منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

وارفارین (خوراکی)

Warfarin

دارو شناسی

وارفارین یک داروی ضد انعقاد خون است و ازلخته شدن خون دررگها جلوگیری می کند.
وارفارین داروی ضد انعقاد خون است و ازآن برای کاهش توانایی لخته شدن خون و جلوگیری ازتشکیل لخته های مضردرعروق خونی استفاده می شود.  

وارفارین اغلب برای درمان ترومبوزوریدهای عمقی  که معمولا دررگهای خونی پاها تشکیل می شود، تجویز می شود. این لخته خون می تواند وارد ششها شده و منجربه آمبولی ریوی شود.

ازوارفارین دردرمان لخته هایی که پس ازعمل قلب بازیا شرایط خاص قلبی تشکیل می شوند، استفاده می شود. همچنین پس ازحمله قلبی وارفارین تجویزمی شود تا ازتشکیل لخته جلوگیری کند.

هرچند که وارفارین درازبین بردن لخته هایی که قبلا تشکیل شده اند نقشی ندارد اما از بزرگترشدن لخته خونی و بروز مشکلات جدیترجلوگیری می کند.
این دارو رافقط  با نسخه پزشک  می توانید تهیه کنید.

 

این دارو به صورت قرص درداروخانه ها موجود است.
 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد. درانتخاب این دارو دقت کنید. حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید. نکات زیررا درنظرداشته باشید:
 

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید. همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید. برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

 

اطفال
هیچگونه اطلاعاتی درباره رابطه سن و اثرات این دارودرکودکان  ثبت نشده است.

 

سالمندان
مطالعات به روزشده مشکلات خاصی دررابطه با سن را نشان نمی دهد. اما با این حال ممکن است تنظیم دوزداروبرای سالمندان با احتیاط همراه باشد. بخصوص کسانی که درمعرض خطر خونریزی باشند.

 

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات یا زنان باردارهیچ نشانه ای ازاختلالات  جنین را نشان نداده است اما این دارو نباید برای زنان باردارو یا زنانی که قصد باردارشدن دارند، تجویزشود چرا که احتمال خطروجود دارد.

 

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات نشان داده که میزان خطر درنوزادانی که ازشیرمادرتغذیه می کنند درزمان مصرف این دارو توسط مادرحداقل است.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید. هنگام مصرف این دارو اگریکی ازداروهای زیررا استفاده می کنید حتما به اطلاع پزشک خود برسانید که دراین صورت پزشک ممکن است داروی شما را عوض کند:
•    Amifampridine
•    Tamoxifen

 

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرتوصیه نمی شود اما ممکن است دربرخی موارد لازم باشد. اگرهردو دارو با هم تجویزشوند ممکن است پزشک شما دوز یکی یا هردودارو را تغییردهد:
•     Abciximab
•    Aceclofenac
•    Acenocoumarol
•    Alefacept
•    Alipogene Tiparvovec
•    Alteplase, Recombinant
•    Amiodarone
•    Amoxicillin
•    Ampicillin
•    Anagrelide
•    Anistreplase
•    Apixaban
•    Aprepitant
•    Aspirin
•    Azithromycin
•    Bivalirudin
•    Blinatumomab
•    Capecitabine
•    Carbenicillin
•    Carboplatin
•    Cefadroxil
•    Cefdinir
•    Cefepime
•    Cefixime
•    Cefotaxime
•    Cefpodoxime
•    Ceftazidime
•    Ceftibuten
•    Ceftizoxime
•    Celecoxib
•    Cephalexin
•    Cephalothin
•    Cephapirin
•    Cephradine
•    Ceritinib
•    Chamomile
•    Ciprofloxacin
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clopidogrel
•    Cloxacillin
•    Cobicistat
•    Collagenase, Clostridium histolyticum
•    Cyclophosphamide
•    Dabigatran Etexilate
•    Dabrafenib
•    Dalteparin
•    Danaparoid
•    Dapsone
•    Deferasirox
•    Desvenlafaxine
•    Diclofenac
•    Dicloxacillin
•    Dihydroartemisinin
•    Dipyridamole
•    Doxifluridine
•    Doxorubicin
•    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•    Dronedarone
•    Drotrecogin Alfa
•    Econazole
•    Edoxaban
•    Efavirenz
•    Elvitegravir
•    Enoxacin
•    Enoxaparin
•    Entacapone
•    Enzalutamide
•    Eptifibatide
•    Erlotinib
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Etoposide
•    Etravirine
•    Fenofibrate
•    Fenofibric Acid
•    Fish Oil
•    Fluconazole
•    Fluorouracil
•    Fluoxetine
•    Fluvoxamine
•    Garlic
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Ginkgo
•    Golimumab
•    Iloprost
•    Imatinib
•    Infliximab
•    Influenza Virus Vaccine
•    Itraconazole
•    Ketoconazole
•    Ketoprofen
•    Leflunomide
•    Lepirudin
•    Levofloxacin
•    Levomilnacipran
•    Lomitapide
•    Lycium
•    Marijuana
•    Mechlorethamine
•    Mercaptopurine
•    Methicillin
•    Methotrexate
•    Methyl Salicylate
•    Metronidazole
•    Miconazole
•    Milnacipran
•    Mirtazapine
•    Moxalactam
•    Moxifloxacin
•    Nafcillin
•    Nalidixic Acid
•    Nandrolone
•    Naproxen
•    Nilotinib
•    Nintedanib
•    Nitisinone
•    Norfloxacin
•    Noscapine
•    Ofloxacin
•    Oritavancin
•    Oseltamivir
•    Oxacillin
•    Oxandrolone
•    Papaya
•    Paroxetine
•    Peginterferon Alfa-2b
•    Penicillin G
•    Penicillin V
•    Pentosan Polysulfate Sodium
•    Phenindione
•    Phenprocoumon
•    Piperacillin
•    Pixantrone
•    Posaconazole
•    Prasugrel
•    Procarbazine
•    Proguanil
•    Reteplase, Recombinant
•    Rivaroxaban
•    Ropinirole
•    Roxithromycin
•    Secukinumab
•    Sertraline
•    Siltuximab
•    Simvastatin
•    Sitaxsentan
•    St John's Wort
•    Streptokinase
•    Sulfamethoxazole
•    Sulfisoxazole
•    Sultamicillin
•    Tan-Shen
•    Tegafur
•    Telithromycin
•    Tenecteplase
•    Teriflunomide
•    Testosterone
•    Ticarcillin
•    Ticlopidine
•    Tinzaparin
•    Tirofiban
•    Tocophersolan
•    Torsemide
•    Treprostinil
•    Urokinase
•    Valproic Acid
•    Venlafaxine
•    Vilazodone
•    Vincristine
•    Vincristine Sulfate Liposome
•    Vindesine
•    Vorapaxar
•    Voriconazole
•    Vortioxetine
همچنین استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطرعوارض جانبی را بالاببرد، اما استفاده ازهردودارو بهترین درمان برای شما باشد:
•    Acarbose
•    Acemetacin
•    Acetaminophen
•    Allopurinol
•    Aminoglutethimide
•    Amitriptyline
•    Amprenavir
•    Apazone
•    Argatroban
•    Atovaquone
•    Avocado
•    Azathioprine
•    Balsalazide
•    Bee Pollen
•    Benorilate
•    Benzbromarone
•    Black Tea
•    Bosentan
•    Bromfenac
•    Butabarbital
•    Butalbital
•    Carbamazepine
•    Carbimazole
•    Cefamandole
•    Cefazolin
•    Ceftriaxone
•    Chitosan
•    Chloral Hydrate
•    Chlorthalidone
•    Cholestyramine
•    Choline Magnesium Trisalicylate
•    Chondroitin
•    Cimetidine
•    Cisapride
•    Cisplatin
•    Coenzyme Q10
•    Colesevelam
•    Curcumin
•    Cyclosporine
•    Danazol
•    Desogestrel
•    Dexamethasone
•    Dexlansoprazole
•    Dextrothyroxine
•    Dienogest
•    Diflunisal
•    Disopyramide
•    Disulfiram
•    Dong Quai
•    Doxepin
•    Drospirenone
•    Duloxetine
•    Eslicarbazepine Acetate
•    Esomeprazole
•    Estradiol Cypionate
•    Estradiol Valerate
•    Eterobarb
•    Ethinyl Estradiol
•    Ethynodiol Diacetate
•    Etonogestrel
•    Exenatide
•    Felbamate
•    Fluoxymesterone
•    Fluvastatin
•    Gefitinib
•    Gemcitabine
•    Gemfibrozil
•    Ginger
•    Ginseng
•    Glucagon
•    Glucosamine
•    Glyburide
•    Griseofulvin
•    Heparin
•    Ifosfamide
•    Indomethacin
•    Indoprofen
•    Isoniazid
•    Isoxicam
•    Ivermectin
•    Lactulose
•    Lansoprazole
•    Levamisole
•    Levonorgestrel
•    Levothyroxine
•    Liothyronine
•    Lixisenatide
•    Lopinavir
•    Lornoxicam
•    Medroxyprogesterone Acetate
•    Melatonin
•    Meloxicam
•    Menthol
•    Mephobarbital
•    Mesalamine
•    Mesna
•    Mestranol
•    Methimazole
•    Methylprednisolone
•    Methyltestosterone
•    Methylthiouracil
•    Mitotane
•    Moricizine
•    Nelfinavir
•    Nevirapine
•    Niacin
•    Nilutamide
•    Nimesulide
•    Norelgestromin
•    Norethindrone
•    Norgestimate
•    Norgestrel
•    Omeprazole
•    Orlistat
•    Oxyphenbutazone
•    Oxypurinol
•    Pantoprazole
•    Parecoxib
•    Pentoxifylline
•    Phenobarbital
•    Phenylbutazone
•    Phytonadione
•    Piracetam
•    Polyacrylamide
•    Potassium Iodide
•    Prednisone
•    Primidone
•    Propafenone
•    Propoxyphene
•    Propylthiouracil
•    Quetiapine
•    Ranitidine
•    Rifabutin
•    Rifampin
•    Rifapentine
•    Ritonavir
•    Rofecoxib
•    Rosuvastatin
•    Salicylamide
•    Salicylic Acid
•    Salsalate
•    Saquinavir
•    Secobarbital
•    Sodium Salicylate
•    Sodium Thiosalicylate
•    Sorafenib
•    Soybean
•    Soy Isoflavones
•    Soy Protein
•    Stanozolol
•    Sucralfate
•    Sulfasalazine
•    Sulfinpyrazone
•    Sulindac
•    Tenidap
•    Terbinafine
•    Thyroglobulin
•    Thyroid
•    Tibolone
•    Tigecycline
•    Tolterodine
•    Tramadol
•    Trastuzumab
•    Trolamine Salicylate
•    Valdecoxib
•    Vancomycin
•    Vemurafenib
•    Vitamin A
•    Vitamin E
•    Vorinostat
•    Zafirlukast
•    Zileuton

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
استفاده ازاین دارو با موارد زیرتوصیه نمی شود:
•    آب ذغال اخته
•    انار
•    دخانیات
استفاده ازاین دارو با موارد زیرممکن است احتمال عوارض جانبی را افزایش دهد:
•    چای سبز
•    غذاهای با پروتئین بالا
•    آب گازدار
•    غذاهایی حاوی ویتامین k
سایرمشکلات پزشکی
این دارو ممکن است دررابطه با مشکلات پزشکی زیرتأثیرپذارباشد:
•    سابقه مصرف الکل
•    اختلالات روانی
•    بیماریهای خونی و یا خونریزی
•    فشارخون بالا
•    بی حسی نخاعی
•    زخم روده یا زخم معده
•    سکته مغزی
•    سایرجراحی ها
•    سقط جنین
•    قراردادن کاتتر
•    نارسایی قلبی
•    ترومبوزوریدی عمیق
•    دیابت
•    زمین خوردن یا واردآمدن ضربه به بدن
•    عفونت
•    بیماریهای کلیوی
•    بیماری کبدی
•    کمبود پروتئین
•    ترومبوسیتوپنیا
نحوه مصرف

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید. هنگام مصرف این دارو اگریکی ازداروهای زیررا استفاده می کنید حتما به اطلاع پزشک خود برسانید که دراین صورت پزشک ممکن است داروی شما را عوض کند:
•    Amifampridine
•    Tamoxifen

 

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرتوصیه نمی شود اما ممکن است دربرخی موارد لازم باشد. اگرهردو دارو با هم تجویزشوند ممکن است پزشک شما دوز یکی یا هردودارو را تغییردهد:
•     Abciximab
•    Aceclofenac
•    Acenocoumarol
•    Alefacept
•    Alipogene Tiparvovec
•    Alteplase, Recombinant
•    Amiodarone
•    Amoxicillin
•    Ampicillin
•    Anagrelide
•    Anistreplase
•    Apixaban
•    Aprepitant
•    Aspirin
•    Azithromycin
•    Bivalirudin
•    Blinatumomab
•    Capecitabine
•    Carbenicillin
•    Carboplatin
•    Cefadroxil
•    Cefdinir
•    Cefepime
•    Cefixime
•    Cefotaxime
•    Cefpodoxime
•    Ceftazidime
•    Ceftibuten
•    Ceftizoxime
•    Celecoxib
•    Cephalexin
•    Cephalothin
•    Cephapirin
•    Cephradine
•    Ceritinib
•    Chamomile
•    Ciprofloxacin
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clopidogrel
•    Cloxacillin
•    Cobicistat
•    Collagenase, Clostridium histolyticum
•    Cyclophosphamide
•    Dabigatran Etexilate
•    Dabrafenib
•    Dalteparin
•    Danaparoid
•    Dapsone
•    Deferasirox
•    Desvenlafaxine
•    Diclofenac
•    Dicloxacillin
•    Dihydroartemisinin
•    Dipyridamole
•    Doxifluridine
•    Doxorubicin
•    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•    Dronedarone
•    Drotrecogin Alfa
•    Econazole
•    Edoxaban
•    Efavirenz
•    Elvitegravir
•    Enoxacin
•    Enoxaparin
•    Entacapone
•    Enzalutamide
•    Eptifibatide
•    Erlotinib
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Etoposide
•    Etravirine
•    Fenofibrate
•    Fenofibric Acid
•    Fish Oil
•    Fluconazole
•    Fluorouracil
•    Fluoxetine
•    Fluvoxamine
•    Garlic
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Ginkgo
•    Golimumab
•    Iloprost
•    Imatinib
•    Infliximab
•    Influenza Virus Vaccine
•    Itraconazole
•    Ketoconazole
•    Ketoprofen
•    Leflunomide
•    Lepirudin
•    Levofloxacin
•    Levomilnacipran
•    Lomitapide
•    Lycium
•    Marijuana
•    Mechlorethamine
•    Mercaptopurine
•    Methicillin
•    Methotrexate
•    Methyl Salicylate
•    Metronidazole
•    Miconazole
•    Milnacipran
•    Mirtazapine
•    Moxalactam
•    Moxifloxacin
•    Nafcillin
•    Nalidixic Acid
•    Nandrolone
•    Naproxen
•    Nilotinib
•    Nintedanib
•    Nitisinone
•    Norfloxacin
•    Noscapine
•    Ofloxacin
•    Oritavancin
•    Oseltamivir
•    Oxacillin
•    Oxandrolone
•    Papaya
•    Paroxetine
•    Peginterferon Alfa-2b
•    Penicillin G
•    Penicillin V
•    Pentosan Polysulfate Sodium
•    Phenindione
•    Phenprocoumon
•    Piperacillin
•    Pixantrone
•    Posaconazole
•    Prasugrel
•    Procarbazine
•    Proguanil
•    Reteplase, Recombinant
•    Rivaroxaban
•    Ropinirole
•    Roxithromycin
•    Secukinumab
•    Sertraline
•    Siltuximab
•    Simvastatin
•    Sitaxsentan
•    St John's Wort
•    Streptokinase
•    Sulfamethoxazole
•    Sulfisoxazole
•    Sultamicillin
•    Tan-Shen
•    Tegafur
•    Telithromycin
•    Tenecteplase
•    Teriflunomide
•    Testosterone
•    Ticarcillin
•    Ticlopidine
•    Tinzaparin
•    Tirofiban
•    Tocophersolan
•    Torsemide
•    Treprostinil
•    Urokinase
•    Valproic Acid
•    Venlafaxine
•    Vilazodone
•    Vincristine
•    Vincristine Sulfate Liposome
•    Vindesine
•    Vorapaxar
•    Voriconazole
•    Vortioxetine
همچنین استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطرعوارض جانبی را بالاببرد، اما استفاده ازهردودارو بهترین درمان برای شما باشد:
•    Acarbose
•    Acemetacin
•    Acetaminophen
•    Allopurinol
•    Aminoglutethimide
•    Amitriptyline
•    Amprenavir
•    Apazone
•    Argatroban
•    Atovaquone
•    Avocado
•    Azathioprine
•    Balsalazide
•    Bee Pollen
•    Benorilate
•    Benzbromarone
•    Black Tea
•    Bosentan
•    Bromfenac
•    Butabarbital
•    Butalbital
•    Carbamazepine
•    Carbimazole
•    Cefamandole
•    Cefazolin
•    Ceftriaxone
•    Chitosan
•    Chloral Hydrate
•    Chlorthalidone
•    Cholestyramine
•    Choline Magnesium Trisalicylate
•    Chondroitin
•    Cimetidine
•    Cisapride
•    Cisplatin
•    Coenzyme Q10
•    Colesevelam
•    Curcumin
•    Cyclosporine
•    Danazol
•    Desogestrel
•    Dexamethasone
•    Dexlansoprazole
•    Dextrothyroxine
•    Dienogest
•    Diflunisal
•    Disopyramide
•    Disulfiram
•    Dong Quai
•    Doxepin
•    Drospirenone
•    Duloxetine
•    Eslicarbazepine Acetate
•    Esomeprazole
•    Estradiol Cypionate
•    Estradiol Valerate
•    Eterobarb
•    Ethinyl Estradiol
•    Ethynodiol Diacetate
•    Etonogestrel
•    Exenatide
•    Felbamate
•    Fluoxymesterone
•    Fluvastatin
•    Gefitinib
•    Gemcitabine
•    Gemfibrozil
•    Ginger
•    Ginseng
•    Glucagon
•    Glucosamine
•    Glyburide
•    Griseofulvin
•    Heparin
•    Ifosfamide
•    Indomethacin
•    Indoprofen
•    Isoniazid
•    Isoxicam
•    Ivermectin
•    Lactulose
•    Lansoprazole
•    Levamisole
•    Levonorgestrel
•    Levothyroxine
•    Liothyronine
•    Lixisenatide
•    Lopinavir
•    Lornoxicam
•    Medroxyprogesterone Acetate
•    Melatonin
•    Meloxicam
•    Menthol
•    Mephobarbital
•    Mesalamine
•    Mesna
•    Mestranol
•    Methimazole
•    Methylprednisolone
•    Methyltestosterone
•    Methylthiouracil
•    Mitotane
•    Moricizine
•    Nelfinavir
•    Nevirapine
•    Niacin
•    Nilutamide
•    Nimesulide
•    Norelgestromin
•    Norethindrone
•    Norgestimate
•    Norgestrel
•    Omeprazole
•    Orlistat
•    Oxyphenbutazone
•    Oxypurinol
•    Pantoprazole
•    Parecoxib
•    Pentoxifylline
•    Phenobarbital
•    Phenylbutazone
•    Phytonadione
•    Piracetam
•    Polyacrylamide
•    Potassium Iodide
•    Prednisone
•    Primidone
•    Propafenone
•    Propoxyphene
•    Propylthiouracil
•    Quetiapine
•    Ranitidine
•    Rifabutin
•    Rifampin
•    Rifapentine
•    Ritonavir
•    Rofecoxib
•    Rosuvastatin
•    Salicylamide
•    Salicylic Acid
•    Salsalate
•    Saquinavir
•    Secobarbital
•    Sodium Salicylate
•    Sodium Thiosalicylate
•    Sorafenib
•    Soybean
•    Soy Isoflavones
•    Soy Protein
•    Stanozolol
•    Sucralfate
•    Sulfasalazine
•    Sulfinpyrazone
•    Sulindac
•    Tenidap
•    Terbinafine
•    Thyroglobulin
•    Thyroid
•    Tibolone
•    Tigecycline
•    Tolterodine
•    Tramadol
•    Trastuzumab
•    Trolamine Salicylate
•    Valdecoxib
•    Vancomycin
•    Vemurafenib
•    Vitamin A
•    Vitamin E
•    Vorinostat
•    Zafirlukast
•    Zileuton

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

 

استفاده ازاین دارو با موارد زیرتوصیه نمی شود:
•    آب ذغال اخته
•    انار
•    دخانیات

 

استفاده ازاین دارو با موارد زیرممکن است احتمال عوارض جانبی را افزایش دهد:
•    چای سبز
•    غذاهای با پروتئین بالا
•    آب گازدار
•    غذاهایی حاوی ویتامین k

 

سایرمشکلات پزشکی
این دارو ممکن است دررابطه با مشکلات پزشکی زیرتأثیرپذارباشد:
•    سابقه مصرف الکل
•    اختلالات روانی
•    بیماریهای خونی و یا خونریزی
•    فشارخون بالا
•    بی حسی نخاعی
•    زخم روده یا زخم معده
•    سکته مغزی
•    سایرجراحی ها
•    سقط جنین
•    قراردادن کاتتر
•    نارسایی قلبی
•    ترومبوزوریدی عمیق
•    دیابت
•    زمین خوردن یا واردآمدن ضربه به بدن
•    عفونت
•    بیماریهای کلیوی
•    بیماری کبدی
•    کمبود پروتئین
•    ترومبوسیتوپنیا

 

نحوه مصرف

مقداردوزتعین شده دارو ممکن است چندین بارنیازبه تغییرداشته باشد. با دقت به دستورات پزشک خود عمل کنید. اگر دررژیم غذایی  روزانه شما مقداری ویتامین k وجود داشته باشد، دارو بهترعمل خواهد کرد.

موادغذایی که مقدارزیادی ویتامین k دارند عبارتند ازمارچوبه، کلم بروکلی، برگ شلغم، کلم بروکسل، سبزیجات با برگ سبزمانند اسفناج و کاهو، خردل، آلو، ریواس و روغن گیاهی سویا و کانولا
دارو را می توانید با معده پریا خالی مصرف کنید.

 

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد. ازاین مکمل طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید. اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.

اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را تغییرندهید مگرطبق دستورپزشک.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارد مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

 

دوزدارو برای پیشگیری یا درمان لخته شدن خون:
•    بزرگسالان    2 تا 5 میلی گرم درروز.  پس ازآن دوزدارو تا حداکثر10 میلی گرم توسط پزشک تنظیم خواهد شد.
•    کودکان     استفاده و دوزباید توسط پزشک تعیین شود.

 

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید بلافاصله آن را مصرف کنید اما اگرزمان دوزبعدی نزدیک است،  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.
 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
 

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. 

 

اقدامات احتیاطی

بسیارمهم است که پزشک پیشرفت درمان شما را پیگیری کند و مطمئن شود که دارو بخوبی عمل می کند. انجام آزمایش خون برای بررسی عملکرد دارو لازم است. استفاده ازاین دارو می تواند به جنین صدمه بزند.

اگرهنگام استفاده ازاین دارو باردارشدید بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید. این داروچند روزقبل ازانجام عمل های جراحی باید متوقف شود.

درصورت بیماریهایی نظیراسهال، تب و یا عفونت بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

مصرف این دارو ممکن است خونریزی غیرعادی، کبودی، مدفوع سیاه، وجود خون درادراریا مدفوع یا لکه های قرمزبرروی پوست ایجاد کند.

هنگام استفاده ازمسواک، نخ دندان، اشیاء تیزمانند ناخنگیرمراقب باشید.

عوارض جانبی


هردارویی ممکن است اثرات نامطلوبی داشته باشد. البته تمامی عوارض دریک فرد دیده نمی شود اما درصورت بروزهریک ازآنها با پزشک مشورت کنید.
 

درصورت بروز هریک از عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید:
•    درد شکم یا معده
•    خونریزی لثه
•    خون درادرار
•    خون درمدفوع
•    تاری دید
•    سوزش، خارش، بی حسی، سوزن سوزن شدن
•    درد قفسه سینه
•    گیجی
•    سرفه خونی
•    مشکل تنفس یا بلع
•    سرگیجه، غش، یا سبکی سرهنگام بلند شدن بطورناگهانی
•    کبودی بیش ازحد
•    سردرد
•    افزایش خون قاعدگی
•    خون دماغ
•    فلج
•    مدفوع سیاه و قیری
•    ورم
•    خستگی و ضعف غیرعادی
عوارض جانبی دیگری نیزممکن است دربرخی ازبیماران پیش بیاید. درصورت مشاهده عوارض دیگرحتما با پزشک خود تماس بگیرید.

 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

لخته خونتشکیل لختهجلوگیری ازلخته خونازبین بردن لختهانعقاد خونداروی ضد انعقاد خوندرمان ترومبوزوریدهای عمقیآمبولی ریویویتامین kدرمان لختهعمل قلب بازلخته شدن خون دررگهاحمله قلبی
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه