گروه درمانی یک نشست روان درمانی است که متشکل از درمانگرو 6 الی 12 شرکت کننده است  که مشکلات مشابهی دارند.  گاهی اوقات روان درمانگربه دلایل مختلف به افراد پیشنهاد می دهد که درجلسات گروه درمانی شرکت کنند.  شاید علت این کارآن باشد که گروه درمانی برای شخص مورد نظرکارآمدتراست و یا نگرانیهای افراد شرکت کننده مشترک است و یا نوع درمان مشترک می باشد. (مانند رفتاردرمانی دیالکتیک)

افراد شرکت کننده درگروه درمانی نه تنها ازروان درمانگربهره می برند بلکه با مشاهده دیگران و نحوه رفتار متقابل با آنها هم بهبود حاصل می کنند.  گروه درمانی مزیتهای بسیاری نسبت به روان درمانی فردی دارد.  

گروه درمانی هم مانند خانواده درمانی روشی است که درکلینیک های روان درمانی انجام می شود.  مزایای شرکت درگروه درمانی عبارتند از:  

  • افزایش بکارگیری اطلاعات بدست آمده:  درگروه درمانی بیماربا پیشنهادات و انتقادات دیگران روبرو می شود و گرفتن دیدگاه های مختلف درپیشبرد رشد و ایجاد تغییرمؤثراست.
  • مدل سازی:  با دیدن اینکه دیگران چگونه به مشکلات خود رسیدگی می کنند فرد بیمار می تواند به سرعت روشهای جدید مقابله را به رفتارهای خود بیفزاید و دیدگاههای متفاوتی را درنظربگیرد. 
  • هزینه کمتر:  با درمان چند نفربطورهمزمان ، هزینه معمول کاهش می یابد.  دراغلب موارد هزینه های گروه درمانی درحدود یک سوم درمانهای فردی می باشد.
  • بهبود مهارت های اجتماعی:  ازآنجا که بیشترتعاملات روزانه با افراد دیگراست،  بسیاری ازافراد به منظوربهبود مهارت های اجتماعی به گروه درمانی رو می آورند.
     
نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران