منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فنتانیل (برچسب داخل دهانی، گونه ای، زیرزبانی)

Fentanyl (Buccal Mucosa Route, Oromucosal Route, Sublingual Route)

دارو شناسی

از داروی فنتانیل برای ازبین بردن درد شدید در بیماران مبتلا به سرطان استفاده می شود.
فنتانیل به گروه دارویی ضد درد مخدر(نارکوتیک ها*)  (CNS) تعلق دارد و برای بیمارانی تجویزمی شود که پیش ازاین هم داروی مخدرمصرف کرده باشند. 

داروی فنتانیل با تأثیربرروی سیستم عصبی مرکزی به برطرف شدن درد کمک می کند.  مصرف طولانی مدت این دارو ممکن است موجب وابستگی روانی یا جسمی شود.  افرادی که درد مداوم دارند باید ازاین دارو استفاده کنند.

اگر دارو به طورناگهانی قطع شود، ممکن است وابستگی جسمی به این دارو باعث بروزعوارض جانبی ترک شود.  
عوارض جانبی  معمولاً با کاهش تدریجی دوزدرطی یک دوره قبل از قطع کامل کمتربروزخواهد کرد. بهتراست در مورد  نحوه پیشگیری ازعوارض جانبی این دارو با پزشک خود مشورت کنید.

این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

فنتانیل به اشکال زیرموجود می باشد: 

 • اسپری
 • قرص
 • قرص مکیدنی
 • برچسب داخل دهانی

اسامی تجاری

 • Abstral
 • Actiq
 • Fentora
 • Onsolis
 • Subsys
   

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت به فنتانیل

وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

مصرف فنتانیل در اطفال

مطالعات مناسب تا به امروز درمورد مصرف فنتانیل درکودکان زیر18 سال انجام نشده است.  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.

مصرف فنتانیل در سالمندان

مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده  فنتانیل محدودیت مصرف را درسالمندان نشان نداده است.  با این حال احتمال بروز مشکلات کلیه  درارتباط با سن وجود دارد.  رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.

مصرف فنتانیل در دوران بارداری

هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده

هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی فنتانیل

اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:  

 • Atazanavir
 • Boceprevir
 • Cobicistat
 • Lopinavir
 • Mifepristone
 • Naltrexone
 • Nelfinavir
 • Ritonavir
 • Saquinavir
 • Telaprevir
 • Tipranavir

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:

 • Abiraterone
 • Acepromazine
 • Alefacept
 • Alfentanil
 • Almotriptan
 • Alprazolam
 • Amiodarone
 • Amisulpride
 • Amitriptyline
 • Amlodipine
 • Amobarbital
 • Amoxapine
 • Amprenavir
 • Anileridine
 • Aprepitant
 • Aripiprazole
 • Asenapine
 • Atorvastatin
 • Baclofen
 • Benperidol
 • Bicalutamide
 • Blinatumomab
 • Bromazepam
 • Brompheniramine
 • Buprenorphine
 • Buspirone
 • Butabarbital
 • Butalbital
 • Butorphanol
 • Carbamazepine
 • Carbinoxamine
 • Carisoprodol
 • Carphenazine
 • Ceritinib
 • Chloral Hydrate
 • Chlordiazepoxide
 • Chlorpheniramine
 • Chlorpromazine
 • Chlorzoxazone
 • Cimetidine
 • Ciprofloxacin
 • Citalopram
 • Clarithromycin
 • Clobazam
 • Clonazepam
 • Clorazepate
 • Clorgyline
 • Clozapine
 • Cocaine
 • Codeine
 • Conivaptan
 • Crizotinib
 • Cyclobenzaprine
 • Cyclosporine
 • Dabrafenib
 • Darunavir
 • Delavirdine
 • Desipramine
 • Desogestrel
 • Desvenlafaxine
 • Dexmedetomidine
 • Dextromethorphan
 • Diacetylmorphine
 • Diazepam
 • Dichloralphenazone
 • Dienogest
 • Difenoxin
 • Dihydrocodeine
 • Diltiazem
 • Diphenhydramine
 • Diphenoxylate
 • Dolasetron
 • Donepezil
 • Doxepin
 • Doxylamine
 • Droperidol
 • Drospirenone
 • Duloxetine
 • Eletriptan
 • Enflurane
 • Enzalutamide
 • Erythromycin
 • Escitalopram
 • Estazolam
 • Estradiol
 • Eszopiclone
 • Ethchlorvynol
 • Ethinyl Estradiol
 • Ethopropazine
 • Ethylmorphine
 • Ethynodiol
 • Etonogestrel
 • Flibanserin
 • Fluconazole
 • Flunitrazepam
 • Fluoxetine
 • Fluphenazine
 • Flurazepam
 • Fluspirilene
 • Fluvoxamine
 • Fosamprenavir
 • Fosaprepitant
 • Fosphenytoin
 • Fospropofol
 • Frovatriptan
 • Furazolidone
 • Ginkgo Biloba
 • Goldenseal
 • Golimumab
 • Granisetron
 • Halazepam
 • Haloperidol
 • Halothane
 • Hexobarbital
 • Hydrocodone
 • Hydromorphone
 • Hydroxytryptophan
 • Hydroxyzine
 • Idelalisib
 • Imatinib
 • Imipramine
 • Indinavir
 • Iproniazid
 • Isocarboxazid
 • Isoflurane
 • Isoniazid
 • Itraconazole
 • Ketamine
 • Ketazolam
 • Ketobemidone
 • Ketoconazole
 • Levomilnacipran
 • Levonorgestrel
 • Levorphanol
 • Linezolid
 • Lithium
 • Lomitapide
 • Lorazepam
 • Lorcaserin
 • Lumacaftor
 • Meclizine
 • Melperone
 • Meperidine
 • Mephobarbital
 • Meprobamate
 • Meptazinol
 • Mesoridazine
 • Mestranol
 • Metaxalone
 • Methadone
 • Methdilazine
 • Methocarbamol
 • Methohexital
 • Methotrimeprazine
 • Methylene Blue
 • Miconazole
 • Midazolam
 • Milnacipran
 • Mirtazapine
 • Moclobemide
 • Molindone
 • Moricizine
 • Morphine
 • Morphine Sulfate Liposome
 • Nalbuphine
 • Naratriptan
 • Nefazodone
 • Nialamide
 • Nicardipine
 • Nicomorphine
 • Nifedipine
 • Nilotinib
 • Nitrazepam
 • Nitrous Oxide
 • Norelgestromin
 • Norethindrone
 • Norgestimate
 • Norgestrel
 • Nortriptyline
 • Olanzapine
 • Opium
 • Opium Alkaloids
 • Orphenadrine
 • Osimertinib
 • Ospemifene
 • Oxazepam
 • Oxycodone
 • Oxymorphone
 • Palonosetron
 • Papaveretum
 • Paregoric
 • Pargyline
 • Paroxetine
 • Pazopanib
 • Pentazocine
 • Pentobarbital
 • Perazine
 • Periciazine
 • Perphenazine
 • Phenelzine
 • Phenobarbital
 • Phenytoin
 • Pimozide
 • Piperacetazine
 • Piperaquine
 • Pipotiazine
 • Piritramide
 • Posaconazole
 • Prazepam
 • Primidone
 • Procarbazine
 • Prochlorperazine
 • Promazine
 • Promethazine
 • Propofol
 • Propoxyphene
 • Quazepam
 • Quetiapine
 • Ramelteon
 • Ranitidine
 • Ranolazine
 • Rasagiline
 • Regorafenib
 • Remifentanil
 • Remoxipride
 • Rifabutin
 • Rifampin
 • Rifapentine
 • Rizatriptan
 • Safinamide
 • Secobarbital
 • Secukinumab
 • Selegiline
 • Sertindole
 • Sertraline
 • Sibutramine
 • Siltuximab
 • Sodium Oxybate
 • St John's Wort
 • Sufentanil
 • Sulpiride
 • Sumatriptan
 • Suvorexant
 • Tapentadol
 • Telithromycin
 • Temazepam
 • Thiethylperazine
 • Thiopental
 • Thiopropazate
 • Thioridazine
 • Ticagrelor
 • Tilidine
 • Tizanidine
 • Tolonium Chloride
 • Toloxatone
 • Topiramate
 • Tramadol
 • Tranylcypromine
 • Trazodone
 • Triazolam
 • Trifluoperazine
 • Trifluperidol
 • Triflupromazine
 • Trimeprazine
 • Troleandomycin
 • Tryptophan
 • Venlafaxine
 • Verapamil
 • Vilazodone
 • Voriconazole
 • Vortioxetine
 • Zaleplon
 • Zileuton
 • Ziprasidone
 • Zolmitriptan
 • Zolpidem
 • Zopiclone
 • Zotepine

 
استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:

 • Azithromycin
 • Clotrimazole
 • Dirithromycin
 • Econazole
 • Josamycin
 • Mepartricin
 • Miokamycin
 • Nevirapine
 • Rokitamycin
 • Roxithromycin
 • Spiramycin

 
تداخلات دارویی دیگر

بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

برای جلوگیری ازعوارض جانبی درحین استفاده ازاین دارو ازمصرف الکل اتیلیک  و آب گریپ فروت خودداری کنید.

سایر مشکلات پزشکی

وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:

 • سوء مصرف الکل یا سابقه آن
 • وابستگی به مواد مخدر، سابقه وابستگی جسمی یا روانی ممکن است احتمال اعتیاد به دارو را تشدید کند.
 • برادی کاردی(ریتم قلب آهسته) با احتیاط مصرف شود.   ممکن است بیماری تشدید شود.
 • تومورمغزی 
 • مشکلات تنفسی مانند آسم و یا خس خس 
 • بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD)  
 • آسیب های سریا سابقه آن   ممکن است عوارض جانبی تشدید شود.
 • دیابت   ازداروی  Actiq با احتیاط استفاده شود.  درهر واحد ازدارو 2 گرم قند موجود است.
 • بیماری های کلیوی  
 • بیماری کبدی  با احتیاط مصرف شود. عوارض جانبی به دلیل خروج کند دارو ازبدن ممکن است تشدید شود.

نحوه مصرف

این دارو را فقط با تجویزپزشک مصرف کنید.  این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.

قبل ازاستفاده ازداروی فنتانیل مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 

داروهایی که نامبرده می شود بصورت محدود و فقط با تجویزپزشک دردسترس شما قرارخواهد گرفت:

 • Abstral 
 • Actiq 
 • Fentora 
 • Onsolis  
 • Subsys  

 دارو را دربسته بندی کارخانه نگهداری کنید.

قرص:  Abstral 
این قرص زیر زبانی است.  آن را نجوید و قورت ندهید.  

 • هنگامی که قرص زیرزبانتان است از خوردن و نوشیدن خودداری کنید.  
 • اگر دهان شما خشک است، پیش ازمصرف قرص آب بنوشید.

قرص Actiq®:

 • قرص را بین گونه و لثه پایین قراردهید و گاهی آن را دردهانتان جابجا کنید. 
 • دارو را در مدت 15 دقیقه مصرف کنید.

قرص باکال: Fentora 

 • بدون صدمه زدن به قرص آن را ازپوشش خارج کنید.   
 • قرص را بین گونه و لثه پایین قراردهید.  آن را نجوید  و قورت ندهید.
 • اگر قرص  پس از 30 دقیقه حل نشد آن را با یک لیوان آب قورت دهید.

برچسب داخل دهانی: Onsolis 

 • برچسب را با انگشت دردهان قرارداده و با زبان خود یا آب آن را مرطوب کنید.
 • برچسب را به سمت گونه فشارداده و5 ثانیه نگه دارید.   
 • برچسب را تا زمانی که حل شود به همین صورت بگذارید.  آن را نجوید  و قورت ندهید.
 • اگر باید بیش از یک برچسب استفاده کنید دومی را درسمت دیگردهان قراردهید.   
 • تا زمانی که برچسب کاملاً حل نشده غذا نخورید.   پس از5 دقیقه شما می توانید  آب یا مایعات دیگربنوشید. 

اسپری زیر زبانی: Subsys®

 • دارو را با دقت زیر زبان خود اسپری کنید.
 • دارو را به مدت 30 تا 60 ثانیه زیر زبان خود نگهدارید.  پس ازمصرف دارو دهان خود را شستشو ندهید.

 
میزان مصرف

میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

دوز دارو

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای اشکال خوراکی برچسب داخل دهانی برای درمان سرطان:

 • بزرگسالان درابتدا 200 میکروگرم برچسب برای هرباردرد.  ممکن است استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  اما دوزمصرفی بیش از4 باردرروزنیست. 
 • کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای اشکال خوراکی قرص برای درمان سرطان:

 • بزرگسالان درابتدا 100 میکروگرم  برای هرباردرد.  ممکن است استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  اما دوزمصرفی بیش از4 باردرروزنیست.  فاصله بین دو دوزمصرف حداقل 30 دقیقه است.
 • کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای اشکال خوراکی قرص گونه ای برای درمان سرطان:

 • بزرگسالان درابتدا 200 میکروگرم  برای هرباردرد.  ممکن است استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  اما دوزمصرفی بیش از4 باردرروزنیست.  فاصله بین دو دوزمصرف حداقل 15 دقیقه است.
 • کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای اشکال خوراکی اسپری زیرزبانی برای درمان سرطان: 

 • بزرگسالان درابتدا 100 میکروگرم یا یک پاف برای هرباردرد.  ممکن است استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  اما دوزمصرفی بیش از4 باردرروزنیست.  فاصله بین دو دوزمصرف حداقل 30 دقیقه است.
 • کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای اشکال خوراکی قرص زیرزبانی برای درمان سرطان: 

 • بزرگسالان درابتدا 100 میکروگرم  برای هرباردرد.  ممکن است استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  اما دوزمصرفی بیش از4 باردرروزنیست.  فاصله بین دو دوزمصرف حداقل 30 دقیقه است.
 • کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟ 

در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟

در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟

اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری از دارو

دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  داروهای اضافی را ازبسته بندی خارج کرده و درتوالت بیندازید و سیفون را بکشید.  اسپری را درکیسه زباله و دورازدسترس کودکان بیندازید.   
 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.

فنتانیل دارویی است که می تواند به کودکان آسیب برساند و یا موجب مرگ  یک کودک بشود.  باید این دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.  دارو را با دقت مصرف کنید. 

این دارو ممکن است ایجاد عادت بکند.  دراین صورت مصرف دارو را افزایش ندهید.  برای تغییردوزبا پزشک مشورت کنید.

هنگام استفاده ازاین دارو قبل از مصرف هر یک از داروهای زیر با پزشک خود مشورت کنید.

 • داروهای مسکن تجویزی 
 • داروهای  سرماخوردگی
 • آرام بخش ها
 • داروهای خواب آور
 • داروهای مخدر
 • دارو برای تشنج یا باربیتورات ها 
 • شل کننده های عضلانی 
 • داروهای بیهوشی  
 • داروهای بی حسی دندانپزشکی 

این دارو برای دردهای خفیف مانند سردرد، میگرن و یا بعد از عمل جراحی یا صدمات استفاده نمی شود.
مصرف داروی فنتانیل دربعضی افراد موجب بروزسرگیجه و گیجی می شود.  قبل ازرانندگی،  کاربا ماشین آلات و کارهایی که به دقت نیازدارند با پزشک خود مشورت کنید.

اگر گیجی یا خواب آلودگی شما آنقدرشدید است که در فعالیت های روزانه شما تداخل می کند بهتراست دراین مورد با پزشک معالج خود مشورت کنید.

استفاده ازاین داروی مخدر برای یک مدت طولانی می تواند موجب یبوست شدید شود.  برای جلوگیری از یبوست ممکن است پزشک مسهل، نوشیدن مایعات، یا افزایش میزان فیبر در رژیم غذایی را تجویزکند.   یبوست ممکن است به مشکلات جدی ترمنجر شود.

بمنظورپیشگیری ازعوارض جانبی دارو پس ازمصرف طولانی مدت قبل ازقطع دارو با پزشک مشورت کنید.  

مصرف بیش از حد این دارومی تواند موجب مشکلات تنفسی شدید، بیهوشی و مرگ شود.  نشانه خطرناک  مصرف بیش از حد شامل تنفس بسیار کند (کمتراز 8 تنفس درهر دقیقه) و خواب آلودگی شدید بصورتی است که بیمارشما قادر به پاسخ گویی و یا بیدارشدن ازخواب نیست.   

  Actiq حاوی قند است و ممکن است احتمال پوسیدگی دندان را افزایش دهد.  هنگام مصرف این دارو به طور منظم به  دندانپزشک مراجعه فرمایید.

اگردرطول 2 هفته گذشته ازداروهای زیراستفاده کرده اید، این دارو را مصرف نکنید.  

 • مهار کننده های مونوآمین اکسیداز مانند فنلزین ایزوکاربوکسازید، سلجیلین، ترانیل سیپرومین  
 • Eldepryl   
 • Marplan
 • Nardil 
 • Parnate

 
درصورت استفاده از داروهای مکمل گیاهی و یا ویتامین ها به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی بیشتر رایج

 • مدفوع سیاه ، سفید، قیری
 • تاری دید
 • درد قفسه سینه
 • گیجی
 • تشنج
 • سرفه کردن
 • کاهش ادرار
 • تنفس مشکل و یا با زحمت  
 • سرگیجه
 • خشکی دهان
 • غش
 • تب یا لرز
 • افزایش تشنگی
 • ضربان قلب نامنظم
 • سبکی سر
 • از دست دادن اشتها
 • کمر یا پهلو درد  
 • تغییرات خلق وخو  
 • درد عضلانی و گرفتگی عضلات
 • تهوع یا استفراغ
 • عصبانیت
 • بی حسی یا سوزن سوزن شدن  دست ها، پاها و یا لب
 • ادرار کردن دردناک  یا مشکل
 • پوست رنگپریده
 • تپش در گوش
 • تنفس سریع
 • عطسه
 • گلو درد
 • چشمهای گود رفته
 • تورم دست، مچ پا و یا پایین پاها
 • تنگی  قفسه سینه
 • تنفس مشکل هنگام فعالیت
 • زخم معده  
 • زخم یا لکه های سفید در دهان
 • خونریزی یا کبودی غیرعادی  
 • خستگی یا ضعف غیرعادی 
 • پوست چروکیده

عوارض جانبی کمتر رایج

 • درد شکم یا معده
 • تغییردر راه رفتن و تعادل
 • عدم تعادل
 • کاهش آگاهی و یا پاسخ دهی
 • کاهش دفعات ادرار  
 • سردرد
 • کشش عضلانی و یا حرکات تند و سریع
 • تپش در گوش
 • حرکات ریتمیک عضلات
 • دیدن، شنیدن  و یا احساس چیزهایی که وجود ندارد 
 • تشنج
 • یبوست شدید
 • خواب آلودگی شدید
 • لرزش در پاها و دستها  
 • ضربان قلب آهسته یا سریع
 • اختلالات فکر
 • لرزش یا تکان خوردن دست یا پا

درصورت بروزعلائم مصرف بیش از حد بلافاصله بها اورژانس پزشکی تماس بگیرید:
علائم مصرف بیش از حد

 • تنفس بسیار کم عمق و یا آرام

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  

عوارض جانبی  بیشتر رایج

 • کمر درد
 • اسهال
 • مشکل اجابت مزاج  
 • مشکلات حرکتی
 • دلسردی
 • احساس غم  
 • کج خلقی
 • ناتوانی یا از دست دادن قدرت
 • از دست دادن علاقه یا لذت بردن
 • سفتی عضلات
 • درد  مفاصل
 • خواب آلودگی غیرعادی  
 • خستگی
 • مشکل در تمرکز
 • مشکل خواب
 • کاهش وزن

عوارض جانبی کمتر رایج

 • تغییردر بینایی
 • کشش بیش از حد عضلات
 • احساس ثابت بودن خود و یا محیط اطراف
 • احساس گرما یا حرارت
 • گرگرفتگی و یا قرمزی پوست  بخصوص در صورت و گردن
 • التهاب، درد، یا زخم دراندام های فعال
 • خارش پوست
 • تنش عضلانی  
 • راش
 • احساس چرخش
 • تعریق

عوارض جانبی ناشناخته  

 • درد دندان
 • مشکلات لثه
 • مشکلات دندان

اگرپس ازقطع دارو متوجه عوارض جانبی زیرشدید بلافاصله با پزشک معالج خود  تماس بگیرید:

 • بی قراری
 • اختلال گفتار
 • گرفتگی معده
 • ضعف

 اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

قرص فنتانیل برای درمان سرطانافزایش میزان فیبراحتمال پوسیدگی دندانازبین بردن درد شدید در بیماران سرطانیوابستگی جسمی به این دارو
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه