برطبق اظهارCDC ازسیاتل افسردگی پس اززایمان ازشایعترین مشکلات پس از وضع حمل می باشد. هرساله بیش از 600000 زن دچارافسردگی پس اززایمان می شوند و دقیقا به همین دلیل است که مادران با شرکت کردن درگروه های حمایتی احساس آرامش می کنند. 

یک مددکار اجتماعی بالینی به همراه گروهی دیگر درتلاشند تا تسهیلاتی برای کمک به مادران جدید فراهم کنند. تمرکز این سازمان برروی مراقبت ازخود است که ازاین طریق شما می توانید ازخانواده خود هم مراقبت کنید. 

این مددکارمی گوید: من فکرمی کنم تأثیرگروه درمانی زمانی است که افراد واقعا بخواهند رو راست باشند و درمورد مشکلاتشان صحبت کند و مهربانی و همدلی را درگروه پیداکنند.
یکی ازافراد با فرزند دومش  درگروه شرکت می کند. فرزندش اکنون ده ماهه است. او می گوید: شرکت دراین جلسات باعث می شود تا ازحالت تدافعی بیرون بیام و برای هرچیزکوچکی نگران نباشم.

 اوازحرف زدن درمورد فرزندش درگروه نگران نمی شود مثلا اینکه ببخشید که بچه گریه می کند یا گرسنه است و یا...
با شرکت کردن درجلسات به همراه عده ای دیگراززنانی که به تازگی فارغ شده اند، و احساسی مشابه شما دارند و پس اززایمان دچارافسردگی شده اند می توان با مادرانی درارتباط بود که برای اول مادرشده اند و نمی دانند با تغییرات بزرگی که درزندگیشان پیش آمده چه کنند و لحظات سختی را سپری می کنند. علت اینکه انجام بعضی ازکارها برای مادران سخت است این است که فکرمی کنند آن کاربرای همیشه ادامه دارد. 

ازآنجایی که درمانگران همه آموزش دیده هستند تکنیکی به نام تمرکز حواس را به مادران جدید آموزش می دهند.  بیرنا می گوید با گرفتن یک نفس عمیق شما می تواید حضورذهن پیداکنید نیازی به یک مراقبه پیچیده نیست. یکی ازمادران می گفت لحظه بزرگ برای من وقتی است که بچه ام را درصندلی مخصوصش درماشین گذاشته و کمربند ایمنی را می بندم و آنوقت است که نفس راحتی می کشم. این حس نمی تواند چیزبدی باشد و شما هم نمی توانید بگویید که من خودخواه هستم.

بنیانگذاراین مؤسسه گفت درسازمان ما به روی تمام مادران و نوزادانشان بازاست. البته درمانگران ما مادران افسرده را بخوبی ازسایرین تشخیص خواهند داد.
اگرشما هم علائمی ازافسردگی پس اززایمان دارید با شرکت درگروه های مشابه به درمان خود کمک کنید و همچنین با پزشک خود مشورت کنید.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران