منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سرترالین

Sertraline

دارو شناسی

ازداروی سرترالین برای درمان افسرد گی،  اختلال هراس،  اختلال اضطراب،   اختلال وسواس،  اختلال اضطراب اجتماعی،  اختلال استرس پس ازسانحه و سندرم پیش ازقاعدگی استفاده می شود.
 

سرترالین متعلق به گروه دارویی مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین است که با افزایش فعالیت ماده شیمیایی سروتونین درمغزکارمی کند.  
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

 

برخی ازداروها برای سایرمشکلات پزشکی نیزمفید می باشند.  ازسرترالین برای بیماران خاص با مشکلات پزشکی زیرنیزاستفاده می شود:
•    انزال زود رس

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص
•    کپسول
•    محلول

اسامی تجاری
Zoloft

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب در رابطه با استفاده از این دارو تا به امروز درکودکان  انجام نشده است.  با این حال،  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.
مصرف این دارو برای درمان اختلال وسواس درکودکان محدودیت خاصی را نشان نداده است اما  با این حال،  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان زیر6 سال ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از این دارو محدودیت مصرف سرترالین را دربزرگسالان نشان نداده است.  اما احتمال بروز اثرات ناخواسته مانند هیپوناترمی (کمبود سدیم خون)  وجود دارد.  رعایت احتیاط درمورد مصرف دارو توسط سالمندان لازم می باشد.

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات انجام شده برروی زنان  شیرده  نشان دهنده حداقل میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Clorgyline
•    Furazolidone
•    Iproniazid
•    Isocarboxazid
•    Linezolid
•    Methylene Blue
•    Moclobemide
•    Nialamide
•    Pargyline
•    Phenelzine
•    Pimozide
•    Procarbazine
•    Rasagiline
•    Safinamide
•    Selegiline
•    Toloxatone
•    Tranylcypromine

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
 

•    Aceclofenac
•    Acemetacin
•    Acenocoumarol
•    Almotriptan
•    Amitriptyline
•    Amoxapine
•    Amtolmetin Guacil
•    Anagrelide
•    Ancrod
•    Anisindione
•    Antithrombin III Human
•    Apixaban
•    Ardeparin
•    Aspirin
•    Astemizole
•    Bivalirudin
•    Bromfenac
•    Bufexamac
•    Bupropion
•    Celecoxib
•    Certoparin
•    Choline Salicylate
•    Citalopram
•    Clomipramine
•    Clonixin
•    Clozapine
•    Cyclobenzaprine
•    Dalteparin
•    Danaparoid
•    Defibrotide
•    Dermatan Sulfate
•    Desipramine
•    Desirudin
•    Desvenlafaxine
•    Dexfenfluramine
•    Dexibuprofen
•    Dexketoprofen
•    Dextromethorphan
•    Diclofenac
•    Dicumarol
•    Diflunisal
•    Dipyrone
•    Dolasetron
•    Donepezil
•    Dothiepin
•    Doxepin
•    Droxicam
•    Duloxetine
•    Eletriptan
•    Enoxaparin
•    Escitalopram
•    Etodolac
•    Etofenamate
•    Etoricoxib
•    Felbinac
•    Fenfluramine
•    Fenoprofen
•    Fentanyl
•    Fepradinol
•    Feprazone
•    Flecainide
•    Floctafenine
•    Flufenamic Acid
•    Fluoxetine
•    Flurbiprofen
•    Fluvoxamine
•    Fondaparinux
•    Fosphenytoin
•    Frovatriptan
•    Granisetron
•    Haloperidol
•    Heparin
•    Hydroxytryptophan
•    Ibuprofen
•    Ibuprofen Lysine
•    Imipramine
•    Indomethacin
•    Iobenguane I 123
•    Ketoprofen
•    Ketorolac
•    Levomilnacipran
•    Lofepramine
•    Lorcaserin
•    Lornoxicam
•    Loxoprofen
•    Lumiracoxib
•    Meclofenamate
•    Mefenamic Acid
•    Meloxicam
•    Meperidine
•    Milnacipran
•    Mirtazapine
•    Morniflumate
•    Nabumetone
•    Nadroparin
•    Naproxen
•    Naratriptan
•    Nepafenac
•    Niflumic Acid
•    Nimesulide
•    Nortriptyline
•    Oxaprozin
•    Oxcarbazepine
•    Oxycodone
•    Oxyphenbutazone
•    Palonosetron
•    Parecoxib
•    Parnaparin
•    Paroxetine
•    Pentosan Polysulfate Sodium
•    Phenindione
•    Phenprocoumon
•    Phenylbutazone
•    Phenytoin
•    Piketoprofen
•    Piroxicam
•    Pranoprofen
•    Proglumetacin
•    Propafenone
•    Propionic Acid
•    Propyphenazone
•    Proquazone
•    Protriptyline
•    Reviparin
•    Risperidone
•    Ritonavir
•    Rizatriptan
•    Rofecoxib
•    Salicylic Acid
•    Salsalate
•    Sibutramine
•    Sodium Salicylate
•    St John's Wort
•    Sulindac
•    Sumatriptan
•    Tamoxifen
•    Tapentadol
•    Tenoxicam
•    Tiaprofenic Acid
•    Tinzaparin
•    Tolfenamic Acid
•    Tolmetin
•    Tramadol
•    Trazodone
•    Trimipramine
•    Tryptophan
•    Valdecoxib
•    Venlafaxine
•    Vilazodone
•    Vortioxetine
•    Warfarin
•    Ziprasidone
•    Zolmitriptan

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
 

•    Alprazolam
•    Carbamazepine
•    Cimetidine
•    Efavirenz
•    Fluphenazine
•    Ginkgo
•    Lamotrigine
•    Lithium
•    Metoclopramide
•    Propranolol
•    Rifampin
•    Thiotepa
•    Zolpidem


تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
مصرف این داروبا دستورالعمل های ویژه ای همراه است.  ازنوشیدن آب گریپ فروت هنگام استفاده ازاین دارو خودداری کنید. 

 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:

 

•    اختلال دو قطبی (اختلال خلقی  شیدایی و افسردگی)  
•    مشکلات خونریزی  
•    دیابت  
•    آب سیاه، زاویه بسته چشم و یا سابقه آن 
•    هیپوناترمی (کمبود سدیم در خون)  
•    شیدایی یا جنون خفیف یا سابقه آن
•    پورپورا (تغییر رنگ پوست  به ارغوانی و یا قهوه ای) یا سابقه آن
•    تشنج یا سابقه آن  با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی ممکن است تشدید شود.
•    بیماری کبد    با احتیاط مصرف شود.   ممکن است اثرات جانبی داروبه دلیل کندتر خارج شدن دارو از بدن افزایش یابد.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازداروی  سرترالین مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید.
 

قرص سرترالین را می توانید با غذا یا بدون غذا مصرف کنید.
درصورت استفاده ازمحلول توسط قطره چکان دوزدارو را اندازه گیری کرده و درنصف فنجان آب ،  ماءالشعیرزنجبیلی،  نوشابه لیمو،  لیموناد یا آب پرتقال ریخته و پس ازبهم زدن مصرف کنید.
ممکن است بهبودی پس ازچند ماه مصرف دارو احساس شود.

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

 

دوزدارو
ازاین دارو ط
بق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی محلول یا قرص برای افسردگی
•    بزرگسالان درابتدا 50 میلی گرم یکباردرروز،  صبح یا شب.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.  دوزدارو بیش از200 میلی گرم درروز نیست.
•    کودکان استفاده و دوزباید توسط پزشک تعیین شود.

برای فرم دوزخوراکی محلول یا قرص برای اختلال وسواس
•    بزرگسالان و نوجوانان درابتدا 50 میلی گرم یکباردرروز،  صبح یا شب.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.  دوزدارو بیش از200 میلی گرم درروز نیست.
•    کودکان ونوجوانان 6 تا 12 سال  درابتدا 25 میلی گرم یکباردرروز،  صبح یا شب.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.  دوزدارو بیش از200 میلی گرم درروز نیست.
•    کودکان زیر6 سال استفاده و دوزباید توسط پزشک تعیین شود.

برای فرم دوزخوراکی محلول یا قرص برای اختلال ترس و اختلال استرس پس ازسانحه
•    بزرگسالان درابتدا 25 میلی گرم یکباردرروز،  صبح یا شب.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.  دوزدارو بیش از200 میلی گرم درروز نیست.
•    کودکان استفاده و دوزباید توسط پزشک تعیین شود.

برای فرم دوزخوراکی محلول یا قرص برای سندرم پیش ازقاعدگی
•    بزرگسالان درابتدا 50 میلی گرم یکباردرروزدرطول دوران قاعدگی 150 میلی گرم و یا 100 میلی گرم قبل ازقاعدگی.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.  دوزدارو بیش از150 میلی گرم درروز نیست.   
•    کودکان استفاده و دوزباید توسط پزشک تعیین شود.


درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

 

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن و تغییردرمیزان مصرف درصورت لزوم برای کاهش عوارض جانبی حائز اهمیت است. 
 

مصرف این دارو با مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAO) مانند ایزوکاربوکساید [Marplan®] ،   متیلن بلو تزریقی ،  فنلزین [Nardil®]،  سلجیلین  ،[Eldepryl®] ،  ترانیل سیپرومین [Parnate®]) ممنوع است.  
 

داروی ضد افسردگی را دو هفته پس از قطع مصرف این داروها شروع کنید و قبل ازشروع مصرف مهارکننده های مونوآمین اکسیداز2  هفته صبرکنید تا اثرات داروهای ضد افسردگی ازبین برود.
 

درصورت مصرف این دارو ها با یکدیگر و یا قبل ازمهلت مقررممکن است دچارعوارضی مانند گیجی،  بیقراری،  ناراحتی معده،  تب ناگهانی و بالا،  فشارخون بالا و یا تشنج شدید بشوید.
 

مصرف سرترالین اگرهمراه با برخی ازداروها باشد،  ممکن است باعث یک بیماری جدی بنام سندرم سروتونین شود.  
 

این دارو را با داروهایی مانند فنتانیل،  لیتیوم،  تیپتوفان،  مخمرسنت جان،  و یا بعضی ازداروهای ضد درد و میگرن مانند ریزاتریپتان،  ساماتریپان و ترامادول استفاده نکنید.  
 

قبل ازمصرف هرنوع دارویی همزمان با مصرف  سرترالین با پزشک معالج خود مشورت کنید.
 

این دارو دربعضی ازبیماران بخصوص کودکان،  نوجوانان و جوانان تمایل به خودکشی را افزایش می دهد.  اگربیماراحساس افسردگی کند و یا تمایل به خودکشی داشته باشد حتما باید به پزشک معالج او اطلاع دهید.

 هرگونه رفتار یا افکارغیرمعمول را بخصوص اگربتازگی پیش آمده به اطلاع پزشک برسانید.  مشکلات خواب،  افزایش شدید انرژی،   انجام کارهای مخاطره آمیز،  احساسات ناگهانی و شدید مانند عصبی بودن، عصبانیت،  بیقراری،  خشونت،  یا ترس را به پزشک بگویید.  

اگرکسی درخانواده شما مبتلا به اختلال دوقطبی (جنون ادواری) است و یا اقدام به خودکشی کرده پزشک را درجریان بگذارید.
 

ممکن است مصرف این دارو موجب هیپوناترمی شود.  اگربه مشکلاتی مانند سردرگمی،  اشکال درتمرکز،  سردرد،  مشکلات حافظه،  ضعف و بی ثباتی دچارشدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید. 
 

این دارو ممکن است خطر ابتلا به مشکلات خونریزی را افزایش دهد.  اگرداروهای رقیق کننده خون که  داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی نیزنامیده می شوند مانند آسپرین،  دیکلوفناک،  ایبوپروفن،  ناپروکسن،  و وارفارین مصرف می کنید،  به پزشک اطلاع دهید.
 

این دارو ممکن است باعث افزایش قند خون بشود.  اگربیش ازحد معمول تشنه می شوید و یا میزان دفع ادرارشما افزایش یافته است این موضوع را با پزشک خود بررسی کنید.  

کسانی که به دیابت مبتلا هستند،  ممکن است درجواب آزمایش خون یا ادرارتغییراتی ببینند.  
 

مصرف الکل دربیمارانی که ازاین دارو استفاده می کنند،  توصیه نمی شود.
 

مصرف سرترالین می تواند خواب آلودگی،  مشکلات فکری،  مشکل درکنترل حرکات بدن،  یا مشکلات دربینایی بوجود بیاورد.  هنگام مصرف این دارو برای انجام کارهایی مانند رانندگی،  استفاده ازماشین آلات و یا کارهای دقیق دیگربا پزشک معالج خود مشورت کنید.  
 

جنس قطره چکان ازلاستیک طبیعی خشک (لاتکس) ساخته شده است که ممکن است باعث واکنشهای آلرژیک بشود،  اگربه لاتکس حساسیت دارید.  قبل ازاستفاده ازدارو به پزشک اطلاع دهید.
 

مصرف دارو را بدون اطلاع پزشک و بطورناگهانی قطع نکنید.  زیرا ممکن است علائمی مانند اضطراب،  مشکلات تنفسی،  درد قفسه سینه،  گیجی،  اسهال،  سرگیجه یا سبکی سر،  ضربان سریع قلب، سردرد،  تعریق زیاد،  دردهای عضلانی،  تهوع،  بیقراری،  آبریزش بینی،  مشکلات خواب،  لرزش یا تکان خوردن بدن،  خستگی و ضعف غیرعادی،  تغییرات بینایی و یا استفراغ بروزکند.  
 

درصورت مصرف داروهای دیگرشامل مکمل های گیاهی،   یا داروهای بدون نسخه و ویتامینها مراتب را به اطلاع پزشک خود برسانید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند. اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:

عوارض جانبی بیشتررایج
•    کاهش توانایی و یا میل جنسی   
•    عدم تخلیه مایع منی  

عوارض جانبی کمتر رایج و یا نادر
•    واکنش های خشونت آمیز
•    حساسیت به لمس پستان و یا بزرگ شدن پستان
•    گیجی
•    تشنج
•    اسهال
•    خواب آلودگی
•    خشکی دهان
•     صحبت کردن تند و هیجان زدگی و یا حرکات خارج از کنترل  
•    تب
•    ناتوانی در نشستن  
•    افزایش حرکات بدن
•    افزایش تعریق
•    افزایش تشنگی
•    کمبود انرژی
•    ازدست دادن کنترل مثانه
•    تغییرات خلق و خو ورفتار 
•    اسپاسم عضلانی و یا حرکات تند و سریع  همه اندام ها
•    خونریزی بینی  
•    رفلکس بیش از حد 
•    ضربان قلب سریع
•    لکه های قرمز یا بنفش بر روی پوست
•    بیقراری
•    لرز
•    بثورات پوستی،  کهیرو یا خارش
•    از دست دادن ناگهانی هوشیاری
•    حرکات غیرعادی و ناگهانی صورت و بدن
•    ترشح غیر عادی شیر (در زنان)

عوارض جانبی ناشناخته
•    درد شکم یا معده
•    خونریزی لثه
•    کوری
•    تاول ویا شل شدن پوست
•    نفخ
•    وجود خون درادرار
•    مدفوع قیری،  خونی و یا سیاه  
•    کوری رنگ آبی - زرد
•    تاری دید
•    درد یا احساس ناراحتی درقفسه سینه 
•    لرز
•    مدفوع برنگ خاک رس
•    سرفه یا گرفتگی صدا
•    ادرار تیره
•    کاهش حجم ادرار
•    کاهش دید
•      افسردگی
•    مشکلات تنفسی
•    صحبت کردن با اشکال  
•    عدم وجود بلع
•    آبریزش از دهان
•    پوست و موی خشک 
•    چشم درد
•    غش
•    احساس سرما
•    احساس ناراحتی
•    توهم
•    احساس عمومی ناراحتی،  بیماری،  خستگی و یا ضعف
•    ریزش مو
•    تب شدید
•    فشار خون متغیر
•    خشونت صدا  
•    بد رفتاری
•    افزایش زمان لخته شدن خون
•    سوء هاضمه
•    التهاب مفاصل
•    کج خلقی
•    درد مفاصل و عضلات
•    ورم در صورت،  پلکها،  لبها،  زبان،  گلو،  دستها،  پاها  و یا اندام جنسی
•    بی حالی
•    سبکی سر
•    از دست دادن اشتها
•    از دست دادن  تعادل
•    ازدست دادن کنترل مثانه
•    کمر یا پهلودرد
•    دردهای عضلانی
•    گرفتگی و سفتی عضلانی 
•    لرزش عضلانی، حرکات تند و سریع عضلات
•    کشش عضلات
•    ادرار کردن دردناک و یا مشکل
•    درد در معده،  پهلو و یا شکم، با احتمال انتشار درلمس
•    پوست رنگپریده
•    ورم پلک یا اطراف چشم،  صورت،  لبها، زبان  
•    افزایش سریع وزن 
•    راش
•    قرمزی و التهاب چشم
•    قرمزی،  درد  و یا خارش پوست 
•    درد سمت راست بالای معده  
•    خلق و خوی تند یا تغییرات ذهنی
•    سفتی شدید عضلانی
•    راه رفتن نامتعادل
•    گلو درد
•    زخم  و یا لکه های سفید در دهان یا روی لب
•    زخم، ورم  و یا تاول
•    سفتی اندامها
•    تعریق
•    ورم صورت،  مچ پا  و یا دست
•    غدد متورم و دردناک
•    صحبت کردن یا حرکات با هیجان و غیرقابل کنترل  
•    تنگی قفسه سینه
•    تنفس مشکل
•     حرکات چرخشی بدن
•    کشش
•    حرکات کنترل نشده  به خصوص در صورت وگردن 
•    خونریزی و یا کبودی های غیر قابل توضیح 
•    بوی بد نفس  
•    رفتار غیر عادی
•    خستگی یا ضعف غیرعادی
•    استفراغ خون
•    افزایش وزن
•    پوست وچشمان زرد   

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی بیشتررایج
•    اسیدی و یا ترشی معده 
•    آروغ زدن
•    کاهش اشتها یا کاهش وزن
•    اسهال یا مدفوع شل
•    سوزش معده
•    خواب آلودگی غیرعادی
•    درد یا گازشکم و یا معده   
•    مشکل خواب

 

عوارض جانبی کمتر رایج
•    نگرانی، اضطراب  یا عصبانیت
•    درد مثانه
•    سوزش،  خارش،  بی حسی،  سوزن سوزن شدن   
•    تغییر در بینایی
•    ادرار تیره
•    یبوست
•     ادرار کردن دردناک و یا همراه باسوزش
•    گرگرفتگی و یا قرمزی پوست،  احساس گرما  
•    تکرر ادرار  
•    افزایش اشتها
•    درد یا حساسیت در اطراف چشم و استخوان های گونه
•    گرفتگی بینی یا آبریزش

عوارض جانبی ناشناخته  
•    پوست خشک و برافروخته 
•    بوی نفس میوه مانند 
•    افزایش گرسنگی
•    افزایش ادرار
•    قرمزی یا تغییررنگ  پوست
•    آفتاب سوختگی شدید
•     ورم سینه (در زنان)
•    کاهش وزن بدون علت
•    ترشح غیر معمولی شیر (در زنان)

 اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

سرترالینافسرد گیدرمان افسرد گیاختلال هراسدرمان اختلال هراساختلال اضطرابدرمان اختلال اضطراباختلال وسواسدرمان اختلال وسواساختلال اضطراب اجتماعیدرمان اختلال اضطراب اجتماعیاختلال استرس پس ازسانحهدرمان اختلال استرس پس ازسانحهسندرم پیش ازقاعدگی
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه