دراین مقاله به موضوع پیشرفت درزمینه اندازه گیری رشد اجتماعی و عاطفی دراوایل دوران کودکی می پردازیم.  ابتدا  تأثیر رشد اجتماعی وعاطفی کودکان درعملکرد و بهبود زندگی و سپس چالش های اندازه گیری موجود دراین قلمرو مورد بررسی قرارمی گیرد.  

این بررسی ها شامل مفهوم سازی درحوزه رشد اجتماعی و عاطفی نیزمی باشد.

ارتباط پویایی میان برنامه ها،  سیاست گذاران و محققان و دانش پژوهان بمنظورارزیابی گستره تراهداف چندگانه رشد اجتماعی و عاطفی دوران کودکی وجود دارد.   

دراین مقاله خلاصه ای ازاقدامات موجود درباره رشد اجتماعی و عاطفی در اوایل دوران کودکی  و ویژگی های این اقدامات ارائه شده است.   سپس، کارشناسان دانشگاهی نظریات خود را درمورد زیر دامنه های مختلف رشد اجتماعی و عاطفی بیان می کنند.  در پایان ما نقاط ضعف وقوت  اندازه گیری عملکرد اجتماعی و عاطفی را شناسایی می کنیم.     

برای موفقیت دراین راه عواملی مانند تجربه کردن و ابراز احساسات دراجتماع و کشف راه های فرهنگی مناسب محیط و یادگیری در چارچوب خانواده، جامعه و فرهنگ برای کودک مؤثرهستند.  

دراین میان محققان بربسیاری از مهارت ها و ویژگی های اجتماعی و احساسی اصولی مانند مدیریت، دیدگاه، همدلی، کنترل مهاری، اعتماد به نفس و توانایی برای توسعه و روابط  تأکید دارند.

توسعه مهارت های اجتماعی و عاطفی  کودکان به آنها اعتماد به نفس و شایستگی لازم برای ایجاد روابط وحل مشکل را می دهد.  همچنین مقابله با احساسات و تحمل سرخوردگی با همسالان و شایستگی حضوردراجتماع و ورود به مدرسه را پیدا می کنند.  

علاوه براین احتمال دارد این کودکان با کنترل بیشتر جنبه های قابل تنظیم خود دربزرگسالی از سلامت جسمی بهتری برخوردارباشند و احتمال سوء مصرف مواد دربزرگسالی دراین کودکان کمتر می باشد.  

متخصصان رشد کودک دررشته های مربوط به آموزش، پزشکی و بهبود زندگی کودکان  به اهمیت رشد اجتماعی و عاطفی مثبت  کودک و بطور کلی زندگی بهترکودک اذعان دارند.

همچنین درآمدهای بالاتر و مشکلات مالی  و محکومیت جنایی کمتر از خصوصیات کسانی است که دراوایل دوران کودکی ازرشد اجتماعی و عاطفی و از مهارت های خود نظارتی قویتری برخوردارهستند.

در مقابل  ناسازگاری در حوزه اجتماعی و عاطفی ممکن است توانایی عملکردهای کودکان در خانواده و یا مدرسه را کاهش دهد.  درنتیجه کودکان درزمینه های دیگرمانند مدیریت احساسات و یا  توسعه روابط مثبت با همسالان  مشکلات عاطفی یا رفتاری پیدا کنند.     

ناسازگاری در حوزه اجتماعی و عاطفی ممکن است مشکلات رفتاری در دوران نوجوانی از جمله ترک تحصیل و بزهکاری نوجوانان را افزایش دهد.  

مشکلات رفتاری مداوم بیش از آنچه که برای سن و رشد کودک در نظر گرفته شده موجب بروزعوامل خطر برونی و درونی مانند مشکلات اجتماعی و عاطفی خاص نظیر اضطراب و افسردگی و عدم  پیشرفت تحصیلی می شود.

پیشرفت درزمینه اندازه گیری رشد اجتماعی و عاطفی دراوایل دوران کودکی موجب شده برنامه ها و اطلاعات بسیاری دراختیاراین علم قراربگیرد.  بطورمثال آموزش ها و اطلاعات لازم به والدین برای حمایت ازفرزندان خود ودرمورد دلبستگی های اولیه و پیشرفت درصحبت کردن و همچنین  درمورد نظم و انضباط مثبت و  مدیریت احساسات  پدر و مادر و مهارت حل مساله برای فرزندان خود داده می شود.

این کودکان با رسیدن به نوجوانی قادر هستند روابط اجتماعی، احساس اعتماد به نفس، بیان و مدیریت احساسات خود را  برای یادگیری و موفقیت در مدرسه  توسعه دهند.  

"دپارتمان روانشناسی کودک و خانواده"

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران