در خبرنامه سبز و سالم عضو شوید بپیوندید
منوی اصلی
انتخاب بخش بندی سوالات
چند وقتیه که زبان همسرم سیاه رنگ شده ، آیا خطرناکه باید حتما به پزشک مراجعه کرد لطفا راهنماییم کنید . ممنون
پاسخ
دپارتمان تحقیقات سبزوسالم دپارتمان تحقیقات سبزوسالم
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
شوهر منم اینطوری شده بود به دکتر مراجعه کرد ، نگران نباشید. لکه های سیاه روی زبان ممکنه توسطه رنگ طبیعی زبان ایجاد بشه اما ممکنه یک علامت هشدار دهنده باشه مثله بیماری زبان مودار ولی برای اطمینان خاطر حتما باید به دندان پزشک مراجعه کنید.
Kayleen Kayleen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Daisy Daisy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lacey Lacey
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nelda Nelda
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Grizzly Grizzly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Brenley Brenley
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lesa Lesa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Libby Libby
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Stormy Stormy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gatsy Gatsy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jody Jody
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Melvina Melvina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nelly Nelly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mira Mira
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Brandy Brandy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaeden Kaeden
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Liliam Liliam
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tracen Tracen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lakisha Lakisha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Miracle Miracle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Wiseman Wiseman
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Spud Spud
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Genevieve Genevieve
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tamber Tamber
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Margaretta Margaretta
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jenaya Jenaya
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tilly Tilly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Caelyn Caelyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Janae Janae
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chamomile Chamomile
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mahalia Mahalia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chasmine Chasmine
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Turk Turk
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gracelin Gracelin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Wilma Wilma
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jacey Jacey
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sanne Sanne
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jhett Jhett
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bono Bono
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chasmine Chasmine
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Welcome Welcome
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Liliam Liliam
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Polly Polly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jimmy Jimmy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Forever Forever
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Caelii Caelii
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lois Lois
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Berlynn Berlynn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dweezil Dweezil
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dillian Dillian
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Justice Justice
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Karess Karess
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Loree Loree
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Butterfly Butterfly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Beyonce Beyonce
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Koyie Koyie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bubby Bubby
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jessie Jessie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dora Dora
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lotta Lotta
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gertrude Gertrude
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gatsy Gatsy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chuck Chuck
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gildas Gildas
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Destiny Destiny
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Greta Greta
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nona Nona
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ireland Ireland
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chacidy Chacidy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Leatrice Leatrice
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tessa Tessa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jennylee Jennylee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Geraldine Geraldine
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Janae Janae
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lacey Lacey
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Marv Marv
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tessie Tessie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Constance Constance
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Leaidan Leaidan
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rope Rope
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Loren Loren
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nyvaeh Nyvaeh
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Minerva Minerva
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cassie Cassie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
moved auto insurance either
Kamberley Kamberley
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lawanda Lawanda
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rileigh Rileigh
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Channery Channery
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Milly Milly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kellsie Kellsie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Greta Greta
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jonalyn Jonalyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Candie Candie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Verle Verle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mateen Mateen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lorin Lorin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jaylyn Jaylyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Maralynn Maralynn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Flip Flip
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Keyon Keyon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Blessing Blessing
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Wiseman Wiseman
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gerry Gerry
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rita Rita
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Xexilia Xexilia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaeden Kaeden
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dreama Dreama
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Summer Summer
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chianna Chianna
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Azia Azia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kassie Kassie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lucky Lucky
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Irais Irais
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Judy Judy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Buddy Buddy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sagi Sagi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lakisha Lakisha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Heaven Heaven
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dragon Dragon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rayonna Rayonna
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Honeysuckle Honeysuckle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Katherine Katherine
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Caden Caden
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kamberley Kamberley
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Patsy Patsy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
تخفیف لیزر موهای زائد ویژه ماه رمضان
مقالات تصادفی

آخرین ویدئو های پزشکی و سلامت

آخرین تست های سلامتی

از پزشکان ما بپرس
دکتر مصطفی امیری پزشکان سبز و سالم آماده پاسخ گویی به شماست
تکمیل اطلاعات مربوط به سوال
متن سؤال شما:

در صورت تمایل می توایند نام و ایمیل خود را وارد کنید تا پاسخ های ارسال شده توسط متخصصین ما برای شما، اطلاع رسانی شود.

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه