منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فلوکستین

Fluoxetine

دارو شناسی

ازاین دارو بهمراه آلانزاپین برای درمان افسردگی که بخشی ازاختلال دوقطبی است استفاده می شود.
 

فلوکستین داروی ضد افسردگی است و جزو گروه داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین  است.

 فلوکستین فعالیت یک ماده شیمیایی بنام سروتونین را درمغز افزایش می دهد.
 

این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.
 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص
•    کپسول آهسته رهش
•    کپسول
•    شربت
•    محلول

اسامی تجاری
1.    PROzac
2.    PROzac Weekly
3.    Rapiflux
4.    Sarafem
5.    Selfemra
1.    Phl-FLUoxetine

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات انجام شده تا به امروز درمورد مصرف فلوکستین درکودکان خاص،  محدودیتی را نشان نداده است. با این حال،    ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان زیر8 سال و برای درمان اختلال وسواس درکودکان زیر7 سال ثابت نشده است.
مطالعات کافی درباره رابطه با اثرات فلوکستین درکودکان مبتلا به پرخوری عصبی و اختلال پانیک انجام نشده است.  ایمنی و اثربخشی این دارو ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده  ازفلوکستین محدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال در افراد بزرگسال که احتمال ابتلا به هیپوناترمی (پایین بودن سطح کلسیم خون) بیش ازجوانان وجود دارد،  رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

 

مصرف این دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  پزشک ممکن است داروهای دیگرشما را تغییردهد:
•    Amifampridine
•    Bepridil
•    Cisapride
•    Clorgyline
•    Dronedarone
•    Furazolidone
•    Iproniazid
•    Isocarboxazid
•    Levomethadyl
•    Linezolid
•    Mesoridazine
•    Methylene Blue
•    Metoclopramide
•    Moclobemide
•    Nialamide
•    Pargyline
•    Phenelzine
•    Pimozide
•    Piperaquine
•    Procarbazine
•    Rasagiline
•    Safinamide
•    Saquinavir
•    Selegiline
•    Sparfloxacin
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Toloxatone
•    Tranylcypromine
•    Ziprasidone

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Abciximab
•    Abiraterone
•    Acecainide
•    Aceclofenac
•    Acemetacin
•    Acenocoumarol
•    Ajmaline
•    Alfuzosin
•    Almotriptan
•    Amineptine
•    Amiodarone
•    Amisulpride
•    Amitriptyline
•    Amitriptylinoxide
•    Amoxapine
•    Amtolmetin Guacil
•    Anagrelide
•    Ancrod
•    Anisindione
•    Antithrombin III Human
•    Apixaban
•    Apomorphine
•    Aprindine
•    Ardeparin
•    Argatroban
•    Aripiprazole
•    Arsenic Trioxide
•    Asenapine
•    Aspirin
•    Astemizole
•    Atazanavir
•    Azimilide
•    Azithromycin
•    Bedaquiline
•    Bivalirudin
•    Bretylium
•    Brexpiprazole
•    Bromfenac
•    Brompheniramine
•    Bufexamac
•    Bupropion
•    Buserelin
•    Carbamazepine
•    Celecoxib
•    Certoparin
•    Chloral Hydrate
•    Chloroquine
•    Chlorpheniramine
•    Chlorpromazine
•    Choline Salicylate
•    Cilostazol
•    Cinacalcet
•    Ciprofloxacin
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clomipramine
•    Clonixin
•    Clopidogrel
•    Clozapine
•    Cobicistat
•    Cocaine
•    Crizotinib
•    Cyclobenzaprine
•    Dabigatran Etexilate
•    Dabrafenib
•    Dalteparin
•    Danaparoid
•    Dasatinib
•    Defibrotide
•    Degarelix
•    Delamanid
•    Dermatan Sulfate
•    Desipramine
•    Desirudin
•    Deslorelin
•    Desvenlafaxine
•    Dexfenfluramine
•    Dexibuprofen
•    Dexketoprofen
•    Dextromethorphan
•    Dibenzepin
•    Diclofenac
•    Dicumarol
•    Diflunisal
•    Dipyridamole
•    Dipyrone
•    Disopyramide
•    Dofetilide
•    Dolasetron
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Doxepin
•    Doxorubicin
•    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•    Droperidol
•    Drotrecogin Alfa
•    Droxicam
•    Duloxetine
•    Ebastine
•    Eletriptan
•    Eliglustat
•    Enflurane
•    Enoxaparin
•    Eptifibatide
•    Eribulin
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Etodolac
•    Etofenamate
•    Etoricoxib
•    Famotidine
•    Felbamate
•    Felbinac
•    Fenfluramine
•    Fenoprofen
•    Fentanyl
•    Fepradinol
•    Feprazone
•    Fingolimod
•    Flecainide
•    Floctafenine
•    Fluconazole
•    Flufenamic Acid
•    Fluphenazine
•    Flurbiprofen
•    Fluvoxamine
•    Fondaparinux
•    Formoterol
•    Foscarnet
•    Fosphenytoin
•    Frovatriptan
•    Galantamine
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Granisetron
•    Halofantrine
•    Haloperidol
•    Halothane
•    Heparin
•    Histrelin
•    Hydroquinidine
•    Hydroxychloroquine
•    Hydroxytryptophan
•    Ibuprofen
•    Ibuprofen Lysine
•    Ibutilide
•    Iloperidone
•    Imipramine
•    Indomethacin
•    Iobenguane I 123
•    Isoflurane
•    Isradipine
•    Itraconazole
•    Ivabradine
•    Ketoconazole
•    Ketoprofen
•    Ketorolac
•    Lapatinib
•    Lepirudin
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Levomilnacipran
•    Lidoflazine
•    Lofepramine
•    Lorcaserin
•    Lornoxicam
•    Loxoprofen
•    Lumefantrine
•    Lumiracoxib
•    Meclofenamate
•    Mefenamic Acid
•    Mefloquine
•    Melitracen
•    Meloxicam
•    Meperidine
•    Methadone
•    Metronidazole
•    Mifepristone
•    Milnacipran
•    Mirtazapine
•    Mizolastine
•    Morniflumate
•    Moxifloxacin
•    Nabumetone
•    Nadroparin
•    Nafarelin
•    Naproxen
•    Naratriptan
•    Nefazodone
•    Nepafenac
•    Niflumic Acid
•    Nilotinib
•    Nimesulide
•    Norfloxacin
•    Nortriptyline
•    Octreotide
•    Olanzapine
•    Ondansetron
•    Opipramol
•    Oxaprozin
•    Oxyphenbutazone
•    Paliperidone
•    Palonosetron
•    Panobinostat
•    Parecoxib
•    Parnaparin
•    Paroxetine
•    Pasireotide
•    Pazopanib
•    Pentamidine
•    Pentazocine
•    Pentosan Polysulfate Sodium
•    Perflutren Lipid Microsphere
•    Perphenazine
•    Phenindione
•    Phenprocoumon
•    Phenylbutazone
•    Piketoprofen
•    Pirmenol
•    Piroxicam
•    Posaconazole
•    Prajmaline
•    Pranoprofen
•    Prasugrel
•    Probucol
•    Procainamide
•    Prochlorperazine
•    Proglumetacin
•    Promethazine
•    Propafenone
•    Propionic Acid
•    Propranolol
•    Propyphenazone
•    Proquazone
•    Protein C
•    Protriptyline
•    Quetiapine
•    Quinine
•    Ranolazine
•    Reviparin
•    Rilpivirine
•    Risperidone
•    Ritonavir
•    Rivaroxaban
•    Rizatriptan
•    Rofecoxib
•    Salicylic Acid
•    Salsalate
•    Sematilide
•    Sertindole
•    Sertraline
•    Sevoflurane
•    Sibutramine
•    Sodium Phosphate
•    Sodium Phosphate, Dibasic
•    Sodium Phosphate, Monobasic
•    Sodium Salicylate
•    Solifenacin
•    Sorafenib
•    Sotalol
•    Spiramycin
•    St John's Wort
•    Sulfamethoxazole
•    Sulfinpyrazone
•    Sulindac
•    Sultopride
•    Sumatriptan
•    Sunitinib
•    Tacrolimus
•    Tamoxifen
•    Tapentadol
•    Tedisamil
•    Telavancin
•    Telithromycin
•    Tenoxicam
•    Terbinafine
•    Tetrabenazine
•    Tianeptine
•    Tiaprofenic Acid
•    Ticagrelor
•    Ticlopidine
•    Tinzaparin
•    Tirofiban
•    Tizanidine
•    Tolfenamic Acid
•    Tolmetin
•    Tolterodine
•    Toremifene
•    Tramadol
•    Trazodone
•    Treprostinil
•    Trifluoperazine
•    Trimethoprim
•    Trimipramine
•    Triptorelin
•    Tryptophan
•    Valdecoxib
•    Vandetanib
•    Vardenafil
•    Vasopressin
•    Vemurafenib
•    Venlafaxine
•    Vilazodone
•    Vinflunine
•    Voriconazole
•    Vorinostat
•    Vortioxetine
•    Warfarin
•    Zolmitriptan
•    Zotepine

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Alprazolam
•    Buspirone
•    Cyproheptadine
•    Delavirdine
•    Digoxin
•    Ginkgo
•    Lithium
•    Nebivolol
•    Phenytoin

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    اختلال دوقطبی (اختلال خلقی همراه با شیدایی و افسردگی) و یا احتمال آن
•    مشکلات  خونریزی
•    گلوکوم با زاویه بسته
•    هیپوناترمی (پایین بودن سطح کلسیم خون)
•    مانیا یا سابقه آن
•    حمله یا سکته قلبی
•    نارسایی قلبی
•    اریتمی و یا سابقه آن
•    هیپوکالمی (پایین بودن سطح پتاسیم خون)
•    پایین بودن سطح منیزیم خون  دارو با احتیاط مصرف شود
•    بیماری کبدی  دارو با احتیاط مصرف شود.  اثرات جانبی دارو ممکن است به دلیل کندی دفع داروازبدن افزایش پیداکند.
•    تشنج یا سابقه آن  دارو با احتیاط مصرف شود زیرا ممکن است شرایط بیماری را تشدید کند.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
 

این دارو را با یا بدون غذا مصرف کنید. 
 

دربعضی ازبیماریها پس ازگذشت یکماه یا بیشترازمصرف دارو،  بیماراحساس بهبودی می کند.  
قبل ازمصرف سوسپانسیون شیشه را بخوبی تکان دهید.  دوز مصرفی را با قاشق مخصوص بدقت اندازه گیری کنید.

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد. ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید. اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد. اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی کپسول آهسته رهش برای درمان پرخوری عصبی
•    بزرگسالان 60 میلی گرم  1عدد صبح ها
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای درمان افسردگی
•    بزرگسالان درابتدا  20 میلی گرم درروزبصورت تک دوزصبحها.  ممکن است درصورت نیازپزشک دوز را تنظیم کند .  معمولاً دوزدارو بیش از 80 میلی گرم درروز نیست.  پس ازچند هفته پزشک ممکن است دوزدارو را به یک عدد کپسول 90 میلی گرمی درهفته تغییردهد.
•    کودکان 8 سال و بزرگتر درابتدا 10 تا  20 میلی گرم درروزبصورت تک دوزصبحها.   ممکن است درصورت نیازپزشک دوز را افزایش دهد.  
•    کودکان زیر8 سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای درمان وسواس
•    بزرگسالان درابتدا  20 میلی گرم درروزبصورت تک دوزدرصبحها.  ممکن است درصورت نیازپزشک دوز را تنظیم کند.  معمولاً دوزدار بیش از 80 میلی گرم درروز نیست.
•    کودکان زیر7 سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای درمان اختلال ترس
•    بزرگسالان درابتدا  10 میلی گرم درروزبصورت تک دوزدرصبح است.   ممکن است درصورت نیازپزشک دوز را تنظیم کند .  معمولاً دوزدار بیش از 60 میلی گرم درروز نیست.  
•     کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای درمان بیقراری قبل از قاعدگی
•    بزرگسالان درابتدا  20 میلی گرم درروزبصورت تک دوزدرصبح است.  پزشک دوز را برای هرروز ازدوره قاعدگی به میزان 20 میلی گرم و یا فقط برای مدت 15 روز تنظیم می کند.  معمولاً دوزدار بیش از 80 میلی گرم درروز نیست.
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

اقدامات احتیاطی

اقدامات احتیاطی
کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.

 

فلوکستین را با داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز  (MAO)مانند  ایزوکاربوکسازید [Marplan®]  ،  لینزولید [Zyvox®] متیلن باو تزریقی،  فننلزین [Nardil®]،  سلجنین  [Eldepryl®]،  ترانیل سیپرومین [Parnate®]). مصرف نکنید.  استفاده ازفلوکستین را پس ازگذشت دو هفته پس ازقطع داروهای مهارکننده  آغازکنید و داروهای مهارکننده را پس ازگذشت 5 هفته پس از قطع فلوکستین شروع کنید.
 

اگرهردو دارو را بطورهمزمان مصرف کنید و یا تا مهلت مشخص شده منتظرنشوید،  ممکن است دچارگیجی،  بیقراری،  تب ناگهانی بالا،  فشارخون بسیاربالا ویا  تشنج شدید بشوید. 
 

مصرف فلوکستین اگرهمراه با برخی ازداروها باشد،  ممکن است باعث یک بیماری جدی بنام سندرم سروونین شود.  
 

فلوکستین را با داروهایی مانند فنتانیل،  لیتیوم،  تیپتوفان،  مخمرسنت جان،  و یا بعضی ازداروهای ضد درد و میگرن مانند ریزاتریپتان،  ساماتریپان و ترامادول استفاده نکنید.  
 

قبل ازمصرف هرنوع دارویی همزمان با مصرف فلوکستین با پزشک معالج خود مشورت کنید.
مصرف فلوکستین دربعضی از افراد نوجوان و جوان ممکن است باعث تحریک پذیری،  آشفتگی و رفتارهای غیرطبیعی بشود.  همچنین ممکن است تمایل به خودکشی و یا تشدید افسردگی بهمراه داشته باشد.  بی خوابی،  ناراحتی،  افزایش شدید انرژی و یا حرکات جسورانه نیزازعوارض این دارو است.  اگرمتوجه این عوارض شدید به پزشک اطلاع دهید.  اگرسابقه اختلال دوقطبی (جنون ادواری) و یا تمایل بخودکشی درخانواده دارید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.  

 

مصرف دارو را بدون اطلاع پزشک و بطورناگهانی قطع نکنید.  زیرا ممکن است علائمی مانند اضطراب،  مشکلات تنفسی،  درد قفسه سینه،  گیجی،  اسهال،  سرگیجه یا سبکی سر،  ضربان سریع قلب، سردرد،  تعریق زیاد،  دردهای عضلانی،  تهوع،  بیقراری،  آبریزش بینی،  مشکلات خواب،  لرزش یا تکان خوردن بدن،  خستگی و ضعف غیرعادی،  تغییرات بینایی و یا استفراغ بروزکند.  
 

اگرپس ازمصرف دارومتوجه راش،  کهیر،  ورم صورت،  چشمها و دهان و یا مشکلات تنفسی شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید. 
 

این دارو ممکن است خطر ابتلا به مشکلات خونریزی را افزایش دهد.  اگرداروهای رقیق کننده خون که  داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی نیزنامیده می شوند مانند آسپرین،  دیکلوفناک،  ایبوپروفن،  ناپروکسن،  و وارفارین مصرف می کنید،  به پزشک اطلاع دهید.
 

ممکن است مصرف این دارو موجب هیپوناترمی شود.  اگربه مشکلاتی مانند سردرگمی،  اشکال درتمرکز،  سردرد،  مشکلات حافظه،  ضعف و بی ثباتی دچارشدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید. 
 

درصورت سرگیجه،  غش،  و یا ضربان نامنظم قلب با پزشک خود تماس بگیرید.  اگرشما یا یکی ازاعضای خانواده مشکل بی نظمی ضربان قلب و یا سابقه حمله قلبی ،  نارسایی قلبی،  فشارخون پایین دارید حتما به پزشک خود اطلاع دهید. 
 

مصرف الکل دربیمارانی که ازداروی فلوکستین استفاده می کنند،  توصیه نمی شود.
 

این دارو ممکن است برروی سطح قند خون تأثیربگذارد.  اگرمبتلا به دیابت هستید و متوجه تغییری درنتیجه آزمایش قند خون یا ادرارشدید با پزشک خود بررسی کنید.
 

این دارو ممکن است باعث بی حالی شود و یا برروی قدرت فکر و یا کنترل عضلات تأثیرگذارباشد.  قبل از رانندگی،  کاربا ماشین آلات سنگین یا موارد دیگرکه نیاز به دقت دارند با پزشک خود مشورت کنید.
درصورت استفاده از داروهای مکمل گیاهی و یا ویتامین ها به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

عوارض جانبی

یک داروعلاوه براثرات مورد نیازممکن است عوارض ناخواسته ای هم داشته باشد. درطول درمان ممکن است بدن با دارو تنظیم شده و عوارض جانبی ازبین برود.  اگرچه تمامی این عوارض دریک فرد مشاهده نمی شود اما درصورت بروزهریک از عوارض جانبی ممکن است به مراقبت های پزشکی نیازداشته باشید.
 

درصورت بروز عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید.
 

عوارض جانبی بیشتررایج
•    کهیر،   خارش،  بثورات پوستی
•    ناتوانی درنشستن
•    بیقراری

عوارض جانبی کمتررایج
•    تب یا لرز
•    درد مفاصل و عضلات

 

عوارض جانبی نادر
•     اضطراب
•    عرق سرد
•    گیجی
•    تشنج 
•    پوست رنگ پریده و سرد
•    اسهال
•    مشکل درتمرکز
•    خواب آلودگی
•    خشکی دهان
•    گرسنگی بیش از حد
•    ضربان سریع یا نامنظم قلب
•    سردرد
•    افزایش تعریق
•    تشنگی مفرط
•    کمبود انرژی
•    تغییرات خلق و خو و رفتاری
•    فعالیت بیش از حد
•    لکه های بنفش یا قرمز بر روی پوست
•    لرزش و راه رفتن نامتعادل
•    لرزش و یا تکان خوردن
•    عدم کنترل برصحبت کردن، احساسات، هیجان و فعالیت 
•    مشکلات تنفسی
•    حرکات غیر عادی صورت و بدن 
•    خستگی و ضعف غیر عادی


عوارض جانبی ناشناخته
•    درد شکم یا معده
•    سراسیمگی
•    درد کمریا پا
•    خونریزی لثه
•    کوری
•    تاول یا شل شدن پوست
•    نفخ
•    وجود خون در ادرار یا مدفوع
•    مدفوع خونی، سیاه یا قیری
•    کور رنگی آبی - زرد
•    تاری دید
•    درد یا احساس ناراحتی در قفسه سینه 
•    مدفوع برنگ خاک 
•    یبوست
•    استفراغ مداوم
•    سرفه یا سرفه خشک
•    ادرار تیره
•    کاهش ادرار
•    کاهش دید
•    افسردگی
•    مشکل تنفسی
•    عدم وجود بلع
•    سرگیجه یا سبکی سر
•    چشم درد
•    غش
•    ضربان نامنظم،  سریع و یا  تپش قلب
•    تب شدید
•    کهیر، خارش، تورم پلک یا اطراف چشم، صورت، لبها یا زبان 
•    دشمنی وخصومت
•    سوء هاضمه
•    ضربان قلب نامنظم و یا آهسته
•    کج خلقی
•    تورم در صورت،  پلکها،  لبها،  زبان،  گلو،  دستها،  پاها و یا اندام جنسی
•    مدفوع به رنگ روشن
•    از دست دادن اشتها
•    ازدست دادن کنترل مثانه
•    کشش عضلات
•    تهوع
•    کابوس
•    نداشتن فشار خون و یا ضربان قلب
•    تنفس با صدا
•    خونریزی ازبینی 
•    درد در مچ پا یا زانو
•    وجود توده قرمزو دردناک در زیر پوست، بیشتر بر روی پاها
•    درد معده،  پهلو و یا شکم
•    لکه های قرمز بر روی پوست
•    افزایش سریع وزن
•    چشم های قرمز و یا ملتهب
•    ضایعات پوستی قرمز، اغلب با یک مرکز بنفش
•    قرمزی، حساسیت به لمس، خارش، سوزش و یا پوسته شدن  پوست
•    سفتی شدید عضلانی
•    خواب آلودگی شدید
•    لکنت زبان
•    گلو درد
•    زخم و یا لکه های سفید بر روی لب و یا در دهان
•    ایست قلبی
•    تنگی ناگهانی نفس یا تنفس مشکل
•    ضعف ناگهانی در دستها و پاها
•    درد شدید و ناگهانی در قفسه سینه
•    ورم صورت،  مچ پا و یا دست
•    غدد متورم و دردناک
•    فکرخودکشی
•    تنگی قفسه سینه
•    خستگی
•    حرکات تکراری کنترل نشده زبان،  لبها،  صورت،  دستها و پاها 
•    بیهوشی
•    بوی ناخوشایند نفس 
•    خونریزی غیر عادی و یا کبودی
•    خواب آلودگی غیر عادی،  کسالت،  خستگی،  ضعف، یا احساس کرختی
•    رنگ پریدگی غیرعادی پوست
•    نیروی بدنی یا عاطفی شدید
•    استفراغ خون
•    زردی پوست و یا چشمها

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
 

اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی بیشتررایج
•    کاهش اشتها

عوارض جانبی کمتر رایج و یا نادر
•    اختلال خواب
•    درد و بزرگ شدن پستان 
•    تغییر در حس چشایی
•    تغییر در بینایی
•    احساس گرما یا حرارت
•    گرگرفتگی و یا قرمزی پوست، به خصوص در صورت و گردن
•    تکرر ادرار
•    ریزش مو
•    افزایش اشتها
•    افزایش حساسیت پوست به نور خورشید
•    درد قاعدگی
•    گرفتگی ، گاز، یا درد معده
•    ترشح غیر عادی شیر در زنان
•    کاهش وزن
•    خمیازه

عوارض جانبی نا شناخته 
•    ترک خوردن پوست
•    پایین آمدن دمای بدن
•    نعوظ دردناک یا طولانی مدت 
•    پوسته پوسته شدن پوست
•    ورم سینه یا پستان درد در زنان و مردان
•    ترشح غیر عادی شیر در زنان

اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.
 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

افسردگیدرمان افسردگیاختلالات وسواسی و هراسپرخوری عصبیبیقراری پیش ازقاعدگیداروی ضد افسردگیسروتونیناختلال دوقطبیدرمان افسردگیجنون ادواریدرمان وسواسدرمان اختلال ترسدرمان بیقراری قبل از قاعدگی
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه