برخلاف جلسات درمانی فردی، گروه درمانی این امکان را به شرکت کنندگان می دهد که دریک محیط امن و حمایتگرانه درمورد مسائل مشترک با یکدیگربحث و گفتگو کنند. افراد شرکت کننده دراین جلسات می توانند رفتارهای جدید را تجربه کنند و یا نقشی را بازی کنند و با دیگران تعامل داشته باشند که این موجب دریافت بازخوردهای با ارزشی میان اعضای گروه می شود.

افرادی که پیش ازاین درگروه درمانی شرکت نکرده اند ازاین کاروحشت دارند. مطرح کردن مسائل و مشکلات شخصی حتی درجلسه درمانی فردی نیز سخت است و انجام این کاربا چند نفردیگرمی تواند نگران کننده باشد به همین علت است که برای بیشترافراد گروه درمانی انتخاب اول نیست.

اما شرکت کنندگان دراین جلسات پس ازگذشت چند هفته احساس راحتی بیشتری کرده و براحتی صحبت می کنند. احساس امنیت روانی موجود درگروه باعث می شود که شرکت کنندگان عواطف واحساسات خود را ابراز کنند درحالیکه انجام این کاردرخارج ازگروه برای آنها دشواراست. به این ترتیب ازهم گروهی ها تقاضای حمایت می کنند و انتظارات خود را بیان می کنند.

صحبت کردن درمورد احساسات به شما کمک می کند تا ازخود رضایت داشته و توجه داشته باشید که این خود شما هستید که تعیین می کنید چه حرفی را بزنید و چه حرفی را نزنید و هیچکس شما را واداربه بیان افکاردرونیتان نمی کند. 

بهتراست تعداد شرکت کنندگان در گروه بیش از 12 نفرنباشد. زیرا وقت کافی برای انجام مؤثر پروسه درمان لازم است و این فرصت درگروه های کوچکتربرای همه شرکت کنندگان وجود دارد که مشکلات خود را مطرح کنند.  

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران