آیا سیگارکشیدن مردان اثری برروی بچه دارشدن آنها دارد؟ البته

اگرتصمیم دارید بچه دارشوید می بایستی بدانید که سیگارکشیدن نه تنها برای سلامتی مضراست بلکه دلیلی برای ناباروری زنان است. اما برروی باروری مردان نیز تأثیرمی گذارد. ما اغلب نقش سلامتی مرد را در باروری نادیده می گیریم. درست است که کودکان دررحم مادرخود رشد می کنند اما به یاد داشته باشید که باردارشدن نیازبه تخمک و اسپرم دارد و سلامت و باروری مردان به اندازه سلامتی و باروری زنان مهم است.

مصرف سیگارچه درزنان و چه درمردان باعث افزایش خطربسیاری ازسرطانها، بیماریهای قلبی، و ناباروری است. سموم موجود درسیگارنه تنها برروی ریه ها بلکه برروی سلامت کل بدن ازجمله دستگاه تناسلی اثرمی گذارد.

سیگارکشیدن چه اثری برروی ناباروری مردان دارد؟

تجزیه وتحلیل چندین مطالعه که به تأثیرات مصرف دخانیات برغلظت اسپرم و مرفولوژی مردان بارورو نابارورپرداخته کاهش متوسط سطح کیفیت مایع منی و هورمون تغییردرمیان مردان سیگاری را درمقایسه با مردان غیرسیگاری گزارش داده است. 

این مطالعه 23% کاهش درغلظت اسپرم و 13% کاهش تحرک اسپرم را نشان داده است.

همانطورکه می بینید، تأثیرسیگاردرناباروری مردان و همچنین تأثیرثانویه آن برناباروری زنان را نمی توان نادیده گرفت. مطالعات انجام شده  کاهش قابل توجهی درتعداد گزارش حاملگی درجمعیت ناباروررا دراثرمصرف سیگار توسط شریک مرد درمیزان موفقیت  "لقاح آزمایشگاهی "  و " تزریق داخل سیتوپلاسمی "  نشان می دهد.

سیگارکشیدن و کاهش کیفیت مایع منی

مطالعات انجام شده برروی مردان سیگاری کاهش کیفیت اسپرم را نشان داده است. سطح هورمون مردان سیگاری غیرطبیعی است و این می تواند باروری را تحت تأثیرقراردهد. مردانی که درمرز ناباروری هستند با کشیدن سیگارتا مرحله بچه دارنشدن پیش می روند.

ترک کردن سیگاربرای این مردان به اندازه ای اهمیت دارد که ممکن است دیگرنیازی به درمانهای معمول نداشته باشند و یا اینکه شانس بهبودی دردرمان ناباروری آنان افزایش می یابد.

تأثیرسیگاری بودن پدربرباروری فرزندان

تحقیقات انجام شده ارتباطی میان سیگارکشیدن پدرو کاهش میزان ناباروری درکودکان را نشان نمی دهد اما معلوم نیست که سیگارکشیدن پدرازراههای دیگربرروی سلامت کودک اثرگذارنباشد. محققان افزایش خطرنقص درهنگام تولد نوزاد مردان سیگاری و همچنین خطر ابتلا به سرطان کودکان آنها را دریافته اند.

تأثیرات ثانویه سیگارکشیدن مردان برباروری زنان

یکی دیگرازعوامل قابل ملاحظه تأثیر سیگارکشیدن مرد برباروری شریک زن است. مطالعات ازاحتمال کاهش باروری درزنانی که تحت تـأ ثیرثانویه سیگارکشیدن قراردارند، خبرداده اند. اگرتصمیم به کشیدن سیگاردارید این کاررا دور از همسرتان انجام دهید تا تأثیری درمیزان باروری او نداشته باشد.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران