ناخن های کاشته شده به ناخن های طبیعی آسیب نمی زنند  اما گاهی اوقات ممکن است باعث مشکلاتی  مانند عفونت بشوند.

اگر ناخن کاشته شده آسیب ببیند و یا با رشد ناخن های طبیعی بین ناخن طبیعی و مصنوعی فاصله بیفتد، دراینصورت   یک محیط گرم و مرطوب برای  عفونت ناخن  فراهم می شود. همچنین  اگر ناخن ها بسیاربلند و یا سفت باشند  نیز عفونت ناخن ممکن است رخ  دهد.  

استفاده ازابزارهای آلوده  و یا غیر بهداشتی نیزعامل عفونت ناخن است.  گاهی ممکن است  یک واکنش آلرژیک به ترکیبات و یا چسب های ناخن بروزکند.  

نشانه های عفونت ناخن شامل قرمزی، تورم و چرک است.

اگرمی خواهید کاشت ناخن انجام دهید، برای به حداقل رساندن احتمال عفونت به این نکات توجه کنید:    
•     به سالن آرایشی مراجعه کنید که مجوز کار داشته باشد.
•    اطمینان حاصل کنید که ناخن و ابزارهای مورد استفاده شما درتمام مراحل ضد عفونی می شوند وناخنکاردستهای خود را بین هردو مشتری شستشو می دهد.   
•    ازناخنکارخود بخواهید که ازیک سوهان نو برای شما استفاده کند.   
•    هر دو تا سه هفته مجدداً برای ترمیم به سالن مراجعه کنید.

این کار باید درمحلی که ازتهویه مناسب برخورداراست  انجام شود.  همچنین  پوست اطراف ناخن خود را از مواد شیمیایی محافظت کنید.    

هردو تا سه ماه مواد روی ناخن را بردارید تا ناخنها تنفس کنند.    

اگربه عفونت ناخن مشکوک هستید به یک متخصص پوست مراجعه و با او مشورت کنید. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران