منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فلووکسامین

Fluvoxamine

دارو شناسی

فلووکسامین به گروه دارویی مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین  تعلق دارد.  فلوواکسامین باعث افزایش فعالیت یک ماده شیمیایی بنام سروتونین درمغز می شود.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

 

تجربه نشان می دهد که بعضی ازداروها برای سایرمشکلات پزشکی نیزکاربرد دارند و البته این کاربردها دربروشورآنها نوشته شده است.

ازداروی فلووکسامین دربیمارانی با مشکلات پزشکی زیراستفاده می شود:
•    افسردگی
•    اختلال خوردن
•    اختلال ترس
•    فوبیای (هراس) اجتماعی

 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص
•    کپسول آهسته رهش

 

اسامی تجاری
1.    Luvox
2.    Luvox CR

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات انجام شده تا به امروز درمورد مصرف فلووکسامین درکودکان خاص درسنین 8 تا 17 سال،  محدودیتی را نشان نداده است. با این حال،  چون این دارو ممکن است باعث کاهش وزن یا اشتها شود،  پزشک باید بطورمنظم وزن و رشد کودکانی را که لازم است این دارو را بمدت طولانی مصرف کنند،  اندازه گیری کند. 
مطالعات کافی درباره رابطه با اثرات کپسول آهسته رهش فلووکسامین درکودکان انجام نشده است.  ایمنی و اثربخشی این دارو ثابت نشده است.

 

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده  ازفلووکسامین محدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال در افراد بزرگسال که احتمال ابتلا به هیپوناترمی (پایین بودن سطح کلسیم خون) و مشکلات کبدی وجود دارد،  رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.

 

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

 

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

 

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

 

مصرف این دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  پزشک ممکن است داروهای دیگرشما را تغییردهد:

•    Agomelatine
•    Alosetron
•    Astemizole
•    Cisapride
•    Furazolidone
•    Iproniazid
•    Isocarboxazid
•    Levomethadyl
•    Linezolid
•    Methylene Blue
•    Metoclopramide
•    Moclobemide
•    Pargyline
•    Phenelzine
•    Procarbazine
•    Ramelteon
•    Rasagiline
•    Safinamide
•    Selegiline
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Tizanidine
•    Tranylcypromine


استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد: 
•    Abciximab
•    Aceclofenac
•    Acemetacin
•    Acenocoumarol
•    Almotriptan
•    Amiodarone
•    Amoxapine
•    Amtolmetin Guacil
•    Anagrelide
•    Ancrod
•    Anisindione
•    Antithrombin III Human
•    Apixaban
•    Ardeparin
•    Asenapine
•    Aspirin
•    Bendamustine
•    Bivalirudin
•    Bromfenac
•    Bufexamac
•    Bupropion
•    Celecoxib
•    Certoparin
•    Choline Salicylate
•    Cilostazol
•    Citalopram
•    Clonixin
•    Clopidogrel
•    Clorgyline
•    Clozapine
•    Cyclobenzaprine
•    Dalteparin
•    Danaparoid
•    Defibrotide
•    Dermatan Sulfate
•    Desirudin
•    Desvenlafaxine
•    Dexfenfluramine
•    Dexibuprofen
•    Dexketoprofen
•    Dextromethorphan
•    Diclofenac
•    Dicumarol
•    Diflunisal
•    Dihydroergotamine
•    Dipyridamole
•    Dipyrone
•    Dolasetron
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Doxorubicin
•    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•    Droperidol
•    Droxicam
•    Duloxetine
•    Eletriptan
•    Eliglustat
•    Eltrombopag
•    Enoxaparin
•    Eptifibatide
•    Ergoloid Mesylates
•    Ergonovine
•    Ergotamine
•    Escitalopram
•    Etodolac
•    Etofenamate
•    Etoricoxib
•    Felbinac
•    Fenfluramine
•    Fenoprofen
•    Fentanyl
•    Fepradinol
•    Feprazone
•    Floctafenine
•    Flufenamic Acid
•    Fluoxetine
•    Flurbiprofen
•    Fondaparinux
•    Frovatriptan
•    Granisetron
•    Heparin
•    Hydroxytryptophan
•    Ibuprofen
•    Ibuprofen Lysine
•    Indomethacin
•    Iobenguane I 123
•    Ketoprofen
•    Ketorolac
•    Levomilnacipran
•    Lorcaserin
•    Lornoxicam
•    Loxoprofen
•    Lumiracoxib
•    Meclofenamate
•    Mefenamic Acid
•    Meloxicam
•    Meperidine
•    Methylergonovine
•    Milnacipran
•    Mirtazapine
•    Morniflumate
•    Nabumetone
•    Nadroparin
•    Naproxen
•    Naratriptan
•    Nepafenac
•    Nialamide
•    Niflumic Acid
•    Nimesulide
•    Ospemifene
•    Oxaprozin
•    Oxycodone
•    Oxyphenbutazone
•    Palonosetron
•    Parecoxib
•    Parnaparin
•    Paroxetine
•    Pentosan Polysulfate Sodium
•    Phenindione
•    Phenprocoumon
•    Phenylbutazone
•    Piketoprofen
•    Piperaquine
•    Pirfenidone
•    Piroxicam
•    Pixantrone
•    Pomalidomide
•    Pranoprofen
•    Prasugrel
•    Proglumetacin
•    Propionic Acid
•    Propyphenazone
•    Proquazone
•    Reviparin
•    Rizatriptan
•    Rofecoxib
•    Salicylic Acid
•    Salsalate
•    Sertraline
•    Sibutramine
•    Sodium Salicylate
•    St John's Wort
•    Sulindac
•    Sumatriptan
•    Tamoxifen
•    Tapentadol
•    Tasimelteon
•    Tenoxicam
•    Theophylline
•    Tiaprofenic Acid
•    Ticlopidine
•    Tinzaparin
•    Tirofiban
•    Tolfenamic Acid
•    Tolmetin
•    Toloxatone
•    Tramadol
•    Trazodone
•    Tryptophan
•    Valdecoxib
•    Vilazodone
•    Vortioxetine
•    Warfarin
•    Ziprasidone
•    Zolmitriptan

 

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند: 
•    Abciximab
•    Aceclofenac
•    Acemetacin
•    Acenocoumarol
•    Almotriptan
•    Amiodarone
•    Amoxapine
•    Amtolmetin Guacil
•    Anagrelide
•    Ancrod
•    Anisindione
•    Antithrombin III Human
•    Apixaban
•    Ardeparin
•    Asenapine
•    Aspirin
•    Bendamustine
•    Bivalirudin
•    Bromfenac
•    Bufexamac
•    Bupropion
•    Celecoxib
•    Certoparin
•    Choline Salicylate
•    Cilostazol
•    Citalopram
•    Clonixin
•    Clopidogrel
•    Clorgyline
•    Clozapine
•    Cyclobenzaprine
•    Dalteparin
•    Danaparoid
•    Defibrotide
•    Dermatan Sulfate
•    Desirudin
•    Desvenlafaxine
•    Dexfenfluramine
•    Dexibuprofen
•    Dexketoprofen
•    Dextromethorphan
•    Diclofenac
•    Dicumarol
•    Diflunisal
•    Dihydroergotamine
•    Dipyridamole
•    Dipyrone
•    Dolasetron
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Doxorubicin
•    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•    Droperidol
•    Droxicam
•    Duloxetine
•    Eletriptan
•    Eliglustat
•    Eltrombopag
•    Enoxaparin
•    Eptifibatide
•    Ergoloid Mesylates
•    Ergonovine
•    Ergotamine
•    Escitalopram
•    Etodolac
•    Etofenamate
•    Etoricoxib
•    Felbinac
•    Fenfluramine
•    Fenoprofen
•    Fentanyl
•    Fepradinol
•    Feprazone
•    Floctafenine
•    Flufenamic Acid
•    Fluoxetine
•    Flurbiprofen
•    Fondaparinux
•    Frovatriptan
•    Granisetron
•    Heparin
•    Hydroxytryptophan
•    Ibuprofen
•    Ibuprofen Lysine
•    Indomethacin
•    Iobenguane I 123
•    Ketoprofen
•    Ketorolac
•    Levomilnacipran
•    Lorcaserin
•    Lornoxicam
•    Loxoprofen
•    Lumiracoxib
•    Meclofenamate
•    Mefenamic Acid
•    Meloxicam
•    Meperidine
•    Methylergonovine
•    Milnacipran
•    Mirtazapine
•    Morniflumate
•    Nabumetone
•    Nadroparin
•    Naproxen
•    Naratriptan
•    Nepafenac
•    Nialamide
•    Niflumic Acid
•    Nimesulide
•    Ospemifene
•    Oxaprozin
•    Oxycodone
•    Oxyphenbutazone
•    Palonosetron
•    Parecoxib
•    Parnaparin
•    Paroxetine
•    Pentosan Polysulfate Sodium
•    Phenindione
•    Phenprocoumon
•    Phenylbutazone
•    Piketoprofen
•    Piperaquine
•    Pirfenidone
•    Piroxicam
•    Pixantrone
•    Pomalidomide
•    Pranoprofen
•    Prasugrel
•    Proglumetacin
•    Propionic Acid
•    Propyphenazone
•    Proquazone
•    Reviparin
•    Rizatriptan
•    Rofecoxib
•    Salicylic Acid
•    Salsalate
•    Sertraline
•    Sibutramine
•    Sodium Salicylate
•    St John's Wort
•    Sulindac
•    Sumatriptan
•    Tamoxifen
•    Tapentadol
•    Tasimelteon
•    Tenoxicam
•    Theophylline
•    Tiaprofenic Acid
•    Ticlopidine
•    Tinzaparin
•    Tirofiban
•    Tolfenamic Acid
•    Tolmetin
•    Toloxatone
•    Tramadol
•    Trazodone
•    Tryptophan
•    Valdecoxib
•    Vilazodone
•    Vortioxetine
•    Warfarin
•    Ziprasidone
•    Zolmitriptan

 

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.

 وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    اختلال دوقطبی (اختلال خلقی همراه با شیدایی و افسردگی) و یا احتمال آن
•    مشکلات  خونریزی
•    گلوکوم با زاویه بسته
•    هیپوناترمی (پایین بودن سطح کلسیم خون)
•    شیدایی (احساس سرخوشی) یا سابقه آن
•    بیماری کبدی  دارو با احتیاط مصرف شود.  اثرات جانبی دارو ممکن است به دلیل کندی دفع داروازبدن افزایش پیداکند.
•    تشنج یا سابقه آن  دارو با احتیاط مصرف شود زیرا ممکن است شرایط بیماری را تشدید کند.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
این دارو را با یا بدون غذا و هنگام خواب مصرف کنید. 
کپسول آهسته رهش را قورت بدهید.  ازخرد کردن یا جویدن آن خودداری کنید.
ممکن است پس ازگذشت یکماه یا بیشترازمصرف دارو،  بیماراحساس بهبودی کند.  

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد. ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید. اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.

اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی کپسول آهسته رهش برای درمان اختلال وسواس
•    بزرگسالان درابتدا  100 میلی گرم یکباردرروزهنگام خواب.  ممکن است پزشک دوزدارو را طبق نیازشما تنظیم کند.  با این حال دوزاین دارو معمولاً بیش از 300 میلی گرم درروز نیست.  
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای فرم دوزخوراکی قرص
•    بزرگسالان درابتدا  50 میلی گرم یکباردرروزهنگام خواب.  ممکن است پزشک دوزدارو را طبق نیازشما تنظیم کند.  با این حال دوزاین دارو معمولاً بیش از 300 میلی گرم درروز نیست.  اگردوزروزانه بیش از100 میلیگرم باشد،  ممکن است پزشک آن را دردو نوبت درروزتجویزکند.
•    کودکان 8 تا 17 سال درابتدا 25  میلی گرم یکباردرروزهنگام خواب می باشد.  ممکن است پزشک دوزدارو را طبق نیازشما تنظیم کند.  با این حال دوزاین دارو معمولاً بیش از 200 میلی گرم یا 300 میلی گرم درروز نیست.  اگردوزروزانه بیش از50 میلیگرم باشد،  ممکن است پزشک آن را دردو نوبت درروزتجویزکند.
•    کودکان زیر8 سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.


درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام این کاربه تنظیم دوزدارو بمنظورکاهش عوارض جانبی کمک می کند.
 

درحال استفاده ازفلووکسامین از مصرف آلوسترون (Lotronex®)،  پیموزاید (Orap®)،  راملتیون (Rozerem®)،  تیورزیدازین (Mellaril®)،  و یا تیزانیدین (Zanaflex®) خودداری کنید.  مصرف همزمان این داروها احتمال بروزعوارض جانبی را افزایش می دهد.
 

فلووکسامین را با داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز  (MAO)مانند  ایزوکاربوکسازید [Marplan®]  ،  لینزولید [Zyvox®] متیلن بلوتزریقی،  فنلزین [Nardil®]،  سلجنین  [Eldepryl®]،  ترانیل سیپرومین [Parnate®]). مصرف نکنید.  استفاده ازفلووکسامین را پس ازگذشت دو هفته پس ازقطع داروهای مهارکننده  آغازکنید و داروهای مهارکننده را پس ازگذشت 2 هفته پس از قطع فلووکسامین شروع کنید.
 

اگرهردو دارو را بطورهمزمان مصرف کنید و یا تا مهلت مشخص شده منتظرنشوید،  ممکن است دچارگیجی،  بیقراری،  تب ناگهانی بالا،  فشارخون بسیاربالا ویا  تشنج شدید بشوید. 
 

مصرف فلووکسامین اگرهمراه با برخی ازداروها باشد،  ممکن است باعث یک بیماری جدی بنام سندرم سروونین شود.  
 

فلووکسامین را با داروهایی مانند فنتانیل،  لیتیوم،  تیپتوفان،  مخمرسنت جان،  و یا بعضی ازداروهای ضد درد و میگرن مانند ریزاتریپتان،  ساماتریپان و ترامادول استفاده نکنید.  
 

قبل ازمصرف هرنوع دارویی همزمان با مصرف فلووکسامین با پزشک معالج خود مشورت کنید.
مصرف فلووکسامین دربعضی از افراد نوجوان و جوان ممکن است باعث تحریک پذیری،  آشفتگی و رفتارهای غیرطبیعی بشود.  همچنین ممکن است تمایل به خودکشی و یا تشدید افسردگی بهمراه داشته باشد.  

بی خوابی،  ناراحتی،  افزایش شدید انرژی و یا حرکات جسورانه نیزازعوارض این دارو است.  اگرمتوجه این عوارض شدید به پزشک اطلاع دهید.  اگرسابقه اختلال دوقطبی (جنون ادواری) و یا تمایل بخودکشی درخانواده دارید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.  
 

مصرف دارو را بدون اطلاع پزشک و بطورناگهانی قطع نکنید.  زیرا ممکن است علائمی مانند اضطراب،  مشکلات تنفسی،  درد قفسه سینه،  گیجی،  اسهال،  سرگیجه یا سبکی سر،  ضربان سریع قلب، سردرد،  تعریق زیاد،  دردهای عضلانی،  تهوع،  بیقراری،  آبریزش بینی،  مشکلات خواب،  لرزش یا تکان خوردن بدن،  خستگی و ضعف غیرعادی،  تغییرات بینایی و یا استفراغ بروزکند.  
 

اگرپس ازمصرف دارومتوجه راش،  کهیر،  ورم صورت،  چشمها و دهان و یا مشکلات تنفسی شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید. 
 

این دارو ممکن است خطر ابتلا به مشکلات خونریزی را افزایش دهد.  اگرداروهای رقیق کننده خون که  داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی نیزنامیده می شوند مانند آسپرین،  دیکلوفناک،  ایبوپروفن،  ناپروکسن،  و وارفارین مصرف می کنید،  به پزشک اطلاع دهید.
 

ممکن است مصرف این دارو موجب هیپوناترمی شود.  اگربه مشکلاتی مانند سردرگمی،  اشکال درتمرکز،  سردرد،  مشکلات حافظه،  ضعف و بی ثباتی دچارشدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید. 
 

مصرف الکل دربیمارانی که ازداروی فلووکسامین استفاده می کنند،  توصیه نمی شود.
 

این دارو ممکن است باعث بی حالی شود و یا برروی قدرت فکر و یا کنترل عضلات تأثیرگذارباشد.  قبل از رانندگی،  کاربا ماشین آلات سنگین یا موارد دیگرکه نیاز به دقت دارند با پزشک خود مشورت کنید.
 

درصورت استفاده از داروهای مکمل گیاهی و یا ویتامین ها به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
 

عوارض جانبی

یک داروعلاوه براثرات مورد نیازممکن است عوارض ناخواسته ای هم داشته باشد. درطول درمان ممکن است بدن با دارو تنظیم شده و عوارض جانبی ازبین برود.  

اگرچه تمامی این عوارض دریک فرد مشاهده نمی شود اما درصورت بروزهریک از عوارض جانبی ممکن است به مراقبت های پزشکی نیازداشته باشید.
درصورت بروز عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید.
 

عوارض جانبی کمتررایج
•    تغییرات روانی،  رفتاری و یا خلقی 
•    مشکلات تنفسی
•    ادرار کردن بسختی
•    کشش

 

عوارض جانبی نادر
•    کاهش یا عدم حرکات بدن
•    بیقراری
•    تاری دید
•    لرز
•    عدم تعادل
•    گیجی
•    تشنج 
•    اسهال
•    تب
•    بیحرکتی  چشمها
•    افزایش حرکات بدن
•    تغییرات قاعدگی
•    خونریزی بینی
•    رفلکس بیش از حد حرکتی
•    هماهنگی ضعیف
•    چشم های قرمز و یا ملتهب
•    قرمزی، حساسیت به لمس، خارش، سوزش، یا پوسته شدن پوست
•    احساس سرما
•    بثورات پوستی
•    گلو درد
•    تعریق
•    صحبت کردن یا حرکات کنترل نشده با هیجان زیاد
•    لرزش یا تکان دادن
•    کبودی غیر عادی
•    حرکات غیرارادی یا ناگهانی بدن و یا صورت
•    ترشح غیر عادی شیر (در زنان)
•    ضعف

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
 

عوارض جانبی بیشتررایج
•    تغییر در میل یاعملکرد جنسی 
•    یبوست
•    سردرد
•    مشکل خواب
•    خستگی غیر عادی

 

عوارض جانبی کمتر رایج
•    درد شکم یا معده
•    تغییر در حس چشایی
•    کاهش اشتها
•    احساس ثابت بودن خود و یا محیط اطراف
•    تکرر ادرار
•    سوزش معده
•    افزایش تعریق
•    افزایش وزن غیر معمول و یا از دست دادن
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

وسواساختلال وسواس جبریدرمان اختلال وسواس جبریسروتونینبازجذب سروتونینافزایش سروتونین درمغزافسردگیاختلال خوردناختلال ترسفوبیای (هراس) اجتماعیدرمان افسردگیدرمان اختلال خوردندرمان اختلال ترسدرمان فوبیای اجتماعیسندرم سروتونیناختلال دو قطبیجنون
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه