در خبرنامه سبز و سالم عضو شوید بپیوندید
منوی اصلی
انتخاب بخش بندی سوالات
جراحی پلاستیک کیست هیدرآدنیت زیربغل در مردان گزینه درستی جهت درمان هست؟؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید چطور از شر این بیماری خلاص شوم.
پاسخ
مرکز تحقیقات سبزوسالم
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
بهتر است نظر چند جراح عمومی را جویا شوید
Carly Carly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Keiwan Keiwan
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Eternity Eternity
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Zyah Zyah
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bobby Bobby
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rangle Rangle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nollie Nollie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tuesday Tuesday
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Geri Geri
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Caroline Caroline
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
King King
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Earthwind Earthwind
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Frenchy Frenchy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jacie Jacie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mircea Mircea
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Allie Allie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Delonte Delonte
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lynsey Lynsey
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rain Rain
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kenelm Kenelm
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Deon Deon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Suzyn Suzyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Maggie Maggie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Marty Marty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
solution containing viagra allow people
Delonte Delonte
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Budd Budd
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jailen Jailen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jacalyn Jacalyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Wanita Wanita
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Robinson Robinson
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Krystal Krystal
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Malinda Malinda
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Satchel Satchel
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Yamary Yamary
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lily Lily
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Prudence Prudence
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jenn Jenn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jaylen Jaylen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Armena Armena
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kairii Kairii
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bonner Bonner
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Xadrian Xadrian
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Frenchie Frenchie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Janese Janese
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dortha Dortha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Alla Alla
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Adele Adele
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Velvet Velvet
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Keesha Keesha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Fats Fats
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nyanna Nyanna
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Patch Patch
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Fannie Fannie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Easter Easter
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaycie Kaycie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sunshine Sunshine
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Maud Maud
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Christina Christina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Elric Elric
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Esther Esther
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Darvin Darvin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Carlye Carlye
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Finch Finch
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jock Jock
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jakayla Jakayla
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Susannah Susannah
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rocky Rocky
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mande Mande
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jonnie Jonnie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rain Rain
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lorin Lorin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Robbie Robbie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Karsen Karsen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Janisa Janisa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Aundre Aundre
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaylan Kaylan
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tamber Tamber
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tyanne Tyanne
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gertrude Gertrude
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dasia Dasia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ducky Ducky
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jorja Jorja
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Matee Matee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Yamary Yamary
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Danyon Danyon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Xandy Xandy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jayna Jayna
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tilly Tilly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Zarya Zarya
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Deandra Deandra
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lissa Lissa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Missy Missy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Roberta Roberta
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Aspen Aspen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Wimpy Wimpy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cherilynn Cherilynn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kassi Kassi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tambrey Tambrey
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
تخفیف لیزر موهای زائد ویژه ماه رمضان
مقالات تصادفی

آخرین ویدئو های پزشکی و سلامت

آخرین تست های سلامتی

از پزشکان ما بپرس
دکتر مصطفی امیری پزشکان سبز و سالم آماده پاسخ گویی به شماست
تکمیل اطلاعات مربوط به سوال
متن سؤال شما:

در صورت تمایل می توایند نام و ایمیل خود را وارد کنید تا پاسخ های ارسال شده توسط متخصصین ما برای شما، اطلاع رسانی شود.

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه