارسایی قلبی
•    ترومبوزوریدی عمیق
•    دیابت
•    زمین خوردن یا واردآمدن ضربه به بدن
•    عفونت
•    بیماریهای کلیوی
•    بیماری کبدی
•    جراحی های بزرگ
•    کمبود پروتئین
•    ترومبوسیتوپنیا
•    تروما با احتیاط مصرف شود. مصرف این دارو احتمال بروز مشکلات جدی را افزایش می دهد

نحوه مصرف


دارو توسط  پرستار و به صورت وریدی تزریق می شود. پزشک فقط چند دوزازاین دارو را بصورت وریدی تجویزمی کند و پس ازآن درصورت لزوم دارو بصورت خوراکی تجویزمی شود. درصورت هرگونه نگرانی با پزشک خود تماس بگیرید.
 

ازدستورات پزشک معالج خود درمورد رژیم غذایی با دقت پیروی کنید. مصرف غذاهای حاوی ویتامین K اثر دارو را بهتراثرمی کند. اگرتمایل دارید که رژیم غذایی خود را عوض کنید با پزشک معالج خود مشورت کنید. درمصرف مواد غذایی حاوی ویتامین  Kتغییری دررژیم خود ایجاد نکنید. 
 

موادغذایی که مقدارزیادی ویتامین k دارند عبارتند ازمارچوبه، کلم بروکلی، برگ شلغم، کلم بروکسل، سبزیجات با برگ سبزمانند اسفناج و کاهو، خردل، آلو، ریواس و روغن گیاهی سویا و کانولا
 

درطول مصرف داروازمصرف الکل خودداری کنید. ازمصرف کرن بری (قره قاط) و یا نوشیدن آب آن خودداری کنید.
 

میزان مصرف
درطول درمان با وارفارین بسیاراهمیت دارد که پیشرفت بهبودی شما توسط پزشک کنترل شود. انجام آزمایش خون برای تنظیم دوزمناسب و بررسی عوارض جانبی ناخواسته ضروری می باشد. 

 

استفاده ازاین دارو دردوران بارداری به جنین صدمه می زند. جلوگیری ازبارداری درهنگام مصرف این دارو ضروری است. اگرباردارشدید به پزشک خود اطلاع بدهید.
 

مصرف دارو را متوقف نکنید و ازمصرف داروهای بدون نسخه خودداری کنید مگربا مشورت پزشک
همیشه لیستی ازاسامی داروهای مصرفی همراه خود داشته باشید. این لیست ممکن است شامل داروهای تجویزشده توسط پزشک، داروهای بدون نسخه و مکمل ها و ویتامینها باشد.

 

ازمصرف داروهای دیگری که حاوی وارفارین هستند خودداری کنید. استفاده بیش ازحد ازوارفارین ممکن است به مشکلات جدی خونریزی منجرشود.
 

شاید لازم شود که ازچند روز پیش از اعمال جراحی و آزمایشهای پزشکی و مراجعه به دندانپزشک دارو را قطع کنید. 
 

این دارو ممکن است باعث نکروز پوستی و یا قانقاریا بشود. درصورت داشتن درد، تغییررنگ و یا تب به پزشک خود مراجعه کنید. اگردرانگشتان پای خود درد دارید و یا آنها بنفش و یا تیره رنگ بنظرمی رسند حتما با پزشک خود تماس بگیرید. این علائم نشاندهنده یک مشکل جدی پزشکی است.
 

این دارو شانس خونریزی را افزایش می دهد. اگرمتوجه موارد زیر شدید با پزشک خود مراجعه کنید: 
•    خونریزی غیرمعمولی و یا کبودی 
•    مدفوع سیاه یا قیری
•    وجود خون درادرارو یا مدفوع
•    وجود لکه های قرمزبرروی پوست

 

درهنگام مسواک زدن ، نخ کشیدن و یا استفاده ازخلال دندان مراقب باشید. پزشک ممکن است روشهای دیگری برای تمیزکردن لثه ها و دندانهای شما توصیه کند. 
 

هنگام استفاده ازوسایل نوک تیزمراقب باشید که بریدگی ایجاد نکنید. ازانجام ورزشهایی که باعث کبودی یا آسیب می شود خودداری کنید.
 

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید بلافاصله آن را مصرف کنید اما اگرزمان دوزبعدی نزدیک است،  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

 

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
ا گرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

 

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. 

 

اقدامات احتیاطی

پزشک معالج شما توصیه های لازم را توضیح خواهد داد.

عوارض جانبی


هردارویی ممکن است اثرات نامطلوبی داشته باشد. البته تمامی عوارض دریک فرد دیده نمی شود اما درصورت بروزهریک ازآنها با پزشک مشورت کنید.
 

درصورت بروز هریک از عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید:
•    درد شکم یا معده
•    خونریزی لثه
•    خون درادرار
•    خون درمدفوع
•    تاری دید
•    سوزش، خارش، بی حسی، سوزن سوزن شدن
•    درد قفسه سینه
•    گیجی
•    سرفه خونی
•    مشکل تنفس یا بلع
•    سرگیجه، غش، یا سبکی سرهنگام بلند شدن بطورناگهانی
•    کبودی بیش ازحد
•    سردرد
•    افزایش خون قاعدگی
•    خون دماغ
•    فلج
•    مدفوع سیاه و قیری
•    ورم
•    خستگی و ضعف غیرعادی
عوارضی که به ندرت اتفاق می افتند عبارت است از:
•    درد بازو، پشت یا فک
•    تغییررنگ پوست از سبزو آبی به سیاه
•    رنگ آبی یا بنفش انگشتان 
•    تغییردرهوشیاری
•    تنگی و سنگینی قفسه سینه
•    لرز
•    مدفوع به رنگ خاک رس
•    اسهال
•    سرگیجه
•    غش یا ازدست دادن هشیاری
•    تنفس سریع یا نامنظم
•    بی نظمی ضربان قلب
•    تب
•    خارش
•    مدفوع رنگ روشن
•    ازدست دادن اشتها
•    تهوع و استفراغ
•    درد انگشتان پا
•    درد، قرمزی و پوسته ریزی ازپوست
•    رنگ پریدگی
•    تاول پوست
•    بثورات جلدی
•    لکه های قرمزیا بنفش برروی پوست
•    دل درد
•    تورم چشم یا پلک
•    خس خس سینه
•    اشکال درتنفس هنگام فعالیت
•    بوی ناخوشایند نفس
•    خونریزی غیرمعمول و کبودی
•    درد شکم یا معده درقسمت بالای سمت راست
•    استفراغ خون
•    پوست و چشمان زرد
•    نعوذ دردناک یا طولانی

 

بعضی ازعوارض جانبی نیازی به مراقبت های پزشکی ندارند و درطول درمان و هماهنگی بدن با دارو ازبین می روند. بعلاوه ممکن است پزشک راهکارهایی برای جلوگیری یا کاهش عوارض جانبی به شما نشان بدهد. درصورت تداوم عوارض جانبی زیربا پزشک خود مشورت کرده و اگرسؤالی دارید ازاو بپرسید.
 

عوارض کمتررایج
•    درد مفاصل
•    دردهای عضلانی

 

عوارضی که به ندرت اتفاق می افتند عبارت است از:
•    ورم کردن
•    تغییردرطعم 
•    عدم تحمل سرما
•    هوای اضافی و یا نفخ درمعده و روده
•    احساس عمومی بیماری یا ناراحتی
•    ریزش یا نازک شدن مو
•    کهیریا تاول
•    ازدست دادن توان
•    درد
•    خواب الودگی غیرعادی، کسالت و کند شدن
عوارض جانبی دیگری نیزممکن است دربرخی ازبیماران پیش بیاید. درصورت مشاهده عوارض دیگرحتما با پزشک خود تماس بگیرید.

 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

وارفارینرقیق کننده خونلخته شدن خونجلوگیری ازتشکیل لختهعروق خونیضد انعقاد خونانعقاد خونداروی ضد انعقاد خونترومبوزوریدهای عمقیآمبولی ریویازبین بردن لختهتشکیل لختهعمل قلب بازشرایط خاص قلبیتمیزکردن لثه هامراقبت ازلثه
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه