در خبرنامه سبز و سالم عضو شوید بپیوندید
منوی اصلی
انتخاب بخش بندی سوالات
سلام من فبرومیاتوز دارم من هیچ این علایم که گفتین نه دارم مگر فبرومیاتوز دارم چی کنم
پاسخ
مرکز تحقیقات سبزوسالم
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
متوجه سوال شما نشدم
بهار بهار
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
من فبرومیاتوز دارم را حلش پیدا شده
ناشناس ناشناس
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
گاهی اوقات خودش کوچک میشه گاهی اهم بزرگ یا ورزش فایده داره بالای فبرومیاتوز
Linda Linda
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tamber Tamber
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Marty Marty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kamron Kamron
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Janay Janay
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Vicki Vicki
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lainey Lainey
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Millicent Millicent
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Snowy Snowy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jayne Jayne
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Carlynda Carlynda
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Billybob Billybob
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ivalene Ivalene
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Essence Essence
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Marlee Marlee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Spud Spud
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Adelphia Adelphia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sticky Sticky
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Vianca Vianca
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jalene Jalene
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Star Star
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jeana Jeana
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jetson Jetson
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Puss Puss
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Roberta Roberta
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Scout Scout
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gabrielle Gabrielle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Xantara Xantara
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Laticia Laticia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mavrick Mavrick
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Candie Candie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Anitra Anitra
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dolly Dolly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Buckie Buckie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Egypt Egypt
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lottie Lottie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nollie Nollie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Billybob Billybob
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jaylene Jaylene
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Krystalyn Krystalyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mimosa Mimosa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jetsyn Jetsyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Hippie Hippie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gertrude Gertrude
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Janesa Janesa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tilly Tilly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Charleigh Charleigh
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Shermaine Shermaine
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jesslyn Jesslyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ireland Ireland
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rita Rita
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Almena Almena
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dayana Dayana
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Navid Navid
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Joyce Joyce
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Candy Candy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Randhil Randhil
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Constance Constance
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Roberta Roberta
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bobby Bobby
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Marlien Marlien
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jeanette Jeanette
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ice Ice
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Quiana Quiana
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nelle Nelle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ireland Ireland
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cathleen Cathleen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaleigh Kaleigh
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Maggie Maggie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Denisha Denisha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Klondike Klondike
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lolly Lolly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Elly Elly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Namari Namari
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Blue Blue
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Namari Namari
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Karson Karson
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Zabrina Zabrina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Indy Indy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Judy Judy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dontarrious Dontarrious
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lorrie Lorrie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lainey Lainey
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Aundre Aundre
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Darold Darold
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Liberty Liberty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jaycee Jaycee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Makaela Makaela
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chuckles Chuckles
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Hippie Hippie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jacey Jacey
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Almena Almena
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Johnelle Johnelle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Demarlo Demarlo
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Heidi Heidi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Pepper Pepper
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Pepper Pepper
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jaylyn Jaylyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bones Bones
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bones Bones
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Turk Turk
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Turk Turk
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rileigh Rileigh
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lorren Lorren
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rose Rose
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rose Rose
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Matee Matee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Veanna Veanna
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jacklyn Jacklyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Quiana Quiana
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Trish Trish
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jaylin Jaylin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Joyelle Joyelle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kairi Kairi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bobby Bobby
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kenelm Kenelm
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Alex Alex
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Keys Keys
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Luella Luella
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tish Tish
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dotty Dotty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
تخفیف لیزر موهای زائد ویژه ماه رمضان
مقالات تصادفی

آخرین ویدئو های پزشکی و سلامت

آخرین تست های سلامتی

از پزشکان ما بپرس
دکتر مصطفی امیری پزشکان سبز و سالم آماده پاسخ گویی به شماست
تکمیل اطلاعات مربوط به سوال
متن سؤال شما:

در صورت تمایل می توایند نام و ایمیل خود را وارد کنید تا پاسخ های ارسال شده توسط متخصصین ما برای شما، اطلاع رسانی شود.

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه