در خبرنامه سبز و سالم عضو شوید بپیوندید
منوی اصلی
انتخاب بخش بندی سوالات
سلام می خواستم بدونم سنگهای ادراری در خانمها شایعتر است یا آقایان؟
پاسخ
رضا رضا
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
شیوع سنگهای ادراری در آقایان حدودا سه برابر خانمهاست. در هر دو جنس معمولا علائم سنگ ادراری بعد از دهه دوم زندگی ظاهر می شود.
Charla Charla
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Summer Summer
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dillanger Dillanger
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Steffi Steffi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jaylen Jaylen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Teyah Teyah
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Aneisha Aneisha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Margaretta Margaretta
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Marty Marty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Valjean Valjean
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Amber Amber
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Danyon Danyon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lucky Lucky
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jhett Jhett
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaycie Kaycie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nook Nook
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gracye Gracye
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Disney Disney
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Leatrix Leatrix
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Deandre Deandre
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Buckie Buckie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nibby Nibby
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Polly Polly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Berlynn Berlynn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Amelia Amelia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Marel Marel
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Destry Destry
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Earnhardt Earnhardt
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Krystal Krystal
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lynda Lynda
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Julz Julz
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kristy Kristy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jalene Jalene
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Irish Irish
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Margery Margery
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rayshelon Rayshelon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Destrie Destrie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Billybob Billybob
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rosie Rosie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kylia Kylia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Butterfly Butterfly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tisha Tisha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Louisa Louisa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Blondy Blondy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Loran Loran
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lefty Lefty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jonay Jonay
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Esther Esther
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gertie Gertie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chaas Chaas
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Susannah Susannah
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Deliverance Deliverance
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Candie Candie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lucka Lucka
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Linda Linda
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sunshine Sunshine
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lovie Lovie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cornelia Cornelia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tibbie Tibbie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gwenelda Gwenelda
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jessalyn Jessalyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaed Kaed
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ving Ving
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Johnavon Johnavon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Olivia Olivia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sequoia Sequoia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Wiseman Wiseman
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jeannie Jeannie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cayle Cayle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Matei Matei
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lark Lark
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Johnelle Johnelle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lakiesha Lakiesha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Wiseman Wiseman
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rayshelon Rayshelon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jeanette Jeanette
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jody Jody
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Carajean Carajean
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cheyanne Cheyanne
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gerry Gerry
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Carley Carley
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dahrann Dahrann
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Takeo Takeo
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Leaidan Leaidan
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Happy Happy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kyanna Kyanna
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bison Bison
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Torie Torie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Danyon Danyon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Adelie Adelie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jonetta Jonetta
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaedon Kaedon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jase Jase
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lainey Lainey
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Blessing Blessing
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Grizzly Grizzly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Brandice Brandice
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jennabel Jennabel
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bobcat Bobcat
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cayle Cayle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Benon Benon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Keiwan Keiwan
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Charla Charla
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nephi Nephi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gabrielle Gabrielle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
تخفیف لیزر موهای زائد ویژه ماه رمضان
مقالات تصادفی

آخرین ویدئو های پزشکی و سلامت

آخرین تست های سلامتی

از پزشکان ما بپرس
دکتر مصطفی امیری پزشکان سبز و سالم آماده پاسخ گویی به شماست
تکمیل اطلاعات مربوط به سوال
متن سؤال شما:

در صورت تمایل می توایند نام و ایمیل خود را وارد کنید تا پاسخ های ارسال شده توسط متخصصین ما برای شما، اطلاع رسانی شود.

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه