منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

الانزاپین و فلوکستین

olanzapine and Fluoxetine (Oral Route)

دارو شناسی

ازترکیب الانزاپین و فلوکستین  دردرمان افسردگی ناشی ازاختلال دو قطبی و افسردگی دربیمارانی که به سایرداروهای افسردگی جواب نمی دهند،  استفاده می شود.  

آنچه که باید درمورد الانزاپین و فلوکستین بدانید
کار الانزاپین و فلوکستین  افزایش فعالیت بعضی ازمواد شیمیایی مغز بنام سروتونین،  نوراپی نفرین و دوپامین می باشد.  این مواد شیمیایی به تسکین علائم افسردگی کمک می کنند.  

 

الانزاپین داروی ضد جنون و فلوکستین داروی ضد افسردگی است و به گروه دارویی مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) تعلق دارد.
 

این دارو فقط با نسخه پزشک دردسترس بیماران قرارمی گیرد.
این محصول درفرم های زیردردسترس می باشد:
•    کپسول

اسامی تجاری
1.    Symbyax

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب درمورد مصرف ترکیب الانزاپین و فلوکستین برای درمان افسردگی دو قطبی درکودکان زیر10 سال انجام نشده است.  با این حال ایمنی و اثربخشی دارو درکودکان مبتلا به افسردگی که به درمان مقاوم هستند،  ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده وجود مشکل خاصی را درمورد مصرف ترکیب الانزاپین و فلوکستین در رابطه با استفاده از این دارو دربزرگسالان نشان نداده است.  با این وجود،  افراد مسن که به زوال عقل،  بیماری کبدی،  بیماری کلیه،  مشکلات قلبی یا مشکلات مربوط به سن مبتلا هستند باید این دارو را با احتیاط و تنظیم صحیح دوزتوسط پزشک مصرف کنند.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Amifampridine
•    Bepridil
•    Cisapride
•    Clorgyline
•    Dronedarone
•    Furazolidone
•    Iproniazid
•    Isocarboxazid
•    Levomethadyl
•    Linezolid
•    Mesoridazine
•    Methylene Blue
•    Metoclopramide
•    Moclobemide
•    Nialamide
•    Pargyline
•    Phenelzine
•    Pimozide
•    Piperaquine
•    Procarbazine
•    Rasagiline
•    Safinamide
•    Saquinavir
•    Selegiline
•    Sparfloxacin
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Toloxatone
•    Tranylcypromine
•    Ziprasidone


استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Abciximab
•    Abiraterone
•    Acecainide
•    Aceclofenac
•    Acemetacin
•    Acenocoumarol
•    Ajmaline
•    Alfuzosin
•    Almotriptan
•    Amineptine
•    Amiodarone
•    Amisulpride
•    Amitriptyline
•    Amitriptylinoxide
•    Amoxapine
•    Amtolmetin Guacil
•    Anagrelide
•    Ancrod
•    Anisindione
•    Antithrombin III Human
•    Apixaban
•    Apomorphine
•    Aprindine
•    Ardeparin
•    Argatroban
•    Aripiprazole
•    Arsenic Trioxide
•    Asenapine
•    Aspirin
•    Astemizole
•    Atazanavir
•    Azimilide
•    Azithromycin
•    Bedaquiline
•    Bivalirudin
•    Bretylium
•    Brexpiprazole
•    Bromazepam
•    Bromfenac
•    Brompheniramine
•    Bufexamac
•    Buprenorphine
•    Bupropion
•    Buserelin
•    Carbamazepine
•    Celecoxib
•    Certoparin
•    Chloral Hydrate
•    Chloroquine
•    Chlorpheniramine
•    Chlorpromazine
•    Choline Salicylate
•    Cilostazol
•    Cinacalcet
•    Ciprofloxacin
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clomipramine
•    Clonixin
•    Clopidogrel
•    Clozapine
•    Cobicistat
•    Cocaine
•    Crizotinib
•    Cyclobenzaprine
•    Dabigatran Etexilate
•    Dabrafenib
•    Dalteparin
•    Danaparoid
•    Dasatinib
•    Defibrotide
•    Degarelix
•    Delamanid
•    Dermatan Sulfate
•    Desipramine
•    Desirudin
•    Deslorelin
•    Desvenlafaxine
•    Dexfenfluramine
•    Dexibuprofen
•    Dexketoprofen
•    Dextromethorphan
•    Dibenzepin
•    Diclofenac
•    Dicumarol
•    Diflunisal
•    Dipyridamole
•    Dipyrone
•    Disopyramide
•    Dofetilide
•    Dolasetron
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Doxepin
•    Doxorubicin
•    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•    Droperidol
•    Drotrecogin Alfa
•    Droxicam
•    Duloxetine
•    Ebastine
•    Eletriptan
•    Eliglustat
•    Enflurane
•    Enoxaparin
•    Eptifibatide
•    Eribulin
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Etodolac
•    Etofenamate
•    Etoricoxib
•    Famotidine
•    Felbamate
•    Felbinac
•    Fenfluramine
•    Fenoprofen
•    Fentanyl
•    Fepradinol
•    Feprazone
•    Fingolimod
•    Flecainide
•    Flibanserin
•    Floctafenine
•    Fluconazole
•    Flufenamic Acid
•    Fluoxetine
•    Fluphenazine
•    Flurbiprofen
•    Fluvoxamine
•    Fondaparinux
•    Formoterol
•    Foscarnet
•    Fosphenytoin
•    Frovatriptan
•    Galantamine
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Granisetron
•    Halofantrine
•    Haloperidol
•    Halothane
•    Heparin
•    Histrelin
•    Hydrocodone
•    Hydromorphone
•    Hydroquinidine
•    Hydroxychloroquine
•    Hydroxytryptophan
•    Ibuprofen
•    Ibuprofen Lysine
•    Ibutilide
•    Iloperidone
•    Imipramine
•    Indomethacin
•    Iobenguane I 123
•    Isoflurane
•    Isradipine
•    Itraconazole
•    Ivabradine
•    Ketoconazole
•    Ketoprofen
•    Ketorolac
•    Lapatinib
•    Lepirudin
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Levomilnacipran
•    Lidoflazine
•    Lithium
•    Lofepramine
•    Lorcaserin
•    Lornoxicam
•    Loxoprofen
•    Lumefantrine
•    Lumiracoxib
•    Meclofenamate
•    Mefenamic Acid
•    Mefloquine
•    Melitracen
•    Meloxicam
•    Meperidine
•    Methadone
•    Metronidazole
•    Mifepristone
•    Milnacipran
•    Mirtazapine
•    Mizolastine
•    Morniflumate
•    Morphine
•    Morphine Sulfate Liposome
•    Moxifloxacin
•    Nabumetone
•    Nadroparin
•    Nafarelin
•    Naproxen
•    Naratriptan
•    Nefazodone
•    Nepafenac
•    Niflumic Acid
•    Nilotinib
•    Nimesulide
•    Norfloxacin
•    Nortriptyline
•    Octreotide
•    Olanzapine
•    Ondansetron
•    Opipramol
•    Oxaprozin
•    Oxycodone
•    Oxymorphone
•    Oxyphenbutazone
•    Paliperidone
•    Palonosetron
•    Panobinostat
•    Parecoxib
•    Parnaparin
•    Paroxetine
•    Pasireotide
•    Pazopanib
•    Pentamidine
•    Pentazocine
•    Pentosan Polysulfate Sodium
•    Perflutren Lipid Microsphere
•    Perphenazine
•    Phenindione
•    Phenprocoumon
•    Phenylbutazone
•    Piketoprofen
•    Pirmenol
•    Piroxicam
•    Pixantrone
•    Posaconazole
•    Prajmaline
•    Pranoprofen
•    Prasugrel
•    Probucol
•    Procainamide
•    Prochlorperazine
•    Proglumetacin
•    Promethazine
•    Propafenone
•    Propionic Acid
•    Propranolol
•    Propyphenazone
•    Proquazone
•    Protein C
•    Protriptyline
•    Quetiapine
•    Quinine
•    Ranolazine
•    Reviparin
•    Rilpivirine
•    Risperidone
•    Ritonavir
•    Rivaroxaban
•    Rizatriptan
•    Rofecoxib
•    Salicylic Acid
•    Salsalate
•    Sematilide
•    Sertindole
•    Sertraline
•    Sevoflurane
•    Sibutramine
•    Sodium Phosphate
•    Sodium Phosphate, Dibasic
•    Sodium Phosphate, Monobasic
•    Sodium Salicylate
•    Solifenacin
•    Sorafenib
•    Sotalol
•    Spiramycin
•    St John's Wort
•    Sulfamethoxazole
•    Sulfinpyrazone
•    Sulindac
•    Sultopride
•    Sumatriptan
•    Sunitinib
•    Suvorexant
•    Tacrolimus
•    Tamoxifen
•    Tapentadol
•    Tedisamil
•    Telavancin
•    Telithromycin
•    Tenoxicam
•    Terbinafine
•    Tetrabenazine
•    Tianeptine
•    Tiaprofenic Acid
•    Ticagrelor
•    Ticlopidine
•    Tinzaparin
•    Tirofiban
•    Tizanidine
•    Tolfenamic Acid
•    Tolmetin
•    Tolterodine
•    Toremifene
•    Tramadol
•    Trazodone
•    Treprostinil
•    Trifluoperazine
•    Trimethoprim
•    Trimipramine
•    Triptorelin
•    Tryptophan
•    Valdecoxib
•    Vandetanib
•    Vardenafil
•    Vasopressin
•    Vemurafenib
•    Venlafaxine
•    Vilazodone
•    Vinflunine
•    Voriconazole
•    Vorinostat
•    Vortioxetine
•    Warfarin
•    Zolmitriptan
•    Zotepine


استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Alprazolam
•    Amprenavir
•    Betel Nut
•    Buspirone
•    Ciprofloxacin
•    Cyproheptadine
•    Delavirdine
•    Digoxin
•    Fluvoxamine
•    Fosamprenavir
•    Ginkgo
•    Haloperidol
•    Lithium
•    Nebivolol
•    Phenytoin
•    Ritonavir
•    Valproic Acid

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
•    دخانیات

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    اختلال دو قطبی (اختلال خلقی با شیدایی و افسردگی)، و یا خطر ابتلا به آن
•    مشکلات خونریزی 
•    سرطان پستان، درارتباط با پرولاکتین 
•    دیابت 
•    بزرگ شدن پروستات 
•    گلوکوم ازنوع زاویه بسته 
•    هیپرگلیسمی (قند خون بالا) 
•    چربی خون (افزایش کلسترول خون) 
•    هیپرپرولاکتینمی (افزایش پرولاکتین در خون) 
•    هیپوناترمی (کمبود سدیم در خون) 
•    بیماری مانیا و یا سابقه آن
•    ایلئوس پارالیتیک (توقف حرکات روده) یا سابقه آن
•    تشنج و یا سابقه آن
•    مشکل در بلع   با احتیاط مصرف شود زیرا ممکن است به تشدید عوارض جانبی منجرشود.  
•    مشکلات گردش خون و یا رگهای خونی
•    کم شدن آب بدن 
•    حمله قلبی یا سکته مغزی و یا سابقه آن
•    بیماری های قلبی 
•    نارسایی قلبی 
•    مشکلات ریتم قلب مانندQT  طولانی و یا سابقه آن
•    هیپوکالمی (کاهش سطح پتاسیم در خون) 
•    کاهش منیزیم (کاهش سطح منیزیم در خون) 
•    هیپوولمی (پایین بودن حجم خون ) ممکن است به تشدید عوارض جانبی منجرشود.
•    بیماری کبدی  با احتیاط مصرف شود زیرا ممکن است به تشدید عوارض جانبی منجرشود.  

 

نحوه مصرف

این دارو را فقط با تجویزپزشک مصرف کنید.  این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازالانزاپین و فلوکستین مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
این دارو را با یا بدون غذا مصرف کنید.  

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای اشکال خوراکی داروکپسول برای درمان افسردگی دو قطبی
•    بزرگسالان درابتدا یک کپسول 6 میلی گرمی الانزاپین و 25 میلی گرم فلوکستین یکباردرروزیا شب.  دوزدارو معمولاً بیش از18 میلی گرم الانزاپین و 75 میلی گرم فلوکستین درروز نیست اما پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.
•    نوجوانان 10  تا 17 سال درابتدا یک کپسول 3 میلی گرمی الانزاپین و 25 میلی گرم فلوکستین یکباردرروزیا شب.    دوزدارو معمولاً بیش از از12 میلی گرم الانزاپین و 50 میلی گرم فلوکستین درروز نیست اما پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.
•    درکودکان کمتر از10 سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای درمان افسردگی مقاوم به درمان
•    بزرگسالان درابتدا یک کپسول 6 میلی گرمی الانزاپین و 25 میلی گرم فلوکستین یکباردرروزیا شب.  دوزدارو معمولاً بیش از12 میلی گرم الانزاپین و 50 میلی گرم فلوکستین درروز نیست اما پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید ام اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.  
 

مصرف این دارو با مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAO) مانند ایزوکاربوکساید [Marplan®] ، لینزولید  [Zyvox®]، متیلن بلو تزریقی ،  فنلزین [Nardil®]،  سلژیلین  ،[Eldepryl®] ،  ترانیل سیپرومین [Parnate®]) ممنوع است.  داروی ضد افسردگی را دو هفته پس از قطع مصرف این داروها شروع کنید و قبل ازشروع مصرف مهارکننده های مونوآمین اکسیداز5 هفته صبرکنید تا اثرات داروهای ضد افسردگی ازبین برود.
 

درصورت مصرف این دارو ها با یکدیگر و یا قبل ازمهلت مقررممکن است دچارعوارضی مانند گیجی،  بیقراری،  ناراحتی معده،  تب ناگهانی و بالا،  فشارخون بالا و یا تشنج شدید بشوید.
 

مصرف این دارو با تیوریدازین  (Mellaril®)ممنوع است.  مصرف همزمان این دو دارو با یکدیگرموجب بروزمشکلات جدی قلبی می شود.  قبل ازشروع مصرف  تیوریدازین 5 هفته صبرکنید تا اثرات داروهای ضد افسردگی ازبین برود.
 

مصرف الانزاپین و فلوکستین  اگرهمراه با برخی ازداروها باشد،  ممکن است باعث یک بیماری جدی بنام سندرم سروتونین شود.  
 

این دارو را با داروهایی مانند فنتانیل،  لیتیوم،  تیپتوفان،  مخمرسنت جان،  و یا بعضی ازداروهای ضد درد و میگرن مانند ریزاتریپتان،  ساماتریپان و ترامادول استفاده نکنید.  
 

قبل ازمصرف هرنوع دارویی همزمان با مصرف  الانزاپین و فلوکستین  با پزشک معالج خود مشورت کنید.
 

این دارو دربعضی ازبیماران تمایل به خودکشی را افزایش می دهد.  اگربیماراحساس افسردگی کند و یا تمایل به خودکشی داشته باشد حتما باید به پزشک معالج او اطلاع دهید.  هرگونه رفتار یا افکارغیرمعمول را بخصوص اگربتازگی پیش آمده به اطلاع پزشک برسانید.  مشکلات خواب،  افزایش شدید انرژی،   انجام کارهای مخاطره آمیز،  احساسات ناگهانی و شدید مانند عصبی بودن، عصبانیت،  بیقراری،  خشونت،  یا ترس را به پزشک بگویید.  اگرکسی درخانواده شما مبتلا به اختلال دوقطبی (جنون ادواری) است و یا اقدام به خودکشی کرده پزشک را درجریان بگذارید.
 

اگرهنگام مصرف این دارو به مشکلاتی مانند موارد زیربرخورد کردید،  بلافاصله دارو را قطع کرده و به پزشک خود اطلاع دهید:
•    تشنج
•    مشکلات تنفسی
•    فشارخون بالا یا پایین
•    عرق کردن
•    بی اختیاری ادرار
•    انقباض شدید عضلات
•    رنگ پریدگی غیرعادی پوست
•    خستگی
این علائم ممکن است مربوط به بیماری سندرم نورولپتیک بدخیم باشد.

 

این دارو ممکن است باعث افزایش قند خون بشود.  اگربیش ازحد معمول تشنه می شوید و یا میزان دفع ادرارشما افزایش یافته است این موضوع را با پزشک خود بررسی کنید.  کسانی که به دیابت مبتلا هستند،  ممکن است درجواب آزمایش خون یا ادرارتغییراتی ببینند.  
 

این دارو ممکن است میزان کلسترول و چربی خون را افزایش دهد.  درصورت بروزاین وضعیت ممکن است پزشک برای شما داروهای کاهش دهنده کلسترول و چربی خون تجویزکند.
این دارو ممکن است باعث افزایش وزن شود.  درطول درمان پزشک بطورمرتب وزن شما را اندازه گیری خواهد کرد.

 

این دارو ممکن است موجب دیسکینزی کینزیا (اختلال حرکتی) شود.  اگر درحین مصرف داروبه مشکلاتی مانند موارد زیربرخورد کردید،  به پزشک خود اطلاع دهید:
•    صدا درآوردن با لبها (ملچ ملوچ)
•    جمع کردن لبها
•    باد کردن لپها
•    حرکات تکراری و کرم مانند زبان
•    حرکت جویدن غیرقابل کنترل
•    حرکات غیرقابل کنترا دست ها و پاها
•    سرگیجه
•    سبکی سرهنگام بلند شدن

درصورت مشاهده راش یا کهیر،  ورم صورت،  چشمها،  یا دهان و یا مشکلات تنفسی به پزشک خود اطلاع دهید.  
 

این دارو ممکن است تعداد سلولهای سفید خون را موقتاً کاهش دهد که موجب افزایش احتمال عفونت می شود.  ازافراد مبتلا به عفونت دوری کنید.  اگردچارتب و لرز، سرفه و گرفتگی صدا،  کمردرد و یا ادرارهمراه با درد شدید،  بالافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
 

این دارو ممکن است خطر ابتلا به مشکلات خونریزی را افزایش دهد.  اگرداروهای رقیق کننده خون که  داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی نیزنامیده می شوند مانند آسپرین،  دیکلوفناک،  ایبوپروفن،  ناپروکسن،  و وارفارین مصرف می کنید،  به پزشک اطلاع دهید.
 

ممکن است مصرف این دارو موجب هیپوناترمی شود.  اگربه مشکلاتی مانند سردرگمی،  اشکال درتمرکز،  سردرد،  مشکلات حافظه،  ضعف و بی ثباتی دچارشدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید. 
 

هنگام مصرف این دارو پایین آوردن دمای بدن بسختی صورت می گیرد،  هنگام ورزش و یا درهوای گرم مراقب باشید تا به عوارضی مانند سکته دراثرگرما دچارنشوید.
 

اگردچارسرگیجه،  غش،  ضربان نامنظم و یا تند قلب شدید و یا سابقه حمله قلبی،  نارسایی قلبی،  فشارخون پایین و یا سکته مغزی درافراد خانواده دارید،  به پزشک خود اطلاع دهید.
 

ترکیب الانزاپین و فلوکستین می تواند خواب آلودگی،  مشکلات فکری،  مشکل درکنترل حرکات بدن،  یا مشکلات دربینایی بوجود بیاورد.  هنگام مصرف این دارو برای انجام کارهایی مانند رانندگی،  استفاده ازماشین آلات و یا کارهای دقیق دیگربا پزشک معالج خود مشورت کنید.  
 

مصرف دارو را بدون اطلاع پزشک و بطورناگهانی قطع نکنید.  زیرا ممکن است علائمی مانند اضطراب،  مشکلات تنفسی،  درد قفسه سینه،  گیجی،  اسهال،  سرگیجه یا سبکی سر،  ضربان سریع قلب، سردرد،  تعریق زیاد،  دردهای عضلانی،  تهوع،  بیقراری،  آبریزش بینی،  مشکلات خواب،  لرزش یا تکان خوردن بدن،  خستگی و ضعف غیرعادی،  تغییرات بینایی و یا استفراغ بروزکند.  
 

مصرف الکل دربیمارانی که ازاین دارو استفاده می کنند،  توصیه نمی شود.
 

درصورت مصرف داروهای دیگرشامل مکمل های گیاهی،   یا داروهای بدون نسخه و ویتامینها مراتب را به اطلاع پزشک خود برسانید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند. اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:
 

عوارض جانبی بیشتررایج
•    نفخ یا ورم صورت،  دستها،  پایین پاها و یا پا
•    بدن درد 
•    گیجی
•    سردرگمی
•    سرفه کردن
•    هذیان
•    بیماری دمنتیا
•    خشکی و یا درد گلو
•    تب
•    خشونت صدا
•    افزایش سریع وزن
•    آبریزش بینی
•    لرزش در دستها و پاها
•    تورم غدد گردن
•    سوزن سوزن شدن دست یا پا
•    لرزش یا تکان دادن دست یا پا
•    مشکلات بلع
•    افزایش یا کاهش وزن غیرعادی
•    تغییرات صدا

 

عوارض جانبی کمتر رایج
•    تاری دید
•    تغییرات شخصیتی
•    تغییردر بینایی
•    تنفس مشکل و با زحمت 
•    مشکلات خواب
•    مشکل تکلم
•    سرگیجه
•    درد گوش
•    سردرد
•    اختلال در بینایی
•    افزایش حرکات بدن
•    از دست دادن حافظه
•    عصبانیت
•    تپش در گوش
•    مشکلات حافظه
•    ضربان قلب نامنظم 
•    تنگی قفسه سینه

 

عوارض جانبی نادر
•    ناتوانی در حرکات چشم
•    چشمک زدن یا اسپاسم پلک
•    زبان بیرون آمده 
•    حرکات کنترل نشده گردن،  بدن،  دستها و پاها 
•    حرکات غیرعادی صورت

عوارض جانبی ناشناخته
•    مدفوع قیری،  خونی و یا سیاه 
•    یبوست
•    درد شدید معده
•    استفراغ خونی و یا قهوه رنگ

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
 

عوارض جانبی بیشتررایج
•    اسهال
•    خشکی دهان
•    افزایش اشتها
•    فقدان یا از دست دادن قدرت
•    افزایش وزن

 

عوارض جانبی کمتر رایج
•    تغییر و یا مشکل در خروج مایع منی
•    کاهش علاقه به مقاربت جنسی
•    مشکلات حرکتی
•    ناتوانی در داشتن و یا نگه داشتن نعوظ
•    از دست دادن توانایی و یا عملکرد جنسی 
•    درد یا سفتی عضلانی 
•    نرسیدن به اوج لذت جنسی
•    درد،  تورم و قرمزی مفاصل
•    بیماریهای دندان
•    انقباض ناگهانی
اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

افسردگیاختلال دو قطبیدرمان افسردگیداروهای افسردگیسروتونینداروی ضد جنونداروی ضد افسردگیبازجذب سروتونینتسکین علائم افسردگیدرمان افسردگی دو قطبیافسردگی دو قطبی
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه